Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №4 (106), 2019

Back to issue

Possibilities of antioxidant pharmacotherapy in chronic brain ischemia

Authors: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті розглянуто сучасні погляди на механізми розвитку хронічної ішемії головного мозку i їх роль у виникненні цереброваскулярної патології. Важливе місце відводиться аналізу ролі антиоксидантних реакцій в ураженні центральної нервової системи в умовах ішемії. З цієї точки зору проаналізовано вимоги до вибору оптимальної фармакологічної стратегії корекції патологічних змін головного мозку при ішемії і, зокрема, переваги антиоксидантної фармакотерапії. Розглянуто основні проблеми, пов’язані з клінічним застосуванням найбільш популярних засобів зазначеного типу дії. Особливу увагу приділено клініко-фармакологічним ефектам і особливостям застосування препарату Дiнар (етилметилгідроксипіридину сукцинат) та його можливостям, що дозволяють реалізувати стратегію патогенетично обґрунтованої антиоксидантної фармакотерапії за різних клінічних форм ішемії головного мозку. Детально розглянуто клінічну ефективність Дiнару i характеристики його безпеки.

В статье рассмотрены современные взгляды на механизмы развития хронической ишемии головного мозга и их роль в возникновении цереброваскулярной патологии. Важное место отводится анализу роли антиоксидантных реакций в поражении центральной нервной системы в условиях ишемии. С этой точки зрения проанализированы требования к выбору оптимальной фармакологической стратегии коррекции патологических изменений мозга при ишемии и, в частности, преимущества антиоксидантной фармакотерапии. Рассмотрены основные проблемы, связанные с клиническим применением наиболее популярных средств данного типа действия. Особое внимание уделено клинико-фармакологическим эффектам и особенностям применения препарата Динар (этилметилгидроксипиридина сукцинат), а также его возможностям, позволяющим реализовать стратегию патогенетически обоснованной антиоксидантной фармакотерапии при различных клинических формах ишемии головного мозга. Детально рассмотрены клиническая эффективность Динара и характеристики его безопасности.

The paper considers current views on the mechanisms of chronic brain ischemia and its role in brain damage in cerebrovascular pathology. An important place is given to an analysis of the role of antioxidant reactions in central nervous system lesion during ischemia. From this point of view, the requirements to the choice of optimal pharmacological strategy concerning correction of brain pathological changes in ischemia, and particularly antioxidant pharmacotherapy advantages, have been analyzed. Basic problems related to the use of most popular drugs of this type of action were considered. Special attention is paid to the mechanisms of action and peculiarities of clinical use of Dinar (ethyl-methyl-hydroxypyridine succinate) and its possibilities in terms of implementing the strategy of pathogenetically substantiated antioxidant pharmacotherapy in different clinical forms of brain ischemia. A clinical efficacy of Dinar and its safety characteristics were consi-dered in detail.


Keywords

ішемія головного мозку; антиоксидантна фармакотерапія; порушення мозкового кровообігу; Дiнар

ишемия головного мозга; антиоксидантная фармакотерапия; нарушения мозгового кровообращения; Динар

brain ischemia; antioxidant pharmacotherapy; cerebrovascular disturbances; Dinar


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Абраменко Ю.В. Оценка клинической эффективности, вазоактивного и метаболического эффектов мексидола у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией. Журн. неврол. психиат. 2011. Т. 111. № 11. С. 35–41.
2. Антипенко Е.А. Адаптогенные эффекты мексидола при хронической ишемии головного мозга. Журн. неврол. психиат. 2012. Т. 112. № 3. С. 44–49.
3. Антипенко Е.А., Дерюгина А.В., Густов А.В. Системное стресслимитирующее действие мексидола при хронической ишемии головного мозга. Журн. неврол. психиат. 2016. Т. 116. № 4. С. 28–31.
4. Арабська Л.П., Антипкін Ю.Г., Смірнова О.А. та ін. Регулятори енергетичного обміну (янтарна кислота та її солі) і можли-вості їх використання в оптимізації лікувально–реабілітаційних програм у клінічній педіатрії. Київ, 2006. 47 с.
5. Беленичев И.Ф., Черний В.И., Нагорная Е.А. и др. Нейропротекция и нейропластичность. Киев: Логос, 2015. 510 с.
6. Бурчинский С.Г. Ишемия головного мозга: возможности комплексной фармакологической коррекции. Укр. вісн. психоневрол. 2006. Т. 14. Вип. 1. С. 15–18.
7. Бурчинский С.Г. Нейропротекция как комплексная фармакотерапевтическая и фармакопрофилактическая стратегия. Therapia. 2008. № 2. С. 53–56.
8. Воронина Т.А. Мексидол: основные эффекты, механизм действия, применение. Киев, 2004. 16 с.
9. Воронина Т.А. Мексидол: спектр фармакологических эффектов. Журн. неврол. психиат. 2012. Т. 112. № 12. С. 86–90.
10. Громова О.А., Торшин И.Ю., Стельмашук Е.В. и др. –Изучение нейропротективного действия мексидола на клеточной моде-ли глутаматного стресса. Журн. неврол. психиат. 2017. Т. 117. № 12. С. 71–77.
11. Громова О.А., Торшин И.Ю., Стаховская А.В. и др. Опыт применения мексидола в неврологической практике. Журн. неврол. психиат. 2018. Т. 118. № 10. С. 97–107.
12. Дамулин И.В. Особенности структурной и функциональной организации головного мозга. Журн. неврол. психиат. 2016. Т. 116. № 11. С. 163–168.
13. Лянг О.В., Кочетов А.Г. Применение мексидола при ишемии головного мозга. Журн. неврол. психиат. 2013. Т. 113. № 12. С. 126–129.
14. Мищенко Т.С., Мищенко В.Н. Сосудистая деменция. НейроNews. 2011. № 2/1. С. 32–34.
15. Мищенко Т.С., Здесенко И.В., Липская А.В. и др. Новые мишени терапевтического воздействия у пациентов с хронической ишемией головного мозга. Міжнар. неврол. журн. 2011. № 2. С. 7–17.
16. Румянцева С.А., Федин А.И., Сохова О.Н. Антиоксидантная терапия ишемических поражений головного мозга. Журн. неврол. психиат. 2011. № 4. Вып. 2. Инсульт. С. 28–31.
17. Соловьева Э.Ю., Чипова Д.Т. От концепции окислительного стресса к модуляции клеточной сигнализации. Журн. неврол. психиат. 2015. Т. 115. № 8. С. 105–111.
18. Шулькин А.В., Якушева В.Н., Черных И.В. Распределение мексидола в структурах головного мозга, его клеточных элементах и субклеточных фракциях. Журн. неврол. психиат. 2014. Т. 114. № 8. С. 70–73.
19. Avery S.V. Molecular targets of oxidative stress. Biochem. J. 2011. Vol. 434. P. 201–210.
20. Chan P.H. Mitochondria and neuronal death/survival signa–ling pathways in cerebral ischemia. Neurochem. Res. 2004. Vol. 29. P. 1943–1949.
21. Domenico D.F., Perluigi M., Butterfield D.A. et al. Oxidative damage in the rat brain during aging: interplay between energy and metabolic key target protein. Neurochem. Res. 2010. Vol. 35. P. 2184–2192.
22. Enderby H.L., Liung X., Setter P. Oxidative damage during age, stress and related pathology. Brain Pathophysiology. Vol. 14. Lon-don: Ettenboro Press, 2012. P. 194–218.
23. Labiche L.A., Grotta J.C. Clinical trials for cytoprotection in stroke. NeuroRx. 2004. Vol. 1. P. 46–70.
24. Lushchak V.I. Environmentally induced oxidative stress in aquatic animals. Aquatic Toxicol. 2011. Vol. 101. P. 13–30.

Similar articles

Neurometabolic pharmacotherapy in chronic cerebrovascular diseases
Authors: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

International neurological journal №6 (108), 2019
Date: 2019.10.30
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Comprehensive correction of anxiety and cognitive disorders in angioneurology: goals, objectives, tools
Authors: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

International neurological journal 8 (94) 2017
Date: 2018.02.16
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Стратегия патогенетической цитопротекции в общемедицинской практике
Authors: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" 6 (614) 2017
Date: 2017.06.20
Sections: Specialist manual
Features of Combined Neuroprotection in Ischemic Stroke
Authors: Burchinskyi S.H. - State Institution «Institute of Gerontology named after D.F. Chebotariov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
International neurological journal 6 (76) 2015
Date: 2016.02.05
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue