Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Evaluation of baseline pathophysiological changes in patients with emergency abdominal pathology

Authors: O.V. Kravets
State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Гостра хірургічна патологія характеризується високим ризиком виникнення післяопераційних ускладнень і смертності. Мета дослідження — визначити вихідні патофізіологічні зміни у хворих із невідкладною патологією органів черевної порожнини і їх залежність від ступеня хірургічного ризику пацієнтів. Матеріали та методи. Обстежено 200 хворих, оперованих в обсязі ургентної лапаротомії. Залежно від ступеня операційного ризику, що визначався за шкалою P-POSSUM, хворі були розподілені на 2 групи — середнього (n = 100) і високого (n = 100) хірургічного ризику. Вивчали рутинні клініко-лабораторні показники, стан центральної гемодинаміки та водних секторів організму методом неінвазивної біоелектричної інтегральної оцінки складу тіла за допомогою апаратного комплексу «Діамант». Результати. У всіх пацієнтів середнього хірургічного ризику спостерігалося зменшення позаклітинного об’єму за рахунок зниження об’єму плазми (83 % від норми (p < 0,05) у 1-й групі, 86 % від норми (p < 0,05) у 2-й групі). Статистично вірогідних змін внутрішньоклітинного об’єму не відзначалось у пацієнтів двох груп. Гемодинамiчна відповідь в усіх хворих мала пристосувальний характер. Так, збільшення ударного об’єму на 105 % від норми (p < 0,05) при зниженні ударного індексу на 122 % від норми (p < 0,05) і компенсації помірною тахікардією приводило до формування відносно гіпердинамічного типу кровообігу (значення серцевого індексу становили 107 % від норми (p < 0,05)) у 1-й групі пацієнтів. Це дозволяло зберігати тканинну перфузію (периферичний перфузійний індекс відповідав 93,7 % від норми; p > 0,05). У пацієнтів 2-ї групи відзначався відносно гіподинамічний тип кровообігу (показники серцевого індексу відповідали 84,6 % від норми; p < 0,05) при високому напруженні серцево-судинної системи (показники ЧСС перевищували норму на 45 %; p < 0,05), загального периферичного опору судин — на 84 % (p < 0,05)) і зниженні тканинної перфузії (периферичний перфузійний індекс відповідав 81,3 % від норми; p < 0,05). Висновки. Гостра хірургічна патологія, асоційована з II ступенем дегідратації, приводить до помірного виснаження судинного об’єму/гіповолемії при загальному зниженні об’єму позаклітинного простору. Гіповолемія пов’язана з утратою плазмового об’єму і викликає розвиток гемодинамічних порушень, перерозподіл рідини у водних секторах організму. Тяжкість патофізіологічних порушень залежить від ступеня хірургічного ризику пацієнта. У пацієнтів середнього хірургічного ризику компенсаторне підвищення частоти серцевих скорочень приводить до формування відносно гіпердинамічного типу кровообігу й збереження тканинної перфузії. Для хворих високого хірургічного ризику патогномонічне зниження тканинної перфузії на тлі тахікардії та вазоспазму, що підтримують відносно гіподинамічний тип кровообігу.

Актуальность. Острая хирургическая патология характеризуется высоким риском возникновения послеоперационных осложнений и смертности. Цель исследования — определить исходныe патофизиологические изменения у больных с неотложной патологией органов брюшной полости и их зависимость от степени хирургического риска пациентов. Материалы и методы. Обследовано 200 больных, оперированных ургентно в объеме лапаротомии. В зависимости от степени операционного риска, определяемого по шкале Р-POSSUM, больные были разделены на 2 группы — среднего (n = 100) и высокого (n = 100) хирургического риска. Изучали рутинные клинико-лабораторные показатели, состояние центральной гемодинамики и водных секторов организма методом неинвазивной биоэлектрической интегральной оценки состава тела с помощью аппаратного комплекса «Диамант». Результаты. У всех пациентов среднего хирургического риска наблюдалось уменьшение внеклеточного объема за счет снижения объема плазмы (83 % от нормы в 1-й группе (p < 0,05), 86 % от нормы (p < 0,05) во 2-й группе). Статистически достоверных изменений внутриклеточного объема не отмечалось у пациентов обеих групп. Гемодинамический ответ у всех больных имел приспособительный характер. Так, увеличение ударного объема на 105 % от нормы (p < 0,05) при снижении ударного индекса на 122 % от нормы (p < 0,05) и компенсации умеренной тахикардией приводило к формированию относительно гипердинамического типа кровообращения (значения сердечного индекса составили 107 % нормы (p < 0,05)) в 1-й группе пациентов. Это позволяло сохранять тканевую перфузию (периферический перфузионный индекс соответствовал 93,7 % от нормы; p > 0,05). У пациентов 2-й группы отмечался относительно гиподинамический тип кровообращения (показатели сердечного индекса соответствовали 84,6 % от нормы; p < 0,05) при высоком напряжении сердечно-сосудистой системы (показатели ЧСС превышали норму на 45 %; p < 0,05, общего периферического сопротивления сосудов — на 84 % (p < 0,05)) и снижении тканевой перфузии (периферический перфузионный индекс соответствовал 81,3 % от нормы; p < 0,05). Выводы. Острая хирургическая патология, ассоциированная со II степенью дегидратации, приводит к умеренному истощению сосудистого объема/гиповолемии при общем сокращении внеклеточного объема жидкости. Гиповолемия обусловлена потерей плазменного объема и вызывает развитие гемодинамических нарушений, перераспределение жидкости в водных секторах организма. Тяжесть патофизиологических нарушений зависит от степени хирургического риска пациента. У пациентов среднего хирургического риска компенсаторное повышение частоты сердечных сокращений приводит к формированию относительно гипердинамического типа кровообращения и сохранению тканевой перфузии. Для больных высокого хирургического риска патогномонично снижение тканевой перфузии на фоне тахикардии и вазоспазма, поддерживающих относительно гиподинамический тип кровообращения.

Background. Acute surgical pathology is associated with high rates of postoperative complications and mortality. The aim is to determine baseline pathophysiological changes in patients with acute abdominal pathology and their dependence on the grade of surgical risk. Materials and methods. We examined 200 patients with urgency laparotomy. We have divided the patients into two groups (according to the surgical risk score — P-POSSUM), namely moderate (n = 100) and high (n = 100) surgical risk. We measured routine clinical laboratory characteristics, central hemodynamic state and fluid compartments of the body by the noninvasive bioelectric integral evaluation of the body structure with the Diamant monitor complex. Results. We found significant decrease of extracellular volume due to reduction of plasma volume (83 % of the norm (p < 0.05) in the 1st group, 86 % of the norm (p < 0.05) in the 2nd group); and dehydration was not defined. All patients had adaptive hemodynamic response. The 1st group was found to have decline in stroke volume by 10 % (p < 0.05) due to hypovolemia. We fixed a decrease of stroke volume index by 122 % of the norm (p < 0.05), which was compensated with moderate tachycardia and formed relative hyperdynamia (cardiac output was 107 % of the norm (p < 0.05)) for the 1st group. As a result, tissue perfusion complied with the standard rate. The relative hypodynamia was determined in the 2nd group (cardiac output was 84.6 % of the norm (p < 0.05)) despite tachycardia (heart rate was 45 % over the norm (p < 0.05)) and vasospasm (systemic vascular resistance was 184 % of the norm (p < 0.05)) while tissue perfusion decreased (peripheral perfusion index accounted for 81.3 % of the norm (p < 0.05)). Conclusions. Acute surgery pathology under II rate of dehydration forms the moderate vоlumе dеplеtion/hypovolemia, causes redistribution of extracellular fluid volume. Hypovolemia also deals with loss of plasma volume and causes development of hemodynamic disorder and water redistribution between body sectors. Severity of pathophysiological abnormality depends on the patient’s surgical risk degree. Compensatory raise of heart rate forms relative hyperdynamia and preserves tissue perfusion in patient of moderate surgical risk. Pathognomic development of tachycardia and vasospasm forms relative hypodynamic and tissue perfusion decrease, which is relevant for patient of high surgical risk.


Keywords

невідкладна абдомінальна патологія; хірургічний ризик; водні сектори; центральна гемодинаміка; гіповолемія

неотложная абдоминальная патология; хирургический риск; водные секторы; центральная гемодинамика; гиповолемия

emergency abdominal pathology; surgical risk; fluid compartments; central hemodynamics; hypovolemia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Emergency Surgery: Standards for Unscheduled Surgical Care, Guidance for Providers, Commissioners and Service Planners / Richard Collins [et al.]; The Royal College of Surgeons, Southampton, UK. Produced by the Publications Department, the Royal College of Surgeons of England. Printed by Hobbs the Printers, Southampton, London, 2011. 54 р. Dep. 14.09.11, № 212808.
 2. Update to the high-risk patient released by RCS England. NELA Project Team. Fourth Patient Report of the National Emergency Laparotomy Audit RCoA / Iain Anderson [et al.]; Healthcare Quality Improvement Partnership as part of the National Clinical Audit Programme on behalf of NHS England and the Welsh Government, UK. Produced by the Publications Department Royal College of Anaesthetists, London, 2018. 135 р. Dep. 23.08.18, № WC1R 4SG.
 3. Murray D. Improving outcomes following emergency laparotomy. Anaesthesia. 2014. Vol. 69. Р. 300-305.
 4. Oliver C.M. Risk assessment tools validated for patients undergoing emergency laparotomy: a systematic review. BJA: British Journal of Anaesthesia. 2015. Vol. 115(6). Р. 849-860.
 5.  Barrow E., Anderson I., Varley S. et al. Current UK practice in emergency laparotomy. Annals of The Royal College of Surgeons of England. 2013. 95(8). Р. 599-603.
 6. Chana P., Joy M., Casey N. et al. Cohort analysis of outcomes in 69 490 emergency general surgical admissions across an international benchmarking collaborative. BMJ. 2017. 78(7). Р. 49-60.
 7. Vester-Andersen M., Lundstrоm L.H., Mоller M.H. et al. Mortality and postoperative care pathways after emergency gastrointestinal surgery in 2904 patients: a population-based cohort study. BJA. 2014. 112(5). Р. 860-870.
 8. Copeland G. POSSUM: a scoring system for surgical audit. Br. J. Surg. 1991. Vol. 78. Р. 7-12355-360.
 9. Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання невідкладної допомоги хворим з хірургічною патологією органів живота (відомча інструкція). Под. ред. Я.С. Березницького. Дніпро: Дніпро-VAL, 2008. 256 с.
 10. Carlisle J.B. Risk prediction models for major surgery: composing a new tune. Anaesthesia. 2019. Vol. 74. Р. 7-12.
 11. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 800 с.
 12. Klijn E., Marit H.N., Lima A. et al. Tissue perfusion and oxygenation to monitor fluid responsiveness in critically ill, septic patients after initial resuscitation: a prospective observational study. Anaesthesia. 2015. 29. Р. 707-712.

Similar articles

Assessment of the state of water sectors and central hemodynamics during restrictive protocol of perioperative infusion therapy in patients undergoing emergency laparotomy
Authors: O.V. Kravets, O.M. Klygunenko
State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.04
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Perioperative infusion therapy with different volume protocols in patients with moderate surgical risk undergoing emergency laparotomy
Authors: O.V. Kravets
State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Clinical efficacy of different infusion regimens in high surgical risk patients with urgent abdominal pathology
Authors: O.V. Kravets
State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Emergency medicine" №7(102), 2019
Date: 2019.11.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Stratification of Perioperative Risk in Patients with Acute Abdominal Surgical Pathology
Authors: Кравец О.В., Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
"Emergency medicine" 6 (77) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue