Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Assessing the quality of life of children with catheter-associated urinary tract infections

Authors: Садова-Чуба З.Т.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
КНП «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: оцінити якість життя дітей віком 8–12 років із катетер-асоційованими інфекціями сечових шляхів. Матеріали та методи. Було використано питальник Pediatric Quality of Life Inventory 2014. Проведено анкетування 60 пацієнтів відділення інтенсивної терапії з хірургічною патологією. Пацієнтів поділили на 3 групи: перша — ті, які мали ознаки інфекції сечових шляхів, дуга — ті, які не мали ознак інфекції сечових шляхів, третя — контрольна група пацієнтів, яким не проводилась катетеризація сечових шляхів. Результати. Результати дослідження показали, що у всіх трьох групах був однаково низький сумарний бал за показником фізичного здоров’я. Проте сумарний бал психологічного здоров’я був дещо вищим у контрольній групі. Висновки. На якість життя у досліджуваних групах більшою мірою впливав об’єм оперативного втручання, ніж наявність інфекції сечових шляхів, а наявність сечового катетера завдавала більше психологічного, ніж фізичного, дискомфорту.

Цель: оценить качество жизни детей в возрасте 8–12 лет с катетер-ассоциированными инфекциями мочевых путей. Материалы и методы. Использовался опросник Pediatric Quality of Life Inventory 2014. Проведено анкетирование 60 пациентов отделения интенсивной терапии с хирургической патологией. Пациентов разделили на 3 группы: первая — пациенты, имевшие признаки инфекции мочевых путей, вторая — пациенты, которые не имели признаков инфекции мочевых путей, третья — контрольная группа пациентов, которым не проводилась катетеризация мочевых путей. Результаты. Результаты исследования показали, что во всех трех группах был одинаково низкий суммарный балл по показателю физического здоровья. Однако суммарный балл психологического здоровья был несколько выше в контрольной группе. Выводы. На качество жизни в исследуемых группах в большей степени влиял объем оперативного вмешательства, чем наличие инфекции мочевых путей, а наличие мочевого катетера было источником больше психологического, нежели физического, дискомфорта.

Background. The purpose of the work was to assess the quality of life of children aged 8–12 years with catheter-associated urinary tract infections. Materials and methods. The Pediatric Quality of Life Inventory (2014) was used. Sixty intensive care unit patients with surgical pathology were questioned. They were divided into 3 groups: 1 — those who had signs of urinary tract infection, 2 — children with no signs of urinary tract infection, 3 — control group of patients who were not catheterized. Results. In all three groups, there were equally low total physical health indicators. However, the total score of psychological health was higher in the control group. Conclusion. The quality of life in assessed groups was influenced more by the volume of surgical intervention than the presence of urinary tract infection, and the presence of the urinary catheter caused rather psychological than physical discomfort.


Keywords

діти; якість життя; катетер-асоційовані інфекції сечових шляхів

дети; качество жизни; катетер-ассоциированные инфекции мочевых путей

children; quality of life; catheter-associated urinary tract infections


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Винярская И.В. Качество жизни детей как критерий оценки состояния здоровья и эффективности медицинских технологий (комплексное медико-социальное исследование): автореф. дис… д-ра мед. наук: 14.00.33 «Общественное здоровье и здравоохранение». Москва, 2009. 45 с.

2. Wysocki T., Gavin L. Paternal involvement in the management of pediatric chronic diseases: associations with adherence, quality of life, and health status. JPediatrPsychol. 2006. Vol. 31. № 5. P. 501-511.

3. Баранов А.А. Изучение качества жизни детей — важнейшая задача современной педиатрии. Рос. педиатр. журнал. 2005. № 5. С. 30-34.

4. Белоусов Д.Ю. Качество жизни, связанное со здоровьем детей: обзор литературы. Качествклинпрактика. 2008. № 2. С. 28-38.

5. Upton P. Parent-child agreement across child health-related quality of life instruments: a review of the literature. Qual Life Res. 2008. Vol. 17. № 6. P. 895-913.

6. Varni J.W. The pediatric quality of life inventory: measuring pediatric health-related quality of life from the perspective of children and their parents. Pediatr. Clin. North. Am. 2009. Vol. 56. № 4. P. 843-863.

Similar articles

Studying the frequency of catheter-associated urinary tract infections in children depending on the conditions of catheterization of the bladder
Authors: Садова-Чуба З.Т.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
КНП «ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Gender-sensitive assessment of quality of life in children with urinary catheter
Authors: Садова-Чуба З.Т.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна КНП ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Мартинюк В.Ю., Назар О.В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації, м. Київ
International neurological journal 7 (37) 2010
Date: 2011.01.13
Categories: Neurology
Topical issues of urinary tract infection in infants
Authors: Буднік Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 15, №1, 2020
Date: 2020.03.03
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue