Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Experimental substantiation of the volume of a local anesthetic during quadratus lumborum block

Authors: Залецький Б.В.(1), Дмитрієв Д.В.(1), Півторак В.І.(1), Дусик А.В.(2), Калінчук О.О.(2), Конопліцький В.С.(1)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Блокада квадратного м’яза попереку (qudratus lumborum block) знаходить широке застосування як компонент періопераційного знеболювання в абдомінальній хірургії в дорослих та мало використовується в дитячій практиці. Метою нашого дослідження були вивчення анатомічних особливостей простору квадратного м’яза попереку та розподіл місцевого анальгетика в просторі залежно від введеної дози, що надасть можливість знайти найбільш ефективну та безпечну дозу препаратів для знеболювання. Матеріали та методи. Дослідження проведено на 12 трупах осіб різної статі та віку (20–73 роки). Методом препарування вивчали топографо-анатомічні особливості м’язів, фасціально-клітковинних просторів, судин і нервів поперекової ділянки. Виконано пошарове препарування тканин поперекової ділянки. Потім після візуалізації цільових анатомічних структур за допомогою ультразвуку в техніці in-plane голкою 22 G виконувалося введення в передньо-медіальному напрямку в боковому положенні по задньому краю квадратного м’яза попереку (qudratus lumborum block) барвника метиленового синього для вивчення поширення анестетика. Статистичну обробку отриманих даних проводили із застосуванням методів варіаційної статистики за допомогою програми Stаtistica 5.5 (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA). Результати. Досліджували площу поверхні поперечного м’яза спини, що коливалась у межах 10,4–14,3 см2 та в середньому становила 12,01 ± 2,3 см2. Дослідження розподілу розчину в просторі квадратного м’яза попереку залежно від дози показало, що при застосуванні дози 0,2 мл/кг ваги тіла розподіл розчину становить у середньому всього 6,2 ± 2,1 см2, що не дозволяє заповнити весь простір розчином, а при використанні дози 0,3 мл/кг ваги тіла — 12,1 ± 1,4 см2, що цілком відповідає середній площі досліджуваного простору. Висновки. Вивчення площі розподілу розчину в просторі квадратного м’яза попереку дозволяє припустити, що для знеболювання буде достатньо місцевого анестетика в дозі 0,3 мл/кг ваги тіла. Ця доза безпечна для використання як дорослими, так і дітьми. Клінічна ефективність потребує подальшого вивчення.

Актуальность. Блокада квадратной мышцы поясницы (qudratus lumborum block) находит широкое применение как компонент периоперационного обезболивания в абдоминальной хирургии у взрослых и мало используется в детской практике. Целью нашего исследования были изучение анатомических особенностей пространства квадратной мышцы поясницы и распределение местного анальгетика в пространстве в зависимости от введенной дозы, что позволит найти наиболее эффективную и безопасную дозу препаратов для обезболивания. Материалы и методы. Исследование проведено на 12 трупах лиц разных полов и возраста (20–73 года). Методом препарирования изучали топографоанатомические особенности мышц, фасциально-клетчаточных пространств, сосудов и нервов поясничной области. Выполнено послойное препарирование тканей поясничной области. Затем после визуализации целевых анатомических структур с помощью ультразвука в технике in-plane иглой 22 G выполнялось введение в передне-медиальном направлении в боковом положении по заднему краю квадратной мышцы поясницы (qudratus lumborum block) красителя метиленового синего для изучения распространения анестетика. Статистическую обработку полученных данных проводили с применением методов вариационной статистики с помощью программы Stаtistica 5.5 (принадлежит ЦНИТ ВНМУ им. Н.И. Пирогова, лицензионный № AXXR910A374605FA). Результаты. Исследовали площадь поверхности поперечной мышцы спины, которая колебалась в пределах 10,4–14,3 см2 и в среднем составляла 12,01 ± 2,30 см2. Исследование распределения раствора в пространстве квадратной мышцы поясницы в зависимости от дозы показало, что при применении дозы 0,2 мл/кг массы тела распределение раствора составляет в среднем всего 6,2 ± 2,1 см2, что не позволяет заполнить все пространство раствором, а при использовании дозы 0,3 мл/кг массы тела — 12,1 ± 1,4 см2, что вполне соответствует средней площади исследуемого пространства. Выводы. Изучение площади распределения раствора в пространстве квадратной мышцы поясницы позволяет предположить, что для обезболивания будет достаточно местного анестетика в дозе 0,3 мл/кг массы тела. Эта доза безопасна для использования как у взрослых, так и у детей. Клиническая эффективность требует дальнейшего изучения.

Background. Quadratus lumborum block is widely used as a component of perioperative anesthesia in abdominal surgery in adults, and is not commonly used in pediatric practice. The purpose of our research is to study the anatomic features of quadratus lumborum space and the distribution of local analgesics in it, depending on the dose administered. The results can provide an opportunity to find the most effective and the safest dose of drugs for anesthesia. Materials and methods. The study was conducted on 12 corpses of people of different sex and age (20–73 years), whose death wasn’t violent. Thereupon, topographic-anatomical features of the muscles, fascial-cellular spaces, vessels and nerves within the lumbar region were studied using the method of preparation. The layer preparation of lumbar tissue was performed. Then, after the target anatomic structures had been visualized with the help of ultrasound in the in-plane technique, a methylene blue was introduced using the needle 22 G in the anterior medial direction, in the lateral position on the posterior edge of the quadratus lumborum (quadratus lumborum block) to study the simulated distribution of local anesthetic. Statistical processing of the data obtained was carried out using the methods of variation statistics implemented in the Statistica 5.5 software (owned by National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, license AXXR910A374605FA). Results. The square of quadratus lumborum was studied, it ranged from 10.4 to 14.3 cm2 and averaged 12.01 ± 2.30 cm2. The study of the distribution of the solution in the space of quadratus lumborum, depending on the dose, showed that at a dose of 0.2 ml per 1 kg body weight, the area of average distribution of the solution was only 6.2 ± 2.1 cm2, which does not allow filling the axis space by solution, and when using a dose of 0.3 ml per 1 kg body weight, the average distribution of the solution is 12.1 ± 1.4 cm2, which is quite consistent with the average area of the investigated space. Conclusions. The study of the distribution area of the solution in the space of the quadratus lumborum muscle suggests that local anesthetic at a dose of 0.3 ml per 1 kg body weight will be sufficient for anesthesia. This dose is safe for use in both adult and pediatric patients. Clinical efficacy needs further study.


Keywords

регіонарна анестезія; трупне дослідження; блок квадратного м’яза попереку; аналгезія

регионарная анестезия; трупное исследование; блок квадратной мышцы поясницы; анальгезия

regional anesthesia; post-mortem examination; quadratus lumborum block; analgesia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Khasabov S.G., Wang J.C., Simone D.A., Strichartz G.R. Aroleforneurokinin-1 receptor neurons in the rostral ventromedial medulla in the development of chronic postthoracotomy pain. Pain. 2017. Vol. 158(7).

2. Кучин Ю.Л. Седація під час регіональної анестезії у пацієнтів з поєднаними пошкодженнями. Science Rise. Medical Science. 2015. № 2(4). С. 68-73.

3. Kulshrestha A., Bajwa S.J.S. Management of acute postoperative pain in pediatric patients. Anesth. Pain. Intens Care. 2014. Vol. 18(1). P. 101-5.

4. Simić D., Stević M., Stanković Z. et al. The Safety and Efficacy of the Continuous Peripheral Nerve Block in Postoperative Analgesia of Pediatric Patients. Front. Med. 2018. № 5(57).

5. Krige A., Scott М. Anatomy of the Innervation of the Abdomen. Springer. 2018. P. 272.

6. Oliver L.-A., Oliver J.-A., Rayaz H., Lichtor J.L. Essentials of Regional Anesthesia. Pediatric Pain. Springer. 2018. P. 655-682.

7. Brockel M.A., Polaner D.M., Vemulakonda V.M. Anesthesia in the Pediatric Patient. Urol. Clin. North. 2018. № 45(4). P. 551-560.

8. Giaufre E., Dalens B., Gombert A. Epidemiology and morbidity of regional anesthesia in children: a one-year prospective survey of the French-Language Society of Pediatric Anesthesiologists. Anesth. Analg. 1996. № 83(5). P. 904-12.

9. Llewellyn N., Moriarty А. The national pediatricepidural audit. Paediatr. Anaesth. 2007. № 17(6). P. 520-33.

10. Brockel M.A., Polaner D.M., Vemulakonda V.M. Anesthesia in the Pediatric Patient. Urol. Clin. North. 2018. № 45(4). P. 551-560.

11. Rigg J.R., Jamrozik K., Myles P.S. et al. Epidural anaesthesia and analgesia and outcome of major surgery: a randomised trial. MASTER Anaethesia Trial Study Group. 2002. № 359(9314). P. 1276-82.

12. Valero V., Amini N., Spolverato G. et al. Sarcopenia adversely impacts postoperative complications following resection or transplantation in patients with primary liver tumors. J. Gastrointest. Surg. 2015. № 19(2). P. 272-81.

13. Triffterer L., Marhofer P., Willschkeet al. Ultrasound-guided cannulation of the great saphenous vein at the ankle in infants. Br. J. H. Anaesth. 2012. № 108(2). P. 290-4.

14. De Oliveira G.S., Castro-Alves L.J., Khan J. H., McCarthy R.J. Perioperative Systemic Magnesium to Minimize Postoperative Pain: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Anesthesiology. 2013. Vol. 119. P. 178-190.

15. Русак П.С., Рибальченко В.Ф., Притула В.П. Інформація про конференцію «Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям». Хірургія дитячого віку. 2015. № 1/2. С. 132-133.

16. Курочкін М.Ю. Концепція антистресової збалансованої анестезії у новонароджених та немовлят. Вісник проблем біології і медицини. 2015. Вип. 2(1). С. 29-33.

17. Дмитрієв Д.В., Коноплицький В.С., Янович В.П. Спосіб визначення площі гіпералгезії післяопераційної рани у дітей. Пат. 112114 Україна МПК51 А 61 K 31/00. Заявник і патентовласник Вінницький нац. мед. ун-т. № U 201214624; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 8. 4 с. Патент на винахід.

18. Ueshima H., Otake H., Lin J.A. Ultrasound-Guided Quadratus Lumborum Block: An Updated Review of Anatomy and Techniques. BioMed Research International. 2017. 2017. 2752876. doi: 10.1155/2017/2752876.

19. Chin K.J., McDonnell J.G., Carvalho B., Sharkey A., Pawa A., Gadsden J. Essentials of our current understanding: abdominal wall blocks. Regional anesthesia and pain medicine. 2017. № 42(2). Р. 133-183.

20. Blanco R., Ansari T., Riad W., Shetty N. Quadratus lumborum block versus transversus abdominis plane block for postoperative pain after cesarean delivery: a randomized controlled trial. Reg. Anesth. Pain. Med. 2016. № 41. Р. 757-62.

21. Adhikary S.D., El-BoghdadlyK., Nasralah Z., Sarwani N., Nixon A.M., Chin K.J. A radiologic and anatomic assessment of injectate spread following transmuscular quadratus lumborum block in cadavers. Anaesthesia. 2017. № 72. Р. 73.

22. Murouchi T., Iwasaki S., Yamakage M. Quadratus lumborum block: analgesic effects and chronological ropivacaine concentrations after laparoscopic surgery. Reg. Anesth. Pain. Med. 2016. № 41. Р. 146-50.

23. Blanco R., Ansari T., Girgis E. Quadratus lumborum block for postoperative pain after caesarean section: a randomised controlled trial. European Journal of Anaesthesiology (EJA). 2015. Vol. 32(11). Р. 812-818.

24. Sebbag I., Qasem F., Dhir S. Ultrasound guided quadratus lumborum block for analgesia after cesarean delivery: case series. Rev. Bras. Anestesiol. 2017. № 67. Р. 418-21.

25. Maenchen N., Hansen C.K., Dam M., Børglum J. Ultrasound-guided transmuscular quadratus lumborum (TQL) block for pain management after caesarean section. Int. J. Anesth. Anesthesiol. 2016. 3(048.10). 23937.

26. Ishio J., Komasawa N., Kido H., Minami T. Evaluation of ultrasound-guided posterior quadratus lumborum block for postoperative analgesia after laparoscopic gynecologic surgery. Journal of Clinical Anesthesia. 2017. № 41. Р. 1-4.

27. Carney J., Finnerty O., Rauf J., Bergin D., Laffey J.G., McDonnell J.G. Studies on the spread of localanaes the ticsolution in trans versus abdominisplane blocks. Anaesthesia. 2011. Vol. 66(11). Р. 1023-1030.

28. Kumar A., Sadeghi N., Wahal C., Gadsden J., Grant S.A. Quadratus lumborum spares paravertebral space in fresh cadaver injection. Anesth. Analg. 2017. № 125. Р. 708-9.

29. Tamura T., Shuichi Y., Ito S., Shibata Y., Nishiwaki K. A crossover healthy volunteers study of quadratus lumborum block to detect the paravertebral space dissemination. In ASA Annual Meeting, Boston. 2017, October.

30. Tesarz J., Hoheisel U., Wiedenhöfer B., Mense S. Sensory innervation of the thoracolumbar fascia in rats and humans. Neuroscience. 2011. № 194. 302-8.10.1016/j.neuroscience.2011.07.066.

31. Loukas M., Tubbs R.S., El-Sedfy A., Jester A., Polepalli S., Kinsela C., Wu S. The clinical anatomy of the triangle of Petit. Hernia, 2007. Vol. 11(5). Р. 441-444.

32. Blanco R., Ansari T., Girgis E. Quadratus lumborum block for postoperative pain after caesarean section: a randomised controlled trial. Eur. J. Anaesthesiol. 2015. № 32. Р. 812-8.

33. Ueshima H., Otake H., Lin J.A. Ultrasound-guided quadratus lumborum block: an updated review of anatomy and techniques. BioMed Research International. 2017.

34. Chin K.J., McDonnell J.G., Carvalho B., Sharkey A., Pawa A., Gadsden J. Essentials of our current understanding: abdominal wall blocks. Reg. Anesth. Pain. Med. 2017. № 42. Р. 133-83.

35. Børglum J., Moriggl B., Jensen K., Lönnqvist P.A., Christensen A.F., Sauter A. et al. Ultrasound-guided transmuscular quadratus lumborum blockade. Br. J. Anaesth. 2013. № 110. Р. 3.

36. La Colla L., Uskova A., Ben-David B. Single-shot quadratuslumborum block for postoperative analgesia after minimally invasive hip arthroplasty: a new alternative to continuous lumbar plexus block. Reg. Anesth. Pain. Med. 2017. № 42. 125-6.10.1097.

37. Murouchi T. Reply to Dr El-Boghdadly et al. RegAnesthPainMed. 2016.

38. Абрикосов А.И. Техника патологоанатомических вскрытий трупов. Москва, 1948. 168 с.

Similar articles

Evaluating analgesic effectiveness of quadratus lumborum block in children following surgical interventions on abdominal organs
Authors: Залецький Б.В., Дмитрієв Д.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Гарга А.Й., Гріжимальський Є.В., Суліменко Є.М., Ступакова Г.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue