Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

The role of succinic acid oxidation in the intensive therapy of severe traumatic brain injury

Authors: Черний В.И.(1), Андронова И.А.(2) , Городник Г.А.(2) , Черний Т.В.(1), Андронова М.А.(2)
(1) — Научно-практический центр профилактической и клинической медицины, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: вивчення особливостей цереброкардіальних взаємодій у пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою (ТЧМТ) і їх змін при використанні в інтенсивній терапії (ІТ) похідних бурштинової кислоти — препаратів цитофлавін і етилметилгідроксипіридину сукцинат. Матеріали та методи. Групу порівняння становили 12 хворих із діагнозом ТЧМТ, які отримували ІТ за стандартним протоколом. Групу дослідження (ГД) становили 74 пацієнтів з ТЧМТ: 43 хворих, які отримували, крім стандартного протоколу, цитофлавін (5 мл у 100 мл фізіологічного розчину внутрішньовенно 1 раз на добу), і 31 хворий, який отримував додатково до стандартного протоколу етилметилгідроксипіридину сукцинат (5 мл у 100 мл фізіологічного розчину внутрішньовенно 1 раз на добу). Тривалість ІТ — від 10 діб до 8 міс. Із пацієнтів ГД 9 осіб померли, у 5 пацієнтів гостра церебральна недостатність трансформувалася у вегетативний стан. Діагноз вегетативного стану в пацієнтів ГД був виставлений у динаміці спостереження на підставі прийнятих міжнародних критеріїв, затверджених Американською академією неврології. У динаміці терапії проводили аналіз рівня свідомості за шкалою коми Глазго, Глазго-Пітсбурзькою шкалою коми й шкалою результатів Глазго, параметрами комп’ютерної томографії (Philips Brilliance CT), показниками кількісної електроенцефалографїї (кЕЕГ) (система Nihon Kohden Corporation EEG-1200K), варіабельності серцевого ритму (ВСР) («Ютас ЮМ 200»). Статистична обробка даних була проведена за допомогою програми MedStat. Результати. В умовах ТЧМТ центральний контур регуляції ВСР зміщувався від вегетативних центрів довгастого мозку в ділянку ретикулярної формації стовбура й середнього мозку й проекцію дна IV шлуночка. Про це свідчать виявлені середні й сильні прямі кореляційні зв’язки між параметрами ВСР і рівнями потужності дельта-діапазону («патологічна» повільнохвильова активність), максимально в проекції окципітальних і лобових відділів кори; активністю нейрогліального пулу ЦНС (спектр-потужність (СП) кЕЕГ у діапазоні 0,5–1 Гц), максимально в зонах проекції стовбурових утворень (С3С4; О1О2); активністю адренергічних нейромедіаторних структур ЦНС (СП кЕЕГ 4–5 Гц), максимально в зонах проекції стовбурових утворень (С3С4; Т3Т4); середні зворотні кореляційні зв’язки між параметрами ВРС і рівнями потужності тета- і альфа-1-діапазонів, максимально в проекції окципітальних і центральних відділів кори; активність холін- (СП кЕЕГ 6–7,5 Гц) і дофамінергічних (СП кЕЕГ 11–12 Гц) систем ЦНС, максимально в зонах проекції стовбурових утворень (С3С4; О1О2). В умовах ТЧМТ з несприятливим результатом (летальний кінець) не існувало єдиного центрального контуру регуляції ВРС, виявлені одночасні конкурентні впливи з боку таламокортикальних, таламогіпоталамічних структур; ретикулярної формації діенцефального рівня. Застосування препаратів — похідних бурштинової кислоти (цитофлавін і етилметилгідроксипіридину сукцинат) у пацієнтів із ТЧМТ приводило до відновлення рівноправних впливів традиційного центрального контуру — центри довгастого мозку, гіпоталамо-гіпофізарна ділянка — на формування ВСР. Цікаво, що ефекти етилметилгідроксипіридину сукцинату були пов’язані більшою мірою з динамікою параметрів кЕЕГ, що відображають зміни на верхньостовбуровому й кірковому рівні ЦНС, а використання цитофлавіну — переважно зі змінами параметрів кЕЕГ, які є нейрофізіологічними предикторами динаміки на рівні середнього мозку, діенцефальної, таламічної й лімбіко-гіпокампальної ділянок ЦНС. Висновки. Параметри цереброкардіальних взаємодій при ТЧМТ і їх зміни є інформативними для оцінки ефективності ІТ і прогнозування результату.

Цель: изучение особенностей цереброкардиальных взаимодействий у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (ТЧМТ) и их изменений при использовании в интенсивной терапии (ИТ) производных янтарной кислоты — препаратов цитофлавин и этилметилгидроксипиридина сукцинат. Материалы и методы. Группу сравнения составили 12 больных с диагнозом ТЧМТ, которые получали ИТ по стандартному протоколу. Группу исследования (ГИ) составили 74 пациентов с ТЧМТ: 43 больных, получавших, кроме стандартного протокола, цитофлавин (5 мл в 100 мл физиологического раствора внутривенно 1 раз в сутки), и 31 больной, получавший дополнительно к стандартному протоколу этилметилгидроксипиридина сукцинат (5 мл в 100 мл физиологического раствора внутривенно 1 раз в сутки). Длительность ИТ — от 10 суток до 8 мес. Из пациентов ГИ 9 человек умерли, у 5 пациентов острая церебральная недостаточность трансформировалась в вегетативное состояние. Диагноз вегетативного состояния у пациентов ГИ был выставлен в динамике наблюдения на основании принятых международных критериев, утвержденных Американской академией неврологии. В динамике терапии проводили анализ уровня сознания по шкале комы Глазго, Глазго-Питсбургской шкале комы и шкале исходов Глазго, параметров компьютерной томографии (Philips Brilliance CT), количественной электроэнцефалографии (кЭЭГ) (система Nihon Kohden Corporation EEG-1200K), вариабельности сердечного ритма (ВСР) («Ютас ЮМ 200»). Статистическая обработка данных была проведена с помощью программы MedStat. Результаты. В условиях ТЧМТ центральный контур регуляции ВСР смещался от вегетативных центров продолговатого мозга в область ретикулярной формации ствола и среднего мозга и в проекцию дна IV желудочка. Об этом свидетельствуют выявленные средние и сильные прямые корреляционные связи между параметрами ВСР и уровнями мощности дельта-диапазона («патологическая» медленноволновая активность), максимально в проекции окципитальных и лобных отделов коры; активностью нейроглиального пула центральной нервной системы (ЦНС) (спектр-мощность (СМ) кЭЭГ в диапазоне 0,5–1 Гц), максимально в зонах проецирования стволовых образований (С3С4; О1О2); активностью адренергических нейромедиаторных структур ЦНС (СМ кЭЭГ 4–5 Гц), максимально в зонах проецирования стволовых образований (С3С4, Т3Т4); средние обратные корреляционные связи между параметрами ВСР и уровнями мощности тета- и альфа-1-диапазона, максимально в проекции окципитальных и центральных отделов коры; активностью холин- (СМ кЭЭГ 6–7,5 Гц) и дофаминергических (СМ кЭЭГ 11–12 Гц) систем ЦНС, максимально в зонах проекции стволовых образований (С3С4; О1О2). В условиях ТЧМТ c неблагоприятным исходом не существовало единого центрального контура регуляции ВСР, выявлены одновременные конкурентные влияния со стороны таламокортикальных, таламогипоталамических структур; ретикулярной формации диэнцефального уровня. Применение препаратов — производных янтарной кислоты (цитофлавин и этилметилгидроксипиридина сукцинат) у пациентов с ТЧМТ приводило к восстановлению равноправных влияний традиционного центрального контура — центры продолговатого мозга, гипоталамо-гипофизарная область — на формирование ВСР. Интересно, что эффекты этилметилгидроксипиридина сукцината были связаны в большей мере с динамикой параметров кЭЭГ, отражающих изменения на верхнестволовом и корковом уровне ЦНС, а использования цитофлавина — преимущественно с изменениями параметров кЭЭГ, которые являются нейрофизиологическими предикторами динамики на уровне среднего мозга, диэнцефальной, таламической и лимбико-гиппокампальной областей ЦНС. Выводы. Параметры цереброкардиальных взаимодействий при ТЧМТ и их изменения информативны для оценки эффективности ИТ и прогнозирования исхода.

Background. The objective was to study the features of cerebrocardial interactions in patients with severe traumatic brain injury (STBI) and their changes during the use of succinic acid derivatives — cytoflavin and ethylmethylhydroxypyridine succinate in the intensive care. Materials and methods. The comparison group consisted of 12 patients with the diagnosis with STBI who received all medicines according to the standard protocol. The study group included 74 patients with STBI: 43 persons treated with cytoflavin (5 ml per 100 ml of saline solution intravenously 1 time a day) added to the standard protocol, and 31 individuals who received ethylmethylhydroxypyridine succinate (5 ml per 100 ml of saline solution intravenously 1 time a day) in addition to the standard protocol. Duration of study was from 10 days to 8 months. Nine patients of the study group died, in 5 patients, the acute cerebral insufficiency transformed into vegetative state. The diagnosis of vegetative state in patients of the study group was made in the dynamics of observation on the basis of accepted international criteria approved by the American Academy of Neurology. In the dynamics of therapy, we assessed the level of consciousness using Glasgow Coma Scale, Glasgow-Pittsburgh coma scale and Glasgow Outcome Scale, as well as parameters of computer tomography (Philips Brilliance CT), quantitative electroencephalography (qEEG) (Nihon Kohden Corporation EEG-1200K system) and heart rate variability (Yutas UM 200). The statistical data processing was carried out with MedStat program. Results. In STBI, central contour of heart rate variability regulation is shifted from the vegetative centers of the medulla oblongata to the area of the reticular formation of the brainstem and midbrain and to the projection of the floor of the fourth ventricle. This had been evidenced by the identified medium and strong direct correlations between heart rate variability parameters and: delta-range power levels (“pathological” slow-wave activity), maximal in the projection of the occipital and frontal cortex; activity of the neuroglial pool of the central nervous system (CNS) (qEEG power spectrum in the range of 0.5–1 Hz), maximal in the areas of projection of stem formations (С3С4; О1О2); adrenergic neurotransmitter activity in CNS structures (qEEG power spectrum of 4–5 Hz), maximal in the zones of projection of stem formations (С3С4; Т3Т4); average inverse correlations between the HRV parameters and power levels in theta and alpha-1 bands, maximal in the projection of the occipital and central parts of the cortex; the activity of cholinergic (qEEG power spectrum of 6–7.5 Hz) and dopaminergic (qEEG power spectrum of 11–12 Hz) systems of the CNS, maximal in the zones of projection of stem formations (С3С4; О1О2). In STBI with adverse outcome, there was no single central contour of HRV regulation; simultaneous competitive influences of thalamocortical, thalamohypothalamic structures were revealed; reticular formation of diencephalic level. The use of succinic acid derivatives (cytoflavin and ethylmethylhydroxypyridine succinate) in patients with STBI resulted in the restoration of equal effects of the traditional central contour — centers of the medulla oblongata, pituitary-hypothalamic region — on the formation of heart rate variability. Interestingly that the effects of ethylmethylhydroxypyridine succinate were associated greatly with the dynamics of qEEG parameters reflecting changes in the upper stem and cortical level of the CNS, and the use of cytoflavin — predominantly with qEEG changes that are neurophysiological predictors of the dynamics at the level of the midbrain, diencephalic, thalamic, and limbic-hippocampal regions of the CNS. Conclusions. The parameters of cerebrocardial interactions in STBI and their changes are informative in assessing the effectiveness of intensive care and predicting outcomes.


Keywords

черепно-мозкова травма; гостра церебральна недостатність; вегетативний стан; бурштинова кислота

черепно-мозговая травма; острая церебральная недостаточность; вегетативное состояние; янтарная кислота

traumatic brain injury; acute cerebral insufficiency; vegetative state; succinic acid


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Algattas H., Huanq J.H. Traumatic brain injury pathophysiology and treatments: early, intermediate, and late phases post injury. Int. J. Mol. Sci. 2014. 15(1). 309-341. doi: 10.3390/ijms15010309.

2. Лукьянова Л.Д. Сигнальная роль митохондрий при адаптации к гипоксии. Фізіол. журн. 2013, Т. 59. № 6. С.141-154.

3. Никонов В.В., Чернов А.Л., Феськов А.Э., Соколов А.С., Белецкий А.В. Возможности применения этилметилгидроксипиридина сукцината в комплексной интенсивной терапии острого периода черепно-мозговой травмы. Медицина неотложных состояний. 2018. № 7(94). С. 45-56.

4. Основи теорії систем: навч. посіб. для студ. баз. напрямку 6.050903 «Телекомунікації» / І.В. Демидов; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. Політехніка», Ін-т телекомунікацій, радіоелектрон. та електрон. техніки, каф. телекомунікацій. Л.: [б. в.], 2013. 210, [1] c.: іл. Бібліогр.: с. 206-210 (64 назви). ISBN 978-966-322-376-6.

5. Баевский P.M., Иванов Г.Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001. № 3. С. 106-127.

6. Беленичев И.Ф. и др. Нейропротекция и нейропластичность: монография. К.: Логос, 2015. 512 с.

7. Vegetative State and Minimally Conscious State: A Review of the Therapeutic Interventions. Review Stereotact Funct Neurosurg. 2010. 88. 199-207. DOI: 10.1159/000314354.

8. Дворкович В.П., Дворкович А.В. Оконные функции для гармонического анализа сигналов. М.: Техносфера, 2014. 112 с.

9. Кравченко А.Ю., Зыбайло П.Г., Пушнов В.В., Войнич Ю.В., Барсуков Е.А., Стукачев И.Н. Влияние факторов риска патологии сердечно-сосудистой системы на вариабельность ритма у лиц призывного возраста на фоне артериальной гипертензии. Молодой ученый. 2018. № 16. С. 35-36. URL: https://moluch.ru/archive/202/49598.

10. Андронова И.А., Черний Т.В., Назаренко К.В., Черний В.И., Андронова М.А. Возможности количественной ЭЭГ в исследовании нейромедиаторных систем ЦНС при острой и хронической церебральной недостаточности. Материалы Всероссийской конференции с международным участием «Нейрохимические механизмы формирования адаптивных и патологических состояний мозга», 24–26 июня 2014 г., Санкт-Петербург — Колтуши. С. 17.

11. Шарова Е.В. Современные возможности ЭЭГ в анализе функциональных нарушений при тяжелых повреждениях головного мозга. Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. 2009. Т. 5. № 1–2. С. 49-58.

12. Черний В.И., Андронова И.А., Городник Г.А., Черний Т.В., Андронова М.А. Нейромедиаторные механизмы восстановления сознания у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медицина неотложных состояний. 2018. № 1(88). С. 114-121.

13. Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., Хоменко В.Н., Панченко О.А. Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицине и фармации статистическим пакетом MedStat. Донецк: Папакица Е.К., 2006. 214 с.

14. Пожилова Е.В., Новиков В.Е., Новикова А.В. Фармакодинамика и клиническое применение препаратов на основе гидроксипиридина. Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2013. № 3. С. 56-66.

Similar articles

Стратегия двухэтапной нейропротекции  при черепно-мозговой травме  и церебральном ишемическом инсульте
Authors: Черний В.И., Андронова И.А., Черний Т.В., Городник Г.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
"Emergency medicine" 7-8 (46-47) 2012
Date: 2013.02.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Антагонист глутаматных NMDA-рецепторов (амантадина сульфат) в интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы
Authors: Черний В.И., Андронова И.А., Городник Г.А., Назаренко К.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Черний Т.В. - Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
"Emergency medicine" 5 (68) 2015
Date: 2015.12.18
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The Study of EEG Predictors in Patients with Acute Cerebral Insufficiency Complicated by Vegetative State
Authors: Черний В.И.(1), Андронова И.А.(2), Городник Г.А.(2), Назаренко К.В.(2), Черний Т.В.(1), Андронова М.А.(2)
(1) — Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической едицины» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Украина

"Emergency medicine" 7 (78) 2016
Date: 2016.12.21
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Использование методов количественной ЭЭГ для оценки эффективности нейропротективного воздействия на нейроглиальном уровне
Authors: Черний Т.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
"Emergency medicine" 5(52) 2013
Date: 2013.09.18
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue