Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Comorbidity as a risk factor of postoperative complications in patients during coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass

Authors: Дружина О.М.(1, 2), Лоскутов О.А.(1, 2), Маруняк С.Р.(1, 2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут cерця Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Проведення кардіохірургічних операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів літнього й старечого віку пов’язане зі значним ризиком розвитку післяопераційних ускладнень. Пацієнти, старші від 65 років, мають підвищений ризик захворюваності й смертності внаслідок коморбідних станів, таких як цукровий діабет, захворювання периферичних судин і дисфункція нирок. Мета: провести аналіз основних передопераційних факторів ризику в пацієнтів літнього й старечого віку та визначити їх вплив на розвиток ускладнень у післяопераційному періоді. Матеріали та методи. За даними передопераційного збору анамнезу й обстеження встановлено, що з 214 пацієнтів, залучених у дослідження, коморбідні захворювання виявлялися у 102 хворих (перша група). Артеріальна гіпертензія спостерігалась у 73 (34,1 %) осіб, цереброваскулярні захворювання — у 18 (8,4 %), цукровий діабет виявлявся у 27 (12,6 %), хронічні обструктивні захворювання легень — у 9 (4,2 %) і хронічні захворювання нирок — у 8 (3,7 %) осіб. У 112 (52,4 %) пацієнтів не виявлено ознак супутніх захворювань. Усі пацієнти оперувались в умовах загальної анестезії на основі севофлурану (1,5–2 мінімальних альвеолярних концентрації). Штучний кровообіг проводився на апараті System 1 (Terumo, США) із використанням одноразових мембранних оксигенаторів Affinity (Medtronic, США) в умовах помірної гіпотермії (32 °С). Для oцінки гeмoдинaмічних пoкaзників нами викoриcтoвувaвcя мeтoд eхoкaрдіoгрaфії. Результати. Рівень тропоніну в поліморбідних пацієнтів на 35,9 % (р = 0,012) виявлявся вірогідно вищим порівняно з пацієнтами без коморбідної патології. Слід також відзначити наявність статистично вірогідного коефіцієнта кореляції між післяопераційним рівнем тропоніну й коморбідністю пацієнтів (r = 0,315). Між коморбідністю пацієнтів і потребою в тривалішій післяопераційній інотропній підтримці виявлений статистично вірогідний кореляційний зв’язок (r = 0,411). У пацієнтів зі супутніми захворюваннями на 33,1 % (р = 0,001) вищий середній рівень креатиніну для чоловіків і на 33,3 % (р = 0,001) — для жінок порівняно з пацієнтами без коморбідної патології. Коефіцієнти кореляції між рівнями креатиніну й коморбідністю пацієнтів становили 0,452 і 0,486 для чоловіків і жінок відповідно. Тривалість перебування на штучній вентиляції легень у післяопераційний період для пацієнтів із коморбідними захворюваннями виявлялась на 42,9 % (р = 0,002) вірогідно більшою, ніж у пацієнтів без коморбідної патології. При цьому спостерігався істотний кореляційний зв’язок із коморбідністю пацієнтів (r = 0,306). Висновки. Згідно з отриманими результатами, у пацієнтів із коморбідною патологією спостерігались тяжчі метаболічні порушення, ніж у пацієнтів без супутньої патології. Крім того, у пацієнтів із супутніми захворюваннями виявлявся вірогідно вищий ризик розвитку післяопераційних ускладнень, таких як підвищений післяопераційний рівень тропоніну, потреба в інотропах > 48 год, гостре пошкодження нирок і більша тривалість штучної вентиляції легень.

Актуальность. Проведение кардиохирургических операций с искусственным кровообращением у пациентов пожилого и старческого возраста связано со значительным риском развития послеоперационных осложнений. Пациенты старше 65 лет имеют повышенный риск заболеваемости и смертности вследствие коморбидных состояний, таких как сахарный диабет, заболевания периферических сосудов и дисфункция почек. Цель: провести анализ основных предоперационных факторов риска у пациентов пожилого и старческого возраста и определить их влияние на развитие осложнений в послеоперационном периоде. Материалы и методы. По данным предоперационного сбора анамнеза и обследования установлено, что из 214 пациентов, вовлеченных в исследование, коморбидные заболевания выявлялись у 102 человек (первая группа). Артериальная гипертензия наблюдалась у 73 (34,1 %) человек, цереброваскулярные заболевания — у 18 (8,4 %), сахарный диабет выявлялся у 27 (12,6 %), хронические обструктивные заболевания легких — у 9 (4,2 %), хронические заболевания почек — у 8 (3,7 %) человек. У 112 (52,4 %) пациентов не выявлено признаков сопутствующих заболеваний. Все пациенты оперировались в условиях общей анестезии на основе севофлурана (1,5–2 минимальных альвеолярных концентрации). Искусственное кровообращение проводилось на аппарате System 1 (Terumo, США) с использованием одноразовых мембранных оксигенаторов Affinity (Medtronic, США) в условиях умеренной гипотермии (32 °С). Для oценки гeмoдинaмичних пoкaзателей нами использовался мeтoд эхокaрдиoгрaфии. Результаты. Уровень тропонина у полиморбидных пациентов оказывался на 35,9 % (р = 0,012) достоверно выше по сравнению с пациентами без коморбидной патологии. Следует также отметить наличие статистически достоверного коэффициента корреляции между послеоперационным уровнем тропонина и коморбидностью пациентов (r = 0,315). Между коморбидностью пациентов и потребностью в более длительной послеоперационной инотропной поддержке обнаружена статистически достоверная корреляционная связь (r = 0,411). У пациентов с сопутствующими заболеваниями был на 33,1 % (р = 0,001) выше среднего уровень креатинина для мужчин и на 33,3 % (р = 0,001) — для женщин по сравнению с пациентами без коморбидной патологии. Коэффициенты корреляции между уровнем креатинина и коморбидностью пациентов составляли 0,452 и 0,486 для мужчин и женщин соответственно. Продолжительность пребывания на искусственной вентиляции легких в послеоперационном периоде у пациентов с коморбидными заболеваниями оказывалась на 42,9 % (р = 0,002) достоверно больше, чем у пациентов без коморбидной патологии. При этом наблюдалась существенная корреляционная связь с коморбидностью пациентов (r = 0,306). Выводы. Согласно полученным результатам, у пациентов с коморбидной патологией наблюдались более тяжелые метаболические нарушения, чем у пациентов без сопутствующей патологии. Кроме того, у пациентов с сопутствующими заболеваниями оказывался достоверно выше риск развития послеоперационных осложнений, таких как повышенный послеоперационный уровень тропонина, потребность в инотропах > 48 ч, острое повреждение почек и большая продолжительность искусственной вентиляции легких.

Background. Carrying out cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in aged and geriatric patients may accompanied by a significant risk of postoperative complications. Patients over 65 years of age have an increased risk of morbidity and mortality due to comorbid conditions such as diabetes mellitus, peripheral vascular disease and kidney dysfunction. The purpose was to analyze the main preoperative risk factors in elderly and geriatric patients and to determine their influence on the development of complications in the postoperative period. Materials and methods. According to a preoperative history and examination, comorbidity was found in 102 (first group) of 214 patients involved in the study. Hypertension was observed in 73 (34.1 %) people, cerebrovascular diseases — in 18 (8.4 %), diabetes mellitus — in 27 (12.6 %), chronic obstructive pulmonary disease — in 9 (4.2 %) and chronic kidney disease — in 8 (3.7 %) persons. No signs of comorbidity were found in 112 (52.4 %) patients. All patients were operated under general anesthesia with sevoflurane (1.5–2 minimal alveolar concentrations). Cardiopulmonary bypass was performed on System 1 (Terumo, USA) using Affinity (Medtronic, USA) disposable membrane oxygenators under moderate hypothermia (32 °С). To evaluate hemodynamic changes, we used echocardiography method. Results. The level of troponin in polymorbid patients was significantly higher (by 35.9 %; p = 0.012) compared to patients without comorbidity. It should also be noted that there is a statistically significant correlation between the postoperative troponin level and the comorbidity of patients (r = 0.315). Between the comorbidity of patients and the need for prolonged postoperative inotropic maintenance, a statistically significant correlation relationship was found too (r = 0.411). Among patients with comorbidity, mean creatinine levels were 33.1 and 33.3 % (p = 0.001) higher in men and women, respectively, compared to patients without comorbidity. Correlation coefficients between creatinine levels and comorbidity were 0.452 and 0.486 for males and females, respectively. The duration of mechanical ventilation in the postoperative period was 42.9 % (p = 0.002) significantly longer in patients with comorbid diseases than in persons without comorbidity. At the same time, there was a significant correlation with the comorbidity of patients (r = 0.306). Conclusions. According to the results, patients with comorbid pathology had more severe metabolic disturbances than those without concomitant pathology. In addition, persons with comorbidity had a significantly higher risk of postoperative complications, such as as increased postoperative troponin levels, need for inotropes > 48 hours, acute kidney damage, and longer duration of mechanical ventilation.


Keywords

коморбідність; штучний кровообіг; аортокоронарне шунтування

коморбидность; искусственное кровообращение; аортокоронарное шунтирование

comorbidity; cardiopulmonary bypass; coronary artery bypass grafting


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Стадницький Ю.І., Загородній А.Г. Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи): навчальний посібник. К.: Знання, 2008. 351 с.

2. Котвіцька А.А., Пастухова О.А. Особливості старіння населення України та його соціально-економічні наслідки. Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 3 квітня 2013 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2013. С. 197-199.

3. Лазебник Л.Б. Гериатрия. Клиническая геронтология. 2010. № 1–2. С. 3-8.

4. Ліфарєва Н.В. Старість як соціальна проблема. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2012. № 4(239), ч. І. С. 260-266.

5. Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery: the Task Force for Preoperative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-cardiac Surgery of the European Society of Cardiology (ESC) and endorsed by the European Society of Anaesthesiology (ESA) / D. Poldermans, J.J. Bax, E. Boersma et al. Eur. J. Anaesthesiol. 2010. Vol. 27. P. 92-137.

6. Стрес і хвороби кровообігу / За редакцією В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. Київ, 2015. 353 с.

7. Giron M.S., Wang H.X., Bernsten C. et al. The appropriateness of drug use in an older nondemented and demented population. J. Am. Geriatr. Soc. 2001. Vol. 49. P. 277-83.

8. Antithrombotic Trialists’ Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients [published correction appears in BMJ. 2002. 324. 141]. BMJ. 2002. Vol. 324. Р. 71-86.

9. Budaj А., Yusuf S., Mehta S.R. et al. Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events (CURE) Trial Investigators. Benefit of clopidogrel in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation in various risk groups. Circulation. 2002. Vol. 106. Р. 1622-1626.

10. Mehta S.R., Yusuf S., Peters R.J. et al. Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events trial (CURE) Investigators. Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. Lancet. 2001. Vol. 358. Р. 527-533.

11. Antiplatelet Trialists’ Collaboration. Collaborative overview of randomized trials of antiplatelet therapy, I: prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients [published correction appears in BMJ. 1994; 308: 1540]. BMJ. 1994. Vol. 308. Р. 81-106.

12. Долженко М.Н. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST у лиц старших возрастных групп. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2007. № 6(8). С. 16-21.

13. Викторов А.П. Руководство по кардиологии / Под ред. проф. В.Н. Коваленко. К.: Морион, 2008. С. 408-415.

14. Sündermann S., Dademasch А., Praetorius J. et al. Comprehensive assessment of frailty for elderly high-risk patients undergoing cardiac surgery. European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 2011. Vol. 39. P. 33-37.

15. Afilalo J., Mottillo S., Eisenberg M.J. et al. Addition of frailty and disability to cardiac surgery risk scores identifies elderly patients at high risk of mortality or major morbidity. Cardiovascular Quality and Outcomes. 2012. Vol. 5. P. 222-228.

16. Coronary artery surgery in octogenarians: evolving strategies for the improvement in early and late results / Nicolini F., Molardi А., Verdichizzo D. et al. Heart and Vessels. 2012. Vol. 27. P. 559-567.

17. Mozaffarian D., Benjamin E.J., Go A.S. et al. Heart disease and stroke statistics-2015 update: A report from the American heart association. Circulation. 2015. Vol. 131. P. e29-e322.

18. Goldberger J.J., Basu А., Boineau R. et al. Risk stratification for sudden cardiac death: A plan for the future. Circulation. 2014. Vol. 129. P. 516-526.

Similar articles

The role of undifferentiated connective tissue dysplasia in the development of arterial hypertension in patients with 2 type diabetes mellitus
Authors: Шерстюк Л.Л.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №7(94), 2018
Date: 2019.01.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Assessment of early post-operative cognitive disorders in cardiosurgical patients with arterial hypertension undergone cardiopulmonary bypass surgery
Authors: Колесников В.Г.
ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020
Date: 2020.06.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Mechanisms of formation and progression of chronic heart failure on the background of type 2 diabetes mellitus
Authors: Годлевська О.М., Самбург Я.Ю., Магдаліц Т.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №8(95), 2018
Date: 2019.02.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Features of retinal vascular occlusion after cardiac surgeries using artificial blood circulation
Authors: Риков С.О., Венедіктова О.А., Могилевський С.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №1, 2020
Date: 2020.05.11
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches

Back to issue