Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Weaning from mechanical ventilation in the patient with post-hypoxic encephalopathy and central hyperthermia

Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Постгіпоксичне ушкодження центральної нервової системи часто супроводжується поліорганною дисфункцією, персистуючим неврологічним дефіцитом та може ускладнитися центральною гіпертермією. Метою даного дослідження було проаналізувати літературні дані про методи лікування гіпертермії центрального генезу та запропонувати стратегію відлучення від респіраторної терапії в такого пацієнта. Матеріали та методи. Пошук літературних джерел проводився в базах даних PubMed та MedLine за останні 13 років. Пошуковими словами були «гіпертермія центрального генезу» та «відлучення від штучної вентиляції легень у дітей із постгіпоксичною енцефалопатією». Спостереження та лікування пацієнта здійснювалися на клінічній базі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «Львівська обласна клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» у вересні — жовтні 2018 року. Результати. У дитини віком 7 міс. після перенесеної клінічної смерті та успішного відновлення спонтанного кровообігу розвинулися постгіпоксична енцефалопатія, синдром поліорганної дисфункції та гіпертермія центрального генезу. Це призвело до зростання хвилинної вентиляції легень, тахікардії та, відповідно, труднощів із відлученням від респіраторної підтримки. Крім того, у пацієнта був клінічно значимий гіпертонус м’язів нижніх кінцівок з їх постійним спонтанним розведенням у кульшових суглобах понад 180°. В лікування був доданий баклофен у дозі 0,3 мг/кг/добу per os, яка через 7 днів була збільшена до 0,6 мг/кг/добу. На 3-тю добу від моменту призначення баклофену температура тіла стала стабільно нижчою за 38 °C, на 5-ту добу не перевищувала 37,5 °C. Відлучення від штучної вентиляції легень проводилося поетапно — від примусово-допоміжного режиму штучної вентиляції легень із поступовим зниженням параметрів підтримки до допоміжного режиму з щоденним збільшенням інтервалу спонтанного дихання пацієнта без респіраторної підтримки, починаючи від 2–4 год у денний період часу впродовж 2–3 днів та переходу до планової допоміжної вентиляції лише в нічний час і повного відлучення від допоміжної вентиляції. Повне відлучення від штучної вентиляції легень відбулося на 7-му добу з моменту призначення баклофену. Висновки. Контроль над гарячкою в пацієнтів, які перенесли ушкодження центральної нервової системи, може покращити результати лікування, особливо якщо буде розроблено більш ефективні стратегії моніторингу та лікування гіпертермії.

Актуальность. Постгипоксическое повреждение центральной нервной системы часто сопровождается полиорганной дисфункцией, персистирующим неврологическим дефицитом и может осложниться центральной гипертермией. Целью данного исследования было проанализировать литературные данные о методах лечения гипертермии центрального генеза и предложить стратегию отлучения от респираторной терапии у такого пациента. Материалы и методы. Поиск литературных источников проводился в базах данных PubMed и MedLine за последние 13 лет. Поисковыми словами были «гипертермия центрального генеза» и «отлучение от искусственной вентиляции легких у детей с постгипоксической энцефалопатией». Наблюдение и лечение пациента осуществлялись на клинической базе кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого в отделении анестезиологии с койками интенсивной терапии КНП «Львовская областная клиническая больница «ОХМАТДЕТ» в сентябре — октябре 2018 года. Результаты. У ребенка в возрасте 7 мес. после перенесенной клинической смерти и успешного восстановления спонтанного кровообращения развились постгипоксическая энцефалопатия, синдром полиорганной дисфункции и гипертермия центрального генеза. Это привело к росту минутной вентиляции легких, тахикардии и, соответственно, проблеме с отлучением от респираторной поддержки. Кроме того, у пациента был клинически значимый гипертонус мышц нижних конечностей с постоянным спонтанным разведением в тазобедренных суставах более 180°. В лечение был добавлен баклофен в дозе 0,3 мг/кг/сут per os, которая через 7 дней была увеличена до 0,6 мг/кг/сут. На 3-и сутки с момента назначения баклофена температура тела стала стабильно ниже 38 °C, на 5-е сутки не превышала 37,5 °C. Отлучение от искусственной вентиляции легких проводилось поэтапно — от принудительно-вспомогательного режима искусственной вентиляции легких с постепенным снижением параметров поддержки до вспомогательного режима с ежедневным увеличением интервала спонтанного дыхания пациента без респираторной поддержки, начиная от 2–4 ч в дневной период времени в течение 2–3 дней и перехода к плановой вспомогательной вентиляции только в ночное время и полному отлучению от вспомогательной вентиляции. Полное отлучение от искусственной вентиляции легких произошло на 7-е сутки с момента назначения баклофена. Выводы. Контроль над лихорадкой у пациентов, перенесших повреждения центральной нервной системы, может улучшить результаты лечения, особенно если будут разработаны более эффективные стратегии мониторинга и лечения гипертермии.

Background. Post-hypoxic injury of the central nervous system might lead to multiple organ dysfunction syndrome, persistent neurological impairment and be complicated by central hyperthermia. The aim of this study was to analyze the published data on central hyperthermia and present the clinical case of successful treatment of central hyperthermia and weaning from mechanical ventilation in the patient with post-hypoxic encephalopathy. Materials and methods. We analyzed the data from PubMed and MedLine databases (using the key words “central hyperthermia” and “weaning from mechanical ventilation in children with post-hypoxic encephalopathy”) for the last 13 years. In September 2018, our patient was admitted to Lviv Regional Clinical Hospital “OHMATDYT”, which is the clinical base of the Department of Anesthesiology and Intensive Care of Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Results. We present a clinical case of post-hypoxic encephalopathy, multiple organ dysfunction syndrome and central hyperthermia (above 39 C) in a 7-month-old child survived after clinical death. In this case, central hyperthermia led to increased spontaneous minute volume ventilation, oxygen consumption and tachycardia and, as a result, to difficult weaning from mechanical ventilation. Moreover, this patient had clinically significantly increased muscle tone in lower extremities with hyperextension in hip joints (more than 180°). We started with baclofen administration at a dose of 0.3 mg/kg/day and raised the dose to 0.6 mg/kg/day at day 7. On day 3, the patient’s body temperature dropped to 38 °C and on day 5 it was no more than 37.5 °C. We weaned our patient from mechanical ventilation step by step: start from synchronized intermittent mandatory ventilation mode with decreasing the parameters every day, then continue with pressure support ventilation and start from 2–4 ventilator-free hours at day time during 2–3 days, then from day to day increase this ventilator-free time and provide mechanical ventilation only at night. Complete weaning was performed on day 7 from the baclofen treatment initiation. Conclusions. Hyperthermia control in patients with central nervous system injury might improve the treatment outcome, especially if more effective strategies for monitoring and treating hyperthermia will be developed and introduced in daily routine clinical practice.


Keywords

відлучення від штучної вентиляції легень; гіпертермія центрального генезу; діти

отлучение от искусственной вентиляции легких; гипертермия центрального генеза; дети

weaning from mechanical ventilation; central hyperthermia; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Lee H.C., Lim J.K., Kim S.K., Kim J.M., Jo Y.S. Central Hyperthermia Treated With Baclofen for Patient With Pontine Hemorrhage. Ann. Rehabil. Med. 2014. Vol. 38(2). P. 269-272. Published online 2014 Apr 29. doi: 10.5535/arm.2014.38.2.269.

2. Durant C.F., Louise M.L., Turton S., Wilson S.J., Myers James F.M., Muthukumaraswamy S. [et al.]. Using Baclofen to Explore GABA-B Receptor Function in Alcohol Dependence: Insights From Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Measures. Front. Psychiatry. 2018. Vol. 9. P. 664. Published online 2018 Dec 14. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00664.

3. Huang Y.S., Hsiao M.C., Lee M., Huang Y.C., Lee J.D. Baclofen successfully abolished prolonged central hyperthermia in a patient with basilar artery occlusion. Acta Neurol. Taiwan. 2009. Vol. 18(2). P. 118-22.

4. Dietrich W.D., Bramlett H.M. Hyperthermia and central nervous system injury. Prog. Brain Res. 2007. Vol. 162. P. 201-17.

5. Newmyer R., Mendelson J., Pang D., Fink E.L. Targeted Temperature Management in Pediatric Central Nervous System Disease. Curr. Treat Options Pediatr. 2015. Vol. 1(1). P. 38-47. doi: 10.1007/s40746-014-0008-y.

6. Walter E.J., Carraretto M. The neurological and cognitive consequences of hyperthermia. Crit. Care. 2016. Vol. 20. P. 199. doi: 10.1186/s13054-016-1376-4.

7. Walter E.J., Hanna-Jumma S., Carraretto M., Forni L. The pathophysiological basis and consequences of fever. Crit. Care. 2016. Vol. 20. P. 200. doi: 10.1186/s13054-016-1375-5.

Similar articles

Duration of mechanical ventilation and diaphragm functioning in children with acute respiratory failure
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(90), 2018
Date: 2018.05.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Features of respiratory therapy in patients with obesity during laparoscopic surgeries
Authors: Туркевич О.М., Підгірний Я.М., Закотянський О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(90), 2018
Date: 2018.05.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Hyperthermic syndrome: etiology, pathogenesis, diagnosis and intensive care
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Невмержицький І.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Authors: О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ, С.П. КРИВОПУСТОВ, О.В. КОРНІЙЧУК, Н.С. ПИЦЮРА, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
"Child`s Health" 4(7) 2007
Date: 2007.10.24
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue