Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №5 (107), 2019

Back to issue

Cerebral venous thrombosis (case report)

Authors: Сайко О.В., Маланкевич Ю.І.
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Тромбоз мозкових вен і венозний тромбоз мозкових синусів зустрічається рідко (до 1 % від усіх випадків інфарктів мозку). За даними ISCVT (International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis, 2004), захворюваність щорічно становить 3–4 випадки на 1 млн у дорослих. Летальність при даному захворюванні становить від 5 до 30 %. Міжнародне дослідження тромбозу мозкових вен та венозних синусів (ISCVT) визначало частоту оклюзій за локалізацією так: поперечний синус — 86 %, верхній сагітальний синус — 62 %, прямий синус — 18 %, кортикальні вени — 17 %, внутрішні яремні вени — 12 %, вена Галена і внутрішні мозкові вени — 11 %. Основними факторами ризику розвитку тромбозу мозкових вен і венозного тромбозу мозкових синусів у популяції є інфекційні запальні процеси (отити, мастоїдити, синусити, септичні стани) і неінфекційні причини: черепно-мозкова травма, пухлини, хірургічні втручання в ділянці голови та шиї, а також імплантація кардіостимулятора чи постановка центрального венозного катетера. Захворювання, що сприяють даній патології: порушення гемодинаміки (застійна серцева недостатність, зневоднення організму), захворювання крові (поліцитемія, серпоподібноклітинна анемія, тромбоцитопенія) і коагулопатії (синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, дефіцит антитромбіну, протеїну С і S), а також тромбофілітичні стани, пов’язані з вагітністю, родами та прийомом пероральних контрацептивів, антифосфоліпідний синдром, системні васкуліти. При цьому в 15 % випадків причина розвитку синус-тромбозу залишається невстановленою. Венозний тромбоз мозкових синусів характеризується дуже різноманітним клінічним перебігом, складною діагностикою, різноманітною етіологією і прогнозом. Одним з ускладнень тромбозу синусів є інсульт, що спостерігається приблизно в 30 % хворих та часто призводить до смерті хворого. У статті подано опис клінічного випадку церебрального венозного тромбозу, що ускладнився несумісним із життям двопівкульним субарахноїдально-паренхіматозним крововиливом.

Тромбоз мозговых вен и венозный тромбоз мозговых синусов встречается редко (до 1 % от всех случаев инфарктов мозга). По данным ISCVT (International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis, 2004), заболеваемость ежегодно составляет 3–4 случая на 1 млн у взрослых. Летальность при данном заболевании составляет от 5 до 30 %. Международное исследование тромбоза мозговых вен и венозных синусов (ISCVT) определяло частоту окклюзий по локализации следующим образом: поперечный синус — 86 %, верхний сагиттальный синус — 62 %, прямой синус — 18 %, кортикальные вены — 17 %, внутренние яремные вены — 12 %, вена Галена и внутренние мозговые вены — 11 %. Основными факторами риска развития тромбоза мозговых вен и венозного тромбоза мозговых синусов в популяции являются инфекционные воспалительные процессы (отиты, мастоидиты, синуситы, септические состояния) и неинфекционные причины: черепно-мозговая травма, опухоли, хирургические вмешательства в области головы и шеи, а также имплантация кардиостимулятора или постановка центрального венозного катетера. Заболевания, способствующие данной патологии: нарушение гемодинамики (застойная сердечная недостаточность, обезвоживание организма), заболевания крови (полицитемия, серповидноклеточная анемия, тромбоцитопения) и коагулопатии (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, дефицит антитромбина, протеина С и S), а также тромбофилитические состояния, связанные с беременностью, родами и приемом пероральных контрацептивов, антифосфолипидный синдром, системные васкулиты. При этом в 15 % случаев причина развития синус-тромбоза остается неустановленной. Венозный тромбоз мозговых синусов характеризуется очень разнообразным клиническим течением, сложной диагностикой, разнообразной этиологией и прогнозом. Одним из осложнений тромбоза синусов является инсульт, который наблюдается у примерно 30 % больных и часто приводит к смерти больного. В статье представлено описание клинического случая церебрального венозного тромбоза, который осложнился несовместимым с жизнью двухполушарным субарахноидально-паренхиматозным кровоизлиянием.

Cerebral venous thrombosis and cerebral venous sinus thrombosis are rare (up to 1 % of all cases of cerebral infarction). According to the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT, 2004), the annual incidence is 3–4 cases per 1 million adults. The mortality rate for this disease is from 5 to 30 %. ISCVT determined the occlusion frequency by localization as follows: transverse sinus — 86 %, superior sagittal sinus — 62 %, straight sinus — 18 %, cortical veins — 17 %, internal jugular veins — 12 %, vein of Galen and internal cerebral veins — 11 %. The main risk factors for the development of cerebral venous thrombosis and cerebral venous sinus thrombosis in the population are infectious inflammatory processes (otitis, mastoiditis, sinusitis, septic conditions) and non-infectious causes (traumatic brain injury, tumours, surgical interventions and installing pacemakers or central venous catheters). Diseases contributing to this pathology are: hemodynamic disorders (congestive heart failure, dehydration), blood diseases (polycythemia, sickle cell anemia, thrombocytopenia) and coagulopathy (disseminated intravascular coagulation syndrome, deficiency of antithrombin, protein C and protein S), as well as thrombophilic conditions associated with pregnancy, childbirth and oral contraceptives, antiphospholipid syndrome, systemic vasculitis. In 15 % of cases, the cause of sinus thrombosis remains unknown. Cerebral venous sinus thrombosis is characterized by a very diverse clinical course, difficult diagnosis, diverse etiology and prognosis. One of the complications of sinus thrombosis is a stroke. It is observed in about 30 % of patients and often leads to death. The article describes the clinical case of cerebral venous thrombosis, which was complicated by a fatal bihemispheric subarachnoid parenchymal hemorrhage.


Keywords

тромбоз мозкових вен; тромбоз венозних синусів; венозний інсульт; причини; прогноз захворювання

тромбоз мозговых вен; тромбоз венозных синусов; венозный инсульт; причины; прогноз заболевания

cerebral venous thrombosis; cerebral venous sinus thrombosis; venous stroke; causes; disease prognosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ferro J.M., Canhao P., Stam J. et al. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). Stroke. 2004. Vol. 35. P. 664-670.

2. Rosendaal F.R. Venous thrombosis: a multicasual disease. Lancet. 1999. Vol. 353. P. 1167-1173.

3. Lanska D.J., Kryscio R.J. Risk factors for peripartum and postpartum stroke and intracranial venous thrombosis. Stroke. 2000. Vol. 31. P. 1274-1282.

4. Vandenbroucke J.P., Rosing J., Bloemenkamp K.W. et al. Oral contraceptives and the risk of venous thrombosis. N. Engl. J. Med. 2001. Vol. 344. P. 1527-1535.

5. Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. New Eng. J. of Medicine. 2005. Vol. 352. P. 1791-1798.

6. De Bruijn S.F., Stam J., Kappelle L.J. Thunderclap headache as first symptom of cerebral venous sinus thrombosis. Lancet. 1996. Vol. 348. P. 1623-1625.

7. Kuehnen J., Schwartz A., Neff W., Hennerici M. Cranial nerve syndrome in thrombosis of the transverse/sigmoid sinuses. Brain. 1998. Vol. 121. P. 381-388.

8. Straub J., Magistry M.R., Delavelle J., Landis T. Facial palsy in cerebral venous thrombosis; transcranial stimulation and pathophysiological considerations. Stroke. 2000. Vol. 31. P. 1766-1769.

9. De Bruijn S.F., de Haan R.J., Stam J. Clinical features and prognostic factors of cerebral venous sinus thrombosis in a prospective series of 59 patients. For the cerebral venous sinus thrombosis study group. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2001. Vol. 70. P. 105-108.

10. Manzano Palomo S., Egido Herrero J.A., Saiz A.A., Jorquera Moya M. Transient ischemic attack: the only presenting syndrome of sinus thrombosis. Neurologia. 2006. Vol. 21. P. 155-158.

11. Masuhr F., Busch M., Amberger N. et al. Risk and predictors of early epileptic seizures in acute cerebral venous and sinus thrombosis. Eur. J. Neurol. 2006. Vol. 13. P. 852-856.

12. Dormont D., Anxionnat R., Evrard S. et al. MRI in cerebral venous thrombosis. J. Neuroradiol. 1994. Vol. 21. P. 81-99.

13. Ayanzen R.H., Bird C.R., Keller P.J. et al. Cerebral MR venography: normal anatomy and potential diagnostic pitfalls. Am. J. Neuroradiol. 2000. Vol. 21. P. 74-78.

14. De Bruijn S.F., Stam J. For the cerebral venous sinus thrombosis study group: randomized, placebo-controlled trial of anticoagulant treatment with low-molecular-weight heparin for cerebral sinus thrombosis. Stroke. 1999. Vol. 30. P. 484-488.

15. Einhäupl K., Bousser M.G., de Bruijn S. F. et al. EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis. Eur. J. of Neurology. 2006. Vol. 13. P. 553-559.

16. Canhao P., Cortesao A., Cabral M. et al. For the ISCVT investigators: are steroids useful for the treatment of cerebral venous thrombosis? ISCVT results. Cerebrovasc. Dis. 2004. Vol. 17 (Suppl. 5). 16 p.

17. Stefini R., Latronico N., Cornali C. et al. Emergent decompressive craniectomy in patients with fixed dilated pupils due to cerebral venous and dural sinus thrombosis: report of three cases. Neurosurgery. 1999. Vol. 45. P. 626-629.

Similar articles

Venous occipital infarction in a young patient
Authors: Сіделковський О.Л., Овсянніков О.А., Ігнатіщев М.Р.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №4, 2020
Date: 2020.07.28
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Clinical case of endovascular embolization of dural carotid cavernous fistula by transvenous transorbital access
Authors: Петренко О.В.(1), Єгорова К.С.(2), Луговський А.Г.(2), Орлов М.Ю.(2), Чепурний Ю.В.(3), Яроцький Ю.Р.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №3, 2019
Date: 2019.10.10
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Authors: Гев’як О.М., Білобрин М.С., Львівська лікарня швидкої медичної допомоги, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
International neurological journal 4 (42) 2011
Date: 2011.08.02
Categories: Neurology

Back to issue