Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №5(100), 2019

Back to issue

Intoxication by manganese

Authors: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Марганець — дуже токсичний метал. Гострі отруєння чистим марганцем не зустрічаються. В умовах виробництва мають практичне значення хронічні інтоксикації марганцем. В організм марганець проникає через дихальні шляхи, менше — через шлунково-кишковий тракт і шкіру. У разі хронічного отруєння дія марганцю на організм загальнотоксична з переважним ураженням центральної нервової системи (підкіркових структур). При патологоанатомічних дослідженнях відмічаються повнокров’я органів, дегенеративно-дистрофічні зміни дифузного характеру, переважно в центральній нервовій системі. Захворювання розвивається через 2–5 років після початку роботи в умовах підвищених концентрацій марганцю в повітрі робочої зони. Можливий більш ранній і більш пізній його розвиток, навіть після припинення контакту. Симптоматика хронічної інтоксикації, викликаної марганцем, розвивається поступово. У клінічній картині інтоксикації марганцем розрізняють три стадії: І стадія інтоксикації характеризується функціональними змінами в центральній нервовій системі у вигляді астеновегетативного синдрому; ІІ стадія інтоксикації — токсична енцефалопатія; ІІІ стадія — специфічне ураження стріопалідарної системи — марганцевий паркінсонізм. Лікування симптоматичне, проводиться відповідно до стадії хронічної марганцевої інтоксикації. Специфічних антидотів немає. Хронічна марганцева інтоксикація має тенденцію до прогресування навіть при припиненні контакту. Хворим показане раціональне працевлаштування поза контактом із марганцем та іншими токсичними речовинами. Трудовий прогноз загалом сприятливий. При зниженні кваліфікації хворого направляють на медико-соціальну експертну комісію для встановлення ступеня втрати працездатності або групи інвалідності. Особливого значення набувають рання діагностика хронічної інтоксикації, викликаної марганцем, механізація і герметизація технологічного процесу, зменшення утворення пилу і дотримання техніки безпеки при роботі з марганцем. Обов’язковими є попередні при надходженні на роботу і періодичні медичні огляди працівників.

Марганец — очень токсичный металл. Острые отравления чистым марганцем не встречаются. В условиях производства имеют практическое значение хронические интоксикации марганцем. В организм марганец проникает через дыхательные пути, меньше — через желудочно-кишечный тракт и кожу. В случае хронического отравления действие марганца на организм общетоксическое с подавляющим поражением центральной нервной системы (подкорковых структур). При патологоанатомических исследованиях отмечаются полнокровие органов, дегенеративно-дистрофические изменения диффузного характера, преимущественно в центральной нервной системе. Заболевание развивается через 2–5 лет после начала работы в условиях повышенных концентраций марганца в воздухе рабочей зоны. Возможно более раннее и более позднее его развитие, даже после прекращения контакта. Симптоматика хронической интоксикации, вызванной марганцем, развивается постепенно. В клинической картине интоксикации марганцем выделяют три стадии: І стадия интоксикации характеризуется функциональными изменениями в центральной нервной системе в виде астеновегетативного синдрома; ІІ стадия интоксикации — токсическая энцефалопатия; ІІІ стадия — специфическое поражение стриопалидарной системы — марганцевый паркинсонизм. Лечение симптоматическое, проводится в соответствии со стадией хронической марганцевой интоксикации. Специфических антидотов нет. Хроническая марганцевая интоксикация имеет тенденцию к прогрессированию даже при прекращении контакта. Больным показано рациональное трудоустройство вне контакта с марганцем и другими токсическими веществами. Трудовой прогноз в целом благоприятный. При снижении квалификации больного направляют на медико-социальную экспертную комиссию для установления степени потери работоспособности или группы инвалидности. Особенное значение приобретают ранняя диагностика хронической интоксикации, вызванной марганцем, механизация и герметизация технологического процесса, уменьшение образования пыли и соблюдение техники безопасности при работе с марганцем. Обязательными являются предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников.

Manganese is a very toxic metal. Acute poisonings with pure manganese do not occur. Under production conditions, chronic intoxications with manganese are of practical importance. Manganese enters the body through the respiratory tract, less often — through the gastrointestinal tract and skin. In case of chronic poisoning, manganese has general toxic effect on the body, with a primary lesion of the central nervous system (subcortical structures). Pathological studies showed plethora of organs, diffuse degenerative-dystrophic changes, mainly in the central nervous system. The disease develops 2–5 years after the start of work in conditions of increased concentrations of manganese in the air of the working area. Its earlier and later development is possible, even after the termination of contact. Symptoms of chronic intoxication caused by manganese develop gradually. There are three stages in the clinical picture of manganese intoxication: stage I is characterized by functional changes in the central nervous system in the form of an asthenovegetative syndrome; stage II — by toxic encephalopathy; stage III is a specific lesion of the striopallidal system — manganese-induced parkinsonism. The treatment is symptomatic, carried out in accordance with the stage of chronic manganese intoxication. There are no specific antidotes. Chronic manganese intoxication tends to progress even when contact is discontinued. Patients need rational employment outside contact with manganese and other toxic substances. The labour prognosis is generally favourable. If the qualification of the patients is reduced, they are referred for medical assessment to determine the degree of disability or disability group. The early diagnosis of chronic intoxication caused by manganese, the mechanization and sealing of the technological process, the reduction of dust formation and safety precautions when working with manganese are of particular importance. Pre-employment and periodic medical examinations of employees are mandatory.


Keywords

марганець; інтоксикація; ураження центральної нервової системи; енцефалопатія; паркінсонізм; клініка; діагностика; лікування; профілактика; експертиза працездатності

марганец; интоксикация; поражение центральной нервной системы; энцефалопатия; паркинсонизм; клиника; диагностика; лечение; профилактика; экспертиза трудоспособности

manganese; intoxication; defeat of the central nervous system; encephalopathy; parkinsonism; clinical picture; diagnosis; treatment; prophylaxis; functional capacity evaluation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Волобуева Е.Е., Пимонова С.А., Булычева О.С. Токсические свойства марганца. Успехи современного естествознания. 2014. № 6. С. 87–87. Режим доступа: http://www.natural–sciences.ru/ru/article/view?id=33760

2. Шестова Г.В., Иванова Т.М., Ливанов Г.А., Сизова К.В. Токсические эффекты марганца как фактор риска для здоровья населения. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/toksicheskieeffektymargantsakakfaktorriskadlyazdorovyanaseleniya

Similar articles

Intoxications by tetraethyl lead
Authors: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Authors: Матюшко М.Г., Мяловицька О.А., Трейтяк В.С., Костовецький О.В., Влащук А.М., Бондаренко В.М., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Міська клінічна лікарня № 4, м. Київ
International neurological journal 3 (33) 2010
Categories: Neurology
Mercury intoxications in household and industrial conditions
Authors: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №7(94), 2018
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Intoxications by carbon disulfide
Authors: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue