Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №10 (697), 2019

Back to issue

Розвиток анестезiологiї в Українi: шлях вiд мистецтва до науки

Authors: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Марков Ю.І., Болюк М.В., Єфименко Р.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Anesthesiology and intensive therapy

Sections: Нistory of medicine

print version

Наркотизаторъ занимаетъ самый ответственный постъ во все время
операціи, и гораздо скорее можно допустить плохого
помощника у операціонной раны, чем при наркозе.

Prof F. Pelz–Leusden,
«Ученіе о хирургическихъ операціяхъ для студентовъ и врачей» (1912)

Якщо запитати досвідчених лікарів, що таке анестезіологія, отримаємо такі відповіді: «це наука» і «це мистецтво». Як і в більшості випадків, істина посере–дині. Є щось привабливе й загадкове в миготінні цифр на моніторах, калейдо–скопі термінів і показників, чарах сумішей у шприцах і крапельницях. Але сучасних анестезіологів важко назвати чарівниками чи художниками, їхні пацієнти не стрибають у кролячу нірку до Задзеркалля. Та саме робота цих ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Сторінки історії анестезіології України (присвячується 100–річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) / О.А. Лоскутов, М.В. Бондар, Ю.І. Марков, М.В. Болюк, Р.А. Єфименко. — К.: МВЦ «Медінформ», 2018. — 155 с.

2. Дейнека І.Я. Короткі нариси з історії хірургії в Українській РСР / І.Я. Дейнека, Ф.С. Мар’єнко. — К.: Здоров’я, 1968. — 254 с.

3. Скворцов И.П. Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) [Електронний ресурс] / И.П. Скворцов, Д.И. Багалей. — 1905. — Режим доступу: http://escriptorium.univer.kharkov.ua.

4. Засіданіе Кіевского Хирургического Общества, 13–го декабря 1910 г. // Хирургическій архивъ Вельяминова. — 1911. — № 3. — С. 557–558.

5. Святитель Лука Крымский (Войно–Ясенецкий). Я полюбил страдание. Автобио–графия / Святитель Лука Крымский (Войно–Ясенецкий). — М.: Изд–во имени святителя Игнатия Ставропольского, 1999.

Similar articles

The development of anesthesiology in Ukraine: a way from art to science
Authors: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Марков Ю.І., Болюк М.В., Єфименко Р.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Нistory of medicine
Authors: І.І. Воронцовська, головний бібліограф Чернігівська обласна наукова медична бібліотека
"News of medicine and pharmacy" 17 (386) 2011
Date: 2011.10.19
Authors: МАРКОВ Ю.І. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 4(35) 2011
Date: 2011.07.15
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency

Back to issue