Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №3, 2019

Back to issue

Prediction of age-related macular degeneration basedon the definition of platelet receptors functional activity

Authors: Могілевський С.Ю.(1, 2), Ковальчук Х.В.(1, 2, 4), Зябліцев С.В.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна
(4) — Медичний центр «Лазер Плюс», м. Львів, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Вікова макулярна дегенерація (ВМД) залишається однією з актуальних медико-соціальних проблем з огляду на її поширеність, зниження зорових функцій і, як наслідок, слабозорість та сліпоту. На підставі аналізу сучасної літератури можна зробити висновок, що встановлення нових прогностичних чинників розвитку ВМД є дуже актуальним завданням. Мета: дослідити можливості прогнозування прогресування вікової макулярної дегенерації на підставі визначення функціональної активності рецепторів тромбоцитів (Тц). Матеріали та методи. Проведено проспективне дослідження 146 хворих (242 ока) із ВМД. Офтальмологічне обстеження проводилось до початку лікування і включало дослідження гостроти зору, тонометрію, гоніоскопію, біомікроскопію, офтальмоскопію, оптичну когерентну томографію. Для вивчення функціональної активності рецепторів Тц використовували: АТФ, АДФ, аденозин, фактор активації Тц (ФАТ), адреналін та ізадрин. Оцінку агрегації Тц проводили турбидиметричним методом на аналізаторі Chrono-Log (США). Для аналізу зв’язку стадії ВМД із значенням показників окремих агоністів було використано методи парного кореляційного аналізу та побудови моделей багатофакторної лінійної регресії. Результати. Проаналізовано 9 факторних ознак і виявлено 5 значимих факторів ризику, тісно пов’язаних зі стадією ВМД: активність пуринових Р2Х-, А2А-рецепторів, ФАТ-рецепторів, а також α2- і β2-адренорецепторів. Точність прогнозу стадії в моделі становить 85,6 %. Висновки. Функціональна активність Р2Х-, А2А- і ФАТ-рецепторів, α2- і β2-адренорецепторів Тц є незалежним фактором ризику, асоційованим з високою ймовірністю прогресування ВМД. Розроблена п’ятифакторна лінійна модель зв’язку стадії ВМД з показниками функціональної активності Р2Х-, А2А- і ФАТ-рецепторів, α2- і β2-адренорецепторів має високу точність прогнозу (85,6 %).

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) остается одной из актуальных медико-социальных проблем, учитывая ее распространенность, снижение зрительных функций и, как следствие, слабовидение и слепоту. На основании анализа современной литературы можно сделать вывод, что установление новых прогностических факторов развития ВМД является очень актуальной задачей. Цель: исследовать возможности прогнозирования прогрессирования возрастной макулярной дегенерации на основании определения функциональной активности рецепторов тромбоцитов (Тц). Материалы и методы. Проведено проспективное исследование 146 больных (242 глаза) с ВМД. Офтальмологическое обследование проводилось до начала лечения и включало исследование остроты зрения, тонометрию, гониоскопию, биомикроскопию, офтальмоскопию, оптическую когерентную томографию. Для изучения функциональной активности рецепторов Тц использовали АТФ, АДФ, аденозин, фактор активации тромбоцитов (ФАТ), адреналин и изадрин. Оценку агрегации Тц (АТц) проводили турбидиметрическим методом на анализаторе Chrono-Log (США). Для анализа связи стадии ВМД со значениями показателей отдельных агонистов были использованы методы парного корреляционного анализа и построения моделей многофакторной линейной регрессии. Результаты. Проанализированы 9 факторных признаков и выявлено 5 значимых факторов риска, тесно связанных со стадией ВМД: активность пуриновых Р2Х-, А2А-рецепторов, ФАТ-рецепторов, а также α2- и β2-адренорецепторов. Точность прогноза стадии ВМД в разработанной модели составляет 85,6 %. Выводы. Функциональная активность Р2Х-, А2А- и ФАТ-рецепторов, α2- и β2-адренорецепторов Тц является независимым фактором риска, ассоциированным с высокой вероятностью прогрессирования ВМД. Разработанная пятифакторная линейная модель связи стадии ВМД с показателями функциональной активности Р2Х-, А2А- и ФАТ-рецепторов, α2- и β2-адренорецепторов имеет высокую точность прогноза (85,6 %).

Background. Prognosis of the course and complications of the age-related macular degeneration (AMD) is one of the most urgent issues of ophthalmology. Over recent years the researches have focused on identifying such predictive factors. The purpose of the research was to investigate the possibilities of predicting the progression of age-related macular degeneration based on the determination of the functional activity of platelet receptors. Materials and methods. A prospective study of 146 patients (242 eyes) with AMD was conducted. Ophthalmologic examination was carried out before the start of treatment and included visual acuity, tonometry, gonioscopy, biomicroscopy, ophthalmoscopy, optical coherent tomography. ATP, ADP, adenosine, platelet-activating factor (PAF), adrenaline and izadrin were used for studying the functional activity of platelet receptors. The platelet aggregation was assessed by turbidimetric method on the analyzer Chrono-Log (USA). To assess the association of the stage of AMD with the value of the aggregation index of platelet-induced agonists, the methods of paired correlation analysis and the construction of multifactorial linear regression models were used. Results. Nine factors were analyzed and 5 significant risk factors strongly associated with the AMD stage were identified: the activity of purine Р2Х-, А2А-receptors, FAT-receptors, as well as α2- and β2-adrenoreceptors. The prediction accuracy of the AMD stage in the developed model is 85.6 %. Conclusions. Identifying the individuals at high risk of AMD progression at an earlier stage of the disease using models can improve the effectiveness of prophylactic and therapeutic methods.


Keywords

вікова макулярна дегенерація; рецептори тромбоцитів; моделі прогнозування прогресування ВМД

возрастная макулярная дегенерация; рецепторы тромбоцитов; модели прогнозирования прогрессирования ВМД

age-related macular degeneration; platelet receptors; predicitve models for AMD progression


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Russakoff D.B., Lamin A., Oakley J.D. et al. Deep learning for prediction of and progression: A Pilot Study. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2019. Vol. 60(2). P. 712-722.

2. Ding Y., Liu Y., Yan Q. et al. Bivariate analysis of age-related macular degeneration progression using genetic risk scores. Genetics. 2017. Vol. 206(1). P. 119-133.

3. Robinson D.G., Margrain T.H., Bailey C., Binns A.M. Evaluation of a battery of functional and structural tests as predictors of likely risk of progression of age-related macular degeneration. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2019. Vol. 60(2). P 580-589.

4. Sakai T., Okude S., Tsuneoka H. Foveal threshold and photoreceptor integrity for prediction of visual acuity after intravitreal aflibercept on age-related macular degeneration. Clin. Ophthalmol. 2018. Vol. 12. P. 719-725.

5. Heesterbeek T.J., de Jong E.K., Acar I.E. et al. Genetic risk score has added value over initial clinical grading stage in predicting disease progression in age-related macular degeneration. Sci Rep. 2019. Vol. 9(1). P. 6611.

6. Chen C., Zhong Y., Wang J. et al. Regulation of Nrf2 by X Box-Binding Protein 1 in Retinal Pigment Epithelium. Front. Genet. 2018. Vol. 9. P. 658.

7. Storti F., Klee K., Todorova V. et al. Impaired ABCA1/ABCG1-mediated lipid efflux in the mouse retinal pigment epithelium (RPE) leads to retinal degeneration. Elife. 2019. Vol. 8. pii: e45100.

8. Bambace N.M., Levis J.E., Holmes C.E. The effect of P2Y-mediated platelet activation on the release of VEGF and endostatin from platelets. Platelets. 2010. Vol. 21(2). P. 85-93.

9. Johnston-Cox H.A., Ravid K. Adenosine and blood platelets. Purinergic Signal. 2011 Sep. Vol. 7(3). P. 357-65.

10. Rangasamy S., McGuire P.G., Franco Nitta C. et al. Chemokine mediated monocyte trafficking into the retina: role of inflammation in alteration of the blood-retinal barrier in diabetic retinopathy. PLoS One. 2014. Vol. 9(10). e108508.

11. Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS report number 8. Arch. Ophthalmol. 2001. Vol. 119. P. 1417-36.

12. Grassmann F., Mengelkamp J., Brandl C. et al. A Deep Learning Algorithm for Prediction of Age-Related Eye Disease Study Severity Scale for Age-Related Macular Degeneration from Color Fundus Photography. Ophthalmology. 2018. Vol. 125(9). P. 1410-1420.

13. Shin K.U., Song S.J., Bae J.H., Lee M.Y. Risk prediction model for progression of age-related macular degeneration. Ophthalmic. Res. 2017. Vol. 57(1). P. 32-36.

14. Peng Y., Dharssi S., Chen Q. et al. DeepSeeNet: A deep learning model for automated classification of patient-based age-related macular degeneration severity from color fundus photographs. Ophthalmology. 2019. Vol. 126(4). P. 565-575.


Back to issue