Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №3, 2019

Back to issue

The influence of platelet derived growth factor on the development of surgical treatment relapses in diabetic maculopathy in diabetes mellitus type 2

Authors: Панченко Ю.О.(1, 2, 4), Могілевський С.Ю.(1), Зябліцев С.В.(3)
(1) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна
(4) — Медичний центр «Лазер Плюс», м. Львів, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Нині проводяться пошуки та ідентифікація факторів ризику розвитку та факторів прогнозу діабетичної макулопатії (ДМП) у хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД2). Тромбоцитарний фактор росту (Platelet-Derived Growth Factor — PDGF) є важливим регуляторним поліпептидом, який в умовах гіпоксії та ішемії стимулює проліферацію ендотеліальних клітин і неоангіогенез, підвищує проникність капілярів. Це обґрунтовує необхідність його досліджень при діабетичних ушкодженнях сітківки при ЦД2. Мета: визначити вплив PDGF на розвиток рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворих на ЦД2. Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебували 313 хворих на ЦД2 (313 очей) із ДМП та початковою (1-ша група; n = 40), помірною або тяжкою непроліферативною діабетичною ретинопатією (НПДР; 2-га група; n = 92) та проліферативною діабетичною ретинопатією (ПДР; 3-тя група; n = 181). Рівень тяжкості ДР і ДМП встановлювали відповідно до Міжнародної клінічної шкали тяжкості діабетичної ретинопатії і діабетичної макулопатії Американської академії офтальмології (2002): 78 хворим (78 очей) провели закриту субтотальну вітректомію; 85 хворим (85 очей) — закриту субтотальну вітректомію з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани сітківки; 81 хворому (81 око) — закриту субтотальну вітректомію з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани сітківки у поєднанні з панретинальною лазеркоагуляцією; 69 хворим (69 очей) — факоемульсифікацію катаракти у поєднанні із закритою субтотальною вітректомією, пілінгом внутрішньої пограничної мембрани сітківки та панретинальною лазеркоагуляцією. У крові всіх пацієнтів до хірургічного втручання було визначено рівень PDGF-BB методом імуноферментного аналізу (R&D Systems, США). У контрольну групу увійшли 95 осіб. Для статистичної обробки отриманих даних використовували програму Statistica 10 (StatSoft, Inc., США). Результати. Встановлено, що вміст PDGF у крові хворих на ЦД2 із ДМП був підвищеним при помірній та вираженій НПДР (2-га група) та при ПДР (3-тя група) у порівнянні з контролем у 1,6 та 2,2 раза відповідно (p < 0,001). За наявності рецидивів уміст PDGF у крові до початку хірургічного лікування ДМП був значуще вище (у 1,3–1,4 раза; p < 0,001), ніж за їх відсутності. Була побудована регресійна модель розрахунку ймовірності розвитку рецидивів хірургічного лікування ДМП залежно від початкового рівня у крові PDGF з точністю прогнозу 89,8 % (p < 0,001); критичний рівень PDGF для розвитку рецидивів становив 51,8 нг/мл. Висновки. Отримані результати довели патогенетичне значення PDGF у прогресуванні ДМП, а також його значення для виникнення рецидивів хірургічного лікування.

Актуальность. В настоящее время проводятся поиски и идентификация факторов риска развития и факторов прогноза диабетической макулопатии (ДМП) у больных с сахарным диабетом 2-го типа (СД2). Тромбоцитарный фактор роста (Platelet-Derived Growth Factor — PDGF) является важным регуляторным полипептидом, который в условиях гипоксии и ишемии стимулирует пролиферацию эндотелиальных клеток и неоангиогенез, повышает проницаемость капилляров. Это обосновывает необходимость его исследований при диабетических повреждениях сетчатки при СД2. Цель: изучить влияние тромбоцитарного фактора роста (PDGF) на развитие рецидивов при хирургическом лечении диабетической макулопатии у больных сахарным диабетом 2-го типа. Материалы и методы. Под наблюдением находились 313 больных СД2 (313 глаз) с ДМП и начальной (1-я группа; n = 40), умеренной или тяжелой непролиферативной диабетической ретинопатией (НПДР; 2-я группа; n = 92) и пролиферативной диабетической ретинопатией (ПДР; 3-я группа; n = 181). Степень тяжести ДР и ДМП устанавливали в соответствии с Международной клинической шкалой тяжести диабетической ретинопатии и диабетической макулопатии Американской академии офтальмологии (2002): 78 больным (78 глаз) выполнили закрытую субтотальную витрэктомию; 85 больным (85 глаз) — закрытую субтотальную витрэктомию с пилингом внутренней пограничной мембраны сетчатки; 81 больному (81 глаз) — закрытую субтотальную витрэктомию в сочетании с панретинальной лазеркоагуляцией; 69 больным (69 глаз) — факоэмульсификацию катаракты в сочетании с закрытой субтотальной витрэктомией, пилингом внутренней пограничной мембраны сетчатки и панретинальной лазеркоагуляцией. В крови всех пациентов до хирургического вмешательства был определен уровень PDGF-BB методом иммуноферментного анализа (R&D Systems, США). В контрольную группу вошли 95 человек. Для статистической обработки полученных данных использовали программу Statistica 10 (StatSoft, Inc., США). Результаты. Установлено, что содержание PDGF в крови больных СД2 с ДМП было повышенным при умеренной и выраженной НПДР (2-я группа) и при ПДР (3-я группа) по сравнению с контролем в 1,6 и 2,2 раза соответственно (p < 0,001). При наличии рецидивов содержание PDGF в крови до начала хирургического лечения ДМП было значимо выше (в 1,3–1,4 раза; p < 0,001), чем при их отсутствии. Была построена регрессионная модель расчета вероятности развития рецидивов хирургического лечения ДМП в зависимости от исходного уровня в крови PDGF с точностью прогноза 89,8 % (p < 0,001); критический уровень PDGF для развития рецидивов составил 51,8 нг/мл. Выводы. Полученные результаты доказали патогенетическое значение PDGF в прогрессировании ДМП, а также его значение для возникновения рецидивов хирургического лечения.

Background. At present the risk factors and predictor factors for diabetic maculopathy (DMP) in patients with type 2 diabetes mellitus (DM2T) are being researched and identified. Platelet derived growth factor (PDGF) is an important regulatory polypeptide, which under conditions of hypoxia and ischemia stimulates the proliferation of endothelial cells and angiogenesis and increases the capillary permeability. This substantiates the need of its research in diabetic damage to the retina in DM2T. The purpose was to determine the effect of PDGF on development of relapses in the surgical treatment of DMP using a variety of options of vitreoretinal intervention in DM2T patients. Material and methods. The study included 313 DM2T patients (313 eyes) with DMP and primary (group 1; n = 40), moderate-to-severe non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR; group 2; n = 92) and proliferative diabetic retinopathy (PDR; group 3; n = 181). The severity of DR and DMP was assessed in accordance with the recommendations of the American Academy of Ophthalmology (2002). In this study, patients received four types of surgical treatment: 78 patients underwent three-ports closed subtotal vitrectomy; in 85 patients peeling of the internal limiting membrane was additionally performed; 81 patients underwent panretinal laser coagulation along with the mentioned above methods and 69 patients underwent additional cataract phacoemulsification. In all patients before surgery the PDGF-BB blood level was identified by ELISA (R&D Systems, USA). The control group consisted of 95 people. The obtained data were statistically processed using the program Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA). Results. It was established that the content of blood PDGF in DM2T/DMP patients was increased in moderate-to-severe NPDR (group 2) and in PDR (group 3) compared to control by 1.6 and 2.2 times, respectively (p < 0.001). In the presence of relapses, the content of blood PDGF before the surgical DMP treatment was significantly higher (1.3–1.4 fold; p < 0.001) than in their absence. There was developed the regression model for calculating the probability of DMP surgical treatment relapses depending on the initial PDGF blood level with predictive accuracy 89.8 % (p < 0.001); the PDGF critical level for the relapses development was 51.8 ng/ml. Conclusions. The obtained results confirmed the pathogenetic importance of PDGF in the DMP progression and also its value for the surgical treatment relapses.


Keywords

діабетична макулопатія; цукровий діабет 2-го типу; тромбоцитарний фактор росту; хірургічне лікування; рецидив

диабетическая макулопатия; сахарный диабет 2-го типа; тромбоцитарный фактор роста; хирургическое лечение; рецидив

diabetic maculopathy; diabetes mellitus 2 type; platelet derived growth factor; surgery; relapse


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kamoi K. Identifying risk factors for clinically significant diabetic macula edema in patients with type 2 diabetes mellitus. Curr. Diabetes Rev. 2013 May. Vol. 9(3). P. 209-17.

2. Sivaprasad S. Prevalence of diabetic retinopathy in various ethnic groups: a worldwide perspective. SurvOphthalmol. 2012. Vol. 57(4). P. 347-70.

3. Пасечникова Н.В. Диабетическая макулопатия. Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения. К.: Изд-во ООО «Карбон ЛТД», 2010. 154 с.

4. Пшеничнов М.В. Факторы риска формирования макулярного отека у больных сахарным диабетом 2 типа. Катарактальная и рефракционная хирургия. 2010. № 1. С. 46-50.

5. Diep T.M. Risk factors associated with diabetic macular edema. Diabetes Res. Clin. Practice. 2013 Jun. Vol. 100(3). P. 298-305.

6. Jenkins A.J. Biomarkers in Diabetic Retinopathy. Rev. Diabet. Stud. 2015 Spring-Summer. Vol. 1–2. P. 159-95.

7. Eshaq RS. Diabetic retinopathy: Breaking the barrier. Pathophysiology. 2017. Vol. 24(4). P. 229-41.

8. Mogilevskyy S. Influence of local and systemic factors of type 2 diabetes mellitus on the functional status of platelets in patients with diabetic and maculopathy. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2018. Vol. 6(485). P. 23-9.

9. Mogilevskyy S.Iu., Panchenko Iu.O., Ziablytsev S.V. Predicting the risk of diabetic retinopathy-assosiated macular edema in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2019. Vol. 3(488). P. 3-8.

10. Мельничук Ю.М. Тромбоцитарний фактор росту, як діагностично важливий маркер фізіологічних процесів в організмі людини (огляд літератури). Вісник проблем біології та медицини. 2014. № 3(1). С. 217-21.

11. Zhang J. Differential roles of PDGFR-alpha and PDGFR-beta in angiogenesis and vessel stability. FASEB J. 2009 Jan. Vol. 23(1). P. 153-63.

12. Rodriguez A. Phenotypical differences in connective tissue cells emerging from microvascular pericytes in response to overexpression of PDGF-B and TGF-β1 in normal skin in vivo. Sundberg C. Am. J. Pathol. 2013 Jun. Vol. 182(6). C. 2132-46.

13. Hata N. Platelet-derived growth factor BB mediates the tropism of human mesenchymal stem cells for malignant gliomas. Neurosurgery. 2010 Jan. Vol. 66(1). P. 144-56; discussion 156-7.

14. Mori K. Retina-specific expression of PDGF-B versus PDGF-A: vascular versus nonvascular proliferative retinopathy. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2002. Vol. 43. P. 2001-6.

15. Балашевич Л.ИДиабетическая офтальмопатияСПб.: Человек, 2012. 396 с.

16. Praidou A. Vitreous and serum levels of platelet-derived growth factor and their correlation in patients with proliferative diabetic retinopathy. Curr. Eye Res. 2009 Feb. Vol. 34(2). P. 152-61.

Similar articles

Disturbed platelet aggregation as a factor of diabetic maculopathy and diabetic macular edema in patients with nonproliferative diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus
Authors: С.Ю. Могілевський(1), Ю.О. Панченко(2,3), С.В. Зябліцев(4), Л.В. Натрус(4)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», м. Львів, Україна
(4) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018
Date: 2019.04.24
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Efficacy of closed subtotal vitrectomy combined with panretinal laser coagulation in the treatment of diabetic maculopathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Панченко Ю.А.
Киевская городская клиническая офтальмологическая больница «Центр микрохирургии глаза», г. Киев, Украина
Медицинский центр «Лазер Плюс», г. Львов, Украина

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №2, 2019
Date: 2019.06.27
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Effects of vitreoretinal operations on clinical picture of diabetic maculopathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Панченко Ю.О., Могілевський С.Ю.
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», м. Львів, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №1, 2019
Date: 2019.04.25
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Features of the lifestyle as a risk factor for the development and progression of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Биховець М.Ю.(1), Риков С.О.(1), Натрус Л.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №1, 2019
Date: 2019.04.24
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual

Back to issue