Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №6(101), 2019

Back to issue

Stress response to surgical trauma in patients with diabetic foot syndrome operated under regional anesthesia

Authors: Філімонов Р.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У нашій роботі ми проводимо порівняння таких видів регіонарної анестезії, як одностороння (унілатеральна) спінальна анестезія, традиційна спінальна анестезія і блокада сідничного нерва на стороні проведення оперативного втручання, і аналіз стрес-реакції організму хворого на операційну травму при хірургічному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи. Мета: порівняти ефективність, надійність і безпеку таких методів регіонарної анестезії, як одностороння й традиційна спінальна анестезія, а також блокада сідничного нерва на стороні хірургічного втручання, на підставі аналізу рівня катехоламінів у добовій порції сечі пацієнта й показників вмісту глюкози в крові. Матеріали та методи. Було обстежено 96 пацієнтів з діагнозом «цукровий діабет, синдром діабетичної стопи». Пацієнти були розподілені на 3 групи (по 32 пацієнти в кожній) залежно від методу знеболювання: 1-ша група — хворі, прооперовані в умовах односторонньої спінальної анестезії; 2-га група — хворі, прооперовані в умовах традиційної спінальної анестезії; 3-тя група — хворі, прооперовані в умовах блокади сідничного нерва. У кожній групі було по 50 % хворих чоловічої та жіночої статі. Концентрацію глюкози в сироватці крові визначали глюкозооксидазним методом до анестезії (на операційному столі), у першу й третю післяопераційну добу. Рівень катехоламінів у сечі визначався в першу післяопераційну добу. Результати. Встановлено, що майбутнє хірургічне втручання, сама операція і післяопераційний період викликають ендокринну відповідь, яка характеризується підвищенням вмісту в крові гормонів стресу, перш за все кортизолу й адреналіну. Підвищення рівня глюкози в крові є важливою ознакою стресу. Стабільні цифри рівня глюкози в крові свідчать про сприятливий перебіг періопераційного періоду у хворих, що перенесли операцію на стопі в умовах регіонарної анестезії. Висновки. Основне завдання анестезіологічного супроводу операції — адекватне знеболювання з відсутністю стрес-реакції організму хворого на операційну травму. При використанні регіонарної анестезії вміст у крові гормонів, що визначають стресову відповідь організму на хірургічну агресію, значно нижче, ніж при загальній анестезії.

Актуальность. В нашей работе мы проводим сравнение таких видов регионарной анестезии, как односторонняя (унилатеральная) спинальная анестезия, традиционная спинальная анестезия и блокада седалищного нерва на стороне проведения оперативного вмешательства, и анализ стресс-реакции организма больного на операционную травму при хирургическом лечении больных с синдромом диабетической стопы. Цель: сравнить эффективность, надежность и безопасность таких методов регионарной анестезии, как односторонняя и традиционная спинальная анестезия, а также блокада седалищного нерва на стороне хирургического вмешательства, на основании анализа уровня катехоламинов в суточной порции мочи пациента и показателей уровня глюкозы в крови. Мате­риалы и методы. Было обследовано 96 пациентов с диаг­нозом «сахарный диабет, синдром диабетической стопы». Пациенты были разделены на 3 группы (по 32 пациента в каждой) в зависимости от метода обезболивания: 1-я группа — больные, прооперированные в условиях односторонней спинальной анестезии; 2-я группа — больные, прооперированные в условиях традиционной спинальной анестезии; 3-я группа — больные, прооперированные в условиях блокады седалищного нерва. В каждой группе было 50 % больных мужского и женского пола соот­ветственно. Концентрацию глюкозы в сыворотке крови определяли глюкозооксидазным методом в ходе анестезии (на операционном столе), в первые и третьи сутки после операции. Уровень катехоламинов в моче определялся в первые послеоперационные сутки. Результаты. Установлено, что будущее хирургическое вмешательство, сама операция и послеоперационный период вызывают эндокринный ответ, характеризующийся повышением содержания в крови гормонов стресса, прежде всего кортизола и адреналина. Повышение уровня глюкозы в крови является важным признаком стресса. Стабильные цифры глюкозы в крови свидетельствуют о благоприятном течении периоперационного периода у больных, перенесших операцию на стопе в условиях регионарной анестезии. Выводы. Основная задача анестезиологического сопровождения операции — адекватное обезболивание с отсутствием стресс-реакции организма больного на операционную травму. При использовании регионарной анестезии содержание в крови гормонов, определяющих стрессовый ответ организма на хирургическую агрессию, значительно ниже, чем при общей анестезии.

Background. In our work, we compare the types of regional anesthesia such as unilateral spinal anesthesia, traditional spinal anesthesia and sciatic nerve block on the side of surgical intervention and analyze the stress response to surgical trauma during surgical treatment of patients with diabetic foot syndrome. The purpose of our work is to compare the effectiveness, reliability and safety of such methods of regional anesthesia as unilateral and traditional spinal anesthesia, as well as sciatic nerve block on the side of surgical intervention, based on the analysis of catecholamine content in the daily portion of the patient’s urine and blood glucose levels. Materials and methods. We examined 96 individuals with a diagnosis of diabetes mellitus, diabetic foot syndrome. Patients were divided into 3 groups (32 persons each), depending on the method of analgesia: group 1 — unilateral spinal anesthesia; group 2 — traditional spinal anesthesia; group 3 —sciatic nerve block. In each group, 50 % of patients are males and females, respectively. The serum glucose concentration was determined by the glucose oxidase method before anesthesia (on the operating table), on the first and third postoperative days. The level of catecholamines in the urine was determined in the first postoperative day. Results. It was found that future surgery, the operation itself and the postoperative period cause an endocrine response characterized by an increase in the level of stress hormones in the blood, prima­rily cortisol and adrenaline. An increase in blood glucose is an important sign of stress. Stable numbers of blood glucose indicate a favorable course of the perioperative period in patients undergoing foot surgery under regional anesthesia. Conclusions. The main task of anesthetic management of the operation is adequate pain relief with the absence of patient’s stress response to surgical trauma. When using regional anesthesia, the content of hormones in the blood, which determine the stress response of the body to surgical aggression, is significantly lower than with general anesthesia.


Keywords

регіонарна анестезія; одностороння спінальна анестезія; стрес-реакція; синдром діабетичної стопи

регионарная анестезия; односторонняя спинальная анестезия; стресс-реакция; синдром диабетической стопы

regional anesthesia, unilateral spinal anesthesia, stress reaction, diabetic foot syndrome


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Aqeel Ahmad, Khumair Asif, Muhammad Saleem. A Study of Risk Factors of Diabetic Foot Ulcers. PJMHS. 2017. Vol. 11. № 1. Р. 174-176.

2. Wei Xuan, James Hankin, Hailin Zhao, Shanglong Yao, Daqing Ma. The potential benefits of the use of regional anesthesia in cancer patients. International Journal of Cancer. 2015. Dec. 5. Р. 2774-2784.

3. Фишер В.В., Яцук И.В., Батурин В.А., Волков Е.В. Влияние операционного стресса на эндотелиальную дисфункцию и кальций-магниевое равновесие при включении в состав премедикации раствора сульфата магния. Вестник современной клинической медицины 2017. Т. 10. С. 47-53.

4. Самохвалов И.М., Зачиняев Г.В., Андрюков Б.Г. и др. Динамика эндокринного ответа при стресс-реакциях при хирургическом лечении калькулезного холецистита. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2013. № 3. С. 38-42.

5. Зачиняев Г.В. Системные гомеостатические реакции и аллостатические изменения при периоперационном стрессе. Materials of the First Congress of Surgeons of the FEFD. 2017. С. 36-41.

6. Тарасова И.А., Шестаков А.Л., Никода В.В. Инсулинорезистентность после хирургических вмешательств. Сахарный диабет. 2017. 20(2). 119-125.

7. Ефремова С.В., Соловьев А.О. Патофизиологическая оценка стрессового ответа у онкохирургических больных в условиях мультимодальной анестезии. Омский научный вестник. 2013. № 1. С. 60-62.

Similar articles

Influence of premedication and anaesthesia on agitation and postoperative cognitive function during lumbar spine surgery
Authors: Лизогуб М.В.(1), Георгіянц М.А.(2), Лизогуб К.І.(2)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Регіонарний анестезіологічний супровід і спонтанне дихання при лапароскопічних втручаннях
Authors: Бишовець С.М., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Dynamics of blood sugar concentration as a factor of adequate anesthetic provision  and antistress protection during urgent abdominal surgical interventions
Authors: Ліпич О.П., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(95), 2018
Date: 2019.02.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Anatomy and pathophysiology of spinal cord injury associated with neuraxial anesthesia
Authors: Лоскутов О.А.(1), Строкань А.М.(1, 2), Михальченко О.М.(2), Марцинів В.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 4 (83) 2017
Date: 2017.07.28
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue