Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №7(102), 2019

Back to issue

Early enteral nutrition with advanced protein-calorie support in the intensive care of patients with multiple trauma as a mean for preventing multiple organ failure

Authors: Матолінець Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Необхідність ідентифікувати, лікувати, запобігати тяжким порушенням нутритивного балансу у пацієнтів з політравмою залишається одним з основних компонентів інтенсивної терапії. Правильний вибір часу та методу нутритивної терапії, складу та енергетичної цінності харчових сумішей покликаний сприяти зниженню частоти важко коригованих ускладнень, в тому числі синдрому поліорганної недостатності. Мета: оцінити ефективність раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням згідно з протоколом Enhanced Protein-Energy Provision via the Enteral Route Feeding Protocol in Critically III Patients (PEP uP) у комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з тяжкою політравмою. Матеріали та методи. Обстежено 40 хворих із тяжкою політравмою, доставлених у відділення анестезії та інтенсивної терапії (ВАІТ) в середньому через 0,5 години після травми. Середній вік постраждалих — 41,9 ± 2,4 року. Основна група (група А) — 15 пацієнтів, яким проводилась нутритивна терапія згідно з протоколом PEP uP. Групу порівняння (група Б) становили 25 хворих, у яких нутритивна підтримка проводилася відповідно до європейських рекомендацій з клінічного харчування пацієнтів у ВАІТ із застосуванням стандартних полімерних сумішей. З метою оцінки ризику поліорганної недостатності застосовували шкалу Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) при надходженні, на 2-гу, 3-тю та 5-ту добу лікування. Визначали в динаміці рівень загального білка та альбуміну сироватки крові. Результати. Тяжкість органної дисфункції за шкалою SOFA в обох групах при госпіталізації була однорідною. В групі Б з 2-ї доби відзначено розвиток стійкої гіпопротеїнемії, чого в групі А не спостерігалось. На 5-ту добу лікування в групі А виявлено вірогідно вищий рівень альбуміну, ніж у групі Б. На 3-тю добу лікування у групі Б зросла частка пацієнтів з проявами ушкодження нирок: 31,8 % — 0 балів, 54,5 % — 1 бал, 13,7 % — 2 бали за шкалою SOFA. В групі А оцінки у 2 бали за шкалою SOFA не спостерігалось, 84,6 % мали 1 бал, 15,4 % — 0 балів. Протягом перших трьох діб відзначено зменшення проявів ушкодження легенів в обох групах. Вплив ранньої нутритивної підтримки на динаміку індексу оксигенації залишається, на нашу думку, невизначеним. Висновки. Досягнуто скорочення терміну перебування пацієнтів з тяжкою політравмою у ВАІТ в середньому на 3 доби (у групі А — 16,9 ± 1,4 доби, в групі Б — 19,9 ± 1,2 доби). Перші 3–5 діб інтенсивної терапії з використанням протоколу PEP uP дозволяють знизити ризики розвитку поліорганної недостатності, що випливає з нижчого на даний термін сумарного бала за шкалою SOFA в групі А (1–4 бали) порівняно з групою Б (4–7 балів). Нутритивна терапія методом раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням дозволяє покращити адекватність покриття білково-енергетичних потреб у пацієнтів в гострому періоді політравми, що може позитивно впливати на зменшення частоти розвитку ускладнень та тривалість перебування пацієнтів у ВАІТ.

Актуальность. Необходимость идентифицировать, лечить, предупреждать тяжелые нарушения нутритивного баланса у пациентов с политравмой остается одним из основных компонентов интенсивной терапии. Правильный выбор времени и метода нутритивной терапии, состава и энергетической ценности пищевых смесей призван способствовать снижению частоты трудно корректируемых осложнений, в том числе синдрома полиорганной недостаточности. Цель: оценить эффективность раннего энтерального питания с расширенным белково-калорийным обеспечением согласно протоколу Enhanced Protein-Energy Provision via the Enteral Route Feeding Protocol in Critically III Patients (PEP uP) в комплексе интенсивной терапии пациентов с тяжелой политравмой. Материалы и методы. Обследованы 40 больных с тяжелой политравмой, доставленных в отделение анестезии и интенсивной терапии (ОАИТ) в среднем через 0,5 часа после травмы. Средний возраст пострадавших — 41,9 ± 2,4 года. Основная группа (группа А) — 15 пациентов, которым проводилась нутритивная терапия по протоколу PEP uP. Группу сравнения (группа Б) составили 25 больных, у которых нутритивная поддержка проводилась согласно Европейским рекомендациям по клиническому питанию пациентов в ОАИТ с применением стандартных полимерных смесей. С целью оценки риска полиорганной недостаточности применяли шкалу Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) при поступлении, на 2-е, 3-и и 5-е сутки лечения. Определяли в динамике уровень общего белка и альбумина сыворотки крови. Результаты. Тяжесть органной дисфункции по шкале SOFA в обеих группах при поступлении была соизмеримой. В группе Б со вторых суток отмечено развитие устойчивой гипопротеинемии, чего в группе А не наблюдалось. На 5-е сутки лечения в группе А отмечен достоверно более высокий уровень альбумина, чем в группе Б. На третий день лечения в группе Б выросла доля пациентов с проявлениями повреждения почек: 31,8 % — 0 баллов, 54,5 % — 1 балл, 13,7 % — 2 балла по шкале SOFA. В группе А оценки в 2 балла по шкале SOFA не наблюдалось, 84,6 % имели 1 балл, 15,4 % — 0 баллов. В течение первых трех суток отмечено уменьшение проявлений повреждения легких в обеих группах. Влияние ранней нутритивной поддержки на динамику индекса оксигенации остается, по нашему мнению, неопределенным. Выводы. Достигнуто сокращение срока пребывания пациентов с тяжелой политравмой в ОАИТ в среднем на трое суток (в группе А — 16,9 ± 1,4 суток, в группе Б — 19,9 ± 1,2 суток). Первые 3–5 суток интенсивной терапии с использованием протокола PEP uP позволяют снизить риски развития полиорганной недостаточности, что следует из низшего в данный термин суммарного балла по шкале SOFA в группе А (1–4 балла) по сравнению с группой Б (4–7 баллов). Нутритивная терапия методом раннего энтерального питания с расширенным белково-калорийным обеспечением позволяет улучшить адекватность покрытия белково-энергетических потребностей у пациентов в остром периоде политравмы, что может положительно влиять на уменьшение частоты развития осложнений, продолжительность пребывания пациентов в ОАИТ.

Background. Insufficient attention to the problem of compensation of sharply increasing energy needs in polytrauma patients leads to a rapid decompensation of adaptive capacity of the body and development of complications, which are difficult to correct. Proper choice of time and method of nutritional therapy as well as composition and energy value of food mixtures helps reduce the metabolic response to stress and improves survival rates. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of early enteral nutrition with enhanced protein-calorie provision according to the PEP uP (Enhanced Protein-Energy Provision via the Enteral Route in Critical ill Patients) protocol in the intensive care of multiple trauma patients. Materials and methods. Forty patients with severe multiple trauma delivered to intensive care unit were examined on average 0.5 hours after injury. Their average age was 41.9 ± 2.4 years. Basic group (A) — 15 persons undergoing nutritional therapy according to the PEP uP protocol. Comparison group (B) consisted of 25 patients whose nutritional support was performed according to European guidelines on clinical nutrition of patients in the intensive care unit using standard polymeric formula. In order to assess the risk of multiple organ failure, the sequential organ failure assessment (SOFA) score was used on days 2, 3, and 5 of treatment. Serum levels of total protein and albumin were also determined in dynamics. Results. The severity of organ dysfunction on the SOFA score in both groups at admission was homogeneous. In group B from day 2, the development of persistent hypoproteinemia was detected that was not observed in group A. On the 5th treatment day, the level of albumin in group A was significantly higher than in group B. On day 3 in group B, the proportion of patients with manifestations of kidney damage increased: 31.8 % — 0 points, 54.5 % — 1 point, 13.7 % — 2 points on the SOFA score. In group A, none of the patients had 2 points on the SOFA score, 84.6 % had 1 point, 15.4 % had 0 points. During the first 3 days, there was a decrease in the manifestations of lung damage in both groups. The impact of early nutritional support on the dynamics of the oxygenation index, in our view, remains uncertain. Conclusions. The length of stay of patients with severe multiple trauma in the intensive care unit was reduced by an average of 3 days (in group A — 16.9 ± 1.4 days, in group B — 19.9 ± 1.2 days). Intensive care using the PEP uP protocol in the first 3–5 days reduced the risk of multiple organ failure resulting from a lower total SOFA score at this time in group A (1–4 points) compared to group B (4–7 points). Nutritional therapy using the method of early enteral nutrition with advanced protein-calorie support improves the adequacy of covering protein-energy needs in patients in the acute period of multiple trauma that may have a positive effect on reducing the incidence of complications and the length of stay of patients in the intensive care unit.


Keywords

політравма; нутритивна терапія; білково-енергетичний баланс; ускладнення

политравма; нутритивная терапия; белково-энергетический баланс; осложнения

multiple trauma; nutritional therapy; protein-energy balance; complications


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Міжнародний протокол ведення пацієнтів з травмою — Advanced trauma life support (ATLS®): the ninth editionATLS Subcommittee; American College of Surgeons, Committee on Trauma (2013). https://www.facs.org/quality–programs/trauma/atls.

2. Кобеляцкий Ю.Ю., Йовенко И.А., Царев А.В. Интенсивная терапия политравмы с позиций современных международных рекомендаций. Медицина неотложных состояний. 2013. № 7(54). С. 9–15.

3. Hiesmayr M. Nutrition risk assessment in the ICU. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2015.Vol. 15(2). Р. 174–180.

4. Матолінець Н.В. Нутритивна підтримка в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2016. № 4(77). С. 16–23.

5. Cederholm T., Barazzoni R., Austin P., Ballmer P., Biolo G., Bischoff S.C., Compher Cet alESPEN Guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical. Nutrition. 2017. Vol. 36. P. 49–64.

6. Singer P., Reintam Blaser A., Berger M.M., Alhazzani W., Calder P.C., Casaer M.P., Hiesmayrh M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical. Nutrition. 2018. Vol. XXX. P. 1–32.

7. Liebau F., Sundstrom M., van Loon L.J., Wernerman J., Rooyackers O. Short–term amino acid infusion improves protein balance in critically ill patients. Crit. Care. 2015. Vol. 19. P. 106. doi: 10.1186/s13054–015–0844–6.8.

8. Dickerson R.D., Pitts S.L., Maish G., Schroeppel T.J., Magnotti L.J., Croce M.A., Minard G. et al. A reappraisal of nitrogen requirements for patients with critical illness and trauma. J. Trauma Acute Care Surg. 2012. Vol. 73. P. 549–557. doi: 10.1097/TA.0b013e318256de1b.

9. Deutz N.E.P., Bauer J.M., Barazzoni R., Biolo G., Boirie Y., Bosy–Westphal A., Cederholm T., Cruz–Jentoft A. et al. ESPEN endorsed recommendations: Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: Recommendations from the ESPEN. Clinical. Nutrition. 2014. Vol. 33.
P. 939–936.

10. Heyland D.K., Weijs P.J.M., Coss–Bu J.A., Taylor B., Kristof A.S., O’Keefe G.E., Martindale R.G. Protein delivery in the intensive care unit: optimal or suboptimal? Nutr. Clin. Pract. 2017. Vol. 32, S. 1. P. 58–71. doi: 10.1177/0884533617691245.

11. McClave S.A., Taylor B.E., Martindale R.G., Warren M.M., Johnson D.R., Braunschweig C., McCarthy M.S.
et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). J. Parent. Enter. Nutr. 2016. Vol. 40. P. 159–211. doi: 10.1177/0148607115621863.

12. The effect of higher protein dosing in critically ill patients (EFFORT) [(accessed on 7 April 2018)]; Available online: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03160547.

13. Nutrition and Exercise in Critical Illness (NEXIS) [(accessed on 7 April 2018)]; Available online: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03021902.

14. Heyland D.K. Should we prescribe more protein to critically ill patients? Nutrients. 2018. Vol. 10, Iss. 4. P. 462. doi: 10.3390/nu10040462.

15. Lee Z.Y., Barakatun–Nisak M.Y., Noor Airini I., Heyland D.K. Enhanced Protein–Energy Provision via the Enteral Route in Critically Ill Patients (PEP uP Protocol): A Review of Evidence. Nutr. Clin. Pract. 2016. Feb. Vol. 31(1). P. 68–79. doi: 10.1177/0884533615601638. Epub 2015 Sep 18.

16. https://www.nestle.ua/brands/special–nutrition/peptamen–af

17. Bilan N., Dastranji A., Ghalehgolab Behbahani A. Comparison of the spo2/fio2 ratio and the pao2/fio2 ratio in patients with acute lung injury or acute respiratory distress syndrome. J. Cardiovasc. Thorac. Res. 2015. Vol. 7(1). P. 28–31.

18. Hsu–Ching Kao, Ting–Yu Lai, Heui–Ling Hung. Sequential Oxygenation Index and Organ Dysfunction Assessment within the First 3 Days of Mechanical Ventilation Predict the Outcome of Adult Patients with Severe Acute Respiratory Failure. Scientific World Journal. 2013 Article ID 413216. doi: 10.1155/2013/413216.

19. Patel J.J., McClain C.J., Sarav M., Hamilton–Reeves J., Hurt R.T. Protein requirements for critically ill patients with renal and liver failure. Nutrition in Clinical Practice. 2017. Vol. 32, Iss. 1. P. 101–111. https://doi.org/10.1177/0884533616687501.


Back to issue