Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №7(102), 2019

Back to issue

Restrictive (5 ml/kg) and liberal (10 ml/kg) preload in unilateral spinal anesthesia with low-dose hyperbaric bupivacaine (5 mg) for arthroscopic knee surgery

Authors: Тютюнник А.Г., Кобеляцкий Ю.Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. При проведенні артроскопічних операцій на колінному суглобі застосовується одностороння спінальна анестезія малою дозою бупівакаїну. Особливе значення при односторонньому блоці надається профілактиці гіпотензії та швидкій виписці з лікарні. Одним із методів такої профілактики є переднавантаження інфузійними розчинами. Рестриктивне переднавантаження дозволяє знизити об’єм застосованих розчинів порівняно з ліберальним переднавантаженням. Продовжується пошук об’єма переднавантаження, достатнього для запобігання гіпотензії та забезпечення швидкої виписки з лікарні, при односторонній спінальній анестезії малою дозою гіпербаричного бупівакаїну при проведенні артроскопічних операцій на колінному суглобі. Мета — вибір оптимального методу переднавантаження (ліберального — 10 мл/кг або рестриктивного — 5 мл/кг 0,9% розчину NaCl) для профілактики гіпотензії та підтримки гемодинамічної стабільності при проведенні односторонньої спінальної анестезії малою дозою (5 мг) гіпербаричного бупівакаїну при артроскопічних операціях на коленному суглобі з можливістю швидкої виписки пацієнтів із лікарні. Матеріали та методи. 30 хворих, яким було заплановане проведення артроскопічних операцій на колінному суглобі, були розподілені на 2 групи по 15 осіб. У групі 1 застосовувався ліберальний об’єм переднавантаження (10 мл/кг) при односторонній спінальній анестезії малою дозою гіпербаричного бупівакаїну. У групі 2 використовувався рестриктивний об’єм переднавантаження (5 мл/кг) при односторонній спінальній анестезії малою дозою гіпербаричного бупівакаїну. Проводилась оцінка гемодинамічних показників та критеріїв виписки. Результати. Не було виявлено розвитку гіпотензії в обох групах на всіх етапах дослідження. На тлі спінальної анестезії за 15 хв до початку операції та при повороті пацієнта на спину відбувалось вірогідне зниження систолічного артеріального тиску в групі 2 (105,2 ± 4,3* мм рт.ст. та 116,4 ± 4,6 мм рт.ст. у групах 2 и 1 відповідно, *p < 0,05) та діастолічного артеріального тиску в групі 2 (66,7 ± ± 3,7* мм рт.ст. та 78,1 ± 3,2 мм рт.ст. у групах 2 та 1 відповідно, *p < 0,05). При початку операції зберігалось вірогідне зниження систолічного артеріального тиску в групі 2 (103,7 ± 5,1* мм рт.ст. та 121,5 ± 6,5 мм рт.ст. у групах 2 та 1 відповідно, *p < 0,05). Більш швидке відновлення можливості самостійного сечовиділення (128,7 ± ± 12,3* хв та 157,2 ± 16,6 хв у групах 2 та 1 відповідно, *p < 0,05) дозволило забезпечити можливість швидкої виписки пацієнтів (152,7 ± 14,2* хв та 178,5 ± 15,5 хв у групах 2 та 1 відповідно, *p < 0,05). Висновки. Застосування ліберального (10 мл/кг) переднавантаження запобігає розвитку гипотензії, дозволяє зберегти стабільні показники гемодинаміки в періопераційному періоді, забезпечує швидке відновлення самостійного сечовиділення та виписку зі стаціонару при односторонній спінальній анестезії малою дозою гіпербаричного бупівакаїну при артроскопічних операціях на колінному суглобі. Застосування рестриктивного (5 мл/кг) переднавантаження запобігає розвитку гипотензії, викликає лабільні показники гемодинаміки на початковому етапі анестезії, забезпечує прискорене відновлення самостійного сечовиділення та виписку зі стаціонару при односторонній спінальній ане­стезії малою дозою гіпербаричного бупівакаїну при артро­скопічних операціях на колінному суглобі.

Актуальность. При проведении артроскопических операций на коленном суставе применяется односторонняя спинальная анестезия малой дозой бупивакаина. Особое значение при одностороннем блоке придается профилактике гипотензии и быстрой выписке из больницы. Одним из методов такой профилактики является преднагрузка инфузионными растворами. Рестриктивная преднагрузка позволяет снизить объем вводимых растворов по сравнению с либеральной преднагрузкой. Продолжается поиск объема преднагрузки, достаточного для предотвращения гипотензии и обеспечения быстрой выписки, при односторонней спинальной анестезии малой дозой гипербарического бупивакаина при проведении артроскопических операций на коленном суставе. Цель исследования — выбор оптимального метода преднагрузки (либеральной — 10 мл/кг или рестриктивной — 5 мл/кг 0,9% раствора NaCl) для профилактики гипотензии и поддержания гемодинамической стабильности при проведении односторонней спинальной анестезии малой дозой (5 мг) гипербарического бупивакаина при артроскопических операциях на коленном суставе с возможностью быстрой выписки пациентов из больницы. Материалы и методы. 30 пациентов, которым было запланировано проведение артроскопических операций на коленном суставе, были распределены на 2 группы по 15 человек. В группе 1 применялась либеральная преднагрузка (10 мл/кг) при односторонней спинальной анестезии малой дозой гипербарического бупивакаина. В группе 2 использовалась рестриктивная преднагрузка (5 мл/кг) при односторонней спинальной анестезии малой дозой гипербарического бупивакаина. Проводилась оценка гемодинамических показателей и критериев выписки. Результаты. Не было выявлено случаев развития гипотензии в обеих группах на всех этапах исследования. На фоне спинальной анестезии за 15 мин до начала операции и при повороте пациента на спину отмечалось достоверное снижение систолического артериального давления в группе 2 (105,2 ± 4,3* мм рт.ст. и 116,4 ± 4,6 мм рт.ст. в группах 2 и 1 соответственно, *p < 0,05) и диастолического артериального давления в группе 2 (66,7 ± 3,7* мм рт.ст. и 78,1 ± 3,2 мм рт.ст. в группах 2 и 1 соответственно, *p < 0,05). При начале операции сохранялось достоверное снижение систолического артериального давления в группе 2 (103,7 ± 5,1* мм рт.ст. и 121,5 ± 6,5 мм рт.ст. в группах 2 и 1 соответственно, *p < 0,05). Более быстрое восстановление самостоятельного мочеиспускания (128,7 ± 12,3* мин и 157,2 ± 16,6 мин в группах 2 и 1 соответственно, *p < 0,05) позволило обеспечить возможность более быстрой выписки пациентов (152,7 ± 14,2* мин и 178,5 ± 15,5 мин в группах 2 и 1 соответственно, *p < 0,05). Выводы. Применение либеральной (10 мл/кг) преднагрузки предотвращает развитие гипотензии, позволяет сохранить стабильные показатели гемодинамики в периоперационном периоде, обеспечивает быстрое восстановление самостоятельного мочеиспускания и выписку из стационара при односторонней спинальной анестезии малой дозой гипербарического бупивакаина при артроскопических операциях на коленном суставе. Применение рестриктивной (5 мл/кг) преднагрузки предотвращает развитие гипотензии, приводит к лабильным показателям гемодинамики на начальном этапе анестезии, обеспечивает ускоренное восстановление самостоятельного мочеиспускания и выписку из стационара при односторонней спинальной анестезии малой дозой гипербарического бупивакаина при артроскопических операциях на коленном суставе.

Background. In arthroscopic knee surgery, unilate-ral spinal anesthesia with low-dose hyperbaric bupivacaine is used. In case of unilateral block, one should pay special attention to the prevention of hypotension. One of such prophylactic measures is preload with fluids. Restrictive preload decreases amount of fluid in comparison with liberal preload. Search for adequate volume of preload, which can prevent hypotension, maintain hemodynamic stability and provide fast hospital discharge in unilateral spinal anesthesia with low-dose bupivacaine for arthroscopic knee surgery, is continuing. Materials and methods. Thirty patients scheduled for arthroscopic knee surgery were divided into 2 groups. Group 1 (n = 15) with libe-ral preload received 10 ml/kg of 0.9% normal saline 15 min before unilateral spinal anesthesia with low-dose bupivacaine. Group 2 (n = 15) with restrictive preload received 5 ml/kg of 0.9% normal saline 15 min before unilateral spinal anesthesia with low-dose bupivacaine. Hemodynamic data in perioperative period were evaluated. Results. There were no cases of hypotension at any stage of investigation. Under spinal anesthesia, while placing patients on the back 15 min before starting the ope-ration, a significant decrease in systolic (105.2 ± 4.3* mmHg vs 116.4 ± 4.6 mmHg in groups 2 and 1, respectively; *p < 0.05) and diastolic blood pressure was observed in group 2 (66.7 ± 3.7* mmHg vs 78.1 ± 3.2 mmHg in groups 2 and 1, respectively; *p < 0.05). Start of operation was followed by a decrease in systolic blood pressure in group 2 (103.7 ± 5.1* mmHg vs 121.5 ± 6.5 mmHg in groups 2 and 1, respectively; *p < 0.05). Faster restoration of voiding (128.7 ± 12.3* min vs 157.2 ± 16.6 min; *p < 0.05 in groups 2 and 1, respectively) allowed for a faster hospital discharge (152.7 ± 14.2* min vs 178.5 ± 15.5 min in groups 2 and 1, respectively; *p < 0.05). Conclusions. The use of liberal (10 ml/kg) preload prevents development of hypotension, preserves stable hemodynamics in perioperative period, provides early voiding and fast hospital discharge in unilateral spinal anesthesia with low-dose hyperbaric bupivacaine for arthroscopic knee surgery. The use of restrictive (5 ml/kg) preload prevents development of hypotension, leads to labile hemodynamics in early stages of anesthesia, provides earliest voiding and fastest hospital discharge in unilateral spinal anesthesia with low-dose hyperbaric bupivacaine for arthroscopic knee surgery.


Keywords

анестезія; колінний суглоб; артро-скопія

анестезия; коленный сустав; артроскопия

anesthesia; knee joint; arthroscopy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Bergmann I., Hesjedal B., Crozier T.Aet alSelective unilateral spinal anaesthesia for outpatient knee arthroscopy using real–time monitoring of lower limb sympathetic tone. Anaest. Intensive Care. 2015. Vol. 43(3). P. 351–356.

2. Buttner B., Mansur A., Bauer M. et al. Unilateral spinal anesthesia: Literature review and recommendations. Anaesthesist. 2016. Vol. 65(11). P. 847–865.

3. Khan M.U., Memon A.S., Ishaq M. et al. Preload versus coload and vasopressor requirement for the prevention of spinal anesthesia induced hypotension in non–obstetric patients. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2015.
Vol. 25(12). P. 851–855.

4. Memary E., Mirkheshti A., Jabbari Moghaddam M.et al. Comparison of the effects of preanesthetic administration of normal saline, ringer and voluven on the spread of sensory block with hyperbaric bupivacaine spinal anesthesia. Anesth. Pain Med. 2014. Vol. 4(2). P. 179–39. doi: 10.5812/aapm. 17939.

5. Moosavi Tekye S.M., Alipour M. Comparison of the effects and complications of unilateral spinal anesthesia versus standard spinal anesthesia in lower–limb orthopedic surgery. Bras. J. Anesthesiol. 2014. Vol. 64(3). P. 173–6. doi: 10.1016/j.bjane.2013.06.014.

6. Mohamad J., Halawi M., Caminiti B.S. et al. The most significant risk factors for urinary retention in fast–track total joint arthroplasty areiatrogenic. The Journal of Arthroplasty. 2019.Vol. 34. P. 136–139.

Similar articles

Low-dose (5 mg) hyperbaric bupivacaine for unilateral spinal anesthesia in arthroscopic knee surgeries
Authors: Тютюнник А.Г., Панченко Г.В., Царев А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" №1(96), 2019
Date: 2019.03.21
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Влияние объема преинфузии на состояние гемодинамики при проведении спинномозговой анестезии для обезболивания операции кесарева сечения
Authors: Падалко А.А. - Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка; Жежер А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
"Emergency medicine" 3 (66) 2015
Date: 2015.06.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Experience of using unilateral spinal anesthesia in urgent surgery
Authors: Бурцев Д., Малюк Ю., Новиков С., Петрашенок Е., Кобеляцкий Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue