Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal №7 (109), 2019

Back to issue

Chronic cerebral venous congestion in somatoneurology: diagnostic and treatment aspects

Authors: Кононець О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Хронічне порушення венозної циркуляції головного мозку є досить актуальною проблемою, з огляду на те, що 75 % усього об’єму церебрального судинного русла становить саме венозний відділ, а також те, що у 25 % випадків виникнення цефалгічного синдрому пов’язане з синдромом хронічної венозної дисциркуляції. Основними напрямами в лікуванні хронічної венозної церебральної конгестії є нівелювання етіологічних факторів (за наявності такої можливості) або усунення провідного фактора, який формує венозну конгестію, а також патогенетична і симптоматична терапія з використанням препаратів, що мають так званий венотонічний ефект. Мета дослідження: уточнення клініко-неврологічних та інструментальних характеристик хронічної церебральної венозної конгестії та їх особливостей у пацієнтів з коморбідною соматичною патологією, зокрема з хронічною хворобою нирок. Матеріали та методи. Наведено результати одного із фрагментів комплексного обстеження 42 пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Середній вік хворих становив 52,00 ± 2,48 року. Комплексне обстеження пацієнтів включало: детальне клініко-неврологічне обстеження, нейропсихологічне (визначення рівнів конституційної та реактивної тривожності за допомогою шкали Спілбергера — Ханіна), лабораторне (визначення параметрів електролітного балансу, азотного обміну, автоімунних маркерів пошкодження мозкової та ниркової тканин) та інструментальне дослідження (триплексне сканування екстракраніальних відділів брахіоцефальних судин і транскраніальне дуплексне сканування, ультразвукове дослідження нирок, магнітно-резонансна томографія головного мозку). Результати. При детальному обстеженні пацієнтів з хронічною хворобою нирок були виявлені ознаки ураження структур як центрального, так і периферичного відділів нервової системи, а також вегетативної нервової системи, виявлені певні нейропсихологічні особливості. Також у 67 % пацієнтів з хронічною хворобою нирок були виявлені ознаки порушення ліквородинаміки в поєднанні з церебральною венозною конгестією. Висновки. На сьогодні дискутабельним є існування хронічної церебральної венозної дисциркуляції як окремої нозологічної одиниці, проте поширеність та медико-соціальна значущість цієї проблеми є незаперечними. Саме тому актуальними залишаються проблеми ранньої діагностики та ефективного лікування хронічної церебральної венозної конгестії, у тому числі і соматогенно обумовленої.

Актуальность. Хроническое нарушение венозной циркуляции головного мозга является весьма актуальной проблемой, учитывая, что 75 % всего объема церебрального сосудистого русла составляет именно венозный отдел, а также то, что в 25 % случаев возникновение цефалгического синдрома связано с синдромом хронической венозной дисциркуляции. Основными направлениями в лечении хронической венозной церебральной конгестии являются нивелирование этиологических факторов (при наличии такой возможности) или устранение ведущего фактора, который формирует венозную конгестию, а также патогенетическая и симптоматическая терапия с использованием препаратов, обладающих так называемым венотоническим эффектом. Цель исследования: уточнение клинико-неврологических и инструментальных характеристик хронической церебральной венозной конгестии и их особенностей у пациентов с хронической болезнью почек. Материалы и методы. Приведены результаты одного из фрагментов комплексного обследования 42 пациентов с хронической болезнью почек. Средний возраст больных составил 52,00 ± 2,48 года. Комплексное обследование пациентов включало: детальное клинико-неврологическое обследование, нейропсихологическое (определение уровней конституциональной и реактивной тревожности с помощью шкалы Спилбергера — Ханина), лабораторное (определение параметров электролитного баланса, азотного обмена, аутоиммунных маркеров повреждения мозговой и почечной ткани) и инструментальное исследование (триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов и транскраниальное дуплексное сканирование, ультразвуковое исследование почек, магнитно-резонансная томография головного мозга). Результаты. При детальном обследовании пациентов с хронической болезнью почек были обнаружены признаки поражения структур как центрального, так и периферического отделов нервной системы, а также вегетативной нервной системы, выявлены определенные нейропсихологические особенности. Также у 67 % пациентов с хронической болезнью почек были обнаружены признаки нарушения ликвородинамики в сочетании с церебральной венозной конгестией. Выводы. На сегодня дискутабельным является существование хронической церебральной венозной дисциркуляции как отдельной нозологической единицы, однако распространенность и медико-социальная значимость этой проблемы являются неоспоримыми. Именно поэтому актуальными остаются проблемы ранней диагностики и эффективного лечения хронической церебральной венозной конгестии, в том числе и соматогенно обусловленной.

Background. Chronic impairment of cerebral venous circulation is a problem relevant enough as 75 % of the total volume of cerebral bloodstream can be attributed to the venous compartment and 25 % of new cases of cephalgic syndrome are associated with chronic venous insufficiency. The main targets while treating chronic venous insufficiency are the elimination of etiologic factors (if possible) or a key factor contributing to venous congestion and pathogenic and supporting therapy using the remedies with veinotonic effects. The purpose of the study was to get an acknowledgement of clinical and neurologic and instrumental characteristics of chronic venous congestion and to specify them in patients with chronic kidney disease. Materials and methods. The article deals with the results of a fragment of a complex study of 42 patients with chronic kidney disease. The average age was 52.0 ± 2.48 years. A complex examination included thorough clinical and neurological examination, neuropsychological testing (State-Trait Anxiety Inventory by Spielberger and Khanin), laboratory (determination of electrolyte balance, nitrogen metabolism, autoimmune markers of brain and renal tissue impairment) and instrumental observation (triplex scanning of extracranial region of brachiocephalic vessels and transcranial duplex scanning, ultrasound investigation of kidneys, brain MRI). Results. The thorough examination of patients with chronic kidney disease revealed the signs of altered structures of both central and peripheral nervous system as well as the autonomic nervous system and neuropsychological features. Sixty-seven per cent of patients with chronic kidney disease developed the symptoms of impaired CSF circulation combined with cerebral venous congestion. Conclusions. Today nosological validity of chronic cerebral venous insufficiency is uncertain. Although, its incidence and social and medical significance of this pathology are indisputable. Thus, the problems of early diagnosis and effective treatment of chronic cerebral venous congestion are relevant and grounded due to having somatogenic loading.


Keywords

церебральна венозна конгестія; венотоніки; хронічна хвороба нирок

церебральная венозная конгестия; венотоники; хроническая болезнь почек

cerebral venous congestion; veinotonic remedies; chronic kidney disease


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Арсени К., Константинеску А.И. Внутричерепная гипертензия. Бухарест, 1972. 200 с.

2. Бердичевский М.Я. Венозная дисциркуляторная патология головного мозга.  М.: Медицина, 1989. 224 с.

3. San Millan Ruiz D., Gailloud P., Rufenacht D.A., et al. the craniocervical venous system in relation to cerebral venous drainage. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2002. 23 (9). 1500-1508.

4. Anne G. Osborn, Hedlund, Salzman. Osborn`s Brain: Imaging, Pathology, and Aanatomy (second edition). Elseiver, 2018. Р. 258-267.

5. Lakshman S.G., Ravikumar P., Kar G., et al. A Comparative Study of Neurological Complications in Chronic Kidney Disease with Special Reference to its Stages and Haemodialysis Status. J. Clin. Diagn. Res. 2016 Dec. 10(12). OC01-OC04. doi: 10.7860/JCDR/2016/22815.8947. Epub 2016 Dec 1.

6. Lai S., Mecarelli O., Pulitano P., et al. Neurological, psychological, and cognitive disorders in patients with chronic kidney disease on conservative and replacement therapy. Medicine (Baltimore). 2016 Nov. 95(48). e5191.

7. Arun V. Krishnan, Matthew C. Kiernan. Neurological Complications of Chronic Kidney Disease. Medscape CME. CME Released: 9.1.2009.

8. Ravindra K.G. Renal failure: neurologic complications. Neurol. 2016. 3(9). 150-7. doi: 10.1177/2048004016677687.

Similar articles

Chronic cerebral venous dysfunction: view of the problem
Authors: Коваленко О.Є.(1, 2), Притико Н.Г.(2, 3)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(3) — Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 17, №1, 2021
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Chronic cerebral venous dysfunction: diagnostic and treatment-and-prophylactic aspects
Authors: Коваленко О.Є.(1, 2), Притико Н.Г.(2, 3)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(3) — Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 17, №2, 2021
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Chronic headache as a clinical manifestation of cerebral venous sinus thrombosis
Authors: Сайко О., Богдан А., Маланкевич Ю.
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

International neurological journal Том 17, №1, 2021
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Venous occipital infarction in a young patient
Authors: Сіделковський О.Л., Овсянніков О.А., Ігнатіщев М.Р.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №4, 2020
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue