Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Kidneys" Том 8, №4, 2019

Back to issue

Features of the immune system response in pediatric renal transplant recipients

Authors: Закордонець В.П., Зограб’ян Р.О., Вороняк О.С., Кубашко А.В.
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, м. Київ, Україна

Categories: Nephrology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Для покращання результатів трансплантації нирки необхідно враховувати вікову категорію пацієнта та стан його імунної системи. Мета роботи: вивчити особливості реакції імунної системи на нирковий трансплантат у реципієнтів дитячого віку. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз цитометричного дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові, гейтованих за СD45++ із такими антигенами: CD3/4/8/45 (T-хелпери, T-цитотоксичні), CD3/DR/19/45 (T-активовані, B-клітини), CD 3/16/56/45 (T-NK- та NK-лімфоцити), CD38/45/19 (активовані, загальні та B-лімфоцити), розрахункового імунорегуляторного індексу (Іreg) — CD4+/CD8+ та рівнів загальних імуноглобулінів (Ig) класів A, M, G у сироватці крові в динаміці в 38 дорослих реципієнтів та 16 дітей, яким у 2016–2019 рр. у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України була виконана перша алотрансплантація нирки від живого родинного донора. Дослідження стану імунної системи проводили перед трансплантацією нирки, наприкінці 1-го та 6-го місяців після трансплантації. Результати. У дітей спостерігаються більш виражені ознаки реакції імунної системи на трансплантат й імуносупресивну терапію, ніж у дорослих. Частина лімфоцитів, що беруть участь у відповіді імунної системи, у дітей демонструє значно більше пригнічення в кінці першого місяця спостереження (відносна кількість лімфоцитів CD45++, відносна й абсолютна кількість T-лімфоцитів CD3+19–, активованих лімфоцитів CD38+45+high та В-активованих лімфоцитів CD38+19+) та через шість місяців (абсолютна кількість лімфоцитів CD45++, абсолютна та відносна кількість В-лімфоцитів CD3–19+, Т-активованих CD3+DR+). Інші субпопуляції лімфоцитів, навпаки, показують значно більше зростання через 30 днів (абсолютна та відносна кількість В-лімфоцитів CD3–19+) та через шість місяців після операції (відносна кількість лімфоцитів CD45++ та T-лімфоцитів CD3+19–, відносна та абсолютна кількість активованих лімфоцитів CD38+45+high). Деякі з субпопуляцій лімфоцитів у дітей швидше відновлюються до передопераційного рівня (відносна кількість лімфоцитів CD45++ та Т-хелперів CD4+8–). Висновки. Аналіз отриманих даних свідчить про те, що реакція імунної системи на нирковий трансплантат у дітей та дорослих проявляється різнонаправленими змінами абсолютної і відносної кількості субпопуляцій лімфоцитів та рівнів імуноглобулінів, що необхідно врахувати при виборі схем імуносупресивної терапії.

Актуальность. Для улучшения результатов трансплантации почки необходимо учитывать возрастную категорию пациента и состояние его иммунной системы. Цель работы: изучить особенности реакции иммунной системы на почечный трансплантат у реципиентов детского возраста. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ цитометрического исследования субпопуляций лимфоцитов периферической крови, гейтованных по СD45++ со следующими антигенами: CD3/4/8/45 (T-хелперы, T-цитотоксические), CD3/DR/19/45 (T-активированные, B-клетки), CD 3/16/56/45 (T-NK- и NK-лимфоциты), CD38/45/19 (активированные, общие и B-лимфоциты), расчетного иммунорегуляторного индекса (Ireg) — CD4+/CD8+ и уровней общих иммуноглобулинов (Ig) классов A, M, G в сыворотке крови в динамике у 38 взрослых реципиентов и 16 детей, которым в 2016–2019 гг. в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины была выполнена первая аллотрансплантация почки от живого родственного донора. Исследование состояния иммунной системы проводили перед трансплантацией почки, в конце 1-го и 6-го месяцев после трансплантации. Результаты. У детей наблюдаются более выраженные признаки реакции иммунной системы на трансплантат и иммуносупрессивную терапию, чем у взрослых. Часть лимфоцитов, участвующих в ответе иммунной системы, у детей демонстрирует значительно большее подавление в конце первого месяца наблюдения (относительное количество лимфоцитов CD45++, относительное и абсолютное количество T-лимфоцитов CD3+19–, активированных лимфоцитов CD38+45+high и В-активированных лимфоцитов CD38+19+) и через шесть месяцев (абсолютное количество лимфоцитов CD45++, абсолютное и относительное количество В-лимфоцитов CD3–19+ Т-активированных CD3+DR+). Другие субпопуляции лимфоцитов, наоборот, показывают значительно больший рост через 30 дней (абсолютное и относительное количество В-лимфоцитов CD3–19+) и через шесть месяцев после операции (относительное количество лимфоцитов CD45++ и T-лимфоцитов CD3+19–, относительное и абсолютное количество активированных лимфоцитов CD38+45+high). Некоторые из субпопуляций лимфоцитов у детей быстрее восстанавливаются до предоперационного уровня (относительное количество лимфоцитов CD45++ и Т-хелперов CD4+8–). Выводы. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что реакция иммунной системы на почечный трансплантат у детей и взрослых проявляется разнонаправленными изменениями абсолютного и относительного количества субпопуляций лимфоцитов и уровней иммуноглобулинов, что необходимо учесть при выборе схем иммуносупрессивной терапии.

Background. We need to take into account patients’ age and their immune system status to improve the results of kidney transplantation. Objective: to study the characteristics of the immune system response to a kidney transplant in pediatric recipients. Materials and methods. We performed a retrospective analysis of the cytometric study of peripheral blood lymphocytes subsets gated on CD45++ with the following antigens: CD3/4/8/45 (T-helper, T-cytotoxic), CD3/DR/19/45 (T-activated, B-cells), CD3/16/56/45 (T-NK- and NK-lymphocytes), CD38/45/19 (activated, total and B-lymphocytes), immunoregulatory index — CD4+/CD8+, and levels of immunoglobulin classes A, M, G in the blood serum in 38 adult and 16 pediatric recipients, who got the first kidney allograft from a living related donor in 2016–2019 at O.O. Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology. Immune tests were performed before kidney transplantation, by the end of the first and sixth months after surgery. Results. Children have more pronounced signs of an immune system response to transplant and immunosuppressive therapy than adults. Some of the lymphocyte subsets in children show significantly stronger suppression by the end of the first month after surgery (relative number of CD45++ lymphocytes, relative and absolute number of CD3+19– T-lymphocytes, activated lymphocytes CD38+45+high and B-activated lymphocytes CD38+19+) and in six months (absolute CD45++ lymphocyte count, absolute and relative CD3–19+ B-lymphocyte count, T-activated CD3+DR+). Other lymphocyte subsets, on the contrary, show significantly greater increase in 30 days (absolute and relative CD3–19+ lymphocyte count) and 6 months (relative CD45++ lymphocyte count and T-lymphocytes CD3+19–, relative and absolute count of activated lymphocytes CD38+45+high) after transplantation. Some of the lymphocyte subsets in children recover to preoperative levels faster (relative numbers of CD45++ lymphocytes and T-helper cells CD4+8–). Conclusions. The analysis of the results shows that immune system response to kidney transplant in children and adults is somewhat different and is manifested by multidirectional changes in the absolute and relative number of lymphocyte subsets and immunoglobulin levels, which should be considered when choosing immunosuppressive therapy.


Keywords

трансплантація нирки в дітей та дорослих; субпопуляції лімфоцитів; імуноглобуліни

трансплантация почки у детей и взрослых; субпопуляции лимфоцитов; иммуноглобулины

pediatric and adult kidney transplantation; lymphocyte subsets; immunoglobulins


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Krystufkova E., Sekerkova A., Striz I., Brabcova I., Girmanova E., Viklicky O. Regulatory T cells in kidney transplant recipients: the effect of induction immunosuppression therapy. Nephrol. Dial Transp. 2012. 27. Р. 2576-82. doi: 10.1093/ndt/gfr693.

2. Justiz Vaillant A.A., Waheed A., Mohseni M. Chronic Transplantation Rejection. 2019 Jun 18. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535435. PubMed PMID: 30571056.

3. Nairn J., Hodge G., Henning Р. Changes in leukocyte subsets: clinical implications for children with chronic renal failure. Pediatr. Nephrol. 2005 Feb. 20(2). Р. 190-6. doi: 10.1007/s00467-004-1727-2. PMID: 15625618.

4. Bouts A.H., Davin J.C., Krediet R.T. et al. Children with chronic renal failure have reduced numbers of memory B cells. Clin. ExpImmunol. 2004 Sep. 137(3). Р. 589-94. PMID: 15320911. PMCID: PMC1809136. doi: 10.1111/j.13652249.2004.02571.x.

5. Данович Г.M. Трансплантация почки: Пер. с англ. Под ред. Я.Г. Мойсюка. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 848 с.

6. Kurz P., Kohler H., Meuer S., Hutteroth T., Meyer zum Buschenfelde K.H. Impaired cellular immune responses in chronic renal failure: evidence for a T cell defect. Kidney Int. 1986. 29(6). Р. 1209-1214. PMID: 3489122.

7. Cendroglo M., Jaber B.L., Balakrishnan V.S., Perianayagam M., King A.J., Pereira B.J. Neutrophil apoptosis and dysfunction in uremia. J. Am. Soc. Nephrol. 1999 Jan. 10(1).Р. 93-100.

8. Fernandez-Fresnedo G., Ramos M.A., Gonzalez-Pardo M.C., Martіnde Francisco A.L., Lopez-Hoyos M., Arias M. B lymphopenia in uremia is related to an accelerated in vitro apoptosis and dysregulation of Bcl-2. Nephrol. Dial. Transplant. 2000 Apr. 15(4). Р. 502-10. PMID: 10727545.

9. Закордонець В.П., Зограб’ян Р.О., Вороняк О.С., Кубашко А.В., Баран В.Є. Особливості стану імунної системи в потенційних реципієнтів ниркового трансплантата дитячого віку. Почки. 2017. Т. 6, № 3. С. 144-148.

10. Loupy A., Haas M., Solez K., Racusen L., Glotz D., Seron D. et al. The Banff 2015 Kidney meeting report: Current challenges in rejection classification and prospects for adopting molecular pathology. Am. J. Transplant. Jan 2017. 17(1). Р. 28-41. doi: 10.1111/ajt.14107. PMID: 27862883; PMCID: PMC5363228.

11. Ланг Т.А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. Аннотированное руководство для авторов, редакторов и рецензентов: Пер. с англ. Под редВ.ПЛеоноваМоскваПрактическая медицина, 2011. 480 с.

12. Dunn O.J., Clark V.A. Basic Statistics: A Primer for the Biomedical Sciences. 4th ed. Wiley, 2009. 272 p.

13. Cho M.H. Pediatric kidney transplantation is different from adult kidney transplantation. Korean J. Pediatr. 2018 Jul. 61(7). Р. 205-209. doi: 10.3345/kjp.2018.61.7.205. PMID: 30032586; PMCID: PMC6106688.

14. Mehrotra A., Heeger P.S. B cells and kidney transplantation: beyond antibodies. J. Am. Soc. Nephrol. 2014 Jul. 25(7). Р. 1373-4. doi: 10.1681/ASN.2014020132. Epub 2014, Mar 7. PMID: 24610933; PMCID: PMC4073443.

Similar articles

Immune system features in pediatric candidates  for kidney transplantation
Authors: Закордонець В.П., Зограб’ян Р.О., Вороняк О.С., Кубашко А.В., Баран В.Є.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 6, №3, 2017
Date: 2017.09.04
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Determining the level of subpopulations of peripheral blood lymphocytes  for the diagnosis of chronic renal allograft rejection
Authors: Зограб’ян Р.О., Шелест В.В., Кубашко А.В.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 6, №4, 2017
Date: 2017.11.14
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Порівняльний аналіз імунологічної реактивності у первинних та кадрових донорів залежно від донорського стажу
Authors: Яворський В.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології
"Emergency medicine" 4 (51) 2013
Date: 2013.08.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue