Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Kidneys" Том 8, №4, 2019

Back to issue

Treatment of arterial hypertension in pregnant women

Authors: Таран О.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Nephrology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Синдром артеріальної гіпертензії (АГ) може мати місце при розвитку вагітності як передуюча патологія, а також бути клінічним симптомом нефропатії вагітних. АГ будь-якого походження є фактором ризику розвитку нефропатії вагітних (прееклампсія/еклампсія), викликає ускладнення самої вагітності (відшарування плаценти, передчасні пологи, мозкові судинні порушення, синдром дисемінованого судинного згортання, поліорганна недостатність), значно підвищує ризик захворюваності та смертності матері, плода і новонародженого. До негативних наслідків АГ під час вагітності відносять більш тяжкий її перебіг після закінчення вагітності, більш ускладнений перебіг наступної вагітності. АГ підвищує ризик внутрішньоутробної затримки розвитку і внутрішньоутробної загибелі плода. Не вирішена проблема щодо тактики і вибору антигіпертензивної терапії з урахуванням негативного впливу деяких груп антигіпертензивних препаратів на загальну гемодинаміку вагітної, плацентарного кровообігу, затримку розвитку плода, виникнення вад його розвитку. Доказова база препаратів, спрямованих на лікування ускладнень у вагітних з АГ з їх впливом на розвиток плода, недостатня. В даній статі виконаний короткий огляд сучасних підходів до лікування АГ вагітних невазодилатаційними і вазодилатаційними селективними бета-блокаторами. З позиції нефролога, за даними результатів проведених досліджень, призначення селективних бета-блокаторів в ІІ–ІІІ триместрі вагітності не представляє загрози для організму матері і плода, а в І триместрі найбільш небезпечним і ефективним для більшості дослідників є вазодилатаційний селективний бета-блокатор небіволол. Але що стосується терміну призначення препарату, то дослідницьких робіт на доказовому рівні все ж недостатньо для остаточної рекомендації призначати небіволол в I триместрі вагітності.

Синдром артериальной гипертензии (АГ) может иметь место при развитии беременности как предшествующая патология, а также быть клиническим симптомом нефропатии беременных. АГ любого происхождения является фактором риска развития нефропатии (преэклампсия/эклампсия), вызывает осложнения самой беременности (отслойка плаценты, преждевременные роды, мозговые сосудистые нарушения, развитие диссеминированного внутрисосудистого свертывания, полиорганная недостаточность), значительно повышает риск заболеваемости и смертности матери, плода и новорожденного. К негативным последствия АГ во время беременности относят более тяжелое ее течение после окончания беременности, более осложненное течение следующей беременности. АГ повышает риск внутриутробной задержки развития и внутриутробной гибели плода. Не решена проблема тактики и выбора антигипертензивной терапии с учетом негативного влияния некоторых групп антигипертензивных препаратов на общую гемодинамику беременной, плацентарное кровообращение, задержку развития плода, возникновение пороков его развития. Доказательная база препаратов, направленных на лечение осложнений у беременных с АГ с их влиянием на развитие плода, недостаточна. В данной статье выполнен краткий обзор современных подходов к лечению АГ беременных невазодилататорными и вазодилататорными селективными бета-блокаторами. С позиции нефролога, по данным результатов проведенных исследований, назначение селективных бета-блокаторов во ІІ–ІІІ триместре беременности не представляет угрозы для организма матери и плода, а в І триместре наиболее безопасным и эффективным большинству исследователей представляется вазодилататорный селективный бета-блокатор небиволол. Однако что касается срока назначения препарата, то исследовательских работ на доказательном уровне все же недостаточно для окончательной рекомендации назначать небиволол в I триместре беременности.

Arterial hypertension (AH) syndrome can occur with the development of pregnancy as a previous pathology, or be a clinical symptom of nephropathy in pregnant women. AH of any origin is a risk factor for the development of nephropathy (preeclampsia/eclampsia). It causes complications of pregnancy itself (placental abruption, premature birth, cerebrovascular disorders, the development of disseminated intravascular coagulation, multiple organ failure), significantly increases the risk of both morbidity and mortality for a mother, fetus and newborn. Hypertension may result in a more difficult course of pregnancy and may complicate subsequent pregnancies. AH increases the risk of intrauterine growth retardation and fetal death. When selecting a tactical solution or choosing an antihypertensive therapy, it is necessary to take into account the negative impact of certain groups of antihypertensive drugs on the general hemodynamics in a pregnant woman, on the placental circulation, fetal growth restriction, and developmental defects. This is why no definitive recommendation can yet be made. The database of drugs aimed at treating AH-related pregnancy complications contains insufficient evidence with regard to the drug impact on fetal development. This article provides a brief overview of modern approaches to the treatment of hypertension in pregnant women with non-vasodilatory and vasodilatory selective beta-blockers. From the perspective of a nephrologist, according to the results of the studies, the prescription of selective beta-blockers in the II–III trimester of pregnancy does not pose a threat to either mother or fetus. In the first trimester, most researchers consider nebivolol, a vasodilatory selective beta-blocker, to be the safest and most effective choice. Nonetheless, the studies carried out so far do not provide sufficient evidence to recommend nebivolol for prescription in the first trimester of pregnancy.


Keywords

бета-блокатори; небіволол; артеріальна гіпертензія; вагітність

бета-блокаторы; небиволол; артериальная гипертензия; беременность

beta-blockers; nebivolol; arterial hypertension; pregnancy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Soma-Pillay P., Nelson-Piercy C., Tolppanen H., Mebazaa A. Physiological changes in pregnancy. Cardiovas. Afr. 2016. Vol. 27. № 2. P. 89-94.

2. ACOG Practice Bulletin № 203: Chronical Hypertension in Pregnancy. Obstet. Gynecol. 2019. Vol. 133. № 1. P. e26-e50.

3. PodymovT., August P. Evidence in the Management of Chronic Hypertension in Pregnancy. Semin. Nephrol. 2017. Vol. 37. № 4. P. 398-403.

4. Gilbert W.M., Young A.L., Danielsen B. Pregnancy outcomes in women with chronic hypertension: a population-based study. Y. Reprod. Мed. 2007. Vol. 52. № 11. P. 1046-1051.

5. Pristrom A.M., Paceev S.V., Primakova A.M., Fomin O.Y.U. The place of nebivolol among b-blockers and treatment of mild (moderate) arterial hypertension in pregnant women. Medical News. 2013. № 2. Р. 70-75.

6. James P.R., Nelson-Piercy. Management of hypertension before? During and after pregnancy. Heart. 2004. Vol. 90. P. 1499-1504.

7. Belokrickaya T.E., Fileev A.P., Barkan V.S. A differentiated approach to the treatment of arterial hypertension in pregnant women. Ros. Сardiol. 2006. № 2. Р. 18-22.

8. The basics of clinical pharmacology and rational pharmacotherapy. Еd. by B.B. Belousov, M.V. Leonova. M.: Bionika. 2002. 358 р.

9. Pristrom A.M. Are all b-blockers the same in the treatment of arterial hypertension in pregnant women? Prob. Health and Еcology. 2008. № 4. Р. 7-12.

10. Mosca L. et al. Guidelines for the prevention of cardiovascular disease in women. AHA. Circulation. 2011. Vol. 123. P. 1243-1262.

11. De Swiet M. Maternal blood pressure ans birth weight [editorial]. Lancet. 2000. Vol. 355. P. 81-82.

12. Davydova Y.U.V., Limanskaya A.Y.U. The effect of beta-blockers on the placental and fetal blood flow in high risk pregnancies. Perinatology and Рediatrics. 2016. № 4(68). Р. 15-18.

13. Von Dadelszan Р., Ornstein M.P., Bull S.B. et al. Fall in mean arterial pressure and fetal growth restriction in pregnancy hypertension: a meta-analysis. Lancet. 2000. Vol. 55. № 9198. P. 87-92.

14. Ankumah N.A., Cantu J., Jauk V. et al. Risk of adverse pregnancy outcomes in woman with mild chronic hypertension before 20 weeks of gestation. Obstet. Ginecol. 2014. Vol. 123. № 5. P. 966-972.

15. Magee L.A., Duley L. Oral beta-blocers for mild to moderate hypertension during pregnancy (Cochrane Peview). Cochrane Database Syst. Rev. 2003. Is. 3. CD002863. DOI: 10.1002/14651858.CD002863.

16. Diagnosis and treatment of cardiovascular diseases during pregnancy 2018. National recommendations. Russian Journal of Cardiology. 2018. № 3(155). Р. 91-134.

17. Guidelines for the Management of cardiovascular disease during Pregnancy. Eur. Нeart J. 2011. doi: 10.1093/eurheartj/egr218.

18. American College of Obstetricians and Gynecologists, Task Force on Hypertension in Pregnancy: Hypertension in pregnancy. Obstet. Gynecol. 2013. Vol. 122(5). Р. 1122-1131. Doi: 10.1097/01/AOG.0000437382.03963.88.

19. Abalos E., Duley L., Steyn D.W., Henderson-Smart D.J. Cochran Database of Systematic Reviews. 2007. Vol. 24(1). CD002252.

20. Calvert M.J., Shancar A., McManus R.J. et al. Evalution of the management of heart failure in primary care. Fam. Pract. 2009. Jan 18 [PubMed — as supplied by publisher].

21. Wehling M. Multimorbidity and polypharmacy: which beta-blocker to use in relation to the pharmacokinetic profile and interaction potential. Arzneimittelforschung. 2010. Vol. 60(2). P. 57-63.

22. Meidahl Petersen K., Jimenez-Solem E., Andersen J.T. et al. b-Blocker treatment during pregnancy and adverse pregnancy outcomes: a nationwide population based cohort study. BMJ Open. 2012. Vol. 2. № 4. P. e001185.

23. Hilas O., Ezzo D. Nebivolol (bystolic) a novel beta blocker for hypertension. P.T. 2009. Vol. 34. № 4. P. 188-192.

24. Leonova M.V., Levichev F.A., Palatova L.Yu. Clinical efficiency and tolerance of Nebivol in patients with arterial hypertension. Cardiology. 2000. Vol. 40. № 5. Р. 24-29.

25. Gao Y. Nebivоlol induces endothelium-dependent relaxtions of canine coronary arteries. J. Cardiovasc. Pharmacjlogy. 1991. Vol. 101. № 7. P. 964-969.

26. Janssens W.J. Pharmacology of nebivоlol. J. Pharm. Belg. 1992. № 47. P. 323-327.

27. McNeely W., Goa K.I. Nebivоlol in the management of essential hypertension: a review. Drugs. 1999. Vol. 57. № 4. P. 633-651.

28. Van Bortel L., Kool M.J., Wijnen J. et al. B-adrenoreceptor blockade and b1-selectivity of nebivоlol and atenolol. Drug Invest. 1991. № 3. P. 173.

29. Humenna I.Y., Heryak S.N., Dobryanska V.Y. Rational control of arterial pressure during labor in women with arterial hypertension. Ginekol. Pol. 2019. Vol. 90. № 4. P. 206-211.

30. Lloyd-Jones D., Adams R.J., Drown T.M. et al. WRITIG GROUP MEMBERS American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke Statistics — 2010 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2010. Vol. 121(7). Р. e4e215. doi: 10.1161/CIRCULATIONANA/109102667, indexed in Pubmed: 200119324.

31. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (UK). Hypertension in Pregnancy: The Management of Hypertensive Disorders During Pregnancy. National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidance. 2010.

32. Henriques A.C., Carvalho F.H.C., Feitosa H.N. et al. Endothelial Dysfunction after pregnancy — induced hypertension. Int. J. Gynecol. Obstet. 2014. Vol. 124(3). P. 230-234. doi: 10.1016/j.ijgo.2013.08.016, indexed in Pubmed: 24326066.

33. Altoama K., Mallem M.Y., Thorin C. et al. Effect nebivоlol treatment during pregnancy in the intrauterine fetal growth, mortality and pup postnatal development in the I-NAME-induced hypertensive rats. Eur. J. Pharmacol. 2016. Vol. 791. P. 465-472.

34. Lupanov V.P. Highly selective long-acting b1-blocker with vasodilating properties of Nebivolol in the treatment of patients with chronic coronary heart disease. Rational pharmacotherapy in cardiology. 2012. № 8(4). Р. 554-560.

35. Lip G.Y. Effect of atenolol on birthweight. Am. J. Cardiol. 1997. Vol. 79. P. 1436-1438.

36. Bayliss Н. et al. Antihypertensive drugs in pregnancy and fetal growth: evidence for “pharmacological programming” on the first trimester? Hypertens Pregnancy. 2002. Vol. 21. P. 161-174.

37. Ray J.G. et al. Use of antihypertensive medications in pregnancy and the risk of adverse perinatal outcomes: McMaster outcome study of hypertension of pregnancy 2 (MOS HIP 2). BMC Рregnancy Childbirth. 2001. № 1. P. 6.

38. Brown М.А. et al. Australasian Society for the Study of hypertension of pregnancy: The detection, investigation and management of hypertension of pregnancy: full consensus statement. Am. J. Gynecol. 2000. Vol. 40. P. 139-155.

39. Magee L.A., Abdullah S. The safety of antihypertensives for treatment of pregnancy hypertension. Expert Opin. Drug Saf. 2004. Vol. 3. P. 25-38.

40. Duan L., Ng A., Chen W. et al. Beta-blocker and risk of low birth weight in newborns. J. Chin. Hypertens (Greenwich). 2018. Vol. 20. № 11. P. 1603-1609.


Back to issue