Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №6, 2019

Back to issue

Metabolic predictors and vitamin D deficiency in patients with type 2 diabetes mellitus

Authors: Алудван М.Б., Кобиляк Н.М., Комісаренко Ю.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Останнім часом дефіцит вітаміну D вважається одним із факторів розвитку цукрового діабету 2-го типу (ЦД2). Метою даного дослідження було оцінити зміни антропометричних параметрів, показників вуглеводневого та ліпідного обмінів у пацієнтів із ЦД2 відповідно до статусу вітаміну D. Матеріали та методи. Згідно з рекомендаціями Європейської асоціації ендокринологів всі пацієнти були розподілені на 3 групи: група 1 — з оптимальним рівнем вітаміну D (30 нг/мл); група 2 — із недостатністю вітаміну D (21–29 нг/мл) і група 3 — із дефіцитом вітаміну D (< 20 нг/мл). Чутливість до інсуліну та функціональну активність β-клітин оцінювали за допомогою моделі НОМА-2. Результати. Середнє значення індексу маси тіла (ІМТ) зростало паралельно зі зменшенням концентрації вітаміну D у сироватці. Найвищий ІМТ та поширеність ожиріння, в тому числі морбідного (16,7 %), спостерігалися в групі дефіциту вітаміну D. Індекс HOMA-2-IR (2,12 ± 0,71 проти 2,25 ± 0,95, р = 0,963) та чутливість до інсуліну (S% — 57,11 ± 32,07 проти 54,69 ± 32,5, р = 0,965) у групі оптимального рівня вітаміну D та його недостатності (група 2) були практично ідентичними. При дефіциті вітаміну D індекс HOMA-2-IR був статистично вірогідно вищим на 46,2 % (р = 0,004), а чутливість до інсуліну нижчою на 27,5 % (р = 0,027). Функціональна активність β-клітин статистично вірогідно не змінилась між усіма групами незалежно від статусу вітаміну D. Між концентрацією вітаміну D і глікованим гемоглобіном, індексом HOMA-2-IR, С-пептидом та S% встановлено обернений кореляційний зв’язок. Серед параметрів ліпідного обміну в групі дефіциту вітаміну D діагностовано статистично вірогідно вищий рівень тригліцеридів та ліпопротеїнів дуже низької щільності. У кореляційно-регресійному аналізі індекси інсулінорезистентності, показники глікемічного контролю, ліпідограми та прийом метформіну незалежно асоційовані з дефіцитом вітаміну D. Висновки. Дефіцит вітаміну D у пацієнтів із ЦД2 пов’язаний із більш вираженою інсулінорезистентністю, ожирінням і неадекватним глікемічним конт­ролем порівняно з оптимальним рівнем або його недостатністю.

Актуальность. В последнее время дефицит витамина D считается одним из факторов развития сахарного диабета 2-го типа (СД2). Целью данного исследования было оценить изменения антропометрических параметров, показателей углеводного и липидного обменов у пациентов с СД2 в соответствии со статусом витамина D. Материалы и методы. Cогласно рекомендациям Европейской ассоциации эндокринологов все пациенты были разделены на 3 группы: группа 1 — с оптимальным уровнем витамина D (30 нг/мл), группа 2 — с недостаточностью витамина D (21–29 нг/мл) и группа 3 — с дефицитом витамина D (< 20 нг/мл). Чувствительность к инсулину и функциональную активность β-клеток оценивали с помощью модели НОМА-2. Результаты. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) увеличивалось параллельно с уменьшением концентрации витамина D в сыворотке. Самый высокий ИМТ и распространенность ожирения, в том числе морбидного (16,7 %), наблюдались в группе дефицита витамина D. Индекс HOMA-2-IR (2,12 ± 0,71 против 2,25 ± 0,95, р = 0,963) и чувствительность к инсулину (S% — 57,11 ± 32,07 против 54,69 ± 32,5, р = 0,965) в группе оптимального уровня D и его недостаточности (группа 2) были практически идентичными. При дефиците витамина D индекс HOMA-2-IR был статистически достоверно выше на 46,2 % (р = 0,004), а чувствительность к инсулину на 27,5 % ниже (р = 0,027). Функциональная активность β-клеток статистически достоверно не изменилась между всеми группами независимо от статуса витамина D. Между концентрацией витамина D и гликированным гемоглобином, индексом HOMA-2-IR, С-пептидом и S% установлена обратная корреляционная связь. Среди параметров липидного обмена в группе дефицита витамина D диагностирован статистически достоверно более высокий уровень триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности. В корреляционно-регрессионном анализе индексы инсулинорезистентности, показатели гликемического контроля, липидограммы и прием метформина независимо ассоциированы с дефицитом витамина D. Выводы. Дефицит витамина D у пациентов с СД2 связан с более выраженной инсулинорезистентностью, ожирением и неадекватным гликемическим контролем по сравнению с оптимальным уровнем или его недостаточностью.

Background. Recently, vitamin D deficiency is considered one of the factors for the development of type 2 diabetes mellitus. The purpose of this study was to eva­luate changes in anthropometric parameters, indicators of carbohydrate and lipid metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus depending on vitamin D status. Materials and methods. According to the recommendations of the European Society of Endocrinology, all patients were divided into 3 groups: group 1 — optimal vitamin D level (30 ng/ml); group 2 — vitamin D deficiency (21–29 ng/ml); and group 3 — vitamin D deficiency (< 20 ng/ml). Insulin sensiti­vity and β-cell functional activity were evaluated using the HOMA-2 calculator. Results. The ave­rage body mass index increased in parallel with a decrease in the serum vitamin D concentration. The highest body mass index and prevalence of obesity, including morbid obesity (16.7 %), were observed in the vitamin D deficiency group. HOMA-2-IR (2.12 ± 0.71 vs 2.25 ± 0.95, p = 0.963) and insulin sensitivity (S% — 57.11 ± 32.07 vs 54.69 ± 32.5, p = 0.965) in the group of the optimal level of vitamin D and its insufficiency (group 2) were almost identical. In vitamin D deficiency, HOMA-2-IR was statistically significantly higher — by 46.2 % (p = 0.004), and insulin sensitivity was by 27.5 % lower (p = 0.027). The functional activity of β-cells did not change statistically significantly between all groups, regardless of the vitamin D status. An inverse correlation was established between the concentrations of vitamin D and glycated hemoglobin, HOMA-2-IR, C-peptide and S%. Among the parameters of lipid metabolism in the vitamin D deficiency group, a statistically significantly higher level of triglycerides and very low density lipoproteins was found. In the correlation and regression analysis, insulin resistance parameters, glycemic control indices, lipid profiles and metformin intake were independently associated with vitamin D deficiency. Conclusions. Vitamin D deficiency in patients with type 2 diabetes mellitus is associated with more pronounced insulin resistance, obesity and inadequate glycemic control compared to the optimal level or its insufficiency.


Keywords

вітамін D; цукровий діабет 2-го типу; інсулінорезистентність; функція β-клітин; ожиріння

витамин D; сахарный диабет 2-го типа; инсулинорезистентность; функция β-клеток; ожирение

vitamin D; type 2 diabetes mellitus; insulin resistance; β-cell function; obesity


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 6th ed. 2013. Available from: http://www.idf.org/diabetesatlas.
 2. Mechanick JI. Global dimensions of diabetes information and synthesis. Ann Glob Health. 2015 Nov-Dec;81(6):733-4. doi: 10.1016/j.aogh.2015.12.015.
 3. Kobyliak N, Falalyeyeva T, Mykhalchyshyn G, Kyriienko D, Komissarenko I. Effect of alive probiotic on insulin resistance in type 2 diabetes patients. Randomized clinical trial. Diabetes Metab Syndr. 2018 Sep;12(5):617-624. doi: 10.1016/j.dsx.2018.04.015.
 4. Pankiv VI. Association between metformin use and vitamin B12 deficiency in patients with type 2 diabetes. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2019;15(1):47-54. doi: 10.22141/2224-0721.15.1.2019.158691. (in Ukrainian).
 5. Kyriachenko Y, Falalyeyeva T, Korotkyi O, Molochek N, Kobyliak N. Crosstalk between gut microbiota and antidiabetic drug action. World J Diabetes. 2019 Mar 15;10(3):154-168. doi: 10.4239/wjd.v10.i3.154.
 6. Mykhalchyshyn G, Kobyliak N, Bodnar P. Diagnostic accuracy of acyl-ghrelin and it association with non-alcoholic fatty liver disease in type 2 diabetic patients. J Diabetes Metab Disord. 2015 May 19;14:44. doi: 10.1186/s40200-015-0170-1.
 7. Pankiv VI. Disorders of carbohydrate metabolism in clinical practice. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2017;13(1):39-44. doi: 10.22141/2224-0721.13.1.2017.96754. (in Ukrainian).
 8. James WP. 22nd Marabou Symposium: the changing faces of vitamin D. Nutr Rev. 2008 May;66(5):286-90. doi: 10.1111/j.1753-4887.2008.00034.x.
 9. Malhotra N, Mithal A, Gupta S, Shukla M, Godbole M. Effect of vitamin D supplementation on bone health parameters of healthy young Indian women. Arch Osteoporos. 2009 Dec;4(1-2):47-53. doi: 10.1007/s11657-009-0026-8.
 10. Goswami R, Gupta N, Goswami D, Marwaha RK, Tandon N, Kochupillai N. Prevalence and significance of low 25-hydroxyvitamin D concentrations in healthy subjects in Delhi. Am J Clin Nutr. 2000 Aug;72(2):472-5. doi: 10.1093/ajcn/72.2.472.
 11. Van der Meer IM, Boeke AJ, Lips P, et al. Fatty fish and supplements are the greatest modifiable contributors to the serum 25-hydroxyvitamin D concentration in a multiethnic population. Clin Endocrinol (Oxf). 2008 Mar;68(3):466-72. doi: 10.1111/j.1365-2265.2007.03066.x.
 12. Wicherts IS, van Schoor NM, Boeke AJ, et al. Vitamin D status predicts physical performance and its decline in older persons. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Jun;92(6):2058-65. doi: 10.1210/jc.2006-1525.
 13. Fradinger EE, Zanchetta JR. Vitamin D status in women living in Buenos Aires. Medicina (B Aires). 1999;59(5 Pt 1):449-52. (in Spanish).
 14. Kaminskyi OV, Pankiv VI, Pankiv IV, Afanasyev DE. Vitamin D content in population of radiologically contaminated areas in Chernivtsi region (pilot project). Probl Radiac Med Radiobiol. 2018 Dec;23:442-451. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-442-451.
 15. Thomas MK, Lloyd-Jones DM, Thadhani RI, et al. Hypovitaminosis D in medical inpatients. N Engl J Med. 1998 Mar 19;338(12):777-83. doi: 10.1056/NEJM199803193381201.
 16. Pasco JA, Henry MJ, Nicholson GC, Sanders KM, Kotowicz MA. Vitamin D status of women in the Geelong Osteoporosis Study: association with diet and casual exposure to sunlight. Med J Aust. 2001 Oct 15;175(8):401-5.
 17. Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet. 2001 Nov 3;358(9292):1500-3. doi: 10.1016/S0140-6736(01)06580-1.
 18. Al-Shoumer KA, Al-Essa TM. Is there a relationship between vitamin D with insulin resistance and diabetes mellitus? World J Diabetes. 2015 Jul 25;6(8):1057-64. doi: 10.4239/wjd.v6.i8.1057.
 19. Komisarenko YI, Bobryk MI. Vitamin D Deficiency and Immune Disorders in Combined Endocrine Pathology. Front Endocrinol (Lausanne). 2018 Oct 9;9:600. doi: 10.3389/fendo.2018.00600.
 20. Mazanova A, Shymanskyi I, Lisakovska O, Hajiyeva L, Komisarenko Y, Veliky M. Effects of Cholecalciferol on Key Components of Vitamin D-Endo Para Autocrine System in Experimental Type 1 Diabetes. Int J Endocrinol. 2018 Feb 6;2018:2494016. doi: 10.1155/2018/2494016.
 21. American Diabetes Association. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2018. Diabetes Care. 2018;41(1):13-27. doi: 10.2337/dc18-S002.
 22. Cobas. E411 Vitamin D Total Reagent Insert (06268668001V1). Available from: http://www.captodayonline.com/productguides/instruments/automated-immunoassay-analyzers-july-2012/roche-diagnostics-cobas-e411-immunoassay-analyzers-june-2011.html. Accessed: 19 March 2019.
 23. Abdel-Wareth L, Haq A, Turner A, et al. Total vitamin D assay comparison of the Roche Diagnostics “Vitamin D total” electrochemiluminescence protein binding assay with the Chromsystems HPLC method in a population with both D2 and D3 forms of vitamin D. Nutrients. 2013 Mar 22;5(3):971-80. doi: 10.3390/nu5030971.
 24. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jul;96(7):1911-30. doi: 10.1210/jc.2011-0385.
 25. Wolden-Kirk H, Overbergh L, Christesen HT, Brusgaard K, Mathieu C. Vitamin D and diabetes: its importance for beta cell and immune function. Mol Cell Endocrinol. 2011 Dec 5;347(1-2):106-20. doi: 10.1016/j.mce.2011.08.016.
 26. Park SK, Garland CF, Gorham ED, Budoff L, Barrett-Connor E. Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes: 12-year cohort study. PLoS One. 2018 Apr 19;13(4):e0193070. doi: 10.1371/journal.pone.0193070.
 27. Bell DS. Metformin-induced vitamin B12 deficiency presenting as a peripheral neuropathy. South Med J. 2010 Mar;103(3):265-7. doi: 10.1097/SMJ.0b013e3181ce0e4d.
 28. Mazokopakis EE, Starakis IK. Recommendations for diagnosis and management of metformin-induced vitamin B12 (Cbl) deficiency. Diabetes Res Clin Pract. 2012 Sep;97(3):359-67. doi: 10.1016/j.diabres.2012.06.001.
 29. Kos E, Liszek MJ, Emanuele MA, Durazo-Arvizu R, Camacho P. Effect of metformin therapy on vitamin D and vitamin B levels in patients with type 2 diabetes mellitus. Endocr Pract. 2012 Mar-Apr;18(2):179-84. doi: 10.4158/EP11009.OR.
 30. Alkharfy KM, Al-Daghri NM, Sabico SB, et al. Vitamin D supplementation in patients with diabetes mellitus type 2 on different therapeutic regimens: a one-year prospective study. Cardiovasc Diabetol. 2013 Aug 7;12:113. doi: 10.1186/1475-2840-12-113.

Similar articles

Дефіцит вітаміну D та судинні ураження при цукровому діабеті типу 2
Authors: Єфімов А.С., Михальчук Л.М. - Відділення клінічної діабетології, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
International journal of endocrinology 5 (53) 2013
Date: 2013.09.24
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Correlation between secondary hyperparathyroidism and comorbid disorders among the Chornobyl NPP accident survivors
Authors: Муравйова І.М., Чикалова І.Г., Афанасьєв Д.Є., Копилова О.В., Камінський О.В., Ульянченко І.В., Рожківська Л.В., Тепла Е.В., Самойлов О.О.
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №2, 2020
Date: 2020.05.05
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
The relationship of vitamin D with compensation of carbohydrate metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus combined with non-alcoholic fatty liver disease
Authors: Тітова Ю.О., Місюра К.В., Кравчун Н.О.
Державна установа «Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харкiв, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.22
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Effects of vitamin D on pregnancy, fetal development and children’s health in the postnatal period
Authors: Паєнок О.С.(1), Маслянко В.А.(2), Паньків І.В.(2)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №7, 2018
Date: 2018.12.27
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue