Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №7, 2019

Back to issue

Correlation between type 2 diabetes mellitus and ankle-brachial index in a geographically specific Greek population without peripheral arterial disease

Authors: Koufopoulos G., Pafili K., Papanas N.
Diabetes Centre-Diabetic Foot Clinic, Second Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, University Hospital of Alexandroupolis, Greece

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) залишається на сьогодні одним із найбільш швидко зростаючих за частотою та найскладніших захворювань. Кісточково-плечовий індекс (КПІ) — це співвідношення артеріального тиску нижніх кінцівок до артеріального тиску верхніх кінцівок. Визначення КПІ є одним із найдоступніших неінвазивних методів діагностики захворювань периферичних артерій. Вимірювання КПІ рекомендується Американською діабетичною асоціацією у всіх суб’єктів віком понад 50 років. Поширеність аномального КПІ доволі значна у хворих на ЦД 2-го типу. КПІ ≥ 1,3 асоціюється з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та смертності серед загальної популяції, а також із загальною причиною смертності від ЦД. Мета дослідження: оцінити потенційний зв’язок кісточково-плечового індексу із цукровим діабетом у конкретної грецької популяції без захворювань периферичних артерій. Матеріали та методи. У період із липня 2017 р. по серпень 2018 р. обстежували осіб віком понад 30 років із ЦД 2-го типу. У дослідження включено 240 осіб (118 чоловіків) із середнім віком 64,5 ± 14,6 року з острова Наксос у Греції, у яких не було захворювань периферичних артерій. З них 144 мали ЦД, а 96 — ні. Тривалість ЦД становила 10,6 ± 7,4 року. КПІ вимірювали у всіх суб’єктів у положенні лежачи після 5–10 хвилин відпочинку при нормальній кімнатній температурі (25 °C) після того, як пацієнти зняли взуття та шкарпетки. Результати. Нами згруповано вимірювання КПІ в 4 групи: КПІ 0,90–1,29; КПІ 1,30–1,39; КПІ 1,40–1,49; КПІ > 1,50. КПІ > 1,30 спостерігали в 44 % учасників із ЦД порівняно з 3,1 % осіб без ЦД. Установлена вірогідна кореляція (р < 0,001) між тривалістю діабету та КПІ. Серед учасників, які страждають від ЦД, у пацієнтів із КПІ > 1,30 тривалість ЦД становила 14,2 ± 8,2 року, а з КПІ < 1,30 — 8 ± 5 років. КПІ виявився на 0,21 (19 %) вищим у суб’єктів із ЦД порівняно із суб’єктами без ЦД (1,28 ± 0,20 проти 1,07 ± 0,11, р < 0,001). Висновки. Високий показник кісточково-плечового індексу частіше спостерігається в грецьких учасників, в яких відсутні захворювання периферичних артерій, а також серед суб’єктів із тривалим перебігом цукрового діабету.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) остается на сегодняшний день одним из наиболее быстро увеличивающихся по частоте и сложных заболеваний. Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) — это соотношение артериального давления нижних конечностей с артериальным давлением верхних конечностей. Определение ЛПИ является одним из самых доступных неинвазивных методов диагностики заболеваний периферических артерий. Измерение ЛПИ рекомендуется Американской диабетической ассоциацией у всех субъек­тов старше 50 лет. Распространенность аномального ЛПИ довольно значительна у больных СД 2-го типа. ЛПИ ≥ 1,3 ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности среди общей популяции, а также с общей причиной смертности от диабета. Цель исследования: оценить потенциальную связь лодыжечно-плечевого индекса с сахарным диабетом в конкретной греческой популяции без заболеваний периферических артерий. Материалы и методы. В период с июля 2017 г. по август 2018 г. обследовали людей старше 30 лет с СД 2-го типа. В исследование включены 240 человек (118 мужчин) со средним возрастом 64,5 ± 14,6 года с острова Наксос в Греции, у которых не было заболеваний периферических артерий. Из них 144 имели СД, а 96 — нет. Длительность СД составила 10,6 ± 7,4 года. ЛПИ измеряли у всех субъектов в положении лежа после 5–10 минут отдыха при нормальной комнатной температуре (25 °C) после того, как пациенты сняли обувь и носки. Результаты. Нами сгруппированы измерения ЛПИ в 4 группы: ЛПИ 0,90–1,29; ЛПИ 1,30–1,39; ЛПИ 1,40–1,49; ЛПИ > 1,50. ЛПИ > 1,30 наблюдали у 44 % участников с СД по сравнению с 3,1 % лиц без СД. Установлена достоверная корреляция (р < 0,001) между продолжительностью диабета и ЛПИ. Среди участников, страдающих СД, у пациентов с КПИ > 1,30 длительность СД составила 14,2 ± 8,2 года, а с КПИ < 1,30 — 8 ± 5 лет. КПИ оказался на 0,21 (19 %) выше у субъектов с СД по сравнению с субъектами без СД (1,28 ± 0,20 против 1,07 ± 0,11, р < 0,001). Выводы. Высокий показатель лодыжечно-плечевого индекса чаще наблюдается у греческих участников, у которых отсутствуют заболевания периферических артерий, а также среди субъектов с длительным течением сахарного диабета.

Background. Diabetes mellitus (DM) remains one of the fastest growing and most challenging medical diseases today. The Ankle-Brachial Index (ABI) is the ratio of ankle systolic blood pressure divided by brachial systolic pressure. Generally, ABI has a high specificity and sensitivity for the diagnosis of peripheral arterial disease (PAD). In DM, ABI measurement is recommended by the American Diabetes Association for all subjects > 50 years old. The prevalence of an abnormal ABI is high in type 2 DM. An ABI ≥ 1.3 is associated with increased risk of cardiovascular disease and mortality in the general population, as well as with all-cause mortality in DM. The purpose of the study was to assess the potential association of a high ankle-brachial index with diabetes mellitus in a specific Greek population free from peripheral arterial disease. Materials and methods. Between July 2017 and August 2018, people over 30 years old with and without type 2 DM were examined. We included 240 subjects (118 men) with mean age 64.5 ± 14.6 years from Naxos island in Greece who did not have peripheral arterial disease (PAD). Of these, 144 had DM and 96 did not. DM duration was 10.6 ± 7.4 years. ABI was measured in all subjects. ABI was measured in the supine position after 5–10 minutes of rest, in normal room temperature (25 °C) after patients had taken off their shoes and socks. Results. We grouped ABI measurements into 4 groups: ABI 0.90–1.29; ABI 1.30–1.39; ABI 1.40–1.49; ABI > 1.50. ABI > 1.30 was seen in 44 % of participants with DM vs. 3.1 % of those without DM. There was a significant correlation (p < 0.001) between diabetes duration and ABI. Among participants with DM, those with ABI > 1.30 had DM duration of 14.2 ± 8.2 years, while those with ABI < 1.30 had DM duration of 8 ± 5 years. ABI was 0.21 (19 %) higher in DM vs. non-DM subjects (1.28 ± 0.20 vs. 1.07 ± 0.11, p < 0.001). Conclusions. A high ABI is more frequent in DM, PAD-free, Greek participants, especially among subjects with long-standing DM.


Keywords

цукровий діабет; кісточково-плечовий індекс; діагностика; захворювання периферичних артерій

сахарный диабет; лодыжечно-плечевой индекс; диагностика; заболевания периферических артерий

diabetes mellitus; ankle-brachial index; diabetes mellitus; diagnosis; peripheral arterial disease


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Cho N.H., Shaw J.E., Karuranga S. et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. Diabetes Res. Clin. Pract. 2018. 138. Р. 271-81.
2. Norgren L., Hiatt W.R., Dormandy J.A. et al. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease. Int. Angiol. 2007. 26. Р. 81-157.
3. Dachun X., Jue L., Liling Z. et al. Sensitivity and specifici–ty of the ankle-brachial index to diagnose peripheral artery disea–se: a structured re-view. Vascular. Medicine. 2010. 15. Р. 361-9.
4. Nicolai S.P., Kruidenier L.M., Rouwet E.V. et al. Ankle brachial index measurement in primary care: are we doing it right? Br. J. Gen. Pract. 2009. 59. Р. 422-7.
5. Georgakarakos E., Papadaki E., Vamvakerou V. et al. Training to measure ankle-brachial index at the undergraduate level: can it be success-ful? Int. J. Low. Extrem. Wounds. 2013. 12. Р. 167-71.
6. Papanas N., Symeonidis G., Mavridis G. et al. Ankle-brachial index: a surrogate marker of microvascular complications in type 2 diabetes melli-tus? Int. Angiol. 2007. 26. Р. 253-7.
7. Daskalopoulou S.S., Pathmarajah M., Kakkos S.K. et al. Association between ankle-brachial index and risk factor profile in patients newly diag-nosed with intermittent claudication. Circ. J. 2008. 72. Р. 441-8.
8. Tziomalos K., Athyros V.G., Karagiannis A. et al. The role of ankle brachial index and carotid intima-media thickness in vascular risk stratifica-tion. Curr. Opin. Cardiol. 2010. 25. Р. 394-8.
9. Manfredini F., Malagoni A.M., Mandini S. et al. Near-infrared spectroscopy assessment following exercise training in patients with intermittent claudication and in untrained healthy participants. Vasc. Endovascular Surg. 2012. 46. Р. 315-24.
10. Paraskevas K.I., Kotsikoris I., Koupidis S.A. et al. Ankle-brachial index: a marker of both peripheral arterial disease and systemic atherosclero-sis as well as a predictor of vascular events. Angiology. 2010. 61. Р. 521-3.
11. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes — 2018 Abridged for Primary Care Providers. Clin. Diabetes. 2018. 36. Р. 14-37.
12. Li X., Wang Y.Z., Yang X.P. et al. Prevalence of and risk factors for abnormal ankle-brachial index in patients with type 2 diabetes. J. Diabe-tes. 2012. 4. Р. 140-6.
13. Allison M.A., Hiatt W.R., Hirsch A.T. et al. A high ankle-brachial index is associated with increased cardiovascular disease morbidity and low-er quality of life. J. Am. Coll. Cardiol. 2008. 51. Р. 1292-8.
14. Aboyans V., Ho E., Denenberg J.O. et al. The association between elevated ankle systolic pressures and peripheral occlusive arterial disease in diabetic and nondiabetic subjects. J. Vasc. Surg. 2008. 48. Р. 1197-1203.
15. Signorelli S.S., Fiore V., Catanzaro S. et al. Prevalence of high ankle-brachial index (ABI) in general population of Southern Italy, risk factor profiles and systemic cardiovascular co-morbi–dity: an epidemiological study. Arch. Gerontol. Geriatr. 2011. 53. Р. 55-9.
16. Ix J.H., Katz R., Peralta C.A. et al. A high ankle brachial index is associated with greater left ventricular mass MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). J. Am. Coll. Cardiol. 2010. 55. Р. 342-9.
17. Potier L., Roussel R., Labreuche J. et al. Interaction between diabetes and a high ankle-brachial index on mortality risk. Eur. J. Prev. Cardiol. 2015. 22. Р. 615-21.
18. Lilly S.M., Jacobs D.R. Jr, Kronmal R. et al. Arterial compliance across the spectrum of ankle-brachial index: the Multiethnic Study of Athero-sclerosis. Atherosclerosis. 2014. 233. Р. 691-6.
19. Young M.J., Adams J.E., Anderson G.F. et al. Medial arterial calcification in the feet of diabetic patients and matched non-diabetic control subjects. Diabetologia. 1993. 36. Р. 615-21.
20. Everhart J.E., Pettitt D.J., Knowler W.C. et al. Medial arterial calcification and its association with mortality and complications of diabetes. Di-abetologia. 1988. 31. Р. 16-23.
21. Suominen V., Uurto I., Saarinen J. et al. PAD as a risk factor for mortality among patients with elevated ABI — a clinical study. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2010. 39. Р. 316-22.
22. Ix J.H., Katz R., De Boer I.H. et al. Association of chronic kidney disease with the spectrum of ankle brachial index the CHS (Cardiovascular Health Study). J. Am. Coll. Cardiol. 2009. 54. Р. 1176-84.
23. Sutton-Tyrrell K., Venkitachalam L., Kanaya A.M. et al. Relationship of ankle blood pressures to cardiovascular events in older adults. Stroke. 2008. 39. Р. 863-9.
24. Novo S., Coppola G., and Milio G. Critical limb ische–mia: definition and natural history. Curr. Drug. Targets Cardiovasc. Haematol. Disord. 2004. 4. Р. 219-25.
25. Adam D.J., Bradbury A.W. TASC II document on the management of peripheral arterial disease. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2007. 33. Р. 1-2.
26. Greenland P., Abrams J., Aurigemma G.P. et al. Beyond secondary prevention: identifying the high-risk patient for primary prevention: nonin-vasive tests of atherosclerotic burden: Writing Group III. Circulation. 2000. 101. Р. 16-22.
27. Chobanian A.V., Bakris G.L., Black H.R. et al. The se–venth report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA. 2003. 289. Р. 2560-72.
28. Reaven P.D., Sacks J. Investigators for the VADT. Coronary artery and abdominal aortic calcification are associated with cardiovascular dis-ease in type 2 diabetes. Diabetologia. 2005. 48. Р. 379-85. 
29. O’Hare A.M., Katz R., Shlipak M.G., Cushman M., Newman A.B. Mortality and cardiovascular risk across the ankle-arm index spectrum: re-sults from the Cardiovascular Health Study. Circulation. 2006. 113. Р. 388-93.
30. Resnick H.E., Lindsay R.S., McDermott M.M. et al. Relationship of high and low ankle brachial index to all-cause and cardiovascular dis-easemortality: the Strong Heart Study. Circulation. 2004. 109. Р. 733-9.
31. Young M.J., Adams J.E., Anderson G.F., Boulton A.J., Cavanagh P.R. Medial arterial calcification in the feet of diabetic patients and matched non-diabetic control subjects. Diabetologia. 1993. 36. Р. 615-21.
32. Goss D.E., de Trafford J., Roberts V.C., Flynn M.D., Edmonds M.E., Watkins P.J. Raised ankle/brachial pressure index in insulin-treated dia-betic patients. Diabet. Med. 1989. 6. Р. 576-8.
33. Maser R.E., Wolfson S.K. Jr, Ellis D. et al. Cardiovascular disease and arterial calcification in insulin-dependent diabetes mellitus: interrela-tions and risk factor profiles. Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study-V. Arterioscler. Thromb. 1991. 11. Р. 958-65.
34. Thiruvoipati T., Kielhorn C.E., Armstrong E.J. Periphe–ral artery disease in patients with diabetes: Epidemio–logy, mechanisms, and outcomes. World J. Diabetes. 2015. 6. Р. 961-9. 
35. American Diabetes Association. Peripheral arterial disease in people with diabetes. Diabetes Care. 2003. 26. Р. 3333-41.
36. Nam S.C., Han S.H., Lim S.H. et al. Factors affecting the validity of ankle-brachial index in the diagnosis of peripheral arterial obstructive dis-ease. Angiology. 2010. 61. Р. 392-96. 
37. Potier L., Halbron M., Bouilloud F. et al. Ankle-to-brachial ratio index underestimates the prevalence of peripheral occlusive disease in diabetic patients at high risk for arterial disease. Diabetes Care. 2009. 32. e44. 
38. Suominen V., Rantanen T., Venermo M., Saarinen J., Salenius J. Prevalence and risk factors of PAD among patients with elevated ABI. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2008. 35. Р. 709-14. 
39. Alnaeb M.E., Crabtree V.P., Boutin A., Mikhailidis D.P., Seifalian A.M., Hamilton G. Prospective assessment of lower-extremity peripheral ar-terial disease in diabetic patients using a novel automated optical device. Angiology. 2007. 58. Р. 579-85.
40. Espinola-Klein C., Rupprecht H.J., Bickel C. et al. Different calculations of ankle-brachial index and their impact on cardiovascular risk pre-diction. Circulation. 2008. 11. Р. 961-7. 
41. Clairotte C., Retout S., Potier L., Roussel R., Escoubet B. Automated ankle-brachial pressure index measurement by clinical staff for peripheral arterial disease diagnosis in nondiabetic and diabetic patients. Diabetes Care. 2009. 32. Р. 1231-6. 
42. Brooks B., Dean R., Patel S., Wu B., Molyneaux L., Yue D.K. TBI or not TBI: that is the question. Is it better to measure toe pressure than ankle pressure in diabetic patients? Diabet. Med. 2001. 18. Р. 528-32.
43. Janssen A. Pulsatility index is better than ankle-brachial doppler index for non-invasive detection of critical limb ischaemia in diabetes. Vasa. 2005. 34. Р. 235-41.
44. Williams D.T., Harding K.G., Price P. An evaluation of the efficacy of methods used in screening for lower-limb arterial disease in diabetes. Di-abetes Care. 2005. 28. Р. 2206-10.
45. Sergis M.G. Laografika kai Ethnografika apo to Glinado Naxou. Proodeftikos Omilos Glinadou Naxou, 1994, Athens.
46. Gouveri E., Papanas N., Marakomichelakis G. et al. Post-exercise ankle-brachial index is not an indispensable tool for the detection of periph-eral arterial disease in an epidemiological survey. A post-hoc analysis of the Athens Study. Int. Angiol. 2013. 32. Р. 518-25.
47. Tsivgoulis G., Bogiatzi C., Heliopoulos I. et al. Low ankle-brachial index predicts early risk of recurrent stroke in patients with acute cerebral is-chemia. Atherosclerosis. 2012. 220. Р. 407-12.

Similar articles

Blood pressure status in children with juvenil rheumatoid arthritis
Authors: Ivanna Romankevych, P.L.Shupik Natoinal Medical Academy of Post-Graduate Education, Department of Pediatrics №2, Ukraine
"Child`s Health" 4 (47) 2013
Date: 2013.07.11
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Ю.М. СІРЕНКО, С.А. ПОЛІЩУК, Г.Д. РАДЧЕНКО; ННЦ «Інститут кардіології ім.акад. М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" Артериальная гипертензия (216) 2007 (тематический номер)
Date: 2007.11.27
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
The effect of vitamin D supplementation on insulin resistance and arterial stiffness in patients with hypothyroidism
Authors: Pankiv I.V.
State Higher Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

International journal of endocrinology Том 14, №7, 2018
Date: 2018.12.27
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Порівняння значення офісного, середньодобового та центрального артеріального тиску у формуванні ураження органів-мішеней
Authors: Торбас О.О., Радченко Г.Д. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», відділ симптоматичних гіпертензій, м. Київ
"Hypertension" 3 (35) 2014
Date: 2014.07.01
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue