Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 15, №7, 2019

Back to issue

Concomitant endocrine pathology in type 2 diabetes patients and its effects on treatment efficiency

Authors: Крушинська З.Г.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Проблема поширеності коморбідної патології серед пацієнтів набуває нині все більшої актуальності. За умов коморбідності певні захворювання мають атиповий перебіг, підвищується ризик ускладнень, посилюється проблема поліпрагмазії, знижується прихильність пацієнтів до лікування. Мета: дослідити структуру та частоту супутньої ендокринної патології у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу та її вплив на ефективність лікування. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 2264 хворих на ЦД 2-го типу (1186 чоловіків та 1078 жінок), які протягом останніх п’яти років отримували медичну допомогу в умовах Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. Досліджено частоту та структуру супутньої ендокринної патології у хворих на ЦД 2-го типу залежно від місця їх проживання, тривалості ЦД 2-го типу, індексу маси тіла (ІМТ), рівня глікованого гемоглобіну (HbА1с), медикаментозної тактики, наявності у хворого на ЦД 2-го типу інфаркту міокарда (ІМ), інсульту та синдрому діабетичної стопи (СДС). Результати. На частоту іншої ендокринної патології у хворих на ЦД 2-го типу не мають вірогідного впливу рівень HbА1с в осіб обох статей, наявність ІМ та інсульту у чоловіків, але мають суттєвий вплив територія проживання хворого, ІМТ та СДС у пацієнтів обох статей, помірний вплив — тривалість ЦД 2-го типу у хворих обох статей, ІМ та інсульт у жінок, на що слід зважати при веденні хворих на ЦД 2-го типу. Частота іншої ендокринної патології зростає при збільшенні ІМТ: у чоловіків — в 1,4 раза, у жінок — в 1,3 раза. Наявність у хворого на ЦД 2-го типу іншої ендокринної патології не справляє суттєвого впливу на ефективність лікування ЦД. Висновки. Потребує подальших наукових досліджень вивчення механізмів, які лежать в основі суттєво меншої частоти іншої ендокринної патології у хворих із СДС, суттєво більшої частоти іншої ендокринної патології у жінок, відсутності випадків дифузного зоба у жінок з ІМ та інсультом, поодинокі випадки — у чоловіків з ІМ та інсультом, а також більшої частоти первинного гіперпаратиреозу у хворих на ЦД 2-го типу з інфарктом міокарда.

Актуальность. Проблема распространенности коморбидной патологии среди пациентов приобретает в настоящее время все большую актуальность. В условиях коморбидности определенные заболевания имеют атипичное течение, повышается риск осложнений, усиливается проблема полипрагмазии, снижается приверженность пациентов к лечению. Цель: исследовать структуру и частоту сопутствующей эндокринной патологии у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа и ее влияние на эффективность лечения. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 2264 больных СД 2-го типа (1186 мужчин и 1078 женщин), которые в течение последних пяти лет получали медицинскую помощь в условиях Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей. Исследованы частота и структура сопутствующей эндокринной патологии у больных СД 2-го типа в зависимости от их места проживания, продолжительности СД 2-го типа, индекса массы тела (ИМТ), уровня гликированного гемоглобина (HbА1с), медикаментозной тактики, наличия у больного СД 2-го типа инфаркта миокарда (ИМ), инсульта и синдрома диабетической стопы (СДС). Результаты. На частоту другой эндокринной патологии у больных СД 2-го типа существенно не влияют уровень HbА1с у лиц обоих полов, наличие ИМ и инсульта у мужчин, но имеют существенное влияние территория проживания больного, ИМТ и СДС у пациентов обоих полов, умеренное влияние — продолжительность СД 2-го типа у больных обоих полов, ИМ и инсульт у женщин, что требует внимания при ведении больных СД 2-го типа. Частота другой эндокринной патологии возрастает при увеличении ИМТ: у мужчин — в 1,4 раза, у женщин — в 1,3 раза. Наличие у больного СД 2-го типа другой эндокринной патологии не оказывает существенного влияния на эффективность лечения СД. Выводы. Необходимы дальнейшие научные исследования механизмов, лежащих в основе существенно меньшей частоты другой эндокринной патологии у больных с СДС, существенно большей частоты другой эндокринной патологии у женщин, отсутствия случаев диффузного зоба у женщин с ИМ и инсультом, единичные случаи — у мужчин с ИМ и инсультом, а также повышенной частоты первичного гиперпаратиреоза у больных СД 2-го типа с инфарктом миокарда.

Background. The problem of the prevalence of comorbid pathology among patients is becoming increasingly relevant. In comorbidity, certain diseases become atypical with increased risk of complications and the problem of polypragmasia, and patients’ adherence to treatment decreases. The purpose was to study the structure and frequency of concomitant endocrine pathology in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) and its impact on treatment effectiveness. Materials and me­thods. The study involved 2,264 patients with type 2 DM (1,186 men and 1,078 women) who have received medical care at the Ukrainian Research and Practical Center of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues for the last 5 years. We have studied the frequency and structure of concomitant endocrine pathology in patients with type 2 DM, depending on the place of their residence, duration of type 2 DM, body mass index, the level of glycated hemoglobin (HbA1c), medical approaches, the presence of myocardial infarction (MI), stroke and diabetic foot syndrome. Results. HbA1c level in patients of both sexes, MI and stroke in men do not have a significant effect on the frequency of other endocrine pathology in patients with type 2 DM; on the contrary, area of residence, body mass index and diabetic foot syndrome in patients of both sexes have a significant effect, and duration of type 2 DM in patients of both sexes, MI and stroke in women have a moderate influence, which requires consideration when managing patients with type 2 DM. The incidence of other endocrine pathology grows with increasing BMI: in men — by 1.4 times, in women — by 1.3 times. The presence of another endocrine pathology in type 2 DM patients does not have a significant impact on the effectiveness of DM treatment. Conclusions. Further researches are needed to study the mechanisms underlying the significantly lower incidence of other endocrine pathology in patients with diabetic foot syndrome, the significantly higher incidence of other endocrine pathology in women, the absence of diffuse goiter in women with MI and stroke, isolated cases in men with MI and stroke, as well as a higher incidence of primary hyperparathyroidism in patients with type 2 DM and MI.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; коморбідність; вузловий зоб; гіперпаратиреоз; гіпотиреоз; автоімунний тиреоїдит; соціальні фактори

сахарный диабет 2-го типа; коморбидность; узловой зоб; гиперпаратиреоз; гипотиреоз; аутоиммунный тиреоидит; социальные факторы

type 2 diabetes mellitus; comorbidity; nodular goiter; hyperparathyroidism; hypothyroidism; autoimmune thyroiditis; social factors


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ording A.G., Sørensen H.T. Concepts of comorbidities, multiple morbidities, complications, and their clinical epidemiologic analogs. Clin. Epi-demiol. 2013. 5. 199-203. doi: 10.2147/CLEP.S45305..
2. Salive M.E. Multimorbidity in older adults. Epidemiol. Rev. 2013. 35. 75-83. doi: 10.1093/epirev/mxs009. 
3. Salisbury C. Multimorbidity: redesigning health care for people who use it. Lancet. 2012. 380(9836). 7-9. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60482-6.
4. Chiang J.I., Jani B.D., Mair F.S., Nicholl B.I., Furler J., O'Neal D. et al. Associations between multimorbidity, all-cause mortality and glycaemia in people with type 2 diabetes: A syste–matic review. PLoS One. 2018. 13(12). e0209585. doi: 10.1371/journal.pone.0209585. eCollection 2018.
5. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8th Edition. 2017.
6. Diederichs C., Berger K., Bartels D.B. The measurement of multiple chronic diseases — a systematic review on existing multimorbidity indices. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences. 2011. 66(3). 301-11. 10.1093/gerona/glq208.
7. Abbatecola A.M., Bo M., Barbagallo M., Incalzi R.A., Pilotto A., Bellelli G. et al. Severe hypoglycemia is associated with antidiabetic oral treat-ment compared with insulin analogs in nursing home patients with type 2 diabetes and dementia: results from the DIMORA study. Journal of the Ameri-can Medical Directors Association. 2015. 16(4). 349. e7-12. 10.1016/j.jamda.2014.12.014.
8. Valderas J.M., Starfield B., Sibbald B., Salisbury C., Roland M. Defining comorbidity: implications for understanding health and health services. Ann. Fam. Med. 2009. 7(4). 357-363. 
9. Marengoni A., Angleman S., Melis R. et al. Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature. Ageing Res. Rev. 2011. 10(4). 430-439.
10. De Groot V., Beckerman H., Lankhorst G.J., Bou–ter L.M. How to measure comorbidity: a critical review of avai–lable methods. J. Clin. Epi-demiol. 2003. 56(3). 221-229.
11. Schafer I., Hansen H., Schon G. et al. The influence of age, gender and socio-economic status on multimorbidity patterns in primary care. First results from the Multicare Cohort Study. BMC Health Serv. Res. 2012. 12. 89. 
12. Baldwin L.M., Klabunde C.N., Green P., Barlow W., Wright G. In search of the perfect comorbidity measure for use with administrative claims data: does it exist? Med. Care. 2006. 44(8). 745-753. 
13. Lee D.S., Donovan L., Austin P.C. et al. Comparison of coding of heart failure and comorbidities in administrative and clinical data for use in outcomes research. Med. Care. 2005. 43(2). 182-188. 
14. Lash T.L., Mor V., Wieland D., Ferrucci L., Sataria–no W., Silliman R.A. Methodology, design, and analytic techniques to address measure-ment of comorbid disease. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2007. 62(3). 281-285. 
15. Vertkin A.L., Skotnikov A.S., Rumyantsev M.A. Comorbidity. Therapist. 2013. 6. 5-8 (in Russian).
16. Oganov R.G., Denisov I.N., Simanenkov V.I. Comorbid pathology in clinical practice. Clinical recommendations. Cardiovascular therapy and prevention. 2017. 16(6). 5-10 (in Russian).

Back to issue