Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №8, 2019

Back to issue

Diagnostic and treatment algorithm of comprehensive surgical management of patients with adrenal tumors

Authors: Товкай О.А.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Проблемне поле застосування лапароскопічної адреналектомії зводиться до формулювання універсальних показань і протипоказань до операції у пацієнтів з пухлинами надниркових залоз (НЗ). Мета дослідження — розробити діагностично-лікувальний алгоритм комплексного хірургічного менеджменту хворих на патологію надниркових залоз із використанням відеоендоскопічних втручань та оцінити його клінічну ефективність. Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 813 пацієнтів, яким було виконане відеоендоскопічне втручання з приводу патології НЗ. Результати. Проаналізовано результати оперативних втручань в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України впродовж трьох основних етапів. На першому етапі (1995–2003 рр.) проводились оперативні втручання на НЗ відкритим доступом. Другий етап (2004–2014 рр.) бере початок від дати виконання першої лапароскопічної адреналектомії в клініці центру. Третій етап (2015–2016 рр.) характеризується періодом впровадження розробок в медичну практику та їх використання. Запропонований діагностично-лікувальний алгоритм покращив результати лікування пацієнтів із захворюваннями надниркових залоз завдяки диференціальному підходу до вибору методів обстеження та визначення лікувальної тактики, вибору методу оперативного втручання. Це дозволило знизити частоту післяопераційних ускладнень до 0,5 %, післяопераційної летальності — до 0,2 %, скоротити час перебування в стаціонарі та час соціальної і трудової реабілітації хворих. Висновки. Сучасні підходи до хірургічного лікування захворювань НЗ ґрунтуються на широкому впровадженні високоефективних і малоінвазивних технологій, сприяють перегляду деяких традиційних позицій діагностичної та лікувальної тактики. Вибір операційного доступу має бути строго індивідуальним і враховувати розміри, характер новоутворення, його анатомо-топографічні взаємовідносини з оточуючими органами і тканинами, конституційні особливості пацієнта.

Актуальность. Применение лапароскопической адреналэктомии сводится к формулировке универсальных показаний и противопоказаний к операции у пациентов с опухолями надпочечников. Цель исследования — разработать диагностико-лечебный алгоритм комплексного хирургического менеджмента больных с патологией надпочечников с использованием видеоэндоскопических вмешательств и оценить его клиническую эффективность. Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 813 пациентов, которым было выполнено видеоэндоскопическое вмешательство по поводу патологии надпочечников. Результаты. Проанализированы результаты оперативных вмешательств в Украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины на протяжении трех основных этапов. На первом этапе (1995–2003 гг.) проводились оперативные вмешательства на надпочечниках открытым доступом. Второй этап (2004–2014 гг.) берет начало от даты выполнения первой лапароскопической адреналэктомии в клинике центра. Третий этап (2015–2016 гг.) характеризуется периодом внедрения разработок в медицинскую практику и их использования. Предложенный диагностико-лечебный алгоритм улучшил результаты лечения пациентов с заболеваниями надпочечников благодаря дифференциальному подходу к выбору методов обследования и определения лечебной тактики, выбору метода оперативного вмешательства. Это позволило снизить частоту послеоперационных осложнений до 0,5 %, послеоперационной летальности — до 0,2 %, сократить время пребывания в стационаре и время социальной и трудовой реабилитации больных. Выводы. Со­временные подходы к хирургическому лечению заболеваний надпочечников основаны на широком внедрении высокоэффективных и малоинвазивных технологий, способствующих пересмотру некоторых традиционных позиций диагностической и лечебной тактики. Выбор операционного доступа должен быть строго индивидуальным и учитывать размеры, характер новообразования, его анатомо-топографические взаимоотношения с окружающими органами и тканями, конституциональные особенности пациента.

Background. The problematic field of application of laparoscopic adrenalectomy is to formulate universal indications and contraindications for surgery in patients with adrenal tumors. The purpose of the study is to develop diagnostic and treatment algorithm for comprehensive surgical treatment of patients with adrenal pathology using video-endoscopic interventions and to evaluate its clinical effectiveness. Materials and methods. The results of the treatment of 813 patients who underwent video-endoscopic intervention for adrenal pathology were analyzed. Results. The results of surgical interventions in the Ukrainian Research and Practical Center of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine during the three main stages are analyzed. In the first phase (1995–2003), open access surgeries on the adrenal glands were carried out. The second stage (2004–2014) starts from the date of the first laparoscopic adrenalectomy at the clinic of the center. The third stage (2015–2016) is characterized by a period of implementation and use of developments in medical practice. The proposed diagnostic and treatment algorithm improved the results of managing patients with adrenal diseases due to the differentiated approach to the choice of examination methods and the determination of therapeutic tactics, the choice of surgical method. This reduced the incidence of postoperative complications to 0.5 %, postope­rative mortality — up to 0.2 %, shortened the length of stay in the hospital and the time of social and labor rehabilitation of patients. Conclusions. Current approaches to the surgical treatment of adrenal diseases are based on the widespread adoption of highly effective and minimally invasive technologies, help to revise some of the traditional positions in the diagnosis and treatment. The choice of surgical access should be strictly individual and take into account the size, nature of the neoplasm, its anatomic and topographic relationship with the surrounding organs and tissues, the constitutional features of the patient.


Keywords

надниркові залози; новоутворення; діагностично-лікувальний алгоритм

надпочечники; новообразования; диагностико-лечебный алгоритм

adrenal glands; tumors; diagnostic and treatment algorithm


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Thornton J. Abdominal nephrectomy for large sarcoma of the left suprarenal capsule: recovery. Trans Clin Soc Lond. 1890;23:150-153.
 2. von der Mьhl R. Contribution a` l’йtude des paragangliomes: Dissertation abstract. Lausanne: L’Universitй de Lausanne; 1928. 32 p. (in French).
 3. Mayo CH. Paroxysmal hypertension with tumour of retroperitoneal nerve. JAMA. 1927;89(13):1047-1050. doi:10.1001/jama.1927.02690130035013.
 4. Gagner M, Lacroix A, Boltй E. Laparoscopic adrenalectomy in Cushing’s syndrome and pheochromocytoma. N Engl J Med. 1992 Oct 1;327(14):1033. doi: 10.1056/NEJM199210013271417.
 5. Gagner M, Pomp A, Heniford BT, Pharand D, Lacroix A. Laparoscopic adrenalectomy: lessons learned from 100 consecutive procedures. Ann Surg. 1997 Sep;226(3):238-46; discussion 246-7. doi: 10.1097/00000658-199709000-00003.
 6. Edwin B, Raeder I, Trondsen E, Kaaresen R, Buanes T. Outpatient laparoscopic adrenalectomy in patients with Conn’s syndrome. Surg Endosc. 2001 Jun;15(6):589-91. doi: 10.1007/s004640090021.
 7. Mpaili E, Moris D, Tsilimigras DI, et al. Laparoscopic Versus Open Adrenalectomy for Localized/Locally Advanced Primary Adrenocortical Carcinoma (ENSAT I-III) in Adults: Is Margin-Free Resection the Key Surgical Factor that Dictates Outcome? A Review of the Literature. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2018 Apr;28(4):408-414. doi: 10.1089/lap.2017.0546.
 8. Bozkurt IH, Arslan M, Yonguc T, et al. Laparoscopic adrenalectomy for large adrenal masses: is it really more complicated? Kaohsiung J Med Sci. 2015 Dec;31(12):644-8. doi: 10.1016/j.kjms.2015.09.005.
 9. Vargas HI, Kavoussi LR, Bartlett DL, et al. Laparoscopic adrenalectomy: a new standard of care. Urology. 1997 May;49(5):673-8. doi: 10.1016/s0090-4295(97)00083-6.
 10. Hazzan D, Shiloni E, Golijanin D, Jurim O, Gross D, Reissman P. Laparoscopic versus open adrenalectomy for benign adrenal neoplasm: a comparative study. Surg Endosc. 2001 Nov;15(11):1356-8. doi: 10.1007/s004640080052.
 11. Gumbs AA, Gagner M. Laparoscopic adrenalectomy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2006 Sep;20(3):483-99. doi: 10.1016/j.beem.2006.07.010.
 12. Abraham GP, Siddaiah AT, Das K, et al. Laparoscopic extirpation of giant adrenal ganglioneuroma. J Minim Access Surg. 2014 Jan;10(1):45-7. doi: 10.4103/0972-9941.124479.
 13. Assalia A, Gagner M. Laparoscopic adrenalectomy. Br J Surg. 2004 Oct;91(10):1259-74. doi: 10.1002/bjs.4738.
 14. Lombardi CP, Raffaelli M, De Crea C, et al. Open versus endoscopic adrenalectomy in the treatment of localized (stage I/II) adrenocortical carcinoma: results of a multiinstitutional Italian survey. Surgery. 2012 Dec;152(6):1158-64. doi: 10.1016/j.surg.2012.08.014.
 15. Henry JF, Peix JL, Kraimps JL. Positional statement of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES) on malignant adrenal tumors. Langenbecks Arch Surg. 2012 Feb;397(2):145-6. doi: 10.1007/s00423-011-0893-5.
 16. Zeiger MA, Thompson GB, Duh QY, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Association of Endocrine Surgeons Medical Guidelines for the Management of Adrenal Incidentalomas: executive summary of recommendations. Endocr Pract. 2009 Jul-Aug;15(5):450-3. doi: 10.4158/EP.15.5.450.
 17. Stefanidis D, Goldfarb M, Kercher KW, et al. SAGES guidelines for minimally invasive treatment of adrenal pathology. Surg Endosc. 2013 Nov;27(11):3960-80. doi: 10.1007/s00464-013-3169-z.
 18. Berruti A, Baudin E, Gelderblom H, et al. Adrenal cancer: ESMO Clinical Practice. Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012 Oct;23 Suppl 7:vii131-8. doi: 10.1093/annonc/mds231.

Similar articles

Лапароскопические атипичные резекции при доброкачественных опухолевых образованиях печени
Authors: Герич И.Д., Бойко Н.И., Гавриш И.Я., Кравчук И.В., Попик М.П., Шаваров Ю.И. - Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, г. Львов, Украина
Ukrainian journal of surgery 3(22) 2013
Date: 2013.09.03
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Лапароскопическая резекция надпочечника
Authors: Ничитайло М.Е. , Черный В.В., Гулько О.Н. - Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев; Кваченюк А.Н., Супрун И.С., Негриенко К.В. - ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко» НАМН Украины, г. Киев; Кваченюк Д.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Ukrainian journal of surgery 4(23) 2013
Date: 2013.12.13
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Лапароскопічні резекції печінки: види, класифікація й сучасний стан
Authors: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Mасюк Ю.І., Присяжнюк В.В., Босий О.А. - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, м. Київ, Україна
Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014
Date: 2014.03.14
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Застосування методу зварювання м’яких тканин при симультанних лапароскопічних операціях
Authors: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Булик І.І., Національний інститут хірургії та трансплантології України ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Ukrainian journal of surgery 1 (20) 2013
Date: 2013.03.29
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue