Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №8, 2019

Back to issue

Cardiac effects of severe hyperthyroidism and their changes in the long-term period after surgical treatment

Authors: Шідловський В.О. (1), Шідловський О.В. (1), Шеремет М.І. (2), Павловський І.М. (3), Курочкін Г.С. (4), Кравців В.В. (1), Скочило О.В. (1), Гаплик Г.П. (1)
1 - Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
2 - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
3 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
4 - Державний університет медицини та фармації ім. М. Тестеміцану, м. Кишинів, Республіка Молдова

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Результатом хірургічного лікування зоба з тяжким тиреотоксикозом може бути поліпшення загального стану і фізичної активності, зменшення та/або ліквідація клінічних проявів тиреотоксичної кардіоміопатії (ефективне лікування) або ж погіршення загального стану (неефективне лікування). З позицій такого підходу віддалені результати хірургічного лікування токсичного зоба з тяжким тиреотоксикозом вивчені недостатньо. Мета. Вивчити віддалені результати хірургічного лікування хворих на токсичний зоб з тяжким тиреотоксикозом із пріоритетним дослідженням змін серцевої діяльності і фізичної активності. Матеріали та методи. Дослідження проведено у 123 лікованих хірургічним методом хворих на тяжку форму токсичного зоба. Вік пацієнтів становив від 21 до 74 років. Тривалість тиреотоксикозу перебувала в межах від 18 до 74 місяців. Показаннями до хірургічного лікування були часті рецидиви тиреотоксикозу, прогресування тиреотоксичної кардіоміопатії на тлі тиреостатичної терапії з розвитком розладів ритму серцевої діяльності й серцевої недостатності. Вивчали структурні й функціональні зміни в серці за даними ехокардіографії в режимі В, розлади серцевої діяльності за результатами добового холтерівського моніторингу ЕКГ, фізичну активність за даними тесту шестихвилинної ходьби. Віддалені наслідки лікування оцінювали за розробленими градаціями: добрий, задовільний, незадовільний результат і неефективне лікування. Результати. Встановлено, що хірургічне лікування хворих на токсичний зоб з тяжким тиреотоксикозом дозволяє ліквідувати тиреотоксикоз, а в частини пацієнтів — розлади ритму серцевої діяльності, зменшити інтенсивність клінічних проявів тиреотоксичної кардіоміопатії, поліпшити фізичну активність і загальний стан хворих. Проведені дослідження показали, що результати хірургічного лікування залежать від тяжкості розладів ритму серцевої діяльності й серцевої недостатності, тобто наслідків тиреотоксикозу, що розвиваються на основі тиреотоксичної кардіоміопатії. Добрий і задовільний результати хірургічного лікування отримано в 55 (44,7 %) випадках, незадовільний результат — у 40 (32,5 %) хворих, і неефективним лікування було у 28 (22,8 %) пацієнтів. Висновки. Хірургічне лікування хворих на токсичний зоб з тяжким тиреотоксикозом дозволяє досягнути позитивних результатів: ліквідувати тиреотоксикоз, зменшити інтенсивність клінічних проявів тиреотоксичної кардіоміопатії, поліпшити серцеву діяльність, фізичну активність і загальний стан пацієнтів. Віддалені результати хірургічного лікування хворих на тяжкий тиреотоксикоз залежать від тривалості захворювання, медикаментозної терапії тиреотоксикозу і віку пацієнтів. Зі збільшенням значень цих показників результати лікування погіршуються. Серед існуючих показань до хірургічного лікування хворих на токсичний зоб з проявами тяжкого тиреотоксикозу першим і основним є наявність тиреотоксичної кардіоміопатії з розладами ритму серцевої діяльності. Універсальним показником для прогнозування віддалених результатів хірургічного лікування хворих на токсичний зоб є довжина пройденої відстані тесту шестихвилинної ходьби.

Актуальность. Результатом хирургического лечения зоба с тяжелым тиреотоксикозом может быть улучшение общего состояния и физической активности, уменьшение и/или ликвидация клинических проявлений тиреотоксической кардиомиопатии (эффективное лечение) или же ухудшение общего состояния (неэффективное лечение). С позиций такого подхода отдаленные результаты хирургического лечения токсического зоба с тяжелым тиреотоксикозом изучены недостаточно. Цель работы: изучить отдаленные результаты хирургического лечения больных токсическим зобом и тяжелым тиреотоксикозом с приоритетным исследованием изменений сердечной деятельности и физической активности. Материалы и методы. Исследования проведены у 123 леченных хирургическим методом больных с тяжелой формой токсического зоба. Возраст пациентов составлял от 21 до 74 лет. Продолжительность тиреотоксикоза была в пределах от 18 до 74 месяцев. Показаниями к хирургическому лечению были частые рецидивы тиреотоксикоза, прогрессирование тиреотоксической кардиомиопатии на фоне тиреостатической терапии с развитием расстройств ритма сердечной деятельности и сердечной недостаточности. Изучали структурные и функциональные изменения в сердце по данным эхокардиографии в режиме В, расстройства сердечной деятельности по результатам суточного мониторирования ЭКГ, физическую активность по данным теста шестиминутной ходьбы. Отдаленные результаты лечения оценивали по разработанной градации: хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный результат и неэффективное лечение. Результаты. Установлено, что хирургическое лечение больных токсическим зобом с тяжелым тиреотоксикозом позволяет ликвидировать тиреотоксикоз, а у части пациентов — расстройства ритма сердечной деятельности, уменьшить интенсивность клинических проявлений тиреотоксической кардиомиопатии, улучшить физическую активность и общее состояние больных. Проведенные исследования показали, что результаты хирургического лечения зависят от тяжести расстройств ритма сердечной деятельности и сердечной недостаточности, то есть последствий тиреотоксикоза, которые развиваются на основе тиреотоксической кардиомиопатии. Хороший и удовлетворительный результаты хирургического лечения получены в 55 (44,7 %) случаях, неудовлетворительный результат — у 40 (32,5 %) больных, и неэффективным лечение было у 28 (22,8 %) пациентов. Выводы. Хирургическое лечение больных токсическим зобом с тяжелым тиреотоксикозом позволяет достичь положительных результатов: ликвидировать тиреотоксикоз, уменьшить интенсивность клинических проявлений тиреотоксической кардиомиопатии, улучшить сердечную деятельность, физическую активность и общее состояние пациентов. Отдаленные результаты хирургического лечения больных тяжелым тиреотоксикозом зависят от длительности заболевания, медикаментозной терапии тиреотоксикоза и возраста пациентов. С увеличением значений этих показателей результаты лечения ухудшаются. Среди существующих показаний к хирургическому лечению больных токсическим зобом с тяжелым тиреотоксикозом первым и основным является наличие тиреотоксической кардиомиопатии с расстройствами ритма сердечной деятельности. Универсальным показателем для прогнозирования отдаленных результатов хирургического лечения больных токсическим зобом является длина пройденного расстояния теста шестиминутной ходьбы.

Background. The result of surgical treatment of goiter with severe thyrotoxicosis may be an improvement in general condition and physical activity, a decrease and/or elimination of clinical manifestations of thyrotoxic cardiomyopathy (effective treatment), or a worsening of the general condition (ineffective treatment). From the standpoint of such approach, the long-term results of surgical treatment of toxic goiter with severe thyrotoxicosis have not been sufficiently studied. The purpose was to investigate the long-term effects of surgical treatment of patients with toxic goiter and severe thyrotoxicosis with a priority study of changes in cardiac activity and physical activity. Materials and methods. Studies have been carried out in 123 surgically treated patients with severe toxic goiter. Patients’ age ranged from 21 to 74 years. The duration of thyrotoxicosis was from 18 to 74 months. Indications for surgical treatment were frequent relapses of thyrotoxicosis, progression of thyrotoxic cardiomyopathy against the background of thyrostatic therapy with the development of heart rhythm disorders and heart failure. Structural and functional changes in the heart according to B-mode echocardiography, cardiac disorders according to the results of daily Holter monitoring, physical activity according to a six-minute walk test have been studied. Long-term effects of treatment have been evaluated by gradation developed by us: good, satisfactory, unsatisfactory result and ineffective treatment. Results. It has been found that the surgical treatment of patients with toxic goiter and severe thyrotoxicosis allows eliminating thyrotoxicosis and in some patients — heart rhythm disorders, reducing the severity of clinical manifestations of thyrotoxic cardiomyopathy, improving physical activity and general condition. Studies have shown that the results of surgical treatment depended on the severity of heart rhythm disorders and heart failure, i.e. the effects of thyrotoxicosis, which develop against the background of thyrotoxic cardiomyopathy. Good and satisfactory results of surgical treatment have been obtained in 55 (44.7 %) cases, unsatisfactory results — in 40 (32.5 %) patients, and the treatment was ineffective in 28 (22.8 %) persons. Conclusions. Surgical treatment of patients with toxic goiter and severe thyrotoxicosis helps achieve positive results: to eliminate thyrotoxicosis, reduce the severity of clinical manifestations of thyrotoxic cardiomyopathy, improve cardiac activity, physical activity and general condition of patients. The long-term results of surgical treatment of patients with severe thyrotoxicosis depend on the duration of the disease, drug therapy of thyrotoxicosis and the age of the patients. With an increase in these values, treatment results deteriorate. Among existing indications for the surgical treatment of patients with toxic goiter and manifestations of severe thyrotoxicosis, the first and most important one is the presence of thyrotoxic cardiomyopathy with heart rhythm disorders. The universal indicator for predicting long-term results of surgical treatment of patients with toxic goiter is the distance covered during a six-minute walk test.


Keywords

токсичний зоб; тиреотоксикоз; хірургічне лікування; віддалені результати

токсический зоб; тяжелый тиреотоксикоз; хирургическое лечение; отдаленные результаты

toxic goiter; severe thyrotoxicosis; surgical treatment; long-term results


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Makarov IV, Galkin RA, Andreev MM. Long-term results and their prognosis in surgical treatment of Grave’’s disease. Endocrine Surgery. 2013;7(2):45-51. (in Russian).
 2. Kharnas SS, Mamaeva SK. Long-term results and quality of life after surgical treatment of diffuse toxic goiter. Endocrine Surgery. 2008;2(1):10-14. (in Russian).
 3. Aristarkhov VG, Kvasov AV, Donyukov AI, Aristarkhov RV, Biryukov SV, Pusin DA. Comparative long-term results of surgical treatment of patients with diffuse toxic goiter. Khirurgiya. Zhurnal imeni NI Pirogova. 2017;(8):13-17. doi: 10.17116/hirurgia2017813-17. (in Russian).
 4. Ertek S, Cicero AF. Hyperthyroidism and cardiovascular complications: a narrative review on the basis of pathophysiology. Arch Med Sci. 2013 Oct 31;9(5):944-52. doi: 10.5114/aoms.2013.38685.
 5. Shimizu T, Koide S, Noh JY, Sugino K, Ito K, Nakazawa H. Hyperthyroidism and the management of atrial fibrillation. Thyroid. 2002 Jun;12(6):489-93. doi: 10.1089/105072502760143863.
 6. Babenko AYu, Grineva EN, Solncev VN. Determinants of development and preservation of atrial fibrillation at thyrotoxicosis. Klinicheskaia I eksperimentalnaia tiroidologia. 2013;9(1):29-37. (in Russian).
 7. Marusenko IM, Petrova EG. Hyperthyroidism and Atrial Fibrillation. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2017;13(3):398-402. doi: 10.20996/1819-6446-2017-13-3-398-402. (in Russian).
 8. Skvortsov VV, Fomina NG, Emel’ianov DN. Current aspects of pharmacotherapy of heart failure in patients with thyrotoxic myocardial dystrophy (cardiopathy). Lekarstvennyj vestnik. 2014;8(55):39-47. (in Russian).
 9. Kravtsiv VV, Shidlovskyi VO, Shidlovskyi OV. Thyrotoxic Cardiomyopathy and Heart Failure in Patients with Toxic Goiter. Changes after Surgery. Galician Medical Journal. 2016;23(3):31-33. doi: 10.21802/gmj.2016.3.4. (in Ukrainian).
 10. Brandt F, Thvilum М, Almind D, et al. Morbidity before and after the diagnosis of hyperthyroidism: a nationwide register-based study. PLoS One. 2013 Jun 20;8(6):e66711. doi: 10.1371/journal.pone.0066711.
 11. Brandt F1, Green A, Hegedüs L, Brix TH. A critical review and meta-analysis of the association between overt hyperthyroidism and mortality. Eur J Endocrinol. 2011 Oct;165(4):491-7. doi: 10.1530/EJE-11-0299.
 12. Franklyn JA, Sheppard MC, Maisonneuve P. Thyroid function and mortality in patients treated for hyperthyroidism. JAMA. 2005 Jul 6;294(1):71-80. doi: 10.1001/jama.294.1.71.
 13. Cappola AR, Fried LP, Arnold AM, et al. Thyroid status, cardiovascular risk, and mortality in older adults. JAMA. 2006 Mar 1;295(9):1033-41. doi: 10.1001/jama.295.9.1033.
 14. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015 Jan;28(1):1-39.e14. doi: 10.1016/j.echo.2014.10.003.
 15. Kovalenko VM, Sychov OS, DolzhenkoMM, Ivaniv JuA, Dejak SI, Potashev SV. Quantitative echocardiographic evaluation of heart cavities: Guidelines of the working group on functional diagnostics of the Association of Cardiologists of Ukraine and the All-Ukrainian Association of Specialists in Echocardiography. Available from: http://www.webcardio.org/kiljkisna-ekhokardioghrafichna-otsinka-porozhnyn-sertsya.aspx. Accessed:  October 19, 2016. (in Ukrainian).
 16. Voronkov LG, Amosova KM, Bagriy AE, Dziak GV, et al. Guidelines of the Ukrainian Association of Cardiology of the diagnosis, treatment and prevention of chronic heart failure in adults (short version). East European Journal of Internal and Family Medicine. 2015;(1):65-71. doi: 10.15407/internalmed2015.01.065. (in Ukrainian).
 17. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 Jul 14;37(27):2129-2200. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128.

Similar articles

Неонатальні аритмії: тріпотіння передсердь
Authors: Гончарь М.О., Сенаторова Г.С., Бойченко А.Д., Шипко А.Ф., Ріга О.О. - Харківський національний медичний університет; Кондратова І.Ю. - Регіональний перинатальний центр; Страшок О.І. - Обласний дитячий кардіологічний центр, м. Харків; Сенаторова А.В., Тесленко Т.О., Губарь Н.В. - Харківський національний медичний університет
"Child`s Health" 7 (58) 2014
Date: 2015.02.12
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: О.Й. ЖАРІНОВ, М.С. СОРОКІВСЬКИЙ, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика У.П. ЧЕРНЯГА-РОЙКО, Львівський обласний кардіологічний центр МОЗ України
"Emergency medicine" 3(4) 2006
Date: 2007.11.23
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Specialist manual
Neurological manifestations of thyrotoxicosis
Authors: Пашковська Н.В., Оленович О.А., Пашковський В.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.27
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Some aspects of prevention of postoperative relapse in patients with nodular forms of goiter
Authors: Ткачук Н.П., Білоокий В.В., Гирла Я.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017
Date: 2018.01.31
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue