Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Using the method for determining the nociceptive flexion reflex in patients with tension-type headache

Authors: Романенко Ю.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Головний біль напруження (ГБН) — найпоширеніший у популяції тип головного болю, що виникає майже у 80 % населення. Недавній аналіз тягаря різних форм ГБ показав, що ступінь дезадаптації і соціально-економічних збитків, пов’язаних із ГБН, більше, ніж при мігрені. Мета дослідження: вивчити характеристики ноцицептивного флексорного рефлексу (НФР) у пацієнтів з головним болем напруження. Матеріали та методи. Обстежено 108 пацієнтів (55 чоловіків, 53 жінки, медіана віку: Ме (Q1–Q3) = 40,50 (31,00–49,75) року), із діагнозами: «частий епізодичний головний біль напруження» (ЕГБН) (група I, n = 64) та «хронічний головний біль напруження» (ХГБН) (група II, n = 44). Було проведено клініко-неврологічне обстеження; для оцінки суб’єктивної вираженості болю використано метод візуальної аналогової шкали (ВАШ), для якісної характеристики болю — больовий опитувальник Мак-Гілла; визначено НФР (поріг болю (ПБ), поріг рефлексу (ПР), співвідношення «поріг болю/поріг рефлексу» (ПБ/ПР)). Результати. Щодо інтенсивності ГБ за ВАШ, то пацієнти суттєво не відрізнялися, показник був у межах помірного. Показник ПБ у групі I становив Ме (Q1–Q3) = 7,6 (6,03–9,55), у групі II — 7,25 (5,93–8,20), у групі здорових досліджуваних — 8,95 (8,1–9,6) мА. Показник ПР становив 9,6 (8,03–10,68) мА, 8,80 (7,05–10,65) і 10,3 (9,78–11,1) мА відповідно. Співвідношення ПБ/ПР — 0,85 (0,76–0,94), 0,80 (0,76–0,86) і 0,88 (0,81–0,91) відповідно. Виявлено вірогідне зниження в групі I показника ПР, у групі II — показників ПБ та співвідношення ПБ/ПР порівняно з групою здорових досліджуваних, відмінностей за цими показниками між пацієнтами груп I і II, групи I і контрольної групи не виявлено. В групі I виявлено статистично значущий негативний кореляційний зв’язок між показником ПБ та ранговим індексом болю (РІБ) для сенсорної шкали (r = –0,721, р = 0,008), показником ПР та РІБ для сенсорної шкали (r = –0,624, р = 0,03), показником ПБ/ПР та інтенсивністю болю за евалюативною шкалою (r = –0,817, р = 0,001). Висновки. Порівняно зі здоровими досліджуваними пацієнти з ЕГБН мають вірогідно нижчі значення показника ПР, хворі з ХГБН — показників ПБ та співвідношення ПБ/ПР. Для оцінки функціональної активності ноцицептивної та антиноцицептивної систем, виявлення схильності до хронізації ГБ доцільно використовувати методику визначення НФР.

Актуальность. Головная боль напряжения (ГБН) — наиболее распространенный в популяции тип головной боли, возникающей почти у 80 % населения. Недавний анализ бремени различных форм ГБ показал, что степень дезадаптации и социально-экономических убытков, связанных с ГБН, больше, чем при мигрени. Цель: изучить характеристики ноцицептивного флексорного рефлекса (НФР) у пациентов с головной болью напряжения. Материалы и методы. Обследованы 108 пациентов (55 мужчин, 53 женщины, медиана возраста составила: Ме (Q1–Q3) = 40,50 (31,00–49,75) года) с диагнозами: «частая эпизодическая головная боль напряжения» (ЭГБН) (группа I, n = 64) и «хроническая головная боль напряжения» (ХГБН) (группа II, n = 44). Проводилось клинико-неврологическое обследование; для оценки субъективной выраженности боли использовался метод визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), для качественной характеристики боли — болевой опросник Мак-Гилла; определялся НФР (порог боли (ПР), порог рефлекса (ПР), соотношение «порог боли/порог рефлекса» (ПБ/ПР)). Результаты. По интенсивности ГБ (ВАШ) пациенты существенно не отличались, показатель был в пределах умеренного. Показатель ПБ в группе I составил: Ме (Q1–Q3) = 7,6 (6,03–9,55), в группе II — 7,25 (5,93–8,20), в группе здоровых исследуемых — 8,95 (8,1–9,6) мА. Показатель ПР составил 9,6 (8,03–10,68) мА, 8,80 (7,05–10,65) и 10,3 (9,78–11,1) мА соответственно. Соотношение ПБ/ПР составило 0,85 (0,76–0,94), 0,80 (0,76–0,86) и 0,88 (0,81–0,91) соответственно. Выявлено достоверное снижение в группе I показателя ПР, в группе II — показателей ПБ и соотношения ПБ/ПР по сравнению с группой здоровых исследуемых, различий по этим показателям между пациентами групп I и II, группы I и контрольной группы не обнаружено. В группе I обнаружена статистически значимая отрицательная корреляционная связь между показателем ПБ и ранговым индексом боли (РИБ) для сенсорной шкалы (r = –0,721, р = 0,008), показателем ПР и РИБ для сенсорной шкалы (r = –0,624, р = 0,03), показателем ПБ/ПР и интенсивностью боли по эвалюативной шкале (r = –0,817, р = 0,001). Выводы. По сравнению со здоровыми исследуемыми пациенты с ЭГБН имеют достоверно более низкие значения показателя ПР, больные с ХГБН — показателей ПБ и соотношения ПБ/ПР. Для оценки функциональной активности ноцицептивной и антиноцицептивной систем, выявления склонности к хронизации ГБ целесообразно использовать методику определения НФР.

Background. Tension-type headache is the most common type of headaches in the population. It occurs in almost 80 % of people. A recent study of the burden of headaches showed that maladaptation and socio-economic losses associated with tension-type headache are higher than that of migraines. The purpose of this work was to study the characteristics of the nociceptive flexion reflex in patients with tension-type headache. Materials and methods. A total of 108 patients (55 men, 53 women) diagnosed with frequent episodic tension-type headache (group I, n = 64) and chronic tension-type headache (group II, n = 44) were examined. Clinical neurological examination was carried out, subjective severity of headache was determined with visual analogue scale, McGill pain questionnaire was used to characterize the headache, and a study of nociceptive flexion reflex was performed (indicators of pain threshold (PT), reflex threshold (RT), PT/RT ratio were identified). Results. Data of the visual analogue scale in both clinical groups did not differ significantly, the values were moderate. PT in group I was Me (Q1-Q3) = 7.6 (6.03–9.55), in group II — 7.25 (5.93–8.20), in group of healthy subjects — 8.95 (8.1–9.6) mA. RT was 9.6 (8.03–10.68), 8.80 (7.05–10.65) and 10.3 (9.78–11.1) mA, respectively. PT/RT ratio was 0.85 (0.76–0.94), 0.80 (0.76–0.86) and 0.88 (0.81–0.91), respectively. There was a significant decrease of RT in group I, in group II — of PT and PT/RT ratio compared to the group of healthy subjects, significant differences in these indicators between patients of groups I and II, group I and control group were not found. In group I, a statistically significant negative correlation was found between PT and the rank pain index on the sensory scale (r = –0.721, p = 0.008), between RT and the rank pain index on the sensory scale (r = –0.624, p = 0.03), between PT/RT ratio and pain severity on the evaluation scale (r = –0.817, p = 0.001). Conclusions. Compared to healthy subjects, patients with episodic tension-type headache have significantly lower RT, and patients with chronic tension-type headache — significantly lower PT and PT/RT ratio. To assess the functional activity of nociceptive and antinociceptive systems and to indentify a tendency to chronic headache, it is advisable to use the methodology for determining nociceptive flexion reflex.


Keywords

епізодичний головний біль напруження; хронічний головний біль напруження; візуальна аналогова шкала; больовий опитувальник Мак-Гілла; ноцицептивний флексорний рефлекс

эпизодическая головная боль напряжения; хроническая головная боль напряжения; визуальная аналоговая шкала; болевой опросник Мак-Гилла; ноцицептивный флексорный рефлекс

episodic tension-type headache; chronic tension-type headache; visual analog scale; McGill pain questionnaire; nociceptive flexion reflex


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Lyngberg A.C., Rasmussen B.K., Jørgensen T., Jensen R. Has the prevalence of migraine and tension-type headache changed over a 12-year period? A Danish population survey. Eur. J. Epidemiol. 2005. 20(s3). 243-9. Available from: https://www.springerlink.com/openurl.asp?genre = article&issn = 0393-2990&volume = 20&issue = 3&spage = 243; doi: 10.1007/s10654-004-6519-2.

2. Bigal M.E., Lipton R.B. Tension-type headache: classification and diagnosis. Curr. Pain. Headache Rep. 2005 Dec. 9(6). 423-9. doi: 10,1007/s11916-005-0022-7.

3. Russell M.B., Levi N., Saltyte-Benth J., Fenger K. Tension-type headache in adolescents and adults: a population based study of 33,764 twins. Eur. J. Epidemiol. 2006. 21(2). 153-160. doi: 10.1007/s10654-005-6031-3.

4. Yu S., Han X. Update of chronic tension-type headache. Curr. Pain Headache Rep. 2015 Jan. 19(1). 469. doi: 10.1007/s11916-014-0469-5.

5. Stovner L.J., Hagen K., Jensen R. et al. The global burden of headache: a decimation of headache prevalence and disability wordwide. Cephalalgia. 2007. 27. 193-210. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17381554; doi: 10,1111/j.1468-2982.2007.01288.x.

6. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013. 33(9). 629-808. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0333102413485658?url_ver = Z39.88-2003&rfr_id = ori:rid:crossref.org&rfr_dat = cr_pub%3dpubmed; doi: 10.1177/0333102413485658.

7. Saylor D., Steiner T.J. The Global Burden of Headache. Semin. Neurol. 2018. 38(2). 182-90. Available from: https://www.thieme-connect.com/prod ucts/ejournals/abstract/ 10.1055/s-0038-1646946; doi: 10.1055/s-0038-1646946.

8. Fuensalida-Novo S., Palacios-Ceña M., Fernández-Muñoz J.J., Castaldo M., Wang K., Catena A., Arendt-Nielsen L., Fernández-de-Las-Peñas C. The burden of headache is associated to pain interference, depression and headache duration in chronic tension type headache: a 1-year longitudinal study. J. Headache Pain. 2017. 18(1). 119. doi: 10.1186/s10194-017-0829-8.

9. Sandrini G., Serrao M., Rossi P., Romaniello A., Cruccu G., Willer J.C. The lower limb flexion reflex in humans. Progress in neurobiology. 2005. 77. 353-95. doi: 10.1016/j.pneurobio.20 05.11.003.

10. Skljarevski V., Ramadan N.M. The nociceptive flexion reflex in humans — review article. Pain. 2002. 96(1–2). 3-8. doi: 10.1016/s0304-3959(02)00018-0.

11. Campbell C.M., France C.R., Robinson M.E., Logan H.L., Geffken G.R., Fillingim R.B. Ethnic differences in the nociceptive flexion reflex (NFR). Pain. 2008. 134(1–2). 91-96. https://doi.org/10.1016/j.pain.2007.03.035.

12. Dhondt E., Oosterwijck S., Coppieters I., Danneels L., Oosterwijck J. Effects of Conditioned Pain Modulation on the Nociceptive Flexion Reflex in Healthy People: A Systematic Review. The Clinical Journal of Pain. 2019. 35(9). 794-807. doi: 10.1097/AJP.0000000000000724.

13. Skljarevski V., Ramadan N.M. The nociceptive flexion reflex in humans — review article. Pain. 2002. 96(1–2). 3-8. doi: 10.1016/s0304-3959(02)00018-0.

14. Bartolo M., Serrao M., Gamgebeli Z. et al. Modulation of the human nociceptive flexion reflex by pleasant and unpleasant odors. Pain. 2013. 154(10). 2054-9. doi: 10.101 6/j.pain.2013.06.032.

15. Rhudy J.L., France C.R. Defining the nociceptive flexion reflex (NFR) threshold in human participants: a comparison of different scoring criteria. Pain. 2007. 128(3). 244-53. doi: 10.1016/j.pain.2006.09.024.

16. Slepian M., France C., Hall O., Hain S., Walkowski S., Chappell C. Pain resilience is positively correlated with nociceptive flexion reflex threshold. The Journal of Pain. 2015. 16(4). S2. doi: 10.1016/j.jpain.2015.01.021.

17. Breivik H., Borchgrevink P.C., Allen S.M. et al. Assessment of pain. Br. J. Anaesth. 2008. 101(1). 17-24. Available from: https://doi.org/10.1093/bja/aen103.

18. Hawker G., Mian H., Kendzerska T., French M. Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 Nov. 63 Suppl 11. S240-52. doi: 10.1002/acr.20543.

19. Guinmand F., Dupont X., Brasseur L., Chauvin M., Bouhassira D. The effects of ketamine on the temporal summation (wind-up) of the RIII nociceptive reflex and pain in humans. Anesth. Analg. 2000. 90.  408-414. doi: 10,1097/00000539-200002000-00031.

20. Sandrini G., Antonaci F., Lanfranchi S., Milanov I., Danilov A., Nappi G. Asymmetrical reduction of the nociceptive flexion reflex threshold in cluster headache. Cephalalgia. 2000. 20(7). 647-652. doi: 10.1111/j.1468-2982.2000.00096.x.

Similar articles

Features of pain syndrome in patients with episodic and chronic tension-type headache
Authors: Романенко Ю.І.(1), Григорова І.А.(2), Романенко І.В.(1), Романенко І.Ю.(3)
1 - ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна
2 - Харківський державний медичний університет, м. Харків, Україна
3 - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International neurological journal №2 (104), 2019
Date: 2019.05.07
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Tension-type headache and migraine in women with threatened miscarriage: clinical and diagnostic aspects
Authors: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020
Date: 2020.03.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Tension-type headache and cervicogenic headache: peculiarities of clinical picture, diagnosis and treatment
Authors: Копчак О.О.
ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

International neurological journal №3 (105), 2019
Date: 2019.06.22
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Epidemiologic and Clinical Characteristics of Tension-Type Headache among Adolescents of Kharkiv
Authors: Dubenko O.Ye., Stepanchenko K.A. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
International neurological journal 8 (78) 2015
Date: 2016.02.17
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue