Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Impact of hypothyroidism on the daily blood pressure profile in hypertensive patients based on outpatient blood pressure monitoring results

Authors: Целуйко В.Й.(1), Корчагіна Д.А.(1, 2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: вивчити особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) у поєднанні з гіпотиреозом за даними амбулаторного моніторування артеріального тиску. Матеріали та методи. У дослідження ввійшли 50 хворих на АГ із супутнім гіпотиреозом. Залежно від рівня тиреотропного гормону (ТТГ) в сироватці крові хворі були розподілені на дві групи по 25 пацієнтів із компенсованим (І група) і декомпенсованим гіпотиреозом (ІІ група). Критерієм компенсації вважали рівень ТТГ 4,4 мМО/л. Контрольну групу становили 30 пацієнтів з АГ, у яких була виключена дисфукція щитоподібної залози. Виконано співставлення основних показників амбулаторного моніторування артеріального тиску залежно від компенсації гіпотиреозу, оцінка добового індексу систолічного артеріального тиску. Проведений регресійний аналіз для виявлення зв’язку клініко-анамнестичних чинників і показників з розвитком діастолічної дисфункції за Е/А. Результати. За результатами оцінки показників амбулаторного моніторування артеріального тиску встановлено, що хворі зі зниженою функцією щитоподібної залози мали більш значущі зміни добового профілю артеріального тиску, тоді як середні значення офісного артеріального тиску не мали вірогідних відмінностей між групами. Для хворих з артеріальною гіпертензією і супутнім гіпотиреозом характерне недостатнє зниження артеріального тиску в нічний час, про що свідчить більш питома вага пацієнтів з рівнем добового індексу менше 10 серед цих пацієнтів (р = 0,001). Згідно з результатами ROC-аналізу, тривалість замісної гормональної терапії > 6 років дозволяє прогнозувати зниження добового індексу систолічного артеріального тиску з чутливістю 82,1 % і специфічністю 57,1 %. При зниженні добового індексу (9,12) у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з гіпотиреозом частіше можливий розвиток діастолічної дисфункції (показник Е/А), про що свідчать результати ROC-аналізу з чутливістю 86,4 % та специфічністю 46,2 %. Висновки. Таким чином, хворим з артеріальною гіпертензією і супутнім гіпотиреозом показано проведення амбулаторного моніторування артеріального тиску для виявлення нічної гіпертензії і корекції антигіпертензивної терапії. З урахуванням отриманих результатів антигіпертензивна терапія має бути спрямована не лише на зниження артеріального тиску, але й на нормалізацію добового індексу.

Цель: изучить особенности суточного профиля артериального давления у больных артериальной гипертензией (АГ) с сопутствующим гипотиреозом по данным амбулаторного мониторирования артериального давления. Материалы и методы. В исследование вошли 50 больных АГ с сопутствующим гипотиреозом. В зависимости от уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови больные были распределены на две группы по 25 пациентов с компенсированным (І группа) и декомпенсированным гипотиреозом (ІІ група). Критерием компенсации считали уровень ТТГ 4,4 мМЕ/л. Контрольную группу составили 30 пациентов с АГ, у которых была исключена дисфукция щитовидной железы. Выполнено сопоставление основных показателей амбулаторного мониторирования артериального давления в зависимости от компенсации гипотиреоза; оценка суточного индекса систолического артериального давления. Проведен регрессионный анализ для выявления связи клинико-анамнестических факторов и показателей с развитием диастолической дисфункции по Е/А. Результаты. По результатам оценки показателей амбулаторного мониторирования артериального давления установлено, что больные со сниженной функцией щитовидной железы имели более значимые изменения суточного профиля артериального давления, в то время как средние значения офисного артериального давления не имели достоверных различий между группами. Для больных с артериальной гипертензией и сопутствующим гипотиреозом характерно недостаточное снижение артериального давления в ночное время, о чем свидетельствует больший удельный вес пациентов с уровнем суточного индекса менее 10 среди этих пациентов (р = 0,001). Согласно результатам ROC-анализа, длительность заместительной гормональной терапии > 6 лет позволяет прогнозировать снижение суточного индекса систолического артериального давления с чувствительностью 82,1 % и специфичностью 57,1 %. При снижении суточного индекса (9,12) у больных с артериальной гипертензией в сочетании с гипотиреозом чаще возможно развитие диастолической дисфункции (показатель Е/А), о чем свидетельствуют результаты ROC-анализа с чувствительностью 86,4 % и специфичностью 46,2 %. Выводы. Таким образом, больным с артериальной гипертензией и сопутствующим гипотиреозом показано проведение амбулаторного мониторирования артериального давления для выявления ночной гипертензии и коррекции антигипертензивной терапии. С учетом полученных результатов антигипертензивная терапия должна быть направлена не только на снижение артериального давления, но и на нормализацию суточного индекса.

Background. The purpose was to study characteristics of the daily blood pressure profile in hypertensive patients with concomitant hypothyroidism based on outpatient blood pressure monitoring results. Materials and methods. The study included 50 patients with hypertension and concomitant hypothyroidism. Depending on the serum level of thyroid-stimulating hormone (TSH), the patients were divided into two groups of 25 patients with compensated (Group 1) and decompensated hypothyroidism (Group 2). TSH level of 4.4 mIU/L was considered as the compensation criterion. The control group consisted of 30 patients with hypertension and excluded thyroid dysfunction. The main indicators of outpatient blood pressure monitoring, depending on the compensation of hypothyroidism, were compared. The daily systolic blood pressure index was estimated. Regression analysis was carried out to identify the relationship between clinical and anamnestic factors and indicators with the development of diastolic dysfunction by E/A ratio. Results. Based on the results of the outpatient blood pressure monitoring assessment, the patients with reduced thyroid function were found to have more significant changes in the daily blood pressure profile, whereas the average values of office blood pressure did not significantly differ between the groups. The patients with hypertension and concomitant hypothyroidism are characterized by an insufficient reduction in blood pressure at night, as evidenced by a greater proportion of patients with a daily index of less than 10 among these patients (p = 0.001). According to the results of ROC analysis, the duration of hormone replacement therapy > 6 years can predict a decrease in the daily systolic blood pressure index with a sensitivity of 82.1 % and specificity of 57.1 %. With a decrease in the daily index of ≤ 9.12 in patients with hypertension combined with hypothyroidism, diastolic dysfunction (E/A) is more likely to develop, as evidenced by the results of ROC analysis with a sensitivity of 86.4 % and a specificity of 46.2 %. Conclusions. Outpatient blood pressure monitoring is thus indicated in hypertensive patients with concomitant hypothyroidism to detect night hypertension and correct antihypertensive therapy. Based on these findings, antihypertensive therapy should be aimed not only at lowering blood pressure, but also on the normalization of the daily index.


Keywords

артеріальний тиск; артеріальна гіпертензія; гіпотиреоз; антигіпертензивна терапія

артериальное давление; артериальная гипертензия; гипотиреоз; антигипертензивная терапия

blood pressure; arterial hypertension; hypothyroidism; antihypertensive therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Целуйко В.И. Реалии лечения артериальной гипертензии в Украине: результаты когортного исследования СИСТЕМА-2. Український кардіологічний журнал. 2018. № 1. С. 13-19.

2. Лутай М.І. Ефективність комбінованої терапії артеріальної гіпертензії в Україні: результати багатоцентрового дослідження ТРІУМФ. Український кардіологічний журнал. 2016. № 4. С. 17-28.

3. Williams В., Mancia G., Spiering Wet alGuidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J. 2018. Vol. 39(33). Р. 3021-3104.

4. Zawadzki M.J., Small A.K., Gerin W. Ambulatory blood pressure variability: a conceptual review. Blood pressure monitoring. 2017. Vol. 22(2). Р. 53-58.

5. Myers M.G. The relationship between automated off iceandawake ambulatory blood pressure may be different at thresholds for diagnosis and target for therapy. Canadian Journal of Cardiology. 2018. Vol. 34(1). Р. 8-10.

6. Turner J.R., Viera A.J., Shimbo D. Ambulatory blood pressure monitoring in clinical practice: a review. The American journal of medicine. 2015. Vol. 128(1). Р. 14-20.

7. Banegas J.R., Ruilope L.M., Dela Sierra A. et al. Relationship between clinic and ambulatory blood-pressure measurement sand mortality. New England Journal of Medicine. 2018. Vol. 378(16). Р. 1509-1520.

8. Мітченко О.І., Логвиненко А.О., Романов В.Ю. Добовий профіль артеріального тиску та структурно-функціональний стан міокарда у хворих з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози, оптимізація лікування. Український кардіологічний журнал. 2010. № 4. С. 70-77.

9. Wirtwein M., Gruchala M., Sobiczewski W. Diurnalblood pressure profile and coronary atherosclerosis extenta rerelated to cardiovascular complications. Blood pressure. 2017. Vol. 26(2). Р. 81-86.

10. Garber J.R., Cobin R.H., Gharib H. et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologist sand the American Thyroid Association. EndocrPract. 2012. Vol. 18(6). Р. 988-1028.

11. Скаржинская Н.С., Чесникова А.И., Сафроненко В.А. Особенности артериальной гипертензии у больных гипотиреозом, пути медикаментозной коррекции. Артериальная гипертензия. 2016. № 4. С. 401-413.

12. Mancia G., Verdecchia Р. Clinical value of ambulatory blood pressure: evidence and limits. Circulation research. 2015. Vol. 116(6). Р. 1034-1045.

13. Piantanida Е., Gallo D., Verones G. et al. Masked hypertension in newly diagnosed hypothyroidism: a pilot study. Journal of endocrinological investigation. 2016. Vol. 39(10). Р. 1131-1138.

14. Ateş İ., Altay M., Kaplan M. et al. Is thyroid function associated with masked hypertension? Anatolian journal of cardiology. 2016. Vol. 16(8). Р. 644-644.

15. Tadic М., Cuspidi С., Pencic-Popovic В. et al. The influence of night-time hypertension on left ventricular mechanics. International journal of cardiology. 2017. Vol. 243. Р. 443-448.

16. Farah R., Makhoul N., Arraf Z., Khamisy-Farah R. Switching therapy to bed time for uncontrolled hypertension with a non dipping pattern: a prospective randomized-controlled study. Blood pressure monitoring. 2013. Vol. 18(4). Р. 227-231.

17. Demirel M., Gürsoy G., Yıldız M. Does Treatment of Either Hypothyroidy or Hyperthyroidy Affect Diurnal Blood Pressure. Archives of Iranian Medicine (AIM). 2017. Vol. 20(9). Р. 572-580.

Similar articles

hypothyroidism depending on the degree of its compensation
Authors: Корчагіна Д.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Хронотерапія артеріальної гіпертонії: сучасний стан питання
Authors: Боєв С.С., Доценко М.Я., Шехунова І.О., Герасименко Л.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

"News of medicine and pharmacy" №2 (679), 2019
Categories: Cardiology

Back to issue