Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Use of a test with double local hypoxia of the upper extremity in patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities vessels

Authors: Твердовський І.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Було проведене вивчення реакції системи гемостазу у здорових добровольців (n = 30) і хворих на облітеруючий атеросклероз (ОА) артерій нижніх кінцівок (n = 90) на проведення функціональної проби у формі визначення реакції на подвійну локальну гіпоксію верхньої кінцівки з використанням низькочастотної п’єзоелектричної тромбоеластографії (НПТЕГ). Метою проведення цієї проби є оцінка реакції системи гемостазу на створення в одній ділянці судинного русла вірховської тріади тромбоутворення: а) зупинення кровотоку; б) ушкодження судинної стінки; в) зміна реологізму крові. Головне завдання даної функціональної проби складається в появі можливості визначення меж гемостазу, характеру та тривалості пристосувальних і компенсаторних реакцій. Проба з подвійною локальною гіпоксією верхньої кінцівки може бути використана як тест-подразник для хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок з метою оцінки резервних можливостей системи гемостазу. Залежно від характеру реакції тромбоцитарно-судинного, коагуляційного компонентів гемостазу і фібринолізу на вплив тесту-подразника можливі два типи реакції системи регуляції агрегатного стану крові у здорових осіб: компенсований і субкомпенсований. При патології системи гемостазу можуть визначатися такі типи реакції, як декомпенсований і виснажений. При проведенні ішемічної проби у хворих з ОА визначали декомпенсований тип реакції на пробу з локальною гіпоксією верхньої кінцівки. При базовій підвищеній агрегації тромбоцитів, гіперкоагуляції, пригніченні антикоагулянтної системи та фібринолізу після виконання ішемічної проби зазначені порушення в системі гемостазу ще більше прогресують: підвищується агрегація тромбоцитів, посилюється робота прокоагулянтної ланки, зростає пригнічення антикоагулянтної системи та фібринолізу. Враховуючи дані зміни в усіх ланках системи гемостазу, які нам демонструють показники НПТЕГ у відповідь на пробу, ми можемо рекомендувати використання антикоагулянтної терапії у даної категорії хворих як один із компонентів передопераційної підготовки.

Было проведено изучение реакции системы гемостаза у здоровых добровольцев (n = 30) и больных облитерирующим атеросклерозом (ОА) артерий нижних конечностей (n = 90) на проведение функциональной пробы в виде двукратной локальной гипоксии верхней конечности с использованием низкочастотной пьезоэлектрической тромбоэластографии (НПТЭГ). Целью проведения этой пробы является оценка реакции системы гемостаза на создание в одном участке сосудистого русла вирховской триады тромбообразования: а) остановка кровотока; б) повреждение сосудистой стенки; в) изменение реологии крови. Главная задача данной функциональной пробы состоит в появлении возможности определения границ гемостаза, характера и продолжительности приспособительных и компенсаторных реакций. Проба с двойной локальной гипоксией верхней конечности может быть использована в качестве теста-раздражителя для больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей с целью оценки резервных возможностей системы гемостаза. В зависимости от характера реакции тромбоцитарно-сосудистого, коагуляционного компонентов гемостаза и фибринолиза на воздействие теста-раздражителя возможны два типа реакции системы регуляции агрегатного состояния крови у здоровых лиц: компенсированный и субкомпенсированный. При патологии системы гемостаза могут определяться такие типы реакции, как декомпенсированный и истощенный. При проведении ишемической пробы у больных с ОА определяли декомпенсированный тип реакции на пробу с локальной гипоксией верхней конечности. При базовой повышенной агрегации тромбоцитов, гиперкоагуляции, угнетении антикоагулянтной системы и фибринолиза после выполнения ишемической пробы указанные нарушения в системе гемостаза еще больше прогрессируют: повышается агрегация тромбоцитов, усиливается работа прокоагулянтного звена, растет угнетение антикоагулянтной системы и фибринолиза. Учитывая данные изменения во всех звеньях системы гемостаза, которые нам демонстрируют показатели НПТЭГ в ответ на пробу, мы можем рекомендовать использование антикоагулянтной терапии у данной категории больных как один из компонентов предоперационной подготовки.

Background. The atherosclerosis of the lower extremities affects more than 35 million people in the European Union and about 10 % of the world population. The cardiovascular community is embarrassed about medication in patients with peripheral arterial disease of the lower extremities. It is widely acknowledged that anticoagulant medication therapy is an integral part of the prevention of cardiovascular mortality and morbidity in this category of patients. The purpose of this study is to compare and evaluate the state of hemostasis in healthy volunteers and in patients with obliterating lower extremity atherosclerosis by using a double-localized hypoxia test of the upper limb. Materials and methods. A study was based on the reaction of the hemostatic system in healthy volunteers (n = 30) and patients with obliterating atherosclerosis (OA) of the lower limb arteries (n = 90) obtained while conducting a functional test in the form of double local hypoxia of the upper limb using low-frequency piezoelectric thromboelastography. Results. A sample with double local hypoxia of the upper limb can be used as a test stimulus for patients with obliterating atherosclerosis of the lower limb arteries to assess the reserve capacity of the hemostasis system. Depending on the nature of the reaction of platelet-vascular, coagulation components of hemostasis and fibrinolysis on the effect of the test stimulus, two types of reaction of the hemostatic system in healthy individuals are possible: compensated and sub-compensated. In impaired hemostatic system, such types of the reaction as decompensated and exhausted can be determined. When carrying out an ischemic test in patients with OA, the decompensated type of reaction to the test with local hypoxia of the upper limb was determined.


Keywords

облітеруючий атеросклероз; тромбоутворення; гемостаз

облитерирующий атеросклероз; тромбообразование; гемостаз

obliterating atherosclerosis; thrombosis; hemostasis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Aboyans V., Ricco J.B., Bartelink M.-L. et al. 2017 ESC guidelines on the diagnosis and treatment of periphery arterial diseases. Eur. Heart J. 2018. 39. 763-816.

2. Gerhard-Herman M.D., Gornik H.L. et al. 2016 AHA/ACC Guideline on the management of patients with lower extremity peripheral artery disease: executive ummary. J. Am. Coll. Cardiol. 2017. 69. 1465-1508.

3. Sundboll J., Veres K., Horvath-Puho E. et al. Risk and prognosis of cancer after lower limb arterial thrombosis. Circulation. 2018. 138. 669-677.

4. Tarabrin O., Shcherbakov S., Gavrychenko D., Saleh O., Lyoshenko I., Kushnir O. Can we use the low-frequency piezoelectric tromboelastography for diagnosis coagulation disorders? European Journal of Anaesthesiology. 2013. 30(51). 92.


Back to issue