Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Current problems of the health protection of Ukrainian Armed Forces servicemen from military toxic agents

Authors: Устінова Л.А.(1), Сагло В.І.(1), Баркевич В.А.(1), Курділь Н.В.(2), Євтодьєв О.А.(1), Каплюк О.Б.(1)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Накопичення величезних обсягів хімічної зброї у світі, продовження наукових робіт щодо її вдосконалення і випадки застосування в терористичній діяльності роблять питання захисту військовослужбовців Збройних сил України від бойових отруйних речовин вкрай актуальними. Мета дослідження: оцінити сучасний стан медичного захисту та забезпечення антидотами військовослужбовців Збройних сил України від бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Матеріали та методи. Проведено аналіз забезпечення антидотами військовослужбовців у Збройних силах України за останні 20 років. Розглянуто накази Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров’я України, що стосуються комплектно-табельного оснащення медичної служби Збройних сил України. Застосовані методи дослідження: історичний, бібліосемантичний і системного підходу. Результати. Установлено, що в кінці 90-х — на початку 2000-х років у переліку і змісті сумок і комплектів медичної служби Збройних сил України перебували в достатній кількості всі необхідні медикаменти військового призначення. На жаль, сьогодні серед індивідуальних комплектів медичного захисту профілактичні антидоти до речовин нервово-паралітичної дії відсутні. Також відсутні необхідні антидоти і засоби фармакологічної корекції при впливі отруйних речовин в інших сумках і комплектах, що застосовуються в підрозділах і частинах. Слід враховувати, що сьогодні на сході України під контроль терористів потрапило багато промислових підприємств, терористичні диверсії на яких можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та військового характеру, які за масштабами і наслідками близькі до застосування хімічної зброї. Висновки. Виявлена повна відсутність оснащення медичної служби Збройних сил України медичними засобами профілактики, надання допомоги і лікування уражених отруйними речовинами. Сьогодні в умовах сучасного збройного конфлікту, де ймовірність застосування зброї масового ураження, в тому числі отруйних речовин нервово-паралітичної дії, вкрай висока, наявність антидотів до бойових отруйних речовин є критично важливою умовою для збереження життя і боєздатності особового складу.

Актуальность. Накопление огромных объемов химического оружия в мире, продолжение научных работ по его совершенствованию и случаи применения в террористической деятельности делают вопросы защиты военнослужащих Вооруженных сил Украины от боевых отравляющих веществ крайне актуальными. Цель исследования: оценить современное состояние медицинской защиты и обеспечение антидотами военнослужащих Вооруженных сил Украины от боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Материалы и методы. Проведен анализ обеспечения антидотами военнослужащих в Вооруженных силах Украины за последние 20 лет. Рассмотрены приказы Министерства обороны и Министерства здравоохранения Украины, касающиеся комплектно-табельного оснащения медицинской службы Вооруженных сил Украины. Применены методы исследования: исторический, библиосемантический и системного подхода. Результаты. Установлено, что в конце 90-х — начале 2000-х годов в перечне и содержании сумок и комплектов медицинской службы Вооруженных сил Украины находились в достаточном количестве все необходимые медикаментозные препараты военного назначения. К сожалению, сегодня среди индивидуальных комплектов медицинской защиты профилактические антидоты к веществам нервно-паралитического действия отсутствуют. Также отсутствуют необходимые антидоты и средства фармакологической коррекции при воздействии отравляющих веществ в других сумках и комплектах, применяемых в подразделениях и частях. Следует учитывать, что сегодня на востоке Украины под контроль террористов попало много промышленных предприятий, террористические диверсии на которых могут повлечь чрезвычайные ситуации техногенного и военного характера, которые по масштабам и последствиям близки к применению химического оружия. Выводы. Обнаружено полное отсутствие оснащения медицинской службы Вооруженных сил Украины медицинскими средствами профилактики, оказания помощи и лечения пораженных отравляющими веществами. В настоящее время в условиях современного вооруженного конфликта, где вероятность применения оружия массового поражения, в том числе ядовитых веществ нервно-паралитического действия, крайне высокая, наличие антидотов к боевым отравляющим веществам является критически важным условием для сохранения жизни и боеспособности личного состава.

Background. The accumulation of huge quantities of chemical weapon in certain countries of the world, the continuing research work on its improvement and cases of use in terrorist activities make the problem of the protection of military personnel of the Armed Forces of Ukraine from toxic warfare agents extremely relevant. The research aimed to assess the current state of medical protection and provision of antidotes from toxic warfare agents of neuro-paralytic action to servicemen of the Armed Forces of Ukraine. Material and methods. The provision of antidotes to servicemen in the Armed Forces of Ukraine for the past 20 years has been analyzed. The orders of the Ministry of Defense and the Ministry of Health of Ukraine regarding the full-board equipment of the medical service of the Armed Forces of Ukraine are considered. The research methods applied were as following: historical, bibliosemantic and systematic approaches. Results. The authors review the historical aspects of the development and use of chemical weapons. The global danger of the use of nerve agents such as Novichok is defined. The characteristic of losses from the use of organophosphorus toxic substances depending on the level of the organization of medical care at different stages of its delivery was given. The main directions of the development of medical protection means from organophosphorus toxic substances are analysed. The last orders of the Ministry of Defense and the Ministry of Health of Ukraine regarding the complete and standard equipment of the medical service for the Armed Forces of Ukraine are considered. The authors conducted a comparative analysis of the individual kit (different sets) used in Ukraine and the USA. The first-aid medical kit of the general medical personnel was found to be intended for reducing the impact of the striking factors of firearms and first aid through self-help and mutual assistance. There are no means for preventing or reducing the damaging effect of military toxicants and for the provision of medical care in case of injury by them (therapeutic antidote). In the serviceman's individual first-aid kit of the Special Operations Forces, there are no medicines (antidotes) for the provision of medical assistance in case of damage due to the paralytic action of toxicants. Only in the first-aid kit for the group of Special Operations Forces, there is atropine sulphate (solution for injection 0.1% ampoule 1.0). The authors emphasize that in the US Armed Forces a serviceman has the individual medical tools. These tools include the MARK I Kit, a set of therapeutic antidotes for nerve agents Nerve Agent Antidote Kit. It is a double container, in which two auto-inverters with antidotes are inserted. The newer model, ATNNA (Antidote Treatment Nerve Agent Auto-Injector), contains both preparations — atropine and pralidoxime chloride in a single injector, which simplifies the injection. The most important requirement for individual sets of medical protection is the presence of preventive use that eliminates the effects of mass destruction weapons or significantly reduces them. The preventive antidotes for organophosphorus substances have been developed based on the reversible inhibitors of cholinesterase. Such antidote in the United States is pyridostigmine — a pill (30 mg) used before the contact with an organophosphorus substance, and repeatedly, if necessary, after 6–8 hours. Authors stated that in the late 1990s and early 2000s, all the necessary medical preparations for military use were scarce in the kits of the Armed Forces of Ukraine. Today, there are no prophylactic antidotes for organophosphorus agents in the individual medical kits. Also, there are no necessary antidotes. The authors note that today in the East of Ukraine, many industrial enterprises have been taken by the terrorists. Terrorist diversion can cause man-made and war-time emergencies with after-effects close to those of chemical weapons. Therefore, the medical protection of the personnel of the armed forces is one of the key factors determining the ability to conduct combat in the context of a modern war that has the risk of using mass destruction weapons. Conclusions. The complete absence of the medical equipment of the Armed Forces of Ukraine for the medical prophylaxis, assistance, and treatment of the people affected by the toxic agents was revealed. Today, in the context of a modern armed conflict, where the probability of using mass destruction weapons including toxic nerve agents is extremely high, the presence of antidotes to toxic warfare agents is a critical condition for the preservation of life and combat capability of the personnel.


Keywords

військова токсикологія; хімічна зброя; отруйні речовини нервово-паралітичної дії; медичний захист військовослужбовців

военная токсикология; химическое оружие; ядовитые вещества нервно-паралитического действия; медицинская защита военнослужащих

military toxicology; chemical weapon; toxic nerve agents; medical protection of military personnel


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2017 рік. URLhttps://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-Ukrayini-za-2015-rik.html (дата звернення: 25.05.2019).

2. Балан Г.М., Проданчук Н.Г., Бубало H.H., Бабич В.А., Харченко О.А. Состояние и перспективы антидотной терапии острых отравлений пестицидами. Современные проблемы токсикологии. 2015. № 1/2. С. 67-76.

3. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник. За ред. Ю.М. Скалецького, І.Р. Мисули. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 362 с.

4. Левченко О.Є., Савицький В.Л., Козачок В.Ю., Сагло В.І. Військова токсикологія, радіологія, медичний захист: Підручник. За ред. проф. О.Є. Левченко. Київ: УВМА, 2017. 785 с.

5. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2017 році. URL: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=389980. (дата звернення: 25.05.2019).

6. Жан Паскаль Зандерс и Мария Вальберг. Развитие ситуации в области химического и биологического оружия и контроля над ним. СИПРИ, 2000. Ч. 3. С. 502.

7. Левченко О.Є. Хімічна безпека як елемент національної безпеки. Наука і практика. 2014. № 1(2). С. 105-110.

8. Левченко О.Є., Сагло В.І. Небезпечні хімічні речовини. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах. Київ: Українська військово-медична академія, 2013. 196 с.

9. Левченко О.Є., Торбін В.Ф. та ін. Санітарно-хімічний та радіометричний контроль у медичних підрозділах і частинах Збройних Сил України: Навчальний посібник. Київ: УВМА, 2006. 120 с.

10. Левченко О.Є., Барасій М.І. та ін. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник. Київ: УВМА, 2003. 100 с.

11. Організація із заборони хімічної зброї. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. URL: https://www.opcw.org (дата звернення: 25.05.2019).

12. Оцінка радіаційної і хімічної обстановки: Навчальний посібник. За ред. проф. О.Є. Левченка. Київ: СДП Чалчинська Н.В., 2014. 256 с.

13. Проданчук Н.Г., Балан Г.М., Кривенчук В.Е., Проданчук Г.Н., Курдиль Н.В., Бабич В.А., Харченко О.А., Бубало Н.Н. О необходимости создания производства реактиваторов холинэстеразы в Украине для лечения острых отравлений фосфорорганическими соединениями. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2014. № 3. С. 14-22.

14. Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05 січня 2017 р. № 6/Верховна Рада України. URLhttps://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0113-17 (дата звернення: 25.05.2019).

15. Спеціальна обробка: Навчальний посібник. За ред. проф. О.Є. Левченка. Київ: УВМА, 2012. 184 с.

16. Aas P. The threat of mid-spectrum chemical warfare agents. Prehosp Disaster Med. 2003 Oct — Dec. 18(4). Р. 306-12.

17. Avril A. Therapeutic Antibodies for Biodefense. Adv. Exp. Med. Biol. 2017. 1053. Р. 173-205. doi: 10.1007/978-3-319-72077-7_9. Review.

18. Bajgar J., Kassa J., Kucera T., Musilek K., Jun D., Kuca K. Some Possibilities to Study New Prophylactics against Nerve Agents. Mini Rev. Med. Chem. 2019, Feb 28. doi: 10.2174/1389557519666190301112530. [Epub ahead of print]

19. Bhakhoa H., Rhyman L., Ramasami P. Theoretical study of the molecular aspect of the suspected «novichok» agent A234 of the Skripal poisoning. R. Soc. Open. Sci. 2019, Feb 6. 6(2). 181831. doi: 10.1098/rsos.181831. eCollection 2019 Feb.

20. Chai P.R., Boyer E.W., Al-Nahhas H., Erickson T.B. Toxic chemical weapons of assassination and warfare: nerve agents VX and sarin. Toxicol Commun. 2017. 1(1). Р. 21-23. doi: 10.1080/24734306.2017.1373503. Epub 2017, Sep 7.

21. Costanzi S., Machado J.H., Mitchell M. Nerve Agents: What They Are, How They Work, How to Counter Them. ACS Chem Neurosci. 2018, May 16. 9(5). Р. 873-885. doi: 10.1021/acschemneuro.8b00148. Epub 2018, Apr 25. Review.

22. Franca T.C.C., Kitagawa D.A.S., Cavalcante S.F.A., da Silva J.A.V., Nepovimova E., Kuca K. Novichoks: The Dangerous Fourth Generation of Chemical Weapons. Int. J. Mol. Sci. 2019, Mar 11. 20(5). pii: E1222. doi: 10.3390/ijms20051222. Review.

23. Goswami D.G., Kant R., Tewari-Singh N., Agarwal R. Efficacy of anti-inflammatory, antibiotic and pleiotropicagentsin reversing nitrogen mustard-induced injury in ex vivo cultured rabbit cornea. Toxicol. Lett. 2018, Sep 1. 293. Р. 127-132. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.11.026. Epub 2017, Nov 23.

24. Housecroft C.E. Nature’s Chemical Weapons: Beetle Defenses. Chimia (Aarau). 2019, May 29. 73(6). Р. 420-421. doi: 10.2533/chimia.2019.420.

25. Iyengar A.R., Pande A.H. Organophosphate-Hydrolyzing Enzymes as First-Line of Defence against Nerve Agent-Poisoning: Perspectives and the Road Ahead. Protein J. 2016 Dec. 35(6). Р. 424-439. Review.

26. Kassa J. Nerve paralytic agents-the greatest threat for mass poisoning during chemical warfare or terrorist attacks. Cas. Lek. Cesk. 2001, Dec 6. 140(24). Р. 745-51.

27. Katalinić M., Šinko G., MačekHrvat N., Zorbaz T., Bosak A., Kovarik Z. Oxime-assisted reactivation of tabun-inhibited acetylcholinesterase analysed by active site mutations. Toxicology. 2018, Aug 1. Р. 406-407: 104-113. doi: 10.1016/j.tox.2018.05.008. Epub 2018 May.

28. Kloske M., Witkiewicz Z. Novichoks. The A group of organophosphorus chemical warfare agents. Chemosphere. 2019. Apr. 221. Р. 672-682. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.01.054. Epub 2019 Jan 14. Review.

29. Kuca K., Musilek K., Jun D., Zdarova-Karasova J., Nepovimova E., Soukup O., Hrabinova M., Mikler J., Franca T.C.C., Da Cunha E.F.F., De Castro A.A., Valis M., Ramalho T.C. A newly developed oxime K203 is the most effective reactivator of tabun-inhibited acetylcholinesterase. BMC Pharmacol. Toxicol. 2018, Feb 21. 19(1). Р. 8. doi: 10.1186/s40360-018-0196-3.

30. Kuca K., Pohanka M. Chemical warfare agents. EXS. 2010. 100. Р. 543-58.

31. Maček Hrvat N., Zorbaz T., Šinko G., Kovarik Z. The estimation of oxime efficiency is affected by the experimental design of phosphylated acetylcholinesterase reactivation. Toxicol Lett. 2018, Sep 1. 293. Р. 222-228. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.11.022. Epub 2017, Nov 24.

32. Mann T.M., Price M.E., Whitmore C.L., Perrott R.L., Laws T.R., McColm R.R., Emery E.R., Tattersall J.E.H., Green A.C., Rice H. Bioscavenger is effective as a delayed therapeutic intervention following percutaneous VX poisoning in the guinea-pig. Toxicol. Lett. 2018, Sep 1. 293. Р. 198-206. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.11.029. Epub 2017, Nov 26.

33. Naughton S.X., Terry A.V. Jr. Neurotoxicity in acute and repeated organophosphate exposure. Toxicology. 2018. Sep 1. 408. Р. 101-112. doi: 10.1016/j.tox.2018.08.011. Epub 2018, Aug 23. Review.

34. Nixdorff K., Borisova T., Komisarenko S., Dando M. Dual-Use Nano-Neurotechnology: An assessment of the implications of trends in science and technology. Politics Life Sci. 2018 Dec. 37(2). Р. 180-202. doi: 10.1017/pls.2018.15.

35. Patocka J., Fusek J. Chemical agents and chemical terrorism. Cent. Eur. J. Public Health. 2004 Mar. 12 Suppl. Р. 75-7.

36. Poirier L., Jacquet P., Plener L., Masson P., Daudé D., Chabrière E. Organophosphorus poisoning in animals and enzymatic antidotes. Environ Sci. Pollut. Res. Int. 2018, Jun 29. doi: 10.1007/s11356-018-2465-5. [Epub ahead of print].

37. Rodgers G.C., Condurache C.T. Antidotes and treatments for chemical warfare/terrorism agents: an evidence-based review. Clin. Pharmacol. Ther. 2010. Sep. 88(3). Р. 318-27. doi: 10.1038/clpt.2010.152. Epub 2010, Aug 4.

38. Rose D., Schmidt A., Brandenburger M., Sturmheit T., Zille M., Boltze J. Sulfur mustard skin lesions: A systematic review on pathomechanisms, treatment options and future research directions. Toxicol. Lett. 2018, Sep 1. 293. Р. 82-90. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.11.039. Epub 2017, Dec 2. Review.

39. Siegert M., Kranawetvogl A., Thiermann H., John H. Glutathione as an antidote for sulfur mustard poisoning: Mass spectrometric investigations of its potency as a chemical scavenger. Toxicol. Lett. 2018, Sep 1. 293. Р. 31-37. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.12.013. Epub 2017, Dec 23.

40. Wilhelm C.M., Snider T.H., Babin M.C., Platoff G.E. Jr, Jett D.A., Yeung D.T. Evaluating the broad-spectrum efficacy of the acetylcholinesterase oximes reactivators MMB4 DMS, HLö-7 DMS, and 2-PAM Cl against phorateoxon, sarin, and VX in the Hartley guinea pig. Neurotoxicology. 2018 Sep. 68. Р. 142-148. doi: 10.1016/j.neuro.2018.07.014. Epub 2018, Jul 26.


Back to issue