Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

The principles of clinical diagnosis and intensive care of patients suffered from chemical agents during terrorist attacks

Authors: Устінова Л.А.(1), Курділь Н.В.(2), Сагло В.І.(1), Євтодьєв О.А.(1), Падалка В.М.(3), Іващенко О.В.(4)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(4) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. З початком гібридної війни на Донбасі хімічна терористична загроза в Україні стала реальністю. За таких умов військова дисципліна «токсикологія, радіологія та медичний захист» набула особливої актуальності в підготовці лікарів різних спеціальностей. Мета дослідження: обґрунтувати актуальність післядипломної підготовки лікарів на циклі тематичного вдосконалення «Медичний захист від хімічних агентів під час терористичних атак» в межах навчальної дисципліни «військова токсикологія, радіологія та медичний захист». Матеріали та методи. Проведено аналіз джерел наукової інформації з питань медичного забезпечення при ураженні токсикантами, що застосовуються при сучасних військових конфліктах і терористичних актах. Розглянуто рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Агентства зі скорочення військової загрози міністерства оборони США, Організації з заборони хімічної зброї, Національного центру біотехнологічної інформації США з цих питань. Застосовані методи дослідження: системного підходу, історичний, бібліосемантичний, контент-аналізу. Результати. Необхідність розширення знань у сфері сучасної військової токсикології для лікарів різних спеціальностей обумовила розробку нової програми тематичного удосконалення за напрямком «Медичний захист від хімічних агентів під час терористичних атак». В умовах гібридної війни медичну допомогу має надавати персонал з високим рівнем підготовки в питаннях медичного сортування, визначення специфічних токсичних синдромів, застосування заходів протихімічного захисту тощо. Однак сьогодні ми стикаємося з багатьма проблемами в цій сфері. Більша частина рекомендованих ВООЗ антидотів відсутня в Україні, тому головний акцент слід зробити на заходи інтенсивної терапії. В даній роботі ми зосередили увагу на основних проблемних питаннях, що можуть виникнути під час лікування постраждалих від різних хімічних агентів (легеневих, кров’яних, нервових, шкірних) в умовах відділень реанімації та інтенсивної терапії звичайних районних і міських лікарень. Висновки. Підвищення обізнаності лікарів про особливості клінічної дії найбільш поширених хімічних агентів є умовою надання своєчасної і ефективної медичної допомоги та збереження здоров’я медичного персоналу, який потенційно наражається на ризик хімічного ураження під час виконання професійної діяльності.

Актуальность. С началом гибридной войны в Донбассе химическая террористическая угроза в Украине стала реальностью. В этих условиях военная дисциплина «токсикология, радиология и медицинская защита» приобрела особую актуальность в подготовке врачей различных специальностей. Цель исследования: обосновать актуальность последипломной подготовки врачей на цикле тематического усовершенствования «Медицинская защита от химических агентов во время террористических атак» в рамках учебной дисциплины «военная токсикология, радиология и медицинская защита». Материалы и методы. Проведен анализ источников научной информации, касающейся вопросов медицинского обеспечения пострадавших от токсических агентов, применяемых при современных военных конфликтах и террористических актах. Рассмотрены рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Агентства по уменьшению угрозы министерства обороны США, Организации по запрещению химического оружия, Национального центра биотехнологической информации США по данным вопросам. Применены следующие методы исследования: системного подхода, исторический, библиосемантический и контент-анализа. Результаты. Необходимость расширения знаний в области современной военной токсикологии для врачей различных специальностей обусловила разработку новой программы тематического усовершенствования по теме «Медицинская защита от химических агентов во время террористических атак». В условиях гибридной войны медицинскую помощь должен предоставлять персонал с высоким уровнем подготовки в вопросах медицинской сортировки, оценки специфических токсических синдромов, противохимической защиты и т.д. Однако на сегодняшний день мы сталкиваемся со многими проблемами в этой сфере. Большая часть рекомендованных ВОЗ антидотов сегодня отсутствует в Украине, поэтому главный акцент следует делать на мероприятиях интенсивной терапии. В данной работе мы сосредоточили внимание на основных проблемных вопросах, которые могут возникнуть во время лечения пострадавших от различных химических агентов (легочных, кровяных, нервных, кожных) в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии обычных районных и городских больниц. Выводы. Повышение осведомленности врачей об особенностях клинического действия наиболее распространенных химических агентов является условием предоставления своевременной и эффективной медицинской помощи и сохранения здоровья медицинского персонала, который потенциально подвергается риску химического поражения в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Background. With the onset of the hybrid war in the Donbas, the chemical terrorist threat in Ukraine has become a reality. Under such conditions, the discipline “Military Toxicology, Radiology and Medical Protection” became especially relevant in the training of doctors of various specialties. The study aimed to substantiate the relevance of postgraduate training for doctors in the thematic improvement cycle “Medical protection from chemical agents during terrorist attacks” within the discipline “Military Toxicology, Radiology and Medical Protection”. Material and methods. The sources of scientific information on issues of medical care in case of damage by toxicants used in contemporary military conflicts and terrorist acts were analysed. The recommendations of the World Health Organization, the Defense Threat Reduction Agency (USA), the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, and the National Centre for Biotechnological Information (USA) on these issues were considered. The research methods applied were as follows: a system approach, historical, bibliosemantic methods, content analysis. Results. The necessity of expanding knowledge in the field of modern military toxicology led to the development of a new program of thematic improvement in the direction called “Medical protection from chemical agents during terrorist attacks”. The current organization of the medical care in Ukraine, in the absence of the disaster medicine system, in case of a terrorist chemical incident, relies exclusively on the resources of ambulance teams that can provide emergency assistance and evacuation to the territorial healthcare facilities, staffed by civilian medical staff. In the hybrid war, the specified level of medical care should be provided by highly trained personnel in the field of medical triage, definition and evaluation of the severity of specific toxidromes, emergency response, if necessary, for resuscitation measures, chemical protection measures, etc. However, today we have many problems in this area. Most of the WHO recommended antidotes are currently unavailable due to their absence in Ukraine, both in hospitals and in the planned equipment of the military units and brigades of the Armed Forces of Ukraine. Therefore, the main emphasis should be placed on intensive care, which can be carried out in the intensive care unit of any hospital. Firstly, it is necessary to specify the key conditions that can help to save the life of the victim, especially in cases when the toxic agent cannot be timely identified. In this article, we focus on the main problems that may arise in the treatment of patients affected by the chemical agents in the emergency departments and resuscitation and intensive care units of ordinary district and city hospitals. The experience of chemical attacks and catastrophes proves that in most chemical incidents with a large number of injured, up to 35 % of hospitalized patients need help in conditions of a resuscitation unit. The emergency doctor should be well acquainted with the list of modern chemical agents and their hazardous characteristics. In addition to the specific characteristics of chemical agents, the organizational features of the healing process should be taken into account. All patients are a potential source of contamination; the contact with them requires the protection of medical personnel. The patients delivered from a chemical focus may have various causes of health impairment, and other medical problems can be easily missed. Chemical injuries are often combined with traumatic ones; under such conditions, contaminated open wounds are an active source of poisoning. There is a high probability of a combination of biological and chemical agents, and since the action of biological agents tends to manifest later, this could potentially lead to erroneous diagnosis. During the terrorist attacks, victims may develop very different symptoms of a lesion, due to the characteristics of the chemical agent, routes of admission, dose and exposure, concomitant somatic diseases, sex, age, pregnancy, etc. The delayed toxic effects should be taken into account when entering the hospital; at an early stage of poisoning, the victims may appear to be stable, but with time decompensation develops (especially in case of pulmonary agents). In several cases, when they arrive in a hospital, the victims have a clinical picture of the terminal condition, which is confirmed by the signs of severe dysfunction of organs and systems; but under the influence of antidotes and timely integrated therapy, the lost functions of organs and systems can be fully restored. Therefore, for all critical cases without exception, the intensivists should be prepared to provide respiratory system dissection, tracheal intubation, oxygenation and infusion support. The chemical agents can interact with the medicines used in intensive care unit, and the physician should remember this interaction (nerve agents and neuromuscular blockers, respiratory analgesics and narcotic analgesics, fluorocarbon anaesthetics and adrenergic agents, and many others). It should be kept in mind that under conditions of alkalosis (against the backdrop of massive haemolysis, for example poisoning with arsenic hydrogen) or acidosis (when poisonings with methaemoglobin generators, for example, salts of nitrous acid, aliphatic nitrites), the effects of many drugs are significantly changed. For any country, acts of chemical terrorism are extremely costly events that can quickly eliminate operational and reserve resources and block the work of the healthcare system in a separate region, therefore, for the efficient planning of resources, the planned emergency and training activities must be mandatory. Besides medical care, psychological assistance is obligatory. Conclusions. Increasing the awareness of physicians about the peculiarities of the clinical actions of the most commonly used chemical agents is a guarantee of timely and effective medical care and preservation of health of medical personnel who are potentially exposed to the risk of chemical damage during their professional activity.


Keywords

токсикологія; гострі отруєння; хімічний тероризм; хімічна зброя

токсикология; острые отравления; химический терроризм; химическое оружие

toxicology; acute poisoning; chemical terrorism; chemical weapons


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. World Health Organization (WHO). Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.who.int/ru (дата звернення: 11.06.2019).

2. Defense Threat Reduction Agency (DTRA). Офіційний сайт Агенції з мінімізації загроз. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.dtra.mil (дата звернення: 11.06.2019).

3. Organization for the Prohibitions of Chemicals Weapons (OPCW). Офіційний сайт Організації із заборони хімічної зброї. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention (дата звернення: 11.06.2019).

4. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Офіційний сайт Національного центру біотехнологічної інформації США. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov (дата звернення: 11.06.2019).

5. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: підручник. За ред. Ю.М. Скалецького, І.Р. Мисули. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 362 с.

6. Військова токсикологія, радіологія, медичний захист: підручник. За ред. проф. О.Є. Левченко. К.: УВМА, 2017. 785 с.

7. Левченко О.Є., Барасій М.І. та ін. Медичні аспекти хімічної зброї: навчальний посібник. К.: УВМА, 2003. 100 с.

8. Левченко О.Є., Сагло В.І. Небезпечні хімічні речовини. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах: навчальний посібник. К.: УВМА, 2013. 196 с.

9. Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження: навчальний посібник. За ред. проф. О.Є. Левченка. К.: УВМА, 2014. 404 с.

10. Спеціальна обробка: навчальний посібник. За ред. проф. О.Є. Левченка. К.: УВМА, 2012. 184 с.

11. Hurst G. et al. Medical Management of Chemical Casualties Handbook, 4th edition. Aberdeen Proving Ground: US Army Medical Research Institute of Chemical Defense; 2007. [Electronic resource]. URL: https://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/army/other/mmcc-hbk_4th-ed.pdf.

12. US CDC Emergency Room Procedures in Chemical Hazard Emergencies: A Job Aid. Atlanta: US Centers for Disease Control; 2013. [Electronic resource]. URL: http://www.cdc.gov/nceh/demil/articles/initialtreat.htm.

13. CBRN incidents: clinical management and health protection. London: Public Health England; 2008. [Electronic resource]. URL: http://www.hpa.org.uk/Topics/EmergencyResponse.

14. US ATSDR. Medical Management Guidelines for Nerve Agents. [Electronic resource]. URL: http://www.atsdr.cdc.gov/mmg/mmg.asp?id=523&tid=93.

15. Tuorinsky S.D. Medical Aspects of Chemical Warfare. Washington: Borden Institute; 2008. [Electronic resource]. URL: http://www.cs.amedd.army.mil/borden/Portlet.aspx?id=d3d11f5a-f2ef-4b4e-b75b-6ba4b64e4fb2.

16. Zilker T. Medical management of incidents with chemical warfare agents. Toxicology. 2005. 214. 221-31.

17. Kales S.N., Christiani D.C. Acute chemical emergencies. N. Engl. J. Med. 2004. 350. 800-8.

18. Betten D.P., Vohra R.B., Cook M.D., Matteuci M.J., Clark R.F. Antidote use in the critically ill poisoned patient. J. Intensive Care Med. 2006. 21. 255-77.

19. Вибух у Тяньцзіні: [Електронний ресурс]. Вікіпедія — вільна енциклопедія. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/wiki/Вибух_у_Тяньцзіні_(2015) (дата звернення: 11.06.2019).

20. Eckstein M. Enhancing public health preparedness for a terrorist attack involving cyanide. J. Emerg. Med. 2008. 35. 59-65.

21. Fortin J.L., Desmettre T., Manzon C. et al. Cyanide poisoning and cardiac disorders: 161 cases. J. Emerg. Med. 2010. 38. 467-76.

22. Pfizer. Hydroxocobalamin: Cyanokit datasheet. [Electronic resource]. URL: http://www.cyanokit.com/resources.aspx.

23. WHO concerned about suspected chemical attacks in Syria. [Electronic resource]. URL. https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2018/chemical-attacks-syria/en.]

24. Van Sickle D., Wenck M.A., Belflower A. et al. Acute health care effects after exposure to chlorine gas released after a train derailment. Am. J. Emerg. Med. 2009. 27. 1-7.

25. Muskat P.C. Mass casualty chemical exposure and implications for respiratory failure. Respir Care. 2008. 53. 58-63.

26. Graniteville train crash. [Електронний ресурс]. Вікіпедія — вільна енциклопедія. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Graniteville_train_crash (дата звернення: 11.06.2019).

27. Grainge C., Rice P. Management of phosgene-induced acute lung injury. Clin. Toxicol. 2010. 48. 497-508.

28. Iraqi unit with U.S. Australian advisers hit by ISIS mustard agent. [Electronic resource]. CBS NEWS — URL: https://www.cbsnews.com/news/iraqi-unit-with-us-australian-advisers-hit-by-isis-mustard-agent.

29. Ірано-іракська війна. [Електронний ресурс]. Вікіпедія — вільна енциклопедія. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірано-іракська_війна (дата звернення: 11.06.2019).

30. Аум Синрике. [Електронний ресурс]. Вікіпедія — вільна енциклопедія. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аум_Синрике (дата звернення: 11.06.2019).

31. Newmark J. Therapy for nerve agent poisoning. Arch. Neurol. 2004. 61. 649-52.

32. Yanagisawa N., Morita H., Nakajima T. Sarin experiences in Japan: acute toxicity and long-term effects. J. Neurol. Sci. 2006. 249. 76-85.

Similar articles

The role of the military medical service in the formation of chemical safety in Ukraine: postgraduate training of military toxicologists
Authors: Устінова Л.А.(1), Барасій М.І.(1), Євтодьєв О.А.(1), Сагло В.І.(1), Курділь Н.В.(2), Гаврилко Є.В.(3), Падалка В.М.(4)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової й хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
(4) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №7(94), 2018
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
On the need to develop a centralized system of antidote therapy
Authors: Іващенко О.В., Устінова Л.А., Курділь Н.В., Падалка В.М., Андрющенко В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
КЗ «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Current problems of the health protection of Ukrainian Armed Forces servicemen from military toxic agents
Authors: Устінова Л.А.(1), Сагло В.І.(1), Баркевич В.А.(1), Курділь Н.В.(2), Євтодьєв О.А.(1), Каплюк О.Б.(1)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Medical protection for combined injuries: doctor’s tactics in infection of the wound and burn surface with poisonous substances
Authors: Устінова Л.А.(1), Євтодьєв О.А.(1), Курділь Н.В.(2), Падалка В.М.(3), Іващенко О.В.(4), Андрющенко В.В.(5), Калиш М.М.(5)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(4) — Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(5) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, токсикологічний центр, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №7(94), 2018
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue