Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Some indicators of biochemical and hormonal homeostasis in internally displaced women with threatened miscarriage, living in the Luhansk region

Authors: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Загроза переривання вагітності (ЗПВ) — найпоширеніше ускладнення вагітності, що виникає в 15–20 % випадків триваючої вагітності. Мета дослідження: вивчити особливості електролітного статусу й рівня вітаміну 25(ОН)D у вагітних із ЗПВ у I і II триместрах, які проживають у Луганській області й мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для удосконалення лікувально-профілактичних заходів і профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у таких жінок. Матеріали та методи. Обстежено 27 вагітних, які мали статус ВПО й перебували на стаціонарному лікуванні з приводу ЗПВ у лікарнях, які розташовані в Луганській області (група I). Контрольну групу становили 30 вагітних жінок із необтяженим анамнезом із фізіологічним перебігом вагітності аналогічного гестаційного терміну (група II). Проводилося клініко-акушерське обстеження, визначення вмісту вітаміну 25(ОН)D і концентрації мікроелементів Na+, K+, Cl+, Ca2+, P, Mg, Zn у сироватці крові. Результати. Встановлено, що у вагітних групи I концентрації магнію (0,74 (0,73–0,78)) і вітаміну 25(ОН)D (26,85 (23,38–29,04)) вірогідно нижчі порівняно з контрольною групою (0,79 (0,75–0,83) і 28,21 (25,85–29,15) відповідно). У групі I виявлено позитивний кореляційний зв’язок між концентраціями вітаміну 25(ОН)D та іонізованого кальцію (r = 0,445; р = 0,02), між концентрацією фосфору й індексом маси тіла (r = 0,456; р = 0,017). Висновки. Антенатальне вивчення вмісту електролітів і вітаміну 25(ОН)D у сироватці крові вагітних із симптомами ЗПВ і статусом ВПО дозволить індивідуалізувати підхід до ведення вагітності й своєчасно розробити в разі потреби корегуючі й реабілітаційні заходи, які будуть сприяти благополучному завершенню вагітності й впливати на здоров’я матері та її потомства.

Актуальность. Угроза прерывания беременности (УПБ) — самое распространенное осложнение беременности, возникающее в 15–20 % случаев продолжающейся беременности. Цель исследования: изучить особенности электролитного статуса и уровня витамина 25(ОН)D у беременных с УПБ в I и II триместрах, проживающих в Луганской области и имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), для совершенствования лечебно-профилактических мероприятий и профилактики акушерских и перинатальных осложнений у таких женщин. Материалы и методы. Обследовано 27 беременных, которые имели статус ВПЛ и находились на стационарном лечении по поводу УПБ в больницах, расположенных в Луганской области (группа I). Контрольную группу составили 30 беременных женщин с неотягощенным анамнезом и физиологическим течением беременности аналогичного гестационного срока (группа II). Проводилось клинико-акушерское обследование, определение содержания витамина 25(ОН)D и концентрации микроэлементов Na+, K+, Cl+, Ca2+, P, Mg, Zn в сыворотке крови. Результаты. Установлено, что у беременных группы I концентрации магния (0,74 (0,73–0,78)) и витамина 25(ОН)D (26,85 (23,38–29,04)) достоверно ниже по сравнению с контрольной группой (0,79 (0,75–0,83) и 28,21 (25,85–29,15) соответственно). В группе I выявлена положительная корреляционная связь между концентрациями витамина 25(ОН)D и ионизированного кальция (r = 0,445; р = 0,02), между концентрацией фосфора и индексом массы тела (r = 0,456; р = 0,017). Выводы. Антенатальное изучение содержания электролитов и витамина 25(ОН)D в сыворотке крови беременных с симптомами УПБ и статусом ВПЛ позволит индивидуализировать подход к ведению и своевременно разработать в случае необходимости корригирующие и реабилитационные мероприятия, которые будут способствовать благополучному завершению беременности и влиять на здоровье матери и ее потомства.

Background. The threatened miscarriage is the most common pregnancy complication that occurs in 15–20 % of cases of ongoing pregnancy. The aim of this work was to study the features of electrolyte status and level of vitamin 25(OH)D in pregnant women with threatened miscarriage in I and II trimesters, living in the Luhansk region and having the status of internally displaced persons (IDP), to improve treatment and preventive measures and prevent obstetric and perinatal complications in such women. Materials and methods. The study included 27 pregnant women who had IDP status and were hospitalized for threatened miscarriage to the hospitals, located in the Luhansk region (group I). The control group consisted of 30 pregnant women with no relevant past medical history and with physiological course of pregnancy with similar gestation period (group II). Clinical and obstetric examinations were carried out, the content of vitamin 25(OH)D and the concentration of trace elements such as Na+, K+, Cl+, Ca2+, P, Mg, Zn in the blood serum were determined. Results. It was found that in pregnant women of group I, the concentrations of magnesium (0.74 (0.73–0.78)) and vitamin 25(OH)D (26.85 (23.38–29.04)) were significantly lower compared with the control group (0.79 (0.75–0.83) and 28.21 (25.85–29.15), respectively). In group I, a statistically significant positive correlation was found between the concentrations of vitamin 25(OH)D and ionized calcium (r = 0.445, p = 0.02), between the content of phosphorus and the body mass index (r = 0.456, p = 0.017). Conclusions. Antenatal study of electrolyte and vitamin 25(OH)D content in the blood serum of pregnant women with symptoms of threatened miscarriage and IDP status will allow us to individualize the approach to the management of pregnancy and to develop timely, if necessary, corrective and rehabilitation measures that will contribute to a successful pregnancy outcome and influence the health of the mother and her offspring.


Keywords

вагітність; загрозливе переривання вагітності; вітамін D; електроліти

беременность; угрожающее прерывание беременности; витамин D; электролиты

pregnancy; threatened miscarriage; vitamin D; electrolytes


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. IDCP Global Overview 2015: People Internally Displaced by Conflict and Violence (2015). URL: http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/20150506-global-overview-2015-en.pdf

2. Allansson M., Melander E., Themnér L. Organized violence, 1989–2016. J. Peace Res. 2017. 54(4). 574-87. doi: 10.1177/0022343317718773.

3. Forced displacement in 2018. Global trends. URL: https://www.unhcr.org/globaltrends2018/

4. Global Report on Internal Displacement 2019. Available from: http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2019-IDMC-GRID.pdf

5. Ahmed S.R., El-Sammani Mel-K., Al-Sheeha M.A., Aitallah A.S., Jabin Khan F., Ahmed S.R. Pregnancy outcome in women with threatened miscarriage: a year study. Mater. Sociomed. 2012. 24(1). 26-8. doi: 10.5455/msm.2012.24.26-28.

6. Weiss J.L., Malone F.D., Vidaver J. et al. Threatened abortion: A risk factor for poor pregnancy outcome, a population-based screening studyAm. J. Obstet. Gynecol. 2004 Mar. 190(3). 745-50.

7. Liu L., Johnson H.L., Cousens S. et al. Global, regional, and national causes of child mortality: An updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. Lancet. 2012. 379. 2151-2161. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60560-1.

8. Saraswat L., Bhattacharya S., Maheshwari A., Bhattacharya S. Maternal and perinatal outcome in women with threatened miscarriage in the first trimester: a systematic review. BJOG. 2010 Feb. 117(3). 245-57. doi: 10.1111/j.1471-0528.2009.02427.x.

9. Blencowe H., Cousens S., Chou D. et al. Born too Soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. Reprod. Health. 2013. 10(1). S2. doi: 10.1186/1742-4755-10-S1-S2.

10. Van Zijl M.D., Koullali B., Mol B.W., Pajkrt E., Oudijk M.A. Prevention of preterm delivery: Current challenges and future prospects. Int. J. Womens Health. 2016. 8. 633-645. doi: 10.2147/IJWH.S89317.

11. Fuchs F., Senat M.V. Multiple gestations and preterm birth. Semin. Fetal Neonatal Med. 2016. 21. 113-120. doi: 10.1016/j.siny.2015.12.010.

12. Manuck T.A. Racial and ethnic differences in preterm birth: A complex, multifactorial problem. Semin. Perinatol. 2017. 41. 511-518. doi: 10.1053/j.semperi.2017.08.010.

13. Zhang G., Feenstra B., Bacelis J. et al. Genetic Associations with Gestational Duration and Spontaneous Preterm Birth. N. Engl. J. Med. 2017. 377. 1156-1167. doi: 10.1056/NEJMoa1612665.

14. Frey H.A., Klebanoff M.A. The epidemiology, etiology, and costs of preterm birth. Semin. Fetal Neonatal Med. 2016. 21. 68-73. doi: 10.1016/j.siny.2015.12.011.

15. Englund-Ögge L., Brantsæter A.L., Sengpiel V. et al. Maternal dietary patterns and preterm delivery: Results from large prospective cohort study. BMJ. 2014. 348. g1446. doi: 10.1136/bmj.g1446.

16. Chia A.R., Chen L.W., Lai J.S. et al. Maternal Dietary Patterns and Birth Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv. Nutr. 2019. 10. 685-695. doi: 10.1093/advances/nmy123.

17. Ota E., Mori R., Middleton P. et al. Zinc supplementation for improving pregnancy and infant outcome. Cochrane Database Syst. Rev. 2015. 2. CD000230. doi: 10.1002/14651858.CD000230.pub5. 2015;2.

18. Wilson R.L., Grieger J.A., Bianco-Miotto T., Roberts C.T. Association between Maternal Zinc Status, Dietary Zinc Intake and Pregnancy Complications: A Systematic Review. Nutrients. 2016. 8. 641. doi: 10.3390/nu8100641.

19. Crosby D.D., Shepherd E.A., Crowther C., Makrides M. Magnesium supplementation in pregnancy. Cochrane Database Syst. Rev. 2014. 4. CD000937.

20. Dalton L.M., Ní Fhloinn D.M., Gaydadzhieva G.T., Mazurkiewicz O.M., Leeson H., Wright C.P. Magnesium in pregnancy. Nutr. Rev. 2016 Sep. 74(9). 549-57. doi: 10.1093/nutrit/nuw018. Epub 2016 Jul 21.

21. Villar J., Merialdi M., Gulmezoglu A.M. et al. Nutritional interventions during pregnancy for the prevention or treatment of maternal morbidity and preterm delivery: An overview of randomized controlled trials. J. Nutr., 2003. 133. 1606s-1625s. doi: 10.1093/jn/133.5.1606S.

22. Saraf R., Morton S.M., Camargo C.A. Jr, Grant C.C. Global summary of maternal and newborn vitamin D status — a systematic review. Matern. Child Nutr. 2016. 12(4). 647-668. https://doi.org/10.1111/mcn.12210.

23. Zhou S., Tao Y., Huang K., Zhu B. Vitamin D and risk of preterm birth: Up-to-date meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2017. 43. 247-256. doi: 10.1111/jog.13239.

24. Qin L.L., Lu F.G., Yang S.H., Xu H.L., Luo B.A. Does Maternal Vitamin D Deficiency Increase the Risk of Preterm Birth: A Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients. 2016. 8. 301. doi: 10.3390/nu8050301.

25. Kiely M.E., Zhang J.Y., Kinsella M., Khashan A.S., Kenny L.C. Vitamin D status is associated with uteroplacental dysfunction indicated by pre-eclampsia and small-for-gestational-age birth in a large prospective pregnancy cohort in Ireland with low vitamin D status. The American Journal of Clinical Nutrition. 2016 Aug. 104(2). 354-361. https://doi.org/10.3945/ajcn.116.130419.

26. Urrutia R.P., Thorp J.M. Vitamin D in pregnancy: current concepts. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2012. 24. 57-64. doi: 10.1097/GCO.0b013e3283505ab3.

27. Websky K., Hasan A.A., Reichetzeder C., Tsuprykov O., Hocher B. Impact of vitamin D on pregnancy-related disorders and on offspring outcome. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2018 Jun. 180. 51-64. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.11.008.

28. Mehrotra V., Sandhu A., Nautiyal R. Association of vitamin D in pregnancy and after 15 days of delivery along with neonatal. Clinical Nutrition Experimental. 2019. 28. 102-110. https://doi.org/10.1016/j.yclnex.2019.10.001.

29. Kamudoni P., Poole C., Davies S.J. An estimate of the economic burden of vitamin D deficiency in pregnant women in the United Kingdom. Gynecol. Endocrinol. 2016. 32. 592-597. doi: 10,3109/09513590.2016.1160374.

30. Kamal S., Sharan A., Kumar U., Shahi S.K. Serum magnesium level in preterm labour. Indian J. Pathol. Microbiol. 2003 Apr. 46(2). 271-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15022938.

31. Okunade K.S., Oluwole A.A., Adegbesan-Omilabu M.A. A Study on the Association between Low Maternal Serum Magnesium Level and Preterm Labour. Adv. Med. 2014. 2014. 704875. doi: 10.1155/2014/704875.

32. Kiely M., Hemmingway A., O’Callaghan K.M. Vitamin D in pregnancy: current perspectives and future directions. Ther. Adv. Musculoskelet. Dis. 2017 Jun. 9(6). 145-154. doi: 10.1177/1759720X17706453.

Similar articles

Relationship of hormonal profile and anxiety disorders in women — internally displaced persons with threatened miscarriage
Authors: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №4, 2020
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Tension-type headache and migraine in women with threatened miscarriage: clinical and diagnostic aspects
Authors: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Effects of vitamin D on pregnancy, fetal development and children’s health in the postnatal period
Authors: Паєнок О.С.(1), Маслянко В.А.(2), Паньків І.В.(2)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №7, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Dynamics of psychoemotional indicators of internally displaced women with threatened miscarriage against the background of comprehensive treatment
Authors: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №8, 2020
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue