Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020

Back to issue

Organization of security of healthcare facilities

Authors: Кочін І.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Медичні установи часто стають об’єктами вчинення протиправних дій через наявність наркотичних, спиртовмісних і дорогих медичних препаратів, а також цінного діагностичного обладнання й оргтехніки. Ситуація ускладнюється тим, що медичний і допоміжний персонал, пацієнти й відвідувачі в разі нападу не можуть повною мірою протистояти злочинним елементам. Керівництво закладів охорони здоров’я в першу чергу повинно забезпечити безпеку, тобто охорону закладів, персоналу, пацієнтів і відвідувачів, тому слід виконати необхідне планування, ретельну розробку й запровадження охоронних систем разом із комплексом заходів адміністративного характеру. Метою роботи є визначення особливостей охоронної діяльності у сфері захисту закладів охорони здоров’я, проведення аналізу законодавчого й нормативно-правового забезпечення діяльності ліцензованих охоронних структур, а також їх діяльності у сфері галузі охорони здоров’я, визначення потреби в організації таких служб та обґрунтування концептуальних засад побудови інтегрованих систем безпеки закладів охорони здоров’я. Проведено загальний і цілеспрямований аналіз і виконано оцінку законодавчої і нормативно-правової бази охоронної діяльності в Україні щодо її використання для створення служб охорони й забезпечення запобігання скоєнню злочинів у закладах охорони здоров’я. Проведено аналітичне дослідження з опрацювання великої кількості інформаційних джерел (понад 110) щодо створення й діяльності служб охорони в Україні й іноземних державах із використанням методів Content analysis і Open Source Intelligence (OSINT). Досліджена фахова вітчизняна й іноземна спеціальна література, а також інформація з Інтернету про організацію, діяльність, управління й технічне оснащення служб охорони в різних установах, у тому числі в закладах галузі охорони здоров’я. У результаті дослідження, проведеного із залученням фахових експертів служби охорони праці, служби безпеки, пожежної охорони, Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, щодо організації й налагодження оптимального функціонування служб охорони в закладах галузі охорони здоров’я виявлено нагальну необхідність їх створення для забезпечення безпеки, захисту персоналу й пацієнтів, що сприятиме запобіганню вчиненню протиправних дій. Розглянута проблематика функціонування служб охорони в закладах галузі охорони здоров’я є актуальною, вимагає подальшої розробки й обговорення на шпальтах журналу із залученням керівників галузі й закладів охорони здоров’я, фахівців охоронних служб і правоохоронних органів.

Медицинские учреждения часто становятся объектами совершения противоправных действий из-за наличия наркотических, спиртосодержащих и дорогих медицинских препаратов, а также ценного диагностического оборудования и оргтехники. Ситуация осложняется тем, что медицинский и вспомогательный персонал, пациенты и посетители в случае нападения не могут в полной мере противостоять преступным элементам. Руководство учреждений здравоохранения в первую очередь должно обеспечить безопасность, то есть охрану учреждений, персонала, пациентов и посетителей, а потому должно выполнить необходимое планирование, тщательную разработку и внедрение охранных систем вместе с комплексом мероприятий административного характера. Целью работы является определение особенностей охранной деятельности в сфере защиты учреждений здравоохранения, проведение анализа законодательного и нормативно-правового обеспечения деятельности лицензированных охранных структур, а также их деятельности в сфере здравоохранения, определение потребности в организации таких служб и обоснование концептуальных основ построения интегрированных систем безопасности учреждений здравоохранения. Проведен общий и целенаправленный анализ и оценка законодательной и нормативно-правовой базы охранной деятельности в Украине с целью возможности ее использования для создания служб охраны и обеспечения предупреждения совершения преступлений в учреждениях здравоохранения. Проведено аналитическое исследование по обработке большого количества информационных источников (более 110) относительно создания и деятельности служб охраны в Украине и иностранных государствах с использованием методов Content analysis и Open Source Intelligence (OSINT). Исследована профессиональная отечественная и иностранная специальная литература, а также информация из Интернета об организации, деятельности, управлении и техническом оснащении служб охраны в различных учреждениях, в том числе и в учреждениях здравоохранения. В результате исследования, проведенного с привлечением профессиональных экспертов службы охраны труда, службы безопасности, пожарной охраны, Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел Украины, относительно организации и урегулирования оптимального функционирования служб охраны в учреждениях здравоохранения выявена насущная необходимость в их создании для обеспечения безопасности, защиты персонала и пациентов, что будет способствовать предупреждению совершения противоправных действий. Рассмотренная проблематика функционирования служб охраны в учреждениях здравоохранения актуальна, требует дальнейшей разработки и обсуждения на страницах журнала с привлечением руководителей отрасли и учреждений здравоохранения, специалистов охранных служб и правоохранительных органов.

Healthcare facilities often become objects of unlawful acts due to availability of narcotic, alcohol-containing and expensive medicines, as well as valuable diagnostic and office equipment. The situation is complicated by the fact that medical and support staff, patients and visitors are not able to fully resist the criminals in case of an attack. The management of healthcare facilities must first of all ensure safety, that is, protection of facilities, personnel, patients and visitors, and, therefore, carry out the necessary planning, careful development and implementation of security systems, along with a set of administrative measures. The aim of work is to determine the characteristics of security activities in the area of security of healthcare facilities, to analyze the legislative and regulatory support of licensed security structures, as well as their activities in the health sector and to determine the needs for organizing such services, justify the conceptual basis for building integrated security systems. The author has carried out general and targeted analysis and assessment of the legislative and regulatory framework of security activities in Ukraine in the view of possibility of its use to create security services and ensure the prevention of crime in healthcare facilities. Analytical study of a large number of sources (over 110) on the foundation and activities of security services in Ukraine and abroad has been conducted with Content analysis and Open Source Intelligence methods. The professional domestic and foreign special literature is studied, as well as information from the Internet about organization, activities, management and technical equipment of security services in various institutions, in particular healthcare facilities. As a result of a study conducted with the involvement of professional experts from the labor protection, security service, fire-fighting service, and State Security Service under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, it was proved that the organization of optimal functioning of security services in healthcare faci­lities is urgently needed to ensure safety and to protect personnel and patients from commitment of unlawful acts. The considered range of problems regarding the functioning of security services in healthcare facilities is topical and requires further development and discussion on the pages of the journal with the involvement of leaders of industry and healthcare facilities, security professionals and law enforcement agencies.


Keywords

охоронна діяльність; заклад охорони здоров’я; огляд

охранная деятельность; учреждение здравоохранения; обзор

security activities; healthcare facilities; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бесчастний В. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні. Кримінологія. 2017. № 1. С. 207-213.

2. Державна служба статистики України. Україна у цифрах 2017 р. Статистичний збірник. Правосуддя та злочинність. К.: Б.в., 2018. С. 63-68.

3. Лунев В.В. Преступность ХХ века: мировые религиозные и российские тенденции. Москва: Волтерс Клувер, 2005. 912 с.

4. Про зареєстровані кримінальні правопорушення й результати їх досудового розслідування (2011–2019 рр.): статистична інформація Генеральної прокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html.

5. Литвин О.П. Тенденції сучасної злочинності в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 96-105.

6. Мокляк В.В. Кримінологічний аналіз кількісних та якісних показників вимірювання терористичної злочинності в Україні. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2018. № 4. С. 159-163.

7. Васьковська В.П. Складові елементи поняття безпеки людини в структурі права людини на безпеку. Науковий вісник Юридичної академії МВС. 2014. № 4. С. 134-140.

8. Безопасность пациента. Пер. с англ. под ред. Е.Л. Никонова. Москва: ГОЭТАР- Медиа, 2010. 184 с. 

9. Некрасов Д.К., Потапов В.И., Федотов С.А., Бук Т.Н. Разработка документов планирования и обеспечение антитеррористических мероприятий и общественной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях: методические рекомендации. Москва: Б.и., 2012. 10 с.

10. Ильин Л.А., Савкин М.Н., Гринев М.П. Радиологический терроризм — от гипотетических предположений к современным реалиям. Здравоохранение Российской Федерации. 2008. № 1. С. 11-12.

11. Закон України «Про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом» № 1313-VII від 05.06.2014.

12. Указ Президента України «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні» № 53/2019 від 5.03.2019.

13. Зайцев І. Спаси і збережи. Український дiловий тижневик «Контракти». 2005. № 12. С. 18.

14. Вальков А.В., Коряковский Л.Н. Разработка плана действий персонала учреждений здравоохранения при угрозе или совершении теракта. Медицина катастроф. 2012. № 3–4. С. 60.

15. Кочін І.В., Акулова О.М. Діяльність Державної служби медицини катастроф України з протидії біологічному, хімічному та ядерному тероризму: навчальний посібник. Запоріжжя: ЗДМУ, 2010. 128 с.

16. Кочін І.В., Горпенко С.В., Трошин Д.О., Курочка В.Л. Діяльність лікувально-профілактичних установ і організація заходів щодо забезпечення безпеки при загрозах терористичних актів. Медицина неотложных состояний. 2015. № 4(67). С. 105-111.

17. Шелепов А.М., Кульнев С.В., Лемешкин Р.Н., Березин А.И., Быков А.Ю. Организация мероприятий по обеспечению безопасности персонала и больных в военно-лечебном учреждении при угрозе террористического акта. Вестник российской военно-медицинской академии. 2013. № 3(43). С. 149-155.

18. Хорт І.В. Правове регулювання діяльності суб’єктів охоронної діяльності та шляхи його вдосконалення. Наукові праці МАУП. 2012. Вип. 3(38). С. 105-109.

19. Долгий О.А. Проблеми правового регулювання охоронної діяльності податкових органів. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю. Донецьк, 2013. С. 200-209.

20. Калайда М.М. Проблеми організаційно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні. Науковий вісних Ужгородського національного університету. 2015. URL: http://eprints.kname.edu.ua/38602/1/71-75.pdf.

21. Курило В.І. Правові засади охоронної діяльності: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2005. 182 с.

22. Лосенко М. Нормативне регулювання охоронної діяльності. URL: https://pravdop.com/ua/publications/kommentarii-zakonodatelstva/normativnoe-regulirovanie-ohrannoy-deyatelnosti/.

23. Лудчак П.Я. Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України. URL: https://studfiles.net/preview/5776835.

24. Потайчук І. В. Державний контроль за діяльністю приватних охоронних підприємств. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2017. № 1(15). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17pivpop.pdf.

25. Юрко С.С. Проблеми правового регулювання недержавної охоронної діяльності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 27. Т. 3. С. 160-163.

26. Контент-анализ. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/lingvistika/kontent-analiz.

27. Разведка на основе открытых источников. URL: http://www.in4sec.com.ua/razvedka-na-osnove-otkry-ty-h-istochnikov-open-source-intelligence-osint/.

28. Калинин Г. Негосударственная служба безопасности в Украине: текущий момент и перспективы. Служба безопасности. 2011. № 10. С. 18-19.

29. Закон України «Про охоронну діяльність» № 2581-VIII від 02.10.2018.

30. Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» від 18 листопада 2015 р. № 960.

31. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 21.06.2018 № 2473-VIII.

32. Журавлев С.Ю. Частная охрана. Москва: Здоровье народа, 2013. 270 с.

33. Литвин О.П. Організаційно-правові засади безпеки підприємництва і проблеми з провадженням охоронної діяльності суб’єктів недержавної форми власності. Недержавна система безпеки підприємництва як складова національної безпеки України. Київ, 2011. С. 114-130.

34. Курило В.І. Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів та зброї. Право України. 2013. № 3. С. 12-13.

35. Каленяк В.П. Приватна охоронна діяльність: зарубіжний досвід та можливість його використання в Україні. Персонал: журнал інтелектуальної еліти. 2007. № 5. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=504.

36. Єлісєєва М.В. Імплементуваня норм законодавства та досвіду закордонних країн у сфері приватної охоронної діяльності та можливість його використання в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Спецвипуск. Ч. 1. С. 126-129.

37. Безопасность пациента. Пер. с англ. под ред. Е.Л. Никонова. Москва: ГОЭТАР-Медиа, 2010. 184 с.

38. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Теория безопасности. Москва: Академический проект; Фонд «Мир», 2012. 176 с.

39. Аскор В.Г. Автоматизоване робоче місце охоронної служби. Автоматизація технологічних процесів та промислова екологія. Київ, 2012. Вип. 1. С. 67- 69.

40. Толочек В.А. Организационная психология: управление персоналом ЧОП и СБ. Москва: Школа охраны «Баярд», 2011. 112 с.

41. Дшхунян В.Л., Шанъгин В. Электронная идентификация. Бесконтактные электронные идентификаторы и смарт-карты. Москва: Издательство ACT, 2004. 696 с.

42. Кочин И.В, Царев В.В., Мирошниченко В.П., Хандога Э.В., Трошин Д.А. Совершенствование процесса идентификации в деятельности службы медицины катастроф на основе информационных технологий при организации и оказании экстренной медицинской помощи населению в зоне локальных вооруженных конфликтов. Военная медицина. 2017. № 4. С. 134-138.

43. Рувинова Э.В. Радиочастотная идентификация. Бесконтактная технология. Электроника, наука, технология, бизнес. 2004. № 6. С. 28-29.

44. Проценко A.M., Комарова И.Н., Любинский А.В. Применение смарт-карт-технологий в здравоохранении: фантастика или реальность. Врач и информационные технологии. 2005. № 2. С. 66-69.

45. Крейса У. Преимущества штрихового кодирования в области здравоохранения. Фармакологический вестник. 2006. № 14(419). С. 15-18.

46. Кузнецов П.П., Столбов А.П. Автоматизированная обработка и защита персональных данных в медицинских учреждениях. Москва: ИД «Менеджер здравоохранения», 2010. 270 с.

47. Кудрина В.Г., Андреева Т.В., Дзеранова Н.Г. Эффективность обучения медицинских работников информационным технологиям. Москва: ИД «Менеджер здравоохранения», 2013. 248 с.

48. Лаврус В.С. Системы сигнализации и замки. URL: http://www. mdsafe.com.ua

49. Омельченко С.Р. Системи сигналізації. URL: http://www. allbest.ru/referat.

50. Автоматизовані робочі місця (АРМ) фахівців медичної установи. URL: http://medexpert.ua/ua/funktsionalni-mozhlivosti/arm-spetsialista].

51. Медицинская информационная система для автоматизации медицинских учреждений. Система управления медицинским центром. URL: http://www.cybsys.ru/prodpoli.

52. Лаврус В.С. Охранные системы. URL: http://www.mdsafe.com.ua.

53. Мокренко П.В. Елементи і пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів. Львів: Фенікс, 2010. 185 с.

54. Лаврус В.С. Системы охранной сигнализации. URL: http://www.mdsafe.com.ua.

55. Айрапетян В.С., Бакуменко М.С., Губин С.Г. Методы обнаружения взрывчатых веществ. URL: file:///D:/ %D0 %97 %D0 %B0 %D0 %B3 %D1 %80 %D1 %83 %D0 %B7 %D0 %BA %D0 %B8/metоdy-obnaruzheniya-vzryvchatyh-veschestv.pdf.

Similar articles

Authors: В.А. Тимошенко, голова Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор; В.А. Ященко, радник голови Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2012
Date: 2012.08.10
Categories: Psychiatry
Interagency civil military unification of emergency medical care in line with the reform of the health care system of Ukraine (analytical literature review)
Authors: Рощін Г.Г.(1), Синельник С.В.(1), Кузьмін В.Ю.(1), Мазуренко О.В.(1), Сличко І.Й.(1), Мороз Є.Д.(2), Близнюк М.Д.(2), Печиборщ В.П.(2), Крилюк В.О.(2), Новіков Ф.М.(2), Дворський П.Д.(2), Іванов В.І.(2), Кереселідзе Г.Л.(2), Дорош В.М.(3), Сидоренко Д.М.(3), Деніел Смайлі(4), Рогов А.В.(5), Саранов В.Ф.(6), Вервейко І.О.(6)
(1) — НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна
(4) — Служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Сакраменто, США
(5) — ВГО «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Київ, Україна
(6) — КНП «Волноваська центральна районна лікарня», Донецька область, м. Волноваха, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №4, 2020
Date: 2020.08.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue