Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020

Back to issue

Blood serum transthyretin and the dynamics of transthyretin/C-reactive protein ratio in children with acute hypoxemic respiratory failure: prevalence of disorders and impact on outcomes

Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Протеїндефіцитна мальнутриція — одне з поширених порушень нутритивного статусу, що впливає на клінічний стан, перебіг та прогноз захворювань у дітей. Метою цього дослідження було вивчити поширеність зниження рівня транстиретину (TTR), динаміку співвідношення «TTR/С-реактивний протеїн», тривалість госпіталізації у відділенні інтенсивної терапії та рівень 28-денної летальності в дітей із гострою гіпоксемічною дихальною недостатністю. Матеріали та методи. Із травня 2018 р. по травень 2019 р. нами проведено проспективне когортне одноцентрове дослідження на клінічній базі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ») серед пацієнтів віком 3–12 років. Рівень транстиретину та С-реактивного протеїну сироватки крові оцінювали в 1-шу (d1), 3-тю (d3), 5-ту (d5), 7-му та 9-ту добу (d7 та d9). До дослідження були включені 19 пацієнтів. Ретроспективно всіх пацієнтів було розподілено на такі підгрупи: 1-ша підгрупа — діти з рівнем TTR понад 150 мг/л (відсутня мальнутриція), 2-га — рівень TTR сироватки крові 120–150 мг/л (легка мальнутриція), 3-тя — рівень TTR 80–100 мг/л (помірна мальнутриція), 4-та — рівень TTR менше 80 мг/л (тяжка мальнутриція). Результати. Установлено, що зниження рівня транстиретину нижче 150 мг/л було виявлено в 10 з 19 включених у дослідження пацієнтів (52,6 %) на етапі дослідження d1, у 7 пацієнтів із 15 (46,7 %) — на етапі дослідження d3, у 6 пацієнтів із 10 (60 %) — на етапі дослідження d5 та в 3 пацієнтів із 4 (75 %) і 1 пацієнта з 4 (25 %) — на етапах дослідження d7 та d9 відповідно. У пацієнтів 1-ї підгрупи виявлено прогресивне зростання співвідношення транстиретину та С-реактивного протеїну впродовж дослідження з 2,83 на етапі дослідження d1 до 13 та 31 на етапах дослідження d5 та d9 відповідно (p = 0,12 та p = 0,06 порівняно з етапом дослідження d1). У пацієнтів 4-ї підгрупи дане співвідношення впродовж дослідження становило 0,53 на етапі дослідження d1, на етапах дослідження d5 та d9 — 0,25 та 0,33 (p = 0,72 та p = 0,56 порівняно з етапом дослідження d1). Частка 28-денної летальності серед пацієнтів 1-ї підгрупи становила 11,1 %. Усі пацієнти з 2-ї та 3-ї підгруп вижили. У 4-й підгрупі пацієнтів рівень летальності становив 42,9 % (p = 0,18 порівняно з 1-ю підгрупою пацієнтів). Тривалість госпіталізації серед пацієнтів 1-ї підгрупи становила 14,8 доби (12,5–19,7 доби); серед пацієнтів 4-ї підгрупи — 23,2 доби (19,1–29,5 доби) (p = 0,11). Висновки. Гострі порушення нутритивного статусу були верифіковані в 52,6 % пацієнтів із гіпоксемічною дихальною недостатністю при надходженні на лікування. У пацієнтів із тяжким нутритивним дефіцитом співвідношення транстиретину та С-реактивного протеїну було зниженим упродовж усього дослідження. Рівень 28-денної летальності в пацієнтів без гострих нутритивних порушень становив 11,1 %, у пацієнтів із гострим тяжким нутритивним дефіцитом — 42,9 % (p = 0,18).

Актуальность. Протеиндефицитная мальнутриция — одно из самых распространенных нарушений нутритивного статуса, которое влияет на клиническое состояние, течение и прогноз заболеваний у детей. Целью данного исследования было изучить распространенность снижения уровня транстиретина (TTR), динамику соотношения «TTR/С-реактивный протеин», продолжительность госпитализации в отделении интенсивной терапии и уровень 28-дневной летальности у детей с острой гипоксемической дыхательной недостаточностью. Материалы и методы. С мая 2018 г. по май 2019 г. нами проведено проспективное когортное одноцентровое исследование на клинической базе кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого (отделение анестезиологии с койками интенсивной терапии Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ») среди пациентов в возрасте 3–12 лет. Уровень транстиретина и С-реактивного протеина сыворотки крови оценивали в 1-е (d1), 3-и (d3), 5-е (d5), 7-е и 9-е сутки (d7 и d9). В исследование были включены 19 пациентов. Ретроспективно все пациенты были разделены на следующие подгруппы: 1-я подгруппа — дети с уровнем TTR более 150 мг/л (мальнутриция отсутствует), 2-я — уровень TTR сыворотки крови 120–150 мг/л (легкая мальнутриция), 3-я — уровень TTR 80–100 мг/л (умеренная мальнутриция), 4-я — уровень TTR менее 80 мг/л (тяжелая мальнутриция). Результаты. Установлено, что снижение уровня транстиретина ниже 150 мг/л было обнаружено у 10 из 19 включенных в исследование пациентов (52,6 %) на этапе исследования d1; у 7 пациентов из 15 (46,7 %) — на этапе исследования d3; у 6 пациентов из 10 (60 %) — на этапе исследования d5 и у 3 пациентов из 4 (75 %) и 1 пациента из 4 (25 %) — на этапах исследования d7 и d9 соответственно. У пациентов 1-й подгруппы в течение исследования обнаружен прогрессивный рост соотношения «транстиретин/С-реактивный протеин» с 2,83 на этапе исследования d1 до 13 и 31 на этапах исследования d5 и d9 соответственно (p = 0,12 и p = 0,06 по сравнению с этапом исследования d1). У пациентов 4-й подгруппы данное соотношение в течение исследования составило 0,53 на этапе исследования d1, на этапах исследования d5 и d9 — 0,25 и 0,33 соответственно (p = 0,72 и p = 0,56 по сравнению с этапом исследования d1). Доля 28-дневной летальности среди пациентов 1-й подгруппы составила 11,1 %. Все пациенты из 2-й и 3-й подгрупп выжили. В 4-й подгруппе уровень летальности составил 42,9 % (p = 0,18 по сравнению с 1-й подгруппой пациентов). Продолжительность госпитализации среди пациентов 1-й подгруппы составила 14,8 суток (12,5–19,7 суток), среди пациентов 4-й подгруппы — 23,2 суток (19,1–29,5 суток) (p = 0,11). Выводы. Острые нарушения нутритивного статуса были верифицированы у 52,6 % пациентов с гипоксемической дыхательной недостаточностью при поступлении на лечение. У пациентов с тяжелым нутритивным дефицитом соотношение транстиретина и С-реактивного протеина было пониженным в течение всего исследования. Уровень 28-дневной летальности у пациентов без острых нутритивных нарушений составил 11,1 %, у пациентов с острым тяжелым нутритивным дефицитом — 42,9 % (p = 0,18).

Background. Protein-deficient malnutrition is one of the common disorders of nutritional status that affects the clinical condition, course and prognosis of diseases in children. The purpose of this study was to investigate the prevalence of transthyretin levels decreasing, the dynamics of the transthyretin/C-reactive protein ratio, duration of staying at the pediatric intensive care unit, and 28-day mortality rate in children with acute hypoxemic respiratory failure. Materials and methods. We complete the prospective single-centre cohort study (May 2018 — May 2019) at the Department of Anesthesiology and Intensive Care, Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Department of Anes­thesiology and Intensive Care, Lviv Regional Children Hospital OCHMATDYT. We included the patients aged from 3 to 12 years old with acute respiratory failure on invasive mechanical ventilation. Serum transthyretin (TTR) level was evaluated on the day 1 (d1), day 3 (d3), 5 (d5), 7 (d7) and 9 (d9). We included 19 patients in study results analysis. Patients were divided into the follo­wing subgroups: 1st subgroup — children with transthyretin levels over 150 mg/l (no malnutrition); 2nd subgroup — serum TTR level 120–150 mg/l (mild malnutrition); 3rd subgroup — TTR level 80–100 mg/l (moderate malnutrition); 4th subgroup — TTR level under 80 mg/l (severe malnutrition). Results. The transthyretin level below 150 mg/l was determined in 10 out of 19 patients included in the study results analysis (52.6 %) on d1; in 7 patients out of 15 (46.7 %) on d3; in 6 patients out of 10 (60 %) on d5, in 3 patients out of 4 (75 %) and in one patient out of 4 (25 %) on d7 and d9, respectively. Our investigation reveals the increased ratio of transthyretin to C-reactive protein in the 1st subgroup of patients from 2.83 on d1 to 13 and 31 on d5 and d9, respectively (p = 0.12 and p = 0.06 in comparison with d1). In patients of the 4th subgroup this ratio was 0.53 at d1; and 0.25 at d5 and 0.33 at d9 (p = 0.72 and p = 0.56 in comparison with d1). The 28-day mortality rate in patients of the 1st subgroup was 11.1 %, in the 4th subgroup — 42.9 % (p = 0.18 compared to the 1st subgroup of patients). All patients of the 2nd and 3rd subgroups survived. The duration of ­staying at pediatric intensive care unit for the 1st subgroup of patients was 14.8 days [12.5; 19.7]; for the 4th subgroup of patients — 23.2 days [19.1; 29.5] (p = 0.11). Conclusions. Our study reveals the pre­sence of acute nutritive disorders in 52.6 % of patients with hypoxemic respiratory failure at admission. The transthyretin/C-reactive protein ratio diminished during the study period in patients with severe malnutrition. The 28-day mortality rate in patients without acute nutritional disorders was 11.1 %, in patients with acute severe malnutrition — 42.9 % (p = 0.18).


Keywords

транстиретин; мальнутриція; гостра дихальна недостатність; діти

транстиретин; мальнутриция; острая дыхательная недостаточность; дети

transthyretin; malnutrition; acute respiratory failure; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Wenji Wang, Yu Pan, Xiao Tang, Guihua Hao, Yingxin Xie, Shuai Ma, et al. Serum prealbumin and its changes over time are associated with mortality in acute kidney injury. Sci. Rep. 2017. 7. 41493. DOI: 10.1038/srep41493.

2. Schepens T., Dianti J. Diaphragm protection: what should we target? Curr. Opin. Crit. Care. 2019. 25:000-000. DOI: 10.1097/MCC.0000000000000683.

3. Tsegaye B., Mekasha A., Genet S. Serum Transthyretin Level as a Plausible Marker for Diagnosis of Child Acute Malnutrition. Biochemistry Research International. 2017. Article ID 9196538. 6 p. https://doi.org/10.1155/2017/9196538.

4. Bharadwaj S., Ginoya S., Tandon P., Gohel T.D., Guirguis J., Vallabh H. et al. Malnutrition: laboratory markers vs nutritional assessment. Gastroenterology Report. 2016. 4(4). Р. 272-280. doi: 10.1093/gastro/gow013.

5. Keller U. Nutritional Laboratory Markers in Malnutrition. J. Clin. Med. 2019. 8(6). 775. https://doi.org/10.3390/jcm8060775.

6. Verhulst S., Haan J., Toussaint M. Influence of Body Mass Index and Prealbumin Levels on Lung Function in Patients with Spinal Muscular Atrophy: A Pilot Study. J. Clin. Neuromuscul. Dis. 2019. 20(3). Р. 137-138. doi: 10.1097/CND.0000000000000225.

7. Chourdakis M., Hecht C., Gerasimidis K., Joosten F.M.K., Karagiozoglou-Lampoudi T., Koetse A.H., Ksiazyk J., Lazea C., Shamir R., Szajewska H., Kolezko B., Hulst M.J. Malnutrition risk in hospitalized children: use of 3 screening tools in a large European population. The American Journal of Clinical Nutrition. 2016. 103(5). Р. 1301-1310. https://doi.org/10.3945/ajcn.115.110700.

8. Moti J.K. Sensitive measures of nutritional status in children in hospital and in the field. International Journal of Cancer. 1999. 78(S11). https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0215(1998)78:11+<2::AID-IJC3>3.0.CO;2-I.

9. Mette M.B., Claude P. Feeding should be individualized in the critically ill patients. Current Opinion in Critical Care. 2019. 25(4). Р. 307-313. doi: 10.1097/MCC.0000000000000625.

10. Delliere S., Cynober L. Is transthyretin a good marker of nutritional status? Clin. Nutr. 2017. 36(2). Р. 364-370. doi: 10.1016/j.clnu.2016.06.004.

11. Dellière S., Neveux N., De Bandt J.-P., Cynober L. Transthyretin for the routine assessment of malnutrition: A clinical dilemma highlighted by an international survey of experts in the field. Clin. Nutr. 2018. 37(6 Pt A). Р. 2226-2229. doi: 10.1016/j.clnu.2018.09.021. Epub 2018, Sep 25.

12. Ingenbleek Y. Transthyretin as A Biomarker of Sarcopenia in Elderly Subjects. Nutrients. 2019. 11(4). Р. 895. doi: 10.3390/nu11040895.

13. Keller U. Nutritional Laboratory Markers in Malnutrition. J. Clin. Med. 2019. 8(6). Р. 775. Published 2019, May 31. doi:10.3390/jcm8060775.

14. Becker P., Carney L.N., Corkins M.R., Monczka J., Smith E., Smith S.E., Spear B.A., White J.V. Academy of Nutrition and Dietetics; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Consensus statement of the Academy of Nutrition and Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: indicators recommended for the identification and documentation of pediatric malnutrition (undernutrition). Nutr. Clin. Pract. 2015 Feb. 30(1). Р. 147-61. doi: 10.1177/0884533614557642. Epub 2014, Nov 24.

15. Spiekerman A. Nutritional assessment (protein Nutriture). Anal. Chem. 1995. 67. Р. 429-436. doi: 10.1021/ac00108a026.

Similar articles

Diaphragm ultrasound, transthyretin and phosphorus serum levels as a method to predict treatment outcomes in children requiring mechanical ventilation: a prospective, observational, cohort study
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Algorithm for weaning from mechanical ventilation in children with different types of acute respiratory failure
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Nutritional status of patients with chronic inflammatory bowel diseases and methods of its assessment
Authors: Степанов Ю.М., Тітова М.В., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №4, 2019
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Analysis of nutritional support in patients with severe pancreatitis on the background of the combination of early enteral and parenteral nutrition
Authors: Сорокіна О.Ю., Бєлих Л.С.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue