Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020

Back to issue

Hanging: pathophysiological and clinical aspects, routing of the victim (clinical lecture)

Authors: Ехалов В.В., Хоботова Н.В., Криштафор Д.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Странгуляційна асфіксія — гостре порушення прохідності дихальних шляхів за рахунок прямого здавлення трахеї, судин і нервових стовбурів шиї. При цьому швидко наростають гіпоксемія та гіперкапнія, виникають глибокі порушення мозкового кровообігу та гіпоксична/аноксична енцефалопатія. В Україні повішення є найчастішим способом самогубства, летальність при якому може досягати 70 %. Обсяг пошкоджень і прогноз залежать від тривалості странгуляції, матеріалу та рухливості петлі, розташування вузла і странгуляційної борозни, а також механізму повішення — з ривком, швидко або повільно. У статті розглядаються патофізіологічні зміни та їх клінічні прояви залежно від перерахованих факторів, а також алгоритми надання першої допомоги на догоспітальному етапі та схеми подальшого обстеження і лікування в стаціонарі. Странгуляційна асфіксія супроводжується поліорганною недостатністю з розвитком змішаного або метаболічного ацидозу, гіперлактатемії, гіперкаліємії, запальної реакції, можливістю розвитку рабдоміолізу, цитолітичного синдрому, гострого пошкодження нирок, синдрому диссемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдрому). Вона може супроводжуватися травмами шийного відділу хребта, трахеї та гортані, розчавленням м’язів шиї, розривами шийних артерій, пошкодженням спинного та довгастого мозку, внутрішніми крововиливами. Заходи першої допомоги включають звільнення з петлі, іммобілізацію шийного відділу хребта, екстрену оксигенацію, протисудомну, протинабрякову, інфузійну терапію, профілактику міоглобінурійного нефрозу, за необхідності — серцево-легеневу реанімацію та/або антиаритмічну терапію. На госпітальному етапі проводяться інструментальні дослідження, за необхідності — штучна вентиляція легенів, задіюються профільні фахівці залежно від переважної патології. Посиндромна терапія виникаючих порушень може включати лікування гострого респіраторного дистрес-синдрому і пневмонії, ДВЗ-синдрому, хірургічні втручання на шийному відділі хребта, призначення негемоглобінових переносників кисню, протинабрякову, діуретичну, протисудомну терапію, корекцію порушень кислотно-основного та водно-електролітного балансу, а також ноотропну терапію для лікування постгіпоксичної/постаноксичної енцефалопатії. Пацієнтам, які мають странгуляційну травму в результаті суїцидальної спроби, після завершення курсу лікування повинна бути забезпечена психіатрична допомога.

Странгуляционная асфиксия — острое нарушение проходимости дыхательных путей за счет прямого сдавления трахеи, сосудов и нервных стволов шеи. При этом быстро нарастают гипоксемия и гиперкапния, возникают глубокие нарушения мозгового кровообращения и гипоксическая/аноксическая энцефалопатия. В Украине повешение является самым частым способом самоубийства, летальность при котором может достигать 70 %. Объем повреждений и прогноз зависят от длительности странгуляции, материала и подвижности петли, расположения узла и странгуляционной борозды, а также механизма повешения — с рывком, быстро или медленно. В статье рассматриваются патофизиологические изменения и их клинические проявления в зависимости от перечисленных факторов, а также алгоритмы оказания первой помощи на догоспитальном этапе и схемы последующего обследования и лечения в стационаре. Странгуляционная асфиксия сопровождается полиорганной недостаточностью с развитием смешанного или метаболического ацидоза, гиперлактатемии, гиперкалиемии, воспалительной реакции, возможностью развития рабдомиолиза, цитолитического синдрома, острого повреждения почек, синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома). Она может сопровождаться травмами шейного отдела позвоночника, трахеи и гортани, размозжением мышц шеи, разрывами шейных артерий, повреждением спинного и продолговатого мозга, внутренними кровоизлияниями. Мероприятия первой помощи включают освобождение из петли, иммобилизацию шейного отдела позвоночника, экстренную оксигенацию, противосудорожную, противо­отечную, инфузионную терапию, профилактику миоглобинурийного нефроза, при необходимости — сердечно-легочную реанимацию и/или антиаритмическую терапию. На госпитальном этапе проводятся инструментальные исследования, при необходимости — искусственная вентиляция легких, задействуются профильные специалисты в зависимости от преобладающей патологии. Посиндромная терапия возникающих нарушений может включать лечение острого респираторного дистресс-синдрома и пневмонии, ДВС-синдрома, хирургические вмешательства на шейном отделе позвоночника, назначение негемоглобиновых переносчиков кислорода, противоотечную, диуретическую, противосудорожную терапию, коррекцию нарушений кислотно-основного и водно-электролитного баланса, а также ноотропную терапию для лечения постгипоксической/постаноксической энцефалопатии. Пациентам, имеющим странгуляционную травму в результате суицидальной попытки, после завершения курса лечения должна быть обеспечена психиатрическая помощь.

Strangulation asphyxia is an acute airway obstruction due to direct compression of the trachea, blood vessels and nerve trunks of the neck. It leads to fast increase of hypoxemia and hypercapnia, deep cerebral circulation disorder and hypoxic/anoxic encephalopathy. In Ukraine, hanging is the most common way of suicide, in which mortality can reach 70 %. The extent of dama­ge and the outcome depend on the duration of strangulation, the material and mobility of the loop, location of the knot and strangulation furrow, as well as the hanging mechanism — with a jerk, quickly or slowly. The article discusses pathophysiological changes and their clinical manifestations depending on the listed factors, as well as first aid algorithms at the prehospital stage and schemes for subsequent examination and treatment in a hospital. Strangulation asphyxia is accompanied by multiple organ failure with the deve­lopment of combined or metabolic acidosis, hyperlactatemia, hyperkalemia, an inflammatory reaction, possibility of rhabdomyo­lysis, cytolytic syndrome, acute kidney damage, DIC. It can be accompanied by injuries of the cervical spine, trachea and larynx, crushing of the neck muscles, ruptures of the cervical arteries, da­mage to the spinal cord and medulla oblongata, and internal he­morrhages. First aid measures include loosening, immobilization of the cervical spine, emergency oxygenation, anticonvulsant, decongestant, fluid therapy, prevention of myoglobinuric nephrosis, and, if necessary, cardiopulmonary resuscitation and/or antiarrhythmic therapy. At the hospital stage, instrumental studies are carried out, if necessary, mechanical ventilation, specialists are involved, depending on the prevailing pathology. Syndromic therapy of emer­ging disorders may include treatment of ARDS and pneumonia, DIC, surgical procedures on the cervical spine, administration of non-hemoglobin oxygen carriers, decongestion, diuretic, anticonvulsant therapy, correction of acid-base and water-electrolyte ba­lance disorders, as well as nootropic therapy for treatment of posthypoxic/postanoxic encephalopathy. After completing the course of treatment, patients who have a strangulation injury as a result of a suicide attempt should receive psychiatric help.


Keywords

огляд; повішення; странгуляційна асфіксія

обзор; повешение; странгуляционная асфиксия

review; hanging; strangulation asphyxia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Полутова Н.В., Чеснокова Н.П., Понукалина Е.В. [и др.]. Асфиксия: Стадии нарушения внешнего дыхания, механизмы развития. Лекция 12. Научное обозрение. Медицинские науки. 2017. № 2. С. 57-60.

2. Скіданов А.Г., Леонтьєва Ф.С., Морозенко Д.В. [та ін.]. Біохімічні маркери для оцінювання стану м’язів за умов дегенеративних захворювань хребта (огляд літератури). Ортопедия, травматология и протезирование. 2016. № 4. С. 119-123.

3. Крякунов Н.К. Странгуляционная асфиксия. Скорая медицинская помощь. 2005. № 2. С. 63-68.

4. Виттер В.И., Вавилов А.Ю., Кунгурова В.В., Бабушкина К.А. Механическая асфиксия: судебно-медицинская диагностика и оценка: Учебно-методическое пособие. Ижевск, 2016. 86 с.

5. Механічна асфіксія. За ред. Л.А. Дзяк, О.М. Клигуненко. Дніпро: Ліра, 2019. 188 с.

6. Никонов В.В., Савицкая И.Б., Нудьга А.Н. [и др.]. Постгипоксическая энцефалопатия: возможности коррекции. Медицина неотложных состояний. 2008. № 4 (17). С. 65-71.

7. Семенов Г.Г. Диагностическое значение признаков нарушения гемодинамики при некоторых видах механической асфиксии: Дис. … канд. мед. наук. Москва, 2005. 418 с.

8. Бордаков В.Н., Алексеев С.А., Чуманевич О.А [и др.]. Синдром длительного сдавления. Военная медицина. 2013. № 1. С. 26-32.

9. Теплова Н.Н. Рабдомиолиз в клинической практике. Вятский медицинский вестник. 2016. № 4 (52). С. 37-45.

10. Клигуненко О.М., Дзяк Л.А., Єхалов В.В. [та ін.]. Хірургія. Том III (Книга 3. Суміжні спеціальності для хірурга): базовий підручник. Дніпропетровськ. РВА «Дніпро-VAL», 2011. 823 с.

11. Gandhi R., Taneja N., Mazumder P. Near hanging: Early intervention can save lives. Indian Journal of Anaesthesiology. 2011. № 55 (4). Р. 388-391.

12. Jawaid M.T., Amalnath S.D. Neurological Outcomes Following Suicidal Hanging: A Prospective Study of 101 Patients. Annals Indian Academy of Neurology. 2017. № 20 (2). Р. 106-108.

13. Sauvageau A., Boghossian E. Classification of asphyxia: the need for standardization. Journal of Forensic Sciences. 2010. № 55 (5). Р. 1259-1267.

14. Sutcliffe W.J.C., Saayman А.G. Hanging and asphyxia: Interventions, patient outcomes and resource utilisation in a UK tertiary intensive care unit. Journal of the Intensive Care Society. 2018. № 19 (3). Р. 201-208.

15. Yekhalov V., Khobotova N. Obturative Asphyxia. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine. 3rd ed. Riga: Baltija Publishing, 2019. Р. 293-307.

Similar articles

Authors: Кочин О.В., Харьковская медицинская академия последипломного образования
"Emergency medicine" 1(20) 2009
Date: 2009.04.30
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Асфиктические игры детей
Authors: Иванько О.Г - Зав. кафедрой пропедевтики детских болезней, д.м.н., профессор, Запорожский государственный медицинский университет
"News of medicine and pharmacy" 4 (488) 2014
Date: 2014.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: А.Г. Антонов, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, г. Москва
"Emergency medicine" 2(15) 2008
Date: 2008.09.29
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.М. Клименко, А.Н. Закревский, Кафедра неонатологии Харьковской медицинской академии последипломного образования; О.С. Каратай, Р.И. Кяримов, Харьковский городской клинический родильный дом с неонатальным стационаром
"Child`s Health" 2(11) 2008
Date: 2008.10.02
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue