Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020

Back to issue

Intoxications by tetraethyl lead

Authors: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Тетраетилсвинець і його суміші належать до групи сильних нейротропних отрут І класу небезпечності. Гострі та хронічні інтоксикації тетраетилсвинцем і його сумішами характеризуються, головним чином, ураженням центральної нервової системи. За тяжкістю перебігу розрізняють три стадії гострої інтоксикації, викликаної тетраетилсвинцем: початкову (астенічний синдром, органічний синдром за типом енцефалопатії, або псевдопаралітичний, передделіріозний синдром), передкульмінаційну і кульмінаційну. За ступенем тяжкості розрізняють три стадії хронічної інтоксикації: початкова, токсичної енцефалопатії та психомоторних порушень. Діагностика отруєння ґрунтується на анамнестичних даних, клінічній картині захворювання і наявності свинцю в сечі внаслідок розпаду тетраетилсвинцю в організмі. При гострих і хронічних інтоксикаціях, викликаних тетраетилсвинцем і його сумішами, зміни в крові та порфіриновому обміні відсутні, що характерно для впливу неорганічних сполук свинцю. Лікування симптоматичне. Специфічних антидотів немає. Необхідно обробити шкіру та змінити забруднений одяг. При заковтуванні етилованого бензину слід неодноразово промивати шлунок з використанням активованого вугілля до зникнення запаху в промивних водах. Хворим із гострою та хронічною інтоксикацією, викликаною тетраетилсвинцем, необхідні повний спокій, снодійні та седативні засоби, вітаміни, теплі ванни (37 °С) перед сном. Внутрішньовенно вводять розчин глюкози з аскорбіновою кислотою.

Тетраэтилсвинец и его смеси принадлежат к группе сильных нейротоксических веществ І класса опасности. Острые и хронические интоксикации тетраэтилсвинцом и его смесями характеризуются, главным образом, поражением центральной нервной системы. По тяжести течения различают три стадии острой интоксикации, вызванной тетраэтил­свинцом: начальную (астенический синдром, органический синдром по типу энцефалопатии, или псевдопаралитический, предделириозный синдром), предкульминационную и кульминационную. По степени тяжести различают три стадии хронической интоксикации: начальная, токсической энцефалопатии и психомоторных нарушений. Диагностика отравления основывается на анамнестических данных, клинической картине заболевания и наличии свинца в моче за счет распада тетраэтилсвинца в организме. При острых и хронических интоксикациях, вызванных тетраэтилсвинцом и его смесями, отсутствуют изменения в крови и порфириновом обмене, которые характерны для влияния неорганических соединений свинца. Лечение симптоматическое. Специфических антидотов нет. Необходимо обработать кожу и сменить загрязненную одежду. При заглатывании этилированного бензина следует неоднократно промывать желудок с использованием активированного угля до исчезновения запаха в промывных водах. Больным с острой и хронической интоксикацией, вызванной тетраэтилсвинцом, необходим полный покой, снотворные и седативные средства, витамины, теплые ванны (37 °С) перед сном. Внутривенно вводят раствор глюкозы с аскорбиновой кислотой.

Tetraethyl lead and its mixtures belong to the group of strong neurotropic poisons of the first class of hazard. Acute and chronic intoxications by tetraethyl lead and its mixtures are characterized mainly by damage to the central nervous system. In terms of severity of the course, there are three stages of the acute intoxication caused by tetraethyl lead: initial (asthenic syndrome, organic syndrome as encephalopathy, or pseudoparalytic, predelirium syndrome), preclimatic and climatic. In terms of severity, there are three stages of chronic intoxication: initial, toxic encephalopathy and psychomotor disorders. Diagnosis of poisoning is based on anamnestic data, clinical picture of the disease and the presence of lead in the urine due to the decay of tetraethyl lead in the body. In acute and chronic intoxications caused by tetraethyl lead and its mixtures, there are no changes in the blood and porphyrin metabolism that are characteristic of the effects of inorganic lead compounds. Treatment is symptomatic. There are no specific antidotes. Skin should be cleaned and contaminated clothing should be changed. In case of leaded gasoline swallowing, the stomach must be repeatedly lavaged using activated carbon until the odor disappears in the flushing water. Patients with acute and chronic intoxication caused by tetraethyl lead require complete rest, sleeping pills and sedatives, vitamins, warm baths (37 °C) before bedtime. Glucose solution with ascorbic acid is administered intravenously.


Keywords

тетраетилсвинець; токсична речовина; інтоксикація; діагностика; лікування

тетраэтилсвинец; токсичное вещество; интоксикация; диагностика; лечение

tetraethyl lead; toxic substance; intoxication; diagnosis; treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Стеблева Т.Ф., Карпушина И.А., Ельчанинов А.П. Случай тяжелого отравления тетраэтилсвинцом. Биомедицинский журнал. 2004. Т. 5. Ст. 119. С. 401-403. Режим доступа: http://www.medline.ru/public/art/tom5/art119.phtml
 
2. Ткачишин В.С. Професійні хвороби. Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2011. С. 457-461.

Back to issue