Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" Том 9, №1, 2020

Back to issue

Impaired endothelial vasoregulatory function in patients with systemic lupus erythematosus: association with renal involvement, inflammatory markers, and autoantibodies

Authors: Матіящук І.Г., Амосова К.М., Яременко О.Б., Захарова В.І., Коляденко Д.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Nephrology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Провідною причиною смертності у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) є серцево-судинні захворювання внаслідок раннього атеросклерозу. Одним із маркерів субклінічного атеросклерозу вважається порушення функції ендотелію. Мета роботи: оцінити вазорегулюючу функцію ендотелію у хворих на СЧВ та її зв’язок із клініко-лабораторними особливостями СЧВ. Матеріали та методи. Проведено визначення ендотелійзалежної (ЕЗВД) й ендотелійнезалежної вазодилатації (ЕНВД) плечової артерії в 100 хворих на СЧВ. Результати. ЕЗВД у хворих на СЧВ була знижена в середньому на 31,5 % порівняно зі здоровими особами (р < 0,001). Середні величини ЕНВД у групі хворих на СЧВ (20,03 ± 0,80 %) і в групі здорових осіб (21,4 ± 0,7 %) вірогідно не відрізнялись (р > 0,05). Наявність люпус-нефриту асоціювалась зі значним погіршенням ЕЗВД (на 42,5 % порівняно з конт­ролем та на 25,8 % порівняно з альтернативною групою, р < 0,001 і р < 0,05 відповідно). Середні значення ЕЗВД у хворих із підвищеним рівнем С-реактивного білка (СРБ) були знижені на 35,1 % порівняно з конт­ролем (р < 0,001), а у хворих із нормальним рівнем СРБ — на 25,9 % (р < 0,001; різниця між підгрупами невірогідна). Значущої кореляційної залежності між величинами СРБ і ЕЗВД виявлено не було (r = 0,10, р > 0,05). У хворих, позитивних за антинуклеарним фактором (АНФ) й антитілами до нативної ДНК (АТ-нДНК), значення ЕЗВД були відповідно на 32,0 і 35,2 % нижчими, ніж у контрольній групі (р < 0,001). Водночас у негативних за АНФ і АТ-нДНК хворих різниця з контролем була невірогідною (p > 0,05). Згідно з результатами множинного лінійного регресійного аналізу незалежними детермінантами ЕЗВД були вік хворого (р < 0,001), наявність нефриту (незалежно від його форми) (р = 0,001), поліартриту (р = 0,019) і синдрому Рейно (р = 0,045). Висновки. Для хворих на СЧВ характерним є порушення вазорегулюючої функції ендотелію, особливо за наявності люпус-нефриту та підвищених титрів АНФ і АТ-нДНК. ЕЗВД не корелює з рівнем СРБ у хворих на СЧВ.

Актуальность. Ведущей причиной смертности у больных системной красной волчанкой (СКВ) являются сердечно-сосудистые заболевания вследствие раннего атеросклероза. Одним из маркеров субклинического атеросклероза считается нарушение функции эндотелия. Цель работы: оценить состояние вазорегулирующей функции эндотелия у больных СКВ и ее связь с клинико-лабораторными особенностями СКВ. Материалы и методы. Проведено определение эндотелийзависимой (ЭЗВД) и эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНВД) плечевой артерии у 100 больных СКВ. Результаты. ЭЗВД у больных СКВ была снижена в среднем на 31,5 % по сравнению со здоровыми лицами (р < 0,001). Средние величины ЭНВД в группе больных СКВ (20,03 ± 0,80 %) и в группе здоровых лиц (21,4 ± 0,7 %) достоверно не отличались (р > 0,05). Наличие люпус-нефрита ассоциировалось со значительным ухудшением ЭЗВД (на 42,5 % по сравнению с контролем и на 25,8 % по сравнению с альтернативной группой, р < 0,001 и р < 0,05 соответственно). Средние значения ЭЗВД у больных с повышенным уровнем С-реактивного белка (СРБ) были снижены на 35,1 % по сравнению с контролем (р < 0,001), а у больных с нормальным уровнем СРБ — на 25,9 % (р < 0,001; разница между подгруппами недостоверна). Значимой корреляционной зависимости между величинами СРБ и ЭЗВД обнаружено не было (r = 0,10, р > 0,05). У больных, позитивных по антителам к нативной ДНК (АТ-нДНК) и антинуклеарному фактору (АНФ), значения ЭЗВД были соответственно на 35,2 и 32,0 % ниже, чем в контрольной группе (р < 0,001). В то же время у больных, негативных по АТ-нДНК и АНФ, разница с контролем была недостоверной (p > 0,05). Согласно результатам множественного линейного регрессионного анализа независимыми детерминантами ЭЗВД были возраст больного (р < 0,001), наличие нефрита (независимо от его формы) (р = 0,001), полиартрита (р = 0,019) и синдрома Рейно (р = 0,045). Выводы. Для больных СКВ характерно нарушение вазорегулирующей функции эндотелия, особенно при наличии люпус-нефрита, повышенных титров АНФ и АТ-нДНК. ЭЗВД не коррелирует с уровнем СРБ у больных СКВ.

Background. The leading cause of death in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) is cardiovascular diseases due to early atherosclerosis. Endothelial dysfunction is considered one of the markers of subclinical atherosclerosis. The work aimed at assessing the endothelial vasoregulatory function in patients with SLE and its relationship with clinical and laboratory features of SLE. Materials and methods. We studied endothelium-dependent (EDVD) and endothelium-independent vasodilation (EIVD) of the brachial artery in 100 patients with SLE. Results. EDVD in patients with SLE was reduced by an average of 31.5 % compared with healthy individuals (p < 0.001). The average values of EIVD in the group of patients with SLE (20.03 ± 0.80 %) and in the group of healthy individuals (21.4 ± 0.7 %) did not significantly differ (p > 0.05). The presence of lupus nephritis was associated with a significant deterioration in EDVD (42.5 % compared with the control group and 25.8 % compared with the alternative group, p < 0.001 and p < 0.05, respectively). The average values of EDVD in patients with elevated levels of C-reactive protein (CRP) were reduced by 35.1 % compared with the control group (p < 0.001), and in patients with normal levels of CRP — by 25.9 % (p < 0.001; the difference between the subgroups is unreliable). No significant correlation between the values of CRP and EDVD was found (r = 0.10, p > 0.05). In patients with positive antinuclear factor (ANF) and antibodies to native DNA (anti-nDNA), the values of EDVD were 32.0 and 35.2 % lower, respectively, than in the control group (p < 0.001). At the same time, in patients with negative ANF and anti-nDNA, the difference with the control group was unreliable (p > 0.05). According to the results of multiple linear regression analysis, the independent determinants of EDVD were the patient’s age (p < 0.001), the presence of nephritis (regardless of its form) (p = 0.001), polyarthritis (p = 0.019), and Raynaud’s syndrome (p = 0.045). Conclusions. SLE patients have impaired vasoregulatory function of the endothelium, especially in the presence of lupus nephritis, elevated titers of ANF and anti-nDNA. EDVD does not correlate with CRP level in patients with SLE.


Keywords

системний червоний вовчак; ендотелій; ендотелійзалежна вазодилатація; нефрит; автоантитіла

системная красная волчанка; эндотелий; эндотелийзависимая вазодилатация; нефрит; аутоантитела

systemic lupus erythematosus; endothelium; endothelium-dependent vasodilation; nephritis; autoantibodies


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Munteanu A., Caraba A., Romosan I. Endothelial dysfunction in lupus nephritis. Annals of RSCB. 2013. 18(2). Р.86-90.

2. Cavazzana I., Piantoni S., Sciatti E., Fredi M., Taraborelli M., Bonadei I. et al. Relationship between endothelial dysfunction, videocapillaroscopy and circulating CD3+CD31+CXCR4+ lymphocytes in systemic lupus erythematosus without cardiovascular risk factors. Lupus. 2019. 28(2). Р. 210-216. doi: 10.1177/0961203318821161.

3. Yao G., Qi J., Zhang Z., Huang S., Geng L., Li W. et al. Endothelial cell injury is involved in atherosclerosis and lupus symptoms in gld.apoE/ mice. Int. J. Rheum. Dis. 2018. 22(3). Р. 488-496. doi:10.1111/1756-185x.13458. 

4. Atehortúa L., Rojas M., Vásquez G.M., Castaño D. Endothelial Alterations in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis: Potential Effect of Monocyte Interaction. Mediators of inflamm. 2017. 9680729. doi: 10.1155/2017/9680729.

5. Atehortúa L., Rojas M., Vásquez G.M., Muñoz-Vahos C.H., Vanegas-García A., Posada-Duque R.A. et al. Endothelial activation and injury by microparticles in patients with systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Arthritis Res & Ther. 2019. 21(1). P. 34. doi: 10.1186/s13075-018-1796-4.

6. Mauro D., Nerviani A. Endothelial Dysfunction in Systemic Lupus Erythematosus: Pathogenesis, Assessment and Therapeutic Opportunities. Rev. Recent. Clin. Trials. 2018. 13(3). Р. 192-198. doi:
10.2174/1574887113666180314091831.

7. Taraborelli M., Sciatti E., Bonadei I., Terlizzi V., Fredi M., Zani R. et al. Endothelial Dysfunction in Early Systemic Lupus Erythematosus Patients and Controls Without Previous Cardiovascular Events. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018. 70(9). Р. 1277-1283. doi: 10.1002/acr.23495.

8. Mak A., Kow N.Y., Schwarz H., Gong L., Tay S.H., Ling L.H. Endothelial dysfunction in systemic lupus erythematosus — a case-control study and an updated meta-analysis and meta-regression. Sci. Rep. 2017. 7(1). Р. 7320. doi: 10.1038/s41598-017-07574-1.

9. Nawata A., Hisano S., Shimajiri S., Wang K.Y., Tanaka Y., Nakayama T. Podocyte and endothelial cell injury lead to nephrotic syndrome in proliferative lupus nephritis. Histopathology. 2018. 72(7). P. 1084-1092. doi: 10.1111/his.13454.

10. Yuan M., Tan Y., Wang Y., Wang S.X., Yu F., Zhao M.H. The associations of endothelial and podocyte injury in proliferative lupus nephritis: from observational analysis to in vitro study. Lupus. 2019. 28(3). P. 347-358. doi: 10.1177/0961203319828509.

11. Deng W., Xu M., Meng Q., Li Z., Qiu X., Yin S. et al. CD8+CD103+ iTregs inhibit the progression of lupus nephritis by attenuating glomerular endothelial cell injury. Rheumatology (Oxford). 2019. 58(11). Р. 2039-2050. doi: 10.1093/rheumatology/kez112.

12. Dimou P., Wright R.D., Budge K.L., Midgley A., Satchell S.C., Peak M. et al. The human glomerular endothelial cells are potent pro-inflammatory contributors in an in vitro model of lupus nephritis. Sci. Rep. 2019. 9(1). P. 8348. doi: 10.1038/s41598-019-44868-y.

13. Hochberg M.C. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1997. 40(9). P. 1725. doi: 10.1002/1529-0131(199709)40:9&lt;1725::aid-art29&gt;3.0.co;2-y.

14. Kovalenko V.M., Shuba N.M., Gajko G.V. Nomenclature, classification, diagnostic criteria and treatment programs for rheumatic diseases. Ukrainian Association of Rheumatologists, Ukrainian Association of Orthopaedists and Traumatologists. Kyiv, 2004. P. 156. (In Ukrainian).

15. Celermajer D.S., Sorensen K.E., Bull C., Robinson J., Deanfield J.E. Endothelium-dependent dilation in the systemic arteries of asymptomatic subjects relates to coronary risk factors and their interaction. J. Amer. Coll. Cardiology. 1994. 24(6). P. 1468-1474. doi: 10.1016/0735-1097(94)90141-4.

16. Voronenko Ju.V., Moskalenko V.F. Social medicine and health care organization. Ternopil’: Ukrmedknyga, 2000. P. 680. (In Ukrainian).

17. Bjujul’ A., Cëfel’ P. SPSS: the art of processing information. Transl. from German. Moscow, 2005. P. 608. (In Russian).

18. Caraba A., Savoiu G., Crisan V. Endothelial dysfunction in systemic lupus erythematosus. Romanian J. Biophys. 2008. 18(3). P. 237-244.

19. El Magadmi M., Bodill H., Ahmad Y., Durrington P.N., Mackness M., Walker M. et al. Systemic lupus erythematosus: an independent risk factor for endothelial dysfunction in women. Circulation. 2004. 110(4). P. 399-404. doi: 10.1161/01.CIR.0000136807.78534.50.

20. Lima D.S., Lima V.C., Miranda F. Jr, Hatta F.H. Brachial endothelial function is impaired in patients with systemic lupus erythematosus. J. Rheumatol. 2002. 29(2). P. 292-297. PMID: 11842823.

21. Piper M.K., Raza K., Nuttal S.L., Stevens R., Toescu V., Heaton S. et al. Impaired endothelial function in systemic lupus erythematosus. Lupus. 2007. 16(2). P. 84-88. doi: 10.1177/0961203306074842.

22. Falaschi F., Revelli A., Martignoni A., Migliavacca D., Sartori M., Pistorio A. et al. Nephrotic-range proteinuria, the major risk factor for early atherosclerosis in juvenile-onset systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2000. 43(6). P. 1405-1409.

23. Frostegard J., Svenungsson E., Wu R., Gunnarsson I., Lundberg I.E., Klareskoq L. et al. Lipid peroxidation is enhanced in patients with systemic lupus erythematosus and is associated with arterial and renal disease manifestations. Arthritis Rheum. 2005. 52(1). P. 192-200. doi: 10.1002/art.20780.

24. Karadag O., Calguneri M., Atalar E., Yavuz B. Novel cardiovascular risk factors and cardiac event predictors in female inactive systemic lupus erythematosus patients. Clin. Rheumatol. 2007. 26. P. 695-699. doi: 10.1007/s10067-006-0376-1.

25. Wright S.A., O’Prey F.M., Rea D.J., Plumb R.D., Gamble A.G., Leahey W.J. et al. Microcirculatory hemodynamics and endothelial dysfunction in systemic lupus erythematosus. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2006. 26(10). P. 2281-2287. doi: 10.1161/01.ATV.0000238351.82900.7f.


Back to issue