Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 16, №2, 2020

Back to issue

Clinical features and risk factors of diabetes-associated osteoarthritis

Authors: Орленко В.Л.(1), Тронько М.Д.(1), Єлізарова О.Т.(2)
(1) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні дані стосовно ролі різних факторів ризику в розвитку ураження суглобів у хворих на цукровий діабет (ЦД) украй суперечливі. Особливо багато питань залишається щодо клінічних проявів цього ускладнення, адже розвиток діабетичних артропатій є складним і багатогранним процесом, який залежить від типу ЦД. Метою дослідження було вивчення клінічних особливостей діабетичних артропатій і встановлення вірогідних факторів ризику ураження суглобів у хворих на ЦД 1-го і 2-го типів. Матеріали та методи. Обстежено 556 пацієнтів, які були розподілені на групи за типом ЦД, наявністю й ступенем тяжкості діабетичної артропатії. Діагностика артропатій проводилась за допомогою рентгенологічного методу й ультразвукового дослідження суглобів. Результати. У групі хворих на ЦД 1-го типу артропатію було діагностовано в 185 (74,5 %) пацієнтів, серед хворих на ЦД 2-го типу ураження суглобів виявлено у 241 (78,2 %) особи. Встановлено, що в переважної більшості хворих на ЦД обох типів артропатія локалізувалась у суглобах верхніх кінцівок. Частіше в патологічний процес були залучені невеликі дистальні або проксимальні суглоби кисті й один із великих суглобів. Для хворих на ЦД 1-го типу характерний олігоартрит, тоді як у хворих на ЦД 2-го типу частіше трапляється поліартрит (t = 4,88, p ≤ 0,001). Встановлено, що ймовірність розвитку артропатії у хворих на ЦД 1-го типу вірогідно підвищується після 35 років, при індексі маси тіла (ІМТ) понад 25,0 кг/м2, рівні глікованого гемоглобіну (HbA1c) понад 8,0 % і тривалості ЦД понад 28 років. У хворих на ЦД 2-го типу ймовірність розвитку артропатії підвищується у пацієнтів віком 61 рік і старше, при рівні HbA1c понад 8,2 %, ІМТ 27,9 кг/м2 і вище й тривалості ЦД понад 14 років. Висновки. Заходи профілактики діабетичної артропатії повинні базуватися на підтриманні цільових рівнів HbA1c менше за 8 % для хворих на ЦД 1-го типу і 8,2 % — для хворих на ЦД 2-го типу та ІМТ не вище від 25,0 кг/м2 для пацієнтів з ЦД 1-го типу і 27,8 кг/м2 — для пацієнтів із ЦД 2-го типу.

Актуальность. В настоящее время данные о роли различных факторов риска в развитии поражения суставов у больных сахарным диабетом (СД) крайне противоречивы. Особенно много вопросов остается относительно клинических проявлений этого осложнения, ведь развитие диабетических артропатий является сложным и многогранным процессом, который зависит от типа СД. Целью исследования было изучение клинических особенностей диабетических артропатий и установление возможных факторов риска поражения суставов у больных СД 1-го и 2-го типов. Материалы и методы. Обследовано 556 пациентов, которые были разделены на группы по типу СД, наличию и степени тяжести диабетической артропатии. Диагностика артропатии проводилась с помощью рентгенологического метода и ультразвукового исследования суставов. Результаты. В группе больных СД 1-го типа артропатии были диагностированы у 185 (74,5 %) пациентов, среди больных СД 2-го типа поражение суставов выявлено у 241 (78,2 %) больного. Установлено, что у подавляющего большинства больных СД обоих типов артропатия локализовалась в суставах верхних конечностей. Чаще всего в патологический процесс были вовлечены небольшие дистальные или проксимальные суставы кисти и один из крупных суставов. Для больных СД 1-го типа характерен олигоартрит, тогда как у больных СД 2-го типа чаще встречается полиартрит (t = 4,88, p ≤ 0,001). Установлено, что вероятность развития артропатии у больных СД 1-го типа достоверно повышается после 35 лет, при индексе массы тела (ИМТ) более 25,0 кг/м2, уровне гликированного гемоглобина (HbA1c) более 8,0 % и длительности СД более 28 лет. У больных СД 2-го типа вероятность развития артропатии повышается у пациентов в возрасте 61 год и старше, при уровне HbA1c более 8,2 %, ИМТ 27,9 кг/м2 и выше и продолжительности СД более 14 лет. Выводы. Профилактика диабетической артропатии должна базироваться на поддержании целевых уровней HbA1c менее 8 % для больных СД 1-го типа и 8,2 % — для больных СД 2-го типа и ИМТ не выше 25,0 кг/м2 для пациентов с СД 1-го типа и 27,8 кг/м2 — для пациентов с СД 2-го типа.

Background. At present, data regarding the role of va­rious risk factors for the development of joint damage in patients with diabetes mellitus (DM) are extremely controversial. Particularly many questions remain regarding the clinical manifestations of this complication, since the development of diabetic arthropathies is a complex and multifaceted process that depends on the type of DM. The purpose of our study was to investigate the clinical features of diabetic arthropathy and to identify plausible risk factors for joint damage in patients with type 1 and 2 DM. Mate­rials and methods. Five hundred and fifty-six patients were divided into groups according to the type of DM, the presence and severity of diabetic arthropathy. Diagnosis of arthropathies was performed ­using the radiographic method and ultrasound of the joints. Results. In the group of patients with type 1 DM, arthropathy was diagnosed in 185 (74.5 %) cases, and in type 2 DM, joint lesions were detected in 241 (78.2 %) individuals. It was found that in the vast majority of patients with DM of both types, arthropathy was localized in the joints of the upper extremities. Most often, small distal or proximal joints of the hand and one of the large joints were involved in the pathological process. Oligoarthritis is characteristic of patients with type 1 DM, whereas polyarthritis is more common in patients with type 2 DM (t = 4.88, p ≤ 0.001). It was found that the risk of developing arthropathy in patients with type 1 DM increases significantly after 35 years, with body mass index (BMI) greater than 25.0 kg/m2, HbA1c levels higher than 8.0 %, and DM duration over 28 years. In patients with type 2 DM, the likelihood of developing arthropathy is increased in patients aged 61 years and older, with HbA1c levels greater than 8.2 %, BMI of 27.9 kg/m2 and above and the duration of diabetes more than 14 years. Conclusions. Preventive measures for diabetic arthropathy should be based on the maintenance of target HbA1c levels of less than 8 % for patients with type 1 DM and 8.2 % for people with type 2 DM, and BMI not higher than 25.0 kg/m2 for individuals with type 1 DM and 27.8 kg/m2 for those with type 2 DM.


Keywords

цукровий діабет; діабет-асоційований остеоартрит; суглоби; артропатія

сахарный диабет; диабет-ассоциированный остеоартрит; суставы; артропатия

diabetes mellitus; diabetes-associated osteoarthritis; joints; arthropathy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Louati K., Vidal C., Berenbaum F., Sellam J. Association between diabetes mellitus and osteoarthritis: systematic literature review and meta-analysis. R.M.D. Open. 2015. 1(1). e000077.
 2. Larkin M.E., Barnie A., Braffett B.H. et al. Musculoskeletal complications in type 1 diabetes. Diabetes Care. 2014. 7(7). 1863-9. 
 3. Berenbaum F. Diabetes-induced osteoarthritis: from a new paradigm to a new phenotype. Ann. Rheum. Dis. 2011. 70. 1354-6. doi:10.1136/ard.2010.146399 19.
 4. Williams M.F., London D.A., Husni E.M., Navaneethan S., Kashyap S.R. Type 2 diabetes and osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Journal of Diabetes and its Complications. 2016. 30(5). 944-950. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2016.02.016.
 5. Rahman M.M., Cibere J., Anis A.H., Goldsmith C.H., Kopec J.A. Risk of type 2 diabetes among osteoarthritis patients in a prospective longitudinal study. Int. J. Rheumatol. 2014. 2014. 620920.
 6. Khor A., Ma C.-A., Hong C., Hui L.-Y.L., Ying Y. Diabetes mellitus is not a risk factor for osteoarthritis. RMD Open. 2020. 6(1). e001030. doi: 10.1136/rmdopen-2019-001030.
 7. Schett G., Kleyer A., Perricone C., Sahinbegovic E., Iagnocco A., Zwerina J. Diabetes is an independent predictor for severe osteoarthritis: results from a longitudinal cohort study Diabetes Care. 2013. 36(2). 403-409. doi: 10.2337/dc12-0924.
 8. Magnusson K., Hagen K.B., Osteras N., Nordsletten L., Natvig B., Haugen I.K. Diabetes is associated with increased hand pain in erosive hand osteoarthritis — data from a population-based study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015. 67. 187-95. doi:10.1002/acr.22460.
 9. Alenazi A.M., Alshehri M.M., Alothman S. et al. The Association of Diabetes with Knee Pain Severity and Distribution in People with Knee Osteoarthritis using Data from the Osteoarthritis Initiative. Sci Rep. 2020. 10. 3985. doi: 10.1038/s41598-020-60989-1.
 10. King K.B., Rosenthal A.K. The adverse effects of diabetes on osteoarthritis: update on clinical evidence and molecular mechanisms. Osteoarthritis Cartilage. 2015. 23(6). 841-850.
 11. Frey N., Hugle T., Jick S.S., Meier C.R., Spoendlin J. Type 2 diabetes mellitus and incident osteoarthritis of the hand: apopulation-based case-control analysis. Osteoarthr. Cartil. 2016. 24(9). 1535-40. doi: 10.1016/j.joca.2016.04.005.
 12. Mota M., Panuş C., Mota E., Sfredel V., Patraşcu A., Vanghelie L., Toma E. Hand abnormalities of the patients with diabetes mellitus. Rom. J. Intern. Med. 2000–2001. 38–39. 89-95.
 13. Kirkman M.S. Osteoarthritis progression: is diabetes a culprit? Osteoarthritis Cartilage. 2015. 23(6). 839-40.
 14. Alenazi A.M., Alothman S., Alshehri M.M., Rucker J., Waitman L.R., Wick J., Sharma N.K., Kluding P.M. The prevalence of type 2 diabetes and associated risk factors with generalized osteoarthritis: a retrospective study using ICD codes for clinical data repository system. Clin. Rheumatol. 2019. 38(12). 3539-3547. doi: 10.1007/s10067-019-04712-0. 
 15. Gokcen N., Cetinkaya Altuntas S., Coskun Benlidayi I., Sert M., Nazlican E., Sarpel T. An overlooked rheumatologic manifestation of diabetes: diabetic cheiroarthropathy. Clin. Rheumatol. 2019. 38(3). 927-932. doi: 10.1007/s10067-019-04454-z.
 16. Duclos M. Osteoarthritis, obesity and type 2 diabetes: The weight of waist circumference. Ann. Phys. Rehabil. Med. 2016. 59(3). 157-160. doi: 10.1016/j.rehab.2016.04.002.
 17. Goyal A., Tiwari V., Gupta Y. Diabetic Hand: A Neglected Complication of Diabetes Mellitus. Cureus. 2018. 10(6). e2772. doi: 10.7759/cureus.2772.
 18. Berenbaum F. Diabetes-induced osteoarthritis: from a new paradigm to a new phenotype. Ann. Rheum. Dis. 2011. 70. 1354-6. doi:10.1136/ard.2010.146399 19.
 19. Sellam J., Berenbaum F. Is osteoarthritis a metabolic disease? Joint Bone Spine. 2013. 80. 568-573. doi: 0.1016/j.jbspin.2013.09.007
 20. Larkin M.E., Barnie A., Braffett B.H. et al. Musculoskeletal complications in type 1 diabetes. Diabetes Care. 2014. 37(7). 1863-9. doi: 10.2337/dc13-2361. 
 21. Zyluk A., Puchalski P. Hand disorders associated with diabetes: a review. Acta Orthop. Belg. 2015. 81(2). 191-6.
 22. Magnusson K., Bech Holte K., Juel N.G., Brox J.I., Hagen K.B., Haugen I.K., Berg T.J. Long term type 1 diabetes is associated with hand pain, disability and stiffness but not with structural hand osteoarthritis features — The Dialong hand study. PLoS One. 2017. 12(5). e0177118. 
 23. Nieves-Plaza M., Castro-Santana L.E., Font Y.M., Mayor A.M., Vilá L.M. Association of hand or knee osteoarthritis with diabetes mellitus in a population of Hispanics from Puerto Rico. J. Clin. Rheumatol. 2013. 19(1). 1-6. doi: 10.1097/RHU.0b013e31827cd578.
 24. Al-Matubsi H.Y., Hamdan F., Alhanbali O.A., Oriquat G.A., Salim M. Diabetic hand syndromes as a clinical and diagnostic tool for diabetes mellitus patients. Diabetes Res Clin. Pract. 2011. 94(2). 225-9. doi: 10.1016/j.diabres.2011.07.012. 
 25. Gerrits E.G., Landman G.W., Nijenhuis-Rosien L., Bilo H.J. Limited joint mobility syndrome in diabetes mellitus: A minireview. World J. Diabetes. 2015. 6(9). 1108-12. doi: 10.4239/wjd.v6.i9.1108.
 26. Alabdali L.A.S., Jaeken J., Dinant G.J., Ottenheijm R.P.G. Awareness of limited joint mobility in type 2 diabetes in general practice in the Netherlands: an online questionnaire survey. BMC Fam. Pract. 2019. 20(1). 98. doi: 10.1186/s12875-019-0987-7.

Similar articles

Insulin and leptin levels in type 1 and type 2 diabetes patients with diabetes­associated osteoarthritis
Authors: Орленко В.Л. (1), Тронько М.Д. (1), Єлізарова О.Т. (2)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу
Authors: Олійник М.О., Журавльова Л.В. — Харківський національний медичний університет; Нессонова М.М. — Національний фармацевтичний університет, м. Харків
International journal of endocrinology 3 (67) 2015
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Features of bone metabolism in patients with osteoarthritis, type 2 diabetes mellitus and their combination
Authors: Журавльова Л.В., Олійник М.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №2, 2018
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
The effectiveness of combination therapy with the use of meloxicam (Loxidol) and Cocarnit in the treatment of patients with chronic diseases of the musculoskeletal system during the exacerbation period
Authors: Курята О.В.(1), Сіренко О.Ю.(1), Лисунець Т.К.(2), Легкобит А.С.(2), Воротилищева А.С.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

"Тrauma" Том 18, №6, 2017
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue