Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №1, 2020

Back to issue

Features of the course of bacterial keratitis in patients with diabetes mellitus

Authors: Заволока О.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета роботи: вивчити особливості перебігу бактеріального кератиту у хворих на цукровий діабет 1-го типу. Матеріали та методи. Аналіз здійснювався на основі даних обстеження 15 хворих на цукровий діабет 1-го типу та бактеріальний кератит та 20 хворих на бактеріальний кератит без цукрового діабету, які становили групу порівняння. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали бактеріологічне дослідження, флюоресцеїновий тест, безконтактне дослідження чутливості рогівки. Усім хворим проводили лікування інстиляціями антибіотика офлоксацину та стандартну протизапальну терапію. Спостереження здійснювали на 1-шу, 3-тю, 7-му, 10, 14, 18-ту та 22-гу добу. Результати. У всіх хворих на бактеріальний кератит та цукровий діабет реепітелізація та зникнення інфільтрації рогівки сталися на 4 дні, а зникнення гіперемії кон’юнктиви та набряку рогівки — на 8 днів пізніше, ніж у хворих на бактеріальний кератит без цукрового діабету. Серед хворих на цукровий діабет бактеріальний кератит привів до стійкого помутніння рогівки периферичної локалізації в 13,3 % хворих. У всі терміни спостереження поріг середньої чутливості рогівки у хворих на бактеріальний кератит та цукровий діабет перевищував показник хворих на бактеріальний кератит без цукрового діабету: при 1-му візиті — на 17,7 %, на 3-й день — на 20,9 %, на 7-й день — на 28,8 %, на 10-й день — на 32,7 %, на 14-й день — на 37,7 %, на 18-й день — на 35,4 %, на 22-й день — на 30,6 % (р < 0,05). Висновки. У хворих на цукровий діабет із бактеріальним кератитом відмічається діабетична нейропатія рогівки, що проявляється порушенням функції корнеальних нервових волокон за рахунок зниження чутливості рогівки та є локальним проявом системної діабетичної полінейропатії. На фоні діабетичної нейропатії рогівки у хворих на цукровий діабет відмічаються підвищення тяжкості перебігу бактеріального кератиту, подовження тривалості захворювання та погіршення наслідків.

Цель работы: изучить особенности течения бактериального кератита у больных с сахарным диабетом 1-го типа. Материалы и методы. Анализ осуществлялся на основании данных обследования 15 больных с сахарным диабетом 1-го типа и бактериальным кератитом и 20 больных с бактериальным кератитом без сахарного диабета, которые составили группу сравнения. Кроме стандартных, методы офтальмологического исследования включали бактериологическое исследование, флюоресцеиновый тест, бесконтактное исследование чувствительности роговицы. Всем больным проводили лечение инстилляциями антибиотика офлоксацина и стандартную противовоспалительную терапию. Наблюдение проводили на 1, 3, 7, 10, 14, 18 и 22-й день. Результаты. У всех больных с бактериальным кератитом и сахарным диабетом реэпителизация и исчезновение инфильтрации роговицы произошли на 4 дня, а исчезновение гиперемии конъюнктивы и отека роговицы — на 8 дней поз­же, чем у больных с бактериальным кератитом без сахарного диабета. Среди больных с сахарным диабетом бактериальный кератит привел к устойчивому помутнению роговицы периферической локализации у 13,3 % больных. Во все сроки наблюдения порог средней чувствительности роговицы у больных с бактериальным кератитом и сахарным диабетом превышал показатель больных с бактериальным кератитом без сахарного диабета: при 1-м визите — на 17,7 %, на 3-й день — на 20,9 %, на 7-й день — на 28,8 %, на 10-й день — на 32,7 %, на 14-й день — на 37,7 %, на 18-й день — на 35,4 %, на 22-й день — на 30,6 % (р < 0,05). Выводы. У больных с сахарным диабетом и бактериальным кератитом отмечается диабетическая нейропатия роговицы, которая проявляется нарушением функции корнеальных нервных волокон за счет снижения чувствительности роговицы и является локальным проявлением системной диабетической полинейропатии. На фоне диабетической нейропатии роговицы у больных с сахарным диабетом отмечаются повышение тяжести бактериального кератита, увеличение продолжительности заболевания и ухудшение последствий.

Background. Objective: to study the features of the course of bacterial keratitis in patients with type 1 diabetes mellitus. Materials and methods. The analysis was performed on the basis of the survey data of 15 patients with type 1 diabetes mellitus and bacterial keratitis and 20 individuals with bacterial keratitis without diabetes mellitus, who were included the comparison group. In addition to standard methods of ophthalmic examination, bacteriological examination, fluorescein test, non-contact examination of corneal sensitivity were carried out. All patients received instillations of ofloxacin, an antibiotic, and standard anti-inflammatory therapy. Observations were performed on days 1, 3, 7, 10, 14, 18 and 22. Results. In all patients with bacterial keratitis and diabetes mellitus, re-epithelialization and disappearance of corneal infiltrates occurred 4 days later, and the disappearance of conjunctival hyperemia and corneal edema — 8 days later than in patients with bacterial keratitis without diabetes mellitus. Among patients with diabetes mellitus, bacterial keratitis led to a stable corneal opacity of the peripheral localization in 13.3 % of cases. At all times of observation, the threshold of the average corneal sensitivity in patients with bacterial keratitis and diabetes mellitus exceeded that of people with bacterial keratitis without diabetes mellitus: at the first visit — by 17.7 %, on day 3 — by 20.9 %, on day 7 — by 28.8 %, on day 10 — by 32.7 %, on day 14 — by 37.7 %, on day 18 — by 35.4 %, on day 22 — by 30.6 % (p < 0.05). Conclusions. Patients with diabetes mellitus and bacterial keratitis have diabetic corneal neuropathy, which is manifested by impaired corneal nerve fiber function due to reduced corneal sensitivity and is a local symptom of systemic diabetic polyneuropathy. Against the background of diabetic corneal neuropathy in patients with diabetes mellitus, there is an increase in the severity of bacterial keratitis, prolongation of disease duration and worsening of the consequences.


Keywords

цукровий діабет; бактеріальний кератит; ерозія рогівки; гіперемія кон’юнктиви; помутніння рогівки

сахарный диабет; бактериальный кератит; эрозия роговицы; гиперемия конъюнктивы; помутнение роговицы

diabetes mellitus; bacterial keratitis; corneal erosion; conjunctival hyperemia; corneal opacity


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Vieira-Potter V.J., Karamichos D., Lee D.J. Ocular complications of diabetes and therapeutic approaches. BioMed Res. Int. 2016. № 2016. P. 3801570.

2. Wang B., Yang S., Zhai H. et al. A comparative study of risk factors for corneal infection in diabetic and non-diabetic patients. Int. J. Ophthalmol. 2018. № 11(1). Р. 43-47.

3. Grzybowski A., Kanclerz P., Huerva V. et al. Diabetes and Phacoemulsification Cataract Surgery: Difficulties, Risks and Potential Complications. J. Clin. Med. 2019. № 8(5). Р. 716.

4. Kaji Y. Prevention of diabetic keratopathy. Br. J. Ophthalmol. 2005. № 89. Р. 254-255.

5. Заволока О.В., Бездітко П.А., Луханін О.О. Ефективність нового пристрою для безконтактної діагностики чутливості рогівки при визначенні її нейротрофічного стану у хворих на цукровий діабет I типу та бактеріальний кератит. Офтальмол. журн. 2019. № 6. С. 29-33.

6. Гайдамака Т.Б. Рецидивирующий герпетический кератит. Патогенез, диагностика, лечение, профилактика: Дисс… д-ра мед. наук : 14.01.18. Одесса, 2011. 369 с.

7. Диденко Т.Н. Клинико-патогенетическое значение нервно-трофических нарушений роговицы и их фармакотерапия у больных сахарным диабетом: Автореф. дисс… канд. мед. наук : спец. 14.00.08 «глазные болезни». Красноярск, 2001. 22 с.

8. Bikbova G., Oshitari T., Baba T. et al. Diabetic corneal neuropathy: clinical perspectives. Clin. Ophthalmol. 2018. № 12. P. 981-987. doi: 10.2147/OPTH.S145266.

9. Пат. 41902 Україна, МПК А 61 В 8/10, А 61 В 8/13. Спосіб діагностики діабетичної нейропатії рогівки / Бездітко П.А., Заволока О.В., Лисенко М.Г.; заявник і патентовласник Харківський національний медичний університет. № u 200901232; Заявл. 16.02.09; Опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.

Similar articles

Efficacy of epi-on cross-linking of non-healing corneal ulcer: a case report
Authors: Табалюк Т.А.(1), Ваврищук А.С.(2), Рудавська Л.М.(3), Кудриль І.В.(4)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
(2) — Лабораторія контактної корекції зору, Тернопільська університетська лікарня, м. Тернопіль, Україна
(3) — Відділення мікрохірургії ока, Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна
(4) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №2, 2019
Date: 2019.06.27
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Authors: С.О. Риков, М.А. Знаменська. Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»
"News of medicine and pharmacy" Офтальмология (324) 2010 (тематический номер)
Date: 2010.08.09
Studying the effectiveness of therapeutic autologous transplantation of the sclera in the treatment of destructive corneal lesions of various etiologies
Authors: Риков С.О.(1), Шаргородська І.В.(1), Лаврик Н.С.(1), Корнілов Л.В.(2), Шулежко І.А.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №1, 2020
Date: 2020.05.11
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
Score evaluation of the treatment of patients with traumatic keratitis
Authors: Сакович В.М.(1,) Острікова Т.О.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, м. Дніпро, Україна
(2) — Дніпропетровська клінічна лікарня залізничного транспорту, філія Центру охорони здоров’я ПАТ «Укрзалізниця», м. Дніпро, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018
Date: 2019.04.24
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual

Back to issue