Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020

Back to issue

Clinical case of acute coronary syndrome with ST segment elevation complicated by complete heart block, acute heart failure, and sudden cardiac arres

Authors: Крижановський В.Є.(1, 2), Красюк В.Б.(1), Данилова Г.О.(2), Дзюба Д.О.(3)
(1) — Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, м. Одеса, Україна
(2) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
(3) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Дослідження нових методів лікування та профілактики серцево-судинних захворювань є одним із найактуальніших завдань сучасної медицини. Щороку в Україні гострий інфаркт міокарда трапляється в 40 000 осіб. Летальність від гострого інфаркту міокарда сягає 3 %. Мета: дослідити клінічний випадок пацієнтки з гострим коронарним синдромом, що ускладнився АВ-блокадою 3-го ступеня. Матеріали та методи. Матеріалом дослідження став клінічний випадок 78-річної жінки, до якої виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Пацієнтка звернулась за допомогою зі скаргами на біль у грудях та животі, що виник раптово на тлі відносного благополуччя. Під час огляду були виявлені клінічні й електрокардіографічні ознаки гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST. Стан пацієнтки почав стрімко погіршуватись, що було зумовлено виникненням ускладнень: повної АВ-блокади та гострої серцевої недостатності. Лікування за стандартом надання допомоги не призвело до успіхів. Згодом сталася раптова зупинка кровообігу, через що були розпочаті реанімаційні заходи. На ЕКГ-моніторі протягом 12 хвилин реєструвалися дефібриляторні ритми. Активно проводилось лікування оборотних причин зупинки кровообігу. Реанімаційні заходи не призвели до успіху та були припинені за 34 хвилини від початку серцево-легеневої реанімації. Результати і висновки. Бригадою екстреної медичної допомоги проводились усі необхідні заходи з надання допомоги пацієнтці з гострим коронарним синдромом, здійснювалися реанімаційні заходи й активне лікування оборотних причин смерті. Під час реанімації зареєстровані усі можливі ритми: фібриляція шлуночків, шлуночкова тахікардія без пульсу, безпульсова електрична активність, асистолія, шлуночкова тахікардія за типом torsades de pointes, що наведені в роботі. Правильність дій, повна їх відповідність чинним рекомендаціям із надання допомоги — пріоритет організації служби екстреної медичної допомоги. Виконання настанов дозволяє виявити всі превалюючі «точки», проводити їх усунення.

Актуальность. Исследование новых методов лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является одним из самых актуальных задач современной медицины. Ежегодно в Украине острый инфаркт миокарда случается у 40 000 человек. Летальность от острого инфаркта миокарда достигает 3 %. Цель: исследовать клинический случай пациентки с острым коронарным синдромом, который осложнился АВ-блокадой 3-й степени. Материалы и методы. Материалом исследования стал клинический случай 78-летней женщины, к которой выехала бригада экстренной медицинской помощи. Пациентка обратилась за помощью с жалобами на боль в груди и животе, возникшую внезапно на фоне относительного благополучия. При осмотре были обнаружены клинические и электрокардиографические признаки острого коронарного синдрома с элевацией сегмента ST. Состояние пациентки стало стремительно ухудшаться, что было обусловлено возникновением осложнений: полной АВ-блокадой и острой сердечной недостаточностью. Лечение по стандарту оказания помощи не привело к успехам. Впоследствии произошла внезапная остановка крово­обращения, из-за чего были начаты реанимационные мероприятия. На ЭКГ-мониторе в течение 12 минут регистрировались дефибрилляторные ритмы. Активно проводилось лечение обратимых причин остановки кровообращения. Реанимационные меры не привели к успеху и были прекращены через 34 минуты от начала сердечно-легочной реанимации. Результаты и выводы. Бригадой экстренной медицинской помощи проводились все необходимые меры по оказанию помощи пациентке с острым коронарным синдромом, осуществлялись реанимационные мероприятия и активное лечение обратимых причин смерти. Во время реанимации зарегистрированы все возможные ритмы: фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия без пульса, беспульсовая электрическая активность, асистолия, желудочковая тахикардия по типу torsades de pointes, приведенные в работе. Правильность действий, полное их соответствие действующим рекомендациям по оказанию помощи — приоритет организации службы экстренной медицинской помощи. Выполнение установок позволяет выявить все превалирующие «точки», проводить их устранение.

Background. The study of new methods of treatment and prevention of cardiovascular diseases is one of the most urgent tasks of modern medicine. Every year in Ukraine, acute myocardial infarction occurs in 40,000 people. Mortality due to acute myocardial infarction reaches 3 %. Objective: to investigate a clinical case of a patient with acute coronary syndrome complicated by third-degree atrioventricular block. Materials and methods. The material of the study was a clinical case of a 78-year-old woman who had been rushed by an emergency medical team. The patient sought help with complaints of chest and abdominal pain, which appeared suddenly against the background of relative well-being. The exa­mination revealed clinical and electrocardiographic signs of acute coronary syndrome with ST segment elevation. The patient’s condition began to deteriorate rapidly, which was due to complications: complete heart block and acute heart failure. Treatment under the standard of care was not successful. Subsequently, there was a sudden cardiac arrest, and resuscitation measures were started. The ECG monitor recorded defibrillatory rhythms for 12 minutes. The reverse causes of cardiac arrest were actively treated. Resuscitation did not lead to success and was discontinued 34 minutes after the start of cardiopulmonary resuscitation. Results and conclusions. Emergency care team carried out all necessary measures to assist the patient with acute coronary syndrome, performed resuscitation and active treatment of reversed causes of death. During resuscitation, all possible rhythms are recorded: ventricular fibrillation, pulseless ventricular tachycardia, pulseless electrical activity, asystole, torsades de pointes ventricular tachycardia given in the paper. The correctness of the actions, their full compliance with the current recommendations on providing care is a priority of organization of the emergency medical service. The implementation of the recommendations makes it possible to identify all the prevailing “points” and to eliminate them.


Keywords

гострий коронарний синдром; повна АВ-блокада; серцево-легенева реанімація

острый коронарный синдром; полная АВ-блокада; сердечно-легочная реанимация

acute coronary syndrome; complete heart block; cardiopulmonary resuscitation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Go A.S., Mozaffarian D., Roger V.L. et al. Executive summary: heart disease and stroke statistics — 2013 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2013. 127(1). Р. 143-152. doi: 10.1161/CIR.0b013e318282ab8f.
  2. Gandzjuk V.A. Analysis of incidence of ischemic heart disease in Ukraine. Ukrainian cardiology journal. 2014. 3. Р. 45-52.
  3. WHO Global Health Workforce Statistics [online database]. Health workforce. Geneva: World Health Organization. 7. Р. 42-43. who.int/hrh/statistics/hwfstats/en/
  4. Дзюба Д.О., Журовська Ю.М., Лоскутов О.А. Питання анестезіологічного забезпечення в інтервенційній кардіології. Медицина неотложных состояний. 2017. № 1(80). С. 125-128.
  5. Global Health Estimates 2015: Deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2015. Geneva: World Health Organization, 2016 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html, accessed 22 March 2017).
  6. Guidelines for Resuscitation 2015: European resuscitatation council, 2015. Section 3. Adult advanced life support. Р. 721-724.
  7. Guidelines for Resuscitation 2015: European resuscitatation council, 2015. Section 3. Adult advanced life support. P. 2110-2115.
  8. Guidelines for Resuscitation 2015: European resuscitatation council, 2015. Section 3. Adult advanced life support. P. 2108-2112.
  9. Donna K. Arnett et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology. 2019. 74.10. Р. 177-232.

Similar articles

Тестування теоретичного рівня знань бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення змагань — важливий фактор підвищення якості надання екстреної медичної допомоги
Authors: Ушкевич О.А., Гураєвський В.О., Тарасюк І.В., Римаренко П.В. - Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, м. Рівне Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
"Emergency medicine" 4 (51) 2013
Date: 2013.08.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Роль кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги в підвищенні професійної підготовки бригад швидкої медичної допомоги Тернопільської області
Authors: Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Authors: Пацюрко Ю.1, Сирота Л.2, Любінець О.3, Пилипець Я.1, Гера Л.1 1Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 2Львівська станція швидкої медичної допомоги 3Львівський національний університет ім. Данила Галицького
"Emergency medicine" 3(34) 2011
Date: 2011.06.15
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency

Back to issue