Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Diabetes mellitus in the practice of an anesthesiologist: a focus on diabetic neuropathy

Authors: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Діабетична нейропатія (ДНП) — це ураження нервової системи у хворих на цукровий діабет (ЦД), при якому в патологічний процес можуть залучатися всі відділи центральної, периферичної та автономної нервової системи. Через практично 100 % поширеність у хворих на ЦД найбільше значення для анестезіолога у разі проведення анестезії та передопераційної підготовки має автономна (вегетативна) діабетична нейропатія. Так, серцево-судинна вегетативна нейропатія зустрічається у 17–25 % хворих на ЦД, корелюючи з давністю захворювання та віком хворих, і характеризується трьома основними синдромами: синдромом денервованого серця, синдромом кардіальної гіпестезії та синдромом ортостатичної гіпотонії. Хронічна гіперглікемія призводить до глікозування тканинних білків та тугорухливості суглобів, що може спричинити тяжку інтубацію, яка ускладнює анестезію у 30 % хворих на ДНП. Автономна нейропатія шлунково-кишкового тракту (ШКТ) проявляється розвитком атонії шлунка, зниженням моторики ШКТ і розвитком можливої регургітації під час інтубації трахеї. Таким чином, хворі на ДНП мають підвищений ризик виникнення інтра- та післяопераційних ускладнень, що потребує ретельного контролю за станом пацієнта з постійним моніторингом необхідних параметрів гомеостазу під час усього періопераційного періоду.

Диабетическая нейропатия (ДНП) — это поражение нервной системы у больных сахарным диабетом (СД), при котором в патологический процесс могут вовлекаться все отделы центральной, периферической и вегетативной нервной системы. При практически 100% распространенности у больных СД наибольшее значение для анестезиолога в плане проведения анестезии и предоперационной подготовки имеет автономная (вегетативная) ДНП. Так, сердечно-сосудистая вегетативная нейропатия встречается у 17–25 % больных СД, коррелируя с давностью заболевания и возрастом больных, и характеризуется тремя основными синдромами: синдромом денервированного сердца, синдромом кардиальной гипестезии и синдромом ортостатической гипотензии. Хроническая гипергликемия приводит к гликозилированию тканевых белков и тугоподвижности суставов, что может стать причиной тяжелой интубации, которая затрудняет анестезию у 30 % больных с ДНП. Нейропатия желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) проявляется развитием атонии желудка, снижением моторики ЖКТ и развитием возможной регургитации при интубации трахеи. Таким образом, больные с ДНП имеют повышенный риск возникновения интра- и послеоперационных осложнений, что требует тщательного контроля за состоянием пациента с постоянным мониторингом необходимых параметров гомеостаза во время всего периоперационного периода.

Diabetic neuropathy is a lesion of the nervous system in patients with diabetes mellitus, in which all parts of the central, peripheral and autonomic nervous system can be involved in the pathological process. Due to the almost 100% prevalence in patients with diabetes mellitus, autonomous (vegetative) diabetic neuropathy is of paramount importance for an anesthesiologist in terms of anesthesia and preoperative preparation. Thus, cardiovascular autonomic neuropathy occurs in 17–25 % of diabetic patients, correlating with the disease duration and age of patients, and is characterized by three main syndromes: syndrome of cardiac denervation, syndrome of cardiac hypoesthesia and syndrome of orthostatic hypotension. Chronic hyperglycemia leads to tissue protein glycation and joint stiffness, which can cause severe intubation that complicates anesthesia in 30 % of patients with diabetic neuropathy. Autonomic neuropathy of the gastrointestinal tract manifests itself in the development of gastric atony, decreased gastrointestinal motility and the development of possible regurgitation during tracheal intubation. Thus, individuals with diabetic neuropathy have an increased risk of intra- and postoperative complications, which requires careful monitoring of the patient’s condition with constant monitoring of the necessary parameters of homeostasis throughout the whole perioperative period.


Keywords

цукровий діабет; діабетична нейропатія; анестезія; моніторинг

сахарный диабет; диабетическая невропатия; анестезия; мониторинг

diabetes mellitus; diabetic neuropathy; anesthesia; monitoring


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Лоскутов О.А., Бондар М.В., Тодуров Б.М., Гуменюк М.І., Галушко О.А., Марков Ю.І., Кучинська І.А. Оцінка передопераційного статусу пацієнта і підготовка до хірургічного втручання. К., 2019. 228 с.
 2. Cook K.D., Borzok J., Sumrein F., Opler D.J. Evaluation and Perioperative Management of the Diabetic Patient. Clin. Podiatr. Med. Surg. 2019 Jan. 36(1). 83-102. doi: 10.1016/j.cpm.2018.08.004.
 3. Miller J.D., Richman D.C. Preoperative Evaluation of Patients with Diabetes Mellitus. Anesthesiol. Clin. 2016 Mar. 34(1). 155-69. doi: 10.1016/j.anclin.2015.10.008.
 4. Wade T. The anaesthetic practitioner and type 1 diabetes mellitus. J. Perioper. Pract. 2015 Jan-Feb. 25(1–2). 19-23. PubMed PMID: 26016260.
 5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care. 2019, Jan. 42(Suppl 1). S1-S183.
 6. Мельниченко Г.А., Удовиченко О.В., Шведова А.Е. Эндокринология: типичные ошибки практического врача. М.: Практическая медицина, 2016. 192 с.
 7. Оруджева С.А., Звягин А.А. Оценка функциональных резервов сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом. Новости анестезиологии и реаниматологии. 2006. № 3. С. 1-18.
 8. Шлапак І.П., Маньковський Б.М., Галушко О.А., Кондрацька І.М. Інфузійна терапія в практиці лікаря-ендокринолога. К., 2016. 294 с.
 9. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник. Т. 2. Окремі питання анестезіології та інтенсивної терапії / за ред. професора І.П. Шлапака. К.: Фенікс, 2015. 500 с.
 10. Анестезиология: национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 1104 с.
 11. Уоткинс П.Дж. Сахарный диабет / пер. с англ. М.: БИНОМ, 2006. 134 с.
 12. Сивоус Г. Клиническая характеристика диабетической периферической полинейропатии у детей и подростков. Врач. 2004. № 2. С. 43-45.
 13. Неймарк М.И., Калинин А.П. Анестезиологическое обеспечение операций у больных сахарным диабетом. Анестезиология и реаниматология. 2004. 1. 68-71.
 14. Horng H.C., Chen F.C., Ho C.C., Kuo C.P., Wu C.T., Wong C.S. Bradycardia and hypotension refractory to ephedrine and atropine treatment: severe autonomic dysfunction with abnormal heart rate variability. Acta Anaesthesiol. Taiwan. 2006 Jun. 44(2). 109-12.
 15. Kotfis K., Szylińska A., Listewnik M., Brykczyński M., Ely E.W., Rotter I. Diabetes and elevated preoperative HbA1c level as risk factors for postoperative delirium after cardiac surgery: an observational cohort study. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2019 Feb 20. 15. 511-521. doi: 10.2147/NDT.S196973.
 16. Jellish W.S., Kartha V., Fluder E., Slogoff S. Effect of metoclopramide on gastric fluid volumes in diabetic patients who have fasted before elective surgery. Anesthesiology. 2005 May. 102(5). 904-9.
 17. Морган-мл. Дж. Эдвард, Михаил Мэгид С. Клиническая анестезиология: кн. 3 / пер. с англ. М.: БИНОМ-пресс, 2004. 304 с.
 18. Бокарев И.Н., Великов Б.К., Шубина О.И. Сахарный диабет. Руководство для врачей. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. 400 с.
 19. Шлапак І.П., Голубовська О.А., Галушко О.А. Дегідратаційний синдром. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2015. № 6. С. 15-19.
 20. Дедов И.И., Удовиченко О.В., Галстян Г.Р. Диабетическая стопа. М.: Практическая медицина, 2005. 197 с.

Similar articles

Патогенетичне лікування діабетичної нейропатії: комплексний підхід
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 7 (47) 2012
Date: 2013.03.01
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: В.І. Паньків, Відділ профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
International journal of endocrinology 4(10) 2007
Date: 2008.06.05
Categories: Neurology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
The pathophysiological aspects of anesthetic management in patients with type 2 diabetes mellitus in the ambulatory practice
Authors: Іванюшко О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(90), 2018
Date: 2018.05.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue