Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020

Back to issue

Does the name “diffuse toxic goiter” reflect the structural state of the thyroid gland in this nosology?

Authors: Булдигіна Ю.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Дифузний токсичний зоб (ДТЗ) (хвороба Грейвса) є автоімунним захворюванням, поширеність якого невпинно зростає в структурі тиреоїдної патології, і становить близько 80 % всіх причин гіпертиреозу. Метою нашої роботи було дослідити структурний стан щитоподібної залози (ЩЗ) у хворих на ДТЗ. Матеріали та методи. Було проведено цитологічне дослідження структури вогнищевих утворень на тлі ДТЗ (хвороби Грейвса). Дослідження виконувалось у клініці ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» та в Київському міському центрі ендокринної хірургії на базі київської міської клінічної лікарні № 3. Усього обстежені 310 пацієнтів із ДТЗ: 285 (91,94 %) жінок і 25 (8,06 %) чоловіків, вік яких коливався від 19 до 70 років (у середньому 41,25 ± 1,19 року). Тривалість захворювання на момент початку обстеження становила від одного місяця до 15 років (у середньому 25,09 ± 2,76 місяця). Для визначення об’єму і структури ЩЗ проводились пальпаторне й ультразвукове дослідження, а також тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія із цитологічним дослідженням пунктату та комп’ютерна томографія (КТ) органів шиї та середостіння. Для встановлення/підтвердження діагнозу здійснювалось гормональне обстеження (визначення в крові рівнів тиреотропного гормона, вільного тироксину, вільного трийодтироніну та антитіл до рецептора тиреотропного гормона). Результати. Частка хворих із дифузно збільшеною ЩЗ без вогнищевих утворень становила 78,39 %, кількість пацієнтів без збільшення об’єму ЩЗ — 2,58 %, число хворих із вогнищевими утвореннями в ЩЗ — 19,03 %. Серед хворих із вогнищевими утвореннями переважали пацієнти з доброякісними аденоматозними (54,24 %) та колоїдними (25,42 %) вузлами ЩЗ. Папілярну карциному діагностовано у двох хворих на ДТЗ (3,39 %). КТ органів шиї та середостіння дозволила встановити, що навіть при відносно невеликих розмірах дифузного зоба (18,00 ± 2,78 см3) існує велика вірогідність наявності значної ретротрахеальної частини ЩЗ. Висновки. Застосування назви «хвороба Грейвса» для визначення даної патології є більш доцільним, оскільки полегшує формулювання повного діагнозу та комунікацію із західними колегами.

Актуальность. Диффузный токсический зоб (ДТЗ) (болезнь Грейвса) является аутоиммунным заболеванием щитовидной железы (ЩЖ), распространенность которого неуклонно возрастает в структуре тиреоидной патологии, и составляет около 80 % всех причин гипертиреоза. Целью нашей работы было исследование структурного состояния ЩЖ у больных ДТЗ. Материалы и методы. Изучали цитологическую структуру узловых образований при ДТЗ (болезни Грейвса). Исследование проводилось в клинике ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины» и в Киевском городском центре эндокринной хирургии. Всего обследованы 310 пациентов с ДТЗ: 285 (91,94 %) женщин и 25 (8,06 %) мужчин, возраст которых варьировал от 19 до 70 лет (в среднем составил 41,25 ± 1,19 года). Длительность заболевания на момент начала обследования колебалась от одного месяца до 15 лет (в среднем 25,09 ± 2,76 месяца). Для определения объема и структуры ЩЖ проводились пальпаторное и ультразвуковое исследование, а также тонкоигольная аспирацинная пункционная биопсия с цитологическим исследованием пунктата и компъютерная томо­графия (КТ) органов шеи. Для установления/подтверждения диагноза осуществлялось гормональное обследование (определение в крови уровней тиреотропного гормона, свободного тироксина, свободного трийодтиронина, а также антител к рецептору тиреотропного гормона). Результаты. Доля больных с диффузным зобом без узловых образований в ЩЖ составляла 78,39 %, количество пациентов без увеличения объема ЩЖ — 2,58 %, с узловыми образованиями — 19,03 %. Среди пациентов с узловыми образованиями преобладали больные с доброкачественными аденоматозными (54,24 %) и коллоидными узлами (25,42 %). Папиллярная карцинома диагностирована у двух больных ДТЗ (3,39 %). КТ органов шеи и средостения позволила установить, что при относительно небольших размерах диффузного зоба (18,00 ± 2,78 см3) существует вероятность наличия значительной ретротрахеальной части ЩЖ. Выводы. Применение термина «болезнь Грейвса» для определения данной патологии является более целесо­образным, поскольку облегчает формулировку полного диагноза и коммуникацию с западными коллегами.

Background. Diffuse toxic goiter (DTG), or Graves’ disease, is an autoimmune thyroid disease, the prevalence of which is steadily increasing in the structure of thyroid pathology and makes up about 80 % of all causes of hyperthyroidism. The purpose of our work was to study the structural state of the thyroid gland in patients with DTG. Materials and methods. Important aspect of the work was the cytological study of the structure of focal formations against the background of DTG (Graves’ disease). The study was conducted in the clinic of the State Institution “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the National Aca­demy of Medical Sciences of Ukraine” and in the Kyiv City Center of Endocrine Surgery at the premises of Kyiv City Clinical Hospital 3. A total of 310 patients with a diagnosis of DTG were examined: 285 (91.94 %) women and 25 (8.06 %) men. Their age ranged from 19 to 70 years (on average 41.25 ± 1.19 years). The duration of the disease at the start of the examination was from 1 month to 15 years (on average 25.09 ± 2.76 months). To determine the volume and structure of the thyroid gland, palpation and ultrasound examinations were performed, as well as a fine-needle aspiration biopsy with cytological examination of punctate, and computer tomo­graphy of the neck and mediastinum organs. To establish/confirm the diagnosis, a hormonal examination was performed (serum thyroid stimulating hormone, free T3 and free T4, as well as thyroid stimulating hormone receptor antibodies were measured). Results. The ratio of patients with diffuse enlargement of the thyroid gland without focal formations accounted for 78.39 %, the number of individuals without an increase in thyroid volume was 2.58 %, and 19.03 % of people had focal formations. Among patients with focal formations, those with benign adenomatous (54.24 %) and colloid nodules (25.42 %) prevailed. Papillary carcinoma was diagnosed in 2 patients with DTG (3.39 %). Computed tomography of the neck and mediastinum organs made it possible to establish that even with relatively small sizes of diffuse goiter (18.00 ± 2.78 cm3), there was a high probability of a significant retrotracheal portion of the thyroid gland. Conclusions. The use of the name “Graves’ disease” to identify this pathology is more appropriate because it facilitates the formulation of a complete diagnosis and communication with Western colleagues.


Keywords

щитоподібна залоза; дифузний токсичний зоб; хвороба Грейвса; вузловий зоб; папілярна карцинома

щитовидная железа; диффузный токсический зоб; болезнь Грейвса; узловой зоб; папиллярная карцинома

thyroid gland; diffuse toxic goiter; Graves’ disease; nodular goiter; papillary carcinoma


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Kahaly G.J., Bartalena L., Hegedüs L., Leenhardt L., Poppe K., Pearce S.H. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism. Eur. Thyroid J. 2018. 7(4). Р. 167-186. doi: 10.1159/000490384.
  2. Wémeau J.L., Klein M., Sadoul J.L., Briet C., Vélayoudom-Céphise F.L. Graves’ disease: Introduction, epidemiology, endogenous and environmental pathogenic factors. Ann. Endocrinol. (Paris). 2018. 79(6). Р. 599-607. doi: 10.1016/j.ando.2018.09.002.
  3. Hussain Y.S., Hookham J.C., Allahabadia A., Balasubramanian S.P. Epidemiology, management and outcomes of Graves’ disease-real life data. Endocrine. 2017. 56(3). Р. 568-578. doi: 10.1007/s12020-017-1306-5.
  4. Diana T., Olivo P.D., Kahaly G.J. Thyrotropin Receptor Blocking Antibodies. Horm. Metab. Res. 2018. 50(12). Р. 853-862. doi: 10.1055/a-0723-9023.
  5. Garstka M., Kandil E., Saparova L., Bechara M. et al. Surgery for Graves’ disease in the era of robotic-assisted surgery: a study of safety and feasibility in the Western population. Langenbecks Arch. Surg. 2018. 403(7). Р. 891-896. doi: 10.1007/s00423-018-1713-y.
  6. Ehlers M., Schott M., Allelein S. Graves’ disease in clinical perspective. Front. Biosci. (Landmark Ed). 2019. 24. Р. 35-47. PMID: 30468646.
  7. Staniforth J.U., Erdirimanne S., Eslick G.D. Thyroid carcinoma in Graves’ disease: A meta-analysis. Int. J. Surg. 2016. 27. Р. 118-125. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.11.027.
  8. Cibas E.S., Ali S.Z. NCI Thyroid FNA State of the Science Conference. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology. Am. J. Clin. Pathol. 2009. Vol. 132. № 5. P. 658-665.
  9. Тронько М.Д., Шляхтич С.Л., Булдигіна Ю.В. та ін. Аналіз результатів ультразвукових, цитологічних та морфологічних досліджень у хворих на дифузний токсичний зоб. Лікарська справа. 2015. 3–4. Р. 115-120.

Similar articles

Dynamics of Hormonal and Immunological Indexes during Conservative Treatment of Patients with Diffuse Toxic Goiter
Authors: Buldyhina Yu.V. - State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komisarenko of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv; Shliakhtych S.L. - Kyiv Municipal Centre of Endocrine Surgery at the Premises of Kyiv Municipal Clinical Hospital № 3, Kyiv, Ukraine
International journal of endocrinology 6 (70) 2015
Date: 2016.02.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Modern Views on the Algorithm of Management of Pregnant Women and Women in Labor  with Diffuse Toxic Goiter
Authors: Паньків В.І.(1), Паєнок О.С.(2), Костів М.О.(2)
(1) — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна)
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

International journal of endocrinology 6 (78) 2016
Date: 2016.11.17
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Порівняльна оцінка ефективності препарату Еспа-карб у лікуванні хворих із гіпертиреозом
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 4 (60) 2014
Date: 2014.08.12
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Modern approaches to the laboratory diagnosis and management of hyperthyroidism syndrome
Authors: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.23
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue