Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020

Back to issue

The probability of the influence of professional chemical factors on the development of hypothyroidism and other lesions of the human body

Authors: Волошин О.І.(1), Ілащук Т.О.(1), Волошина Л.О.(1), Паньків І.В.(1), Юзвенко В.С.(2)
(1) — ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета — викладення клінічних спостережень за хворобами працівників окремих виробництв, у яких апріорі відзначався вплив різних виробничих хімічних факторів, що сприяло виникненню уражень серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця (ІХС) із порушенням серцевого ритму) та гіпотиреозу. Матеріали та методи. Комплексно обстежено 11 хворих жінок віком 53–62 роки, які працювали в господарствах інтенсивного садівництва (6 осіб), цехах із пошиття синтетичного одягу (3 особи) та виробництва синтетичних вінків (2 особи). Результати. Виявлено торпідні прояви ІХС з частими екстрасистоліями та епізодами фібриляції передсердь, серцевої недостатності ІІ функціонального класу та явища гіпотиреозу, маніфестного за клінічними даними, але субклінічного за рівнями тиреотропного гормону і тиреоїдних гормонів, а також прояви стеатогепатозу, хронічного некаменевого гіпокінетичного холециститу і синдрому подразненого кишечника. Консенсусно (кардіолог, гастроентеролог, ендокринолог) проаналізовано ймовірні причини низьких результатів сучасного підходу до комплексного лікування, а також недоцільність застосування левотироксину й аміодарону. Як альтернатива пацієнтам рекомендоване застосування полікомпонентної тиреостабілізуючої фітотерапії (перстач білий, корінь, екстракт 80 мг; гадючник шестипелюстковий, бульбокорені, екстракт 30 мг; дрік красильний, трава, 10 мг; півонія незвичайна, корінь, 30 мг; бруньки берези повислої, 50 мг; спіруліна, 40 мг; листя ліщини, 40 мг). Досягнуто суттєве покращення результатів лікування в кардіологічному, гастроентерологічному і ендокринологічному аспектах. Висновки. В сучасних умовах недостатнього санепіднагляду в окремих виробництвах можливі хронічні виробничі отруєння хімічними чинниками з різними механізмами системної дії, в тому числі з ураженням щитоподібної залози, що зумовлює торпідний перебіг хвороб і зниження результатів сучасних підходів до лікування. Ретельний професійний анамнез, патогенетична оцінка клінічної ситуації та застосування адекватних полікомпонентних засобів можуть покращити загальні результати лікування.

Цель — изложение клинических наблюдений за болезнями работников отдельных производств, где априори отмечалось влияние различных производственных химических факторов, что способствовало возникновению поражений сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца (ИБС) с нарушением сердечного ритма) и гипотиреоза. Материалы и методы. Комплексно обследованы 11 больных женщин в возрасте 53–62 лет, работавших в хозяйствах интенсивного садоводства (6 человек), цехах по пошиву синтетической одежды (3 человека) и производству синтетических венков (2 человека). Результаты. Выявлены торпидные проявления ИБС с частыми экстрасистолиями и эпизодами фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности II функционального класса и явления гипотиреоза, манифестного по клиническим данным, но субклинического по уровням тиреотропного гормона и тиреоидных гормонов, а также проявления стеатогепатоза, хронического бескаменного гипокинетического холецистита, синдрома раздраженного кишечника. Консенсусно (кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог) проанализированы возможные причины неудовлетворительных результатов современного подхода к комплексному лечению, а также нецелесообразность применения левотироксина и амиодарона. В качестве альтернативы пациентам рекомендовано применение поликомпонентной тиреостабилизирующей фитотерапии (лапчатка белая, корень, экстракт 80 мг; таволга шестилепестковая, клубневые корни, экстракт 30 мг; дрок красильный, трава, 10 мг; пион необычайный, корень, 30 мг; почки березы повислой, 50 мг; спирулина, 40 мг; листья лещины, 40 мг). Достигнуто существенное улучшение результатов лечения в кардиологическом, гастроэнтерологическом и эндокринологическом аспектах. Выводы. В современных условиях недостаточного санэпиднадзора в отдельных производствах возможны хронические производственные отравления химическими факторами с различными механизмами системного действия, в том числе с поражением щитовидной железы, что обусловливает торпидное течению болезней и снижение результатов современных подходов к лечению. Тщательный профессиональный анамнез, патогенетическая оценка клинической ситуации и применение фитотерапии могут улучшить общие результаты лечения.

Background. The purpose is to present clinical observations of diseases of workers in individual industries, where a priori there was an effect of various production chemical factors that caused damage to the cardiovascular system such as coronary heart disease with impaired heart rhythm, and hypothyroidism. Mate­rials and methods. A total of 11 sick women aged 53–62 years who worked in the intensive gardening enterprises (n = 6), workshops for sewing synthetic clothes (n = 3) and the production of synthetic wreaths (n = 2) underwent comprehensive examination. Results. Torpid manifestations of coronary heart disease with frequent extrasystoles and episodes of atrial fibrillation, heart failure of the second functional class and signs of hypothyroidism that in overt according to clinical data, but subclinical in terms of thyroid-sti­mulating hormone and thyroid hormone levels, as well as symptoms of steatohepatosis, chronic acalculous hypokinetic gallbladder di­sease and irritable bowel syndrome were detected. The consensus (cardiologist, gastroenterologist, endocrinologist) analyzed the possible causes for the low results of the modern approaches to comprehensive treatment, as well as the inappropriateness of the use of levothyroxine and amiodarone. As an alternative, patients additionally took multicomponent thyroid-stabilizing phytotherapy (Potentilla alba L., 80 mg, Filipendula vulgaris Moench., 30 mg, Genista tinctoria, 10 mg, Paeonia anomala, 30 mg, Gemmae betulae, 50 mg, Arthrospira, 40 mg, Corylus, 40 mg). A significant improvement was achieved in the treatment results in the cardiological, gastroenterological and endocrinological aspects. Conclusions. In modern conditions of insufficient sanitary surveillance in certain industries, possible chronic production poisonings by chemical factors with various mechanisms of systemic action, in particular with thyroid gland damage, causes the torpid course of diseases and a decrease in the results of using modern treatment approaches. A careful professional history, pathogenetic assessment of the clinical situation and the use of phytotherapy can improve the overall treatment results.


Keywords

гіпотиреоз; ішемічна хвороба серця; виробничі хімічні токсиканти; фітотерапія

гипотиреоз; ишемическая болезнь сердца; производственные химические токсиканты; лечение

hypothyroidism; coronary heart disease; industrial chemical toxicants; phytotherapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Mendes D., Alves C., Silverio N., Marques F.B. Prevalence of Undiagnosed Hypothyroidism in Europe: A Systematic Review and Meta-Analysis. Eur. Thyroid. J. 2019. № 8(3). Р. 130-143. doi: 10.1159/000499751.
 2. Taylor P.N., Albrecht D., Scholz A., Gutierrez-Buey G., Lazarus J.H., Dayan C.M., Okosieme O.E. Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism. Nat. Rev. Endocrinol. 2018. № 14(5). Р. 301-316. doi: 10.1038/nrendo.2018.18.
 3. Du Y., Gao Y., Meng F. et al. Iodine deficiency and excess coexist in china and induce thyroid dysfunction and disease: a cross-sectional study. PLoS One. 2014. № 9(11). Р. e111937. doi: 10.1371/journal.pone.0111937.
 4. Calsolaro V., Pasqualett G., Niccolai F., Caraccio N., Monzani F. Thyroid Disrupting Chemicals. Int. J. Mol. Sci. 2017. № 18(12). pii: E2583. doi: 10.3390/ijms18122583.
 5. Duntas L.H. Chemical contamination and the thyroid. Endocrine. 2015. № 48(1). Р. 53-64. doi: 10.1007/s12020-014-0442-4.
 6. Freire C., Koifman R.J., Sarcinelli P.N., Simoes-Rosa A.C., Clapauch R., Koifman S. Long-term exposure to organochlorine pesticides and thyroid status in adults in a heavily contaminated area in Brazil. Environ. Res. 2013. Р. 127. Р. 7-15. doi: 10.1016/j.envres.2013.09.001.
 7. Lee J.E., Choi K. Perfluoroalkyl substances exposure and thyroid hormones in humans: Epidemiological observations and implications. Ann. Pediatr. Endocrinol. Metab. 2017. № 22(1). Р. 6-14. doi: 10.6065/apem.2017.22.1.6.
 8. Diamanti-Kandarakis E., Bourguignon J.P., Giudice L.C., Hauser R., Prins G.S., Soto A.M. et al. Endocrine-disrupting chemicals: An Endocrine Society scientific statement. Endocr. Rev. 2009. № 30. Р. 293-342. doi: 10.1210/er.2009-0002.
 9. Boas M., Feldt-Rasmussen U., Main K.M. Thyroid effects of endocrine disrupting chemicals. Mol. Cell. Endocrinol. 2012. № 355. Р. 240-248. doi: 10.1016/j.mce.2011.09.005.
 10. Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Цимбалюк С.М., Соверткова Л.С., Баленко Н.В. Хімічні канцерогени атмосферного повітря: вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози. Гігієна населених місць: Зб. наук. праць. Вип. 66. Київ, 2015. С. 104-110.
 11. Agate L., Mariotti S., Elisei R. et al. Thyroid autoantibodies and thyroid function in subjects exposed to Chernobyl fallout during childhood: evidence for a transient radiation-induced elevation of serum thyroid antibodies without an increase in thyroid autoimmune disease. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008. № 93. Р. 2729-2736.
 12. Voloshyna L.O. Early diagnostic of hypothyroidism as factor of progressive of osteoarthritis and comorbidity, phytocorrection. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2016. № 7. Р. 86-92. doi: 10.22141/2224-0721.7.79.2016.86424.

Similar articles

Contemporary environmental pollutants and their negative effects on the thyroid gland
Authors: Волошин О.І., Присяжнюк І.В., Волошина Л.О., Паньків І.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №7, 2019
Date: 2020.01.09
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Analysis of the prevalence of thyroid pathology during gestation among women from Lviv region
Authors: Грицишин Б.Р.
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019
Date: 2019.06.03
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: Pavlovych L.B., Bilous I.I.
Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.28
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Epidemiological analysis of hypothyroidism prevalence in Kharkiv region
Authors: Подаваленко А.П.(1), Гончарова О.А.(1), Пащенко Л.С.(2)
1 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
2 - Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, м. Харків, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №1, 2019
Date: 2019.04.10
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue