Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020

Back to issue

Thyroid storm: modern understanding, diagnosis and management approaches

Authors: Макар Р.Д., павловський І.М., Макар О.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Огляд присвячений одному з найтяжчих критичних станів у практиці ендокринолога — тиреотоксичному кризу (ТК). Наведені сучасні уявлення про етіологію та патогенез цього ускладнення, проаналізовані особливості клінічного перебігу. ТК — це загрозливий для життя стан, що може розвинутися у хворого з некомпенсованим тиреотоксикозом, характеризується різким загостренням його клінічних проявів і прогресуючими розладами гомеостазу; за відсутності адекватного лікування, як правило, завершується летально. Слід узяти за правило: у разі раптового погіршання стану пацієнта з тиреотоксикозом завжди необхідно пам’ятати про можливість розвитку ТК; при цьому на перший план можуть виступати симптоми хвороби, що його спровокувала. Більшість фахівців вважає, що в сумнівних випадках краще помилитися щодо припущення про наявність ТК у даний момент або загрозу його розвитку і все-таки розпочати інтенсивну терапію, аніж проґавити діагноз. Завдяки створенню і впровадженню в широку клінічну практику антитиреоїдних лікарських засобів, β-адреноблокаторів, нейролептиків та інших лікувальних заходів летальність при ТК кардинально знизилась і становить близько 10 %. Вірогідними предикторами песимістичного прогнозу служать прогресуючі гіпертермія, тахіаритмія та порушення діяльності ЦНС, а також приєднання жовтяниці. Смерть може настати внаслідок серцевої та/або дихальної недостатності, шоку, поліорганної недостатності, гіпертермії, дисемінованої внутрішньосудинної коагуляції, сепсису або інших ускладнень. Зрештою, якщо пацієнти виживають, у частини з них спостерігаються необоротні розлади, як-от: постгіпоксична енцефалопатія, цереброваскулярна патологія, атрофія м’язів, психози або ниркова недостатність. З урахуванням офіційних міжнародних рекомендацій розглянуті принципи діагностики, лікування та профілактики даного критичного стану. Світовий досвід засвідчує, що невідкладна мультимодальна терапія тиреотоксичного кризу здатна знизити летальність до 10–20 %.

Обзор посвящен одному из тяжелейших критических состояний в практике эндокринолога — тиреотоксическому кризу (ТК). Приведены современные представления об этиологии и патогенезе этого осложнения, проанализированы особенности клинического течения. ТК — это угрожающее жизни состояние, которое может развиться у больного с некомпенсированным тиреотоксикозом, характеризуется резким обострением его клинических проявлений и прогрессирующими расстройствами гомеостаза; при отсутствии адекватного лечения, как правило, заканчивается летально. Следует взять за правило: в случае внезапного ухудшения состояния пациента с тиреотоксикозом всегда необходимо помнить о возможности развития ТК, при этом на первый план могут выступать симптомы болезни, которая его спровоцировала. Большинство специалистов считает, что в сомнительных случаях лучше ошибиться в предположении о наличии ТК в данный момент или угрозе его развития и все-таки начать интенсивную терапию, чем упустить диагноз. Благодаря созданию и внедрению в широкую клиническую практику антитиреоидных лекарственных средств, β-адреноблокаторов, нейролептиков и других лечебных мероприятий летальность при ТК кардинально снизилась и составляет около 10 %. Достоверными предикторами пессимистического прогноза служат прогрессирующие гипертермия, тахиаритмия и нарушения деятельности ЦНС, а также присоединение желтухи. Смерть может наступить вследствие сердечной и/или дыхательной недостаточности, шока, полиорганной недостаточности, гипертермии, диссеминированной внутрисосудистой коагуляции, сепсиса или других осложнений. В конце концов, если пациенты выживают, у части из них наблюдаются необратимые расстройства, например постгипоксическая энцефалопатия, цереброваскулярная патология, атрофия мышц, психозы или почечная недостаточность. С учетом официальных международных рекомендаций рассмотрены принципы диагностики, лечения и профилактики данного критического состояния. Мировой опыт показывает, что неотложная мультимодальная терапия тиреотоксического криза способна снизить летальность до 10–20 %.

The review deals with one of the most severe critical conditions in the practice of an endocrinologist — thyroid storm (TS). Modern ideas about the etiology and pathogenesis of this complication are given, and the features of the clinical course are analyzed. TS is a life-threatening condition that can develop in a patient with uncompensated thyrotoxicosis, it is characterized by a sharp exacerbation of clinical manifestations and progressive disorders of homeostasis; in the absence of adequate treatment, as a rule, it ends lethally. You should make it a rule: in case of a sudden deterioration in the condition of thyrotoxicosis patient, it is always necessary to keep in mind the risk of developing TS, while the symptoms of the disease that provoked it may come to the fore. Most experts believe that in doubtful cases it is better to make a mistake in the assumption of TS presence at the moment or the threat of its development and after all to start intensive care than to miss the diagnosis. Owing to the creation and introduction of antithyroid drugs, β-adrenoblockers, antipsychotics and other therapeutic measures into wide clinical practice, mortality in TS has dramatically decreased and amounts to about 10 %. Reliable predictors of poor prognosis are progressive hyperthermia, tachyarrhythmia and disorders of the central nervous system, as well as jaundice. Death can occur due to heart and/or respiratory failure, shock, multiple organ failure, hyperthermia, disseminated intravascular coagulation, sepsis or other complications. After all, if patients survive, some of them experience irreversible disorders, such as posthypoxic encephalopathy, cerebrovascular pathology, muscle atrophy, psychosis, or renal failure. Based on official international recommendations, the principles of diagnosis, treatment and prevention of this critical condition are considered. World experience shows that emergency multimodal therapy of thyroid storm can reduce mortality to 10–20 %.


Keywords

щитоподібна залоза; тиреотоксичний криз; діагностика; лікування; огляд

щитовидная железа; тиреотоксический криз; диагностика; лечение; обзор

thyroid gland; thyroid storm; diagnosis; management; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Chiha M., Samarasinghe S., Kabaker A.S. Thyroid storm: an updated review. J. Intensive Care Med. 2015. 30(3). 131-40. doi: 10.1177/0885066613498053.
 2. Meng W. Schilddrüsenerkrankungen: Pathophysiologie — Diagnostik — Therapie. Jena, Stuttgart: Gustav Fischer, 1992. 348 S.
 3. Dietrich J.W. Thyreotoxische Krise. Med. Klin. Intensivmed Notfmed. 2012. 107. 448-453. doi: 10.1007/s00063-012-0113-2.
 4. Satoh T., Isozaki O., Suzuki A. et al. 2016 Guidelines for the management of thyroid storm from The Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society (First edition). Endocr J. 2016. 63(12). 1025-1064. doi: 10.1507/endocrj.EJ16-0336.
 5. De Groot L.J., Bartalena L., Feingold K.R. Thyroid Storm. Endotext. [Електронний ресурс]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278927/
 6. Karger S., Führer D. Thyreotoxische Krise — ein Update. Dtsch Med. Wochenschr. 2008. 133(10). 479-84. doi: 10.1055/s-2008-1046737.
 7. Isozaki O., Satoh T., Wakino S. et al. Treatment and management of thyroid storm: analysis of the nationwide surveys. Clin. Endocrinol. (Oxf.). 2016. 84(6). 912-918. doi: 10.1111/cen.12949.
 8. Ylli D., Klubo-Gwiezdzinska J., Wartofsky L. Thyroid emergencies. Pol. Arch. Intern. Med. 2019. 129(7-8). 526-534. doi: 10.20452/pamw.14876. 
 9. Desai D., Anaraki S.Z., Tabatabaie V. Thyroid Storm Presenting As Psychosis. J. Investig. Med. High Impact. Case Rep. 2018. 6. 2324709618777014. doi: 10.1177/2324709618777014.
 10. Kahaly G.J., Bartalena L., Hegedüs L., Leenhardt L., Poppe K., Pearce S.H. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism. Eur. Thyroid J. 2018. 7(4). 167-186. doi: 10.1159/000490384.
 11. Ross D.S., Burch H.B., Cooper D.S. et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and other causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016. 26(10). 1343-1421. doi.org/10.1089/thy.2016.0229.
 12. Yanai H., Hakoshima M., Katsuyama H. Clinical, Biochemical, Hematological, Endocrinological and Immunological Differences Between Graves’ Disease Patients With and Without Thyroid Storm. J. Clin. Med. Res. 2019. 11(6). 452-457. doi: 10.14740/jocmr3833.
 13. Miller A., Silver K.D. Thyroid Storm with Multiorgan Failure Treated with Plasmapheresis. Case Reports in Endocrinology. 2019. Article ID 2475843. 5 p. [Електронний ресурс]. doi.org/10.1155/ 2019/2475843
 14. Thyroid storm: A case from the endocrine teaching clinics. 2018. [Електронний ресурс]. https://www.mayoclinic.org/medical-professionals/endocrinology/news/mac-20431283
 15. Weber C., Scholz G.H., Lamesch P., Paschke R. Thyroidectomy in iodine induced thyrotoxic storm. Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. 1999. 107(7). 468-72. doi: 10.1055/s-0029-1212140.

Similar articles

Modern Views on the Algorithm of Management of Pregnant Women and Women in Labor with Diffuse Toxic Goiter
Authors: Паньків В.І.(1), Паєнок О.С.(2), Костів М.О.(2)
(1) — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна)
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

International journal of endocrinology 6 (78) 2016
Date: 2016.11.17
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Modern approaches to the laboratory diagnosis and management of hyperthyroidism syndrome (part 2)
Authors: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018
Date: 2018.10.24
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу
Authors: Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Джула М.А. — Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
International journal of endocrinology 3 (67) 2015
Date: 2015.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue