Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №4, 2020

Back to issue

Contrast-induced acute kidney injury (lecture demonstrating a clinical observation)

Authors: Бондар М.В., Овсієнко Т.В., Бондар Г.М., Сахно Т.К., Поліщук О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У клінічній лекції подана інформація щодо частоти контраст-індукованого гострого ниркового ураження (КІ-ГНУ) у разі внутрішньосудинного введення йодовмісних рентгеноконтрастних препаратів (РКП); перераховані всі сучасні РКП для внутрішньосудинного введення та їх фізико-хімічні властивості; наведені сучасні діагностичні критерії КІ-ГНУ; визначені фактори ризику розвитку КІ-ГНУ; докладно описані вірогідні механізми нефротоксичної дії йодовмісних РКП; перераховані основні та додаткові заходи для запобігання виникненню КІ-ГНУ; вказані медикаментозні препарати, що не рекомендуються до застосування для запобігання й лікування КІ-ГНУ. У кінці лекції подано клінічне спостереження пізньої діагностики й лікування КІ-ГНУ після проведення магнітно-резонансної томографії головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням.

В клинической лекции представлена информация о частоте контраст-индуцированного острого почечного повреждения (КИ-ОПП) после внутрисосудистого введения йодсодержащих рентгеноконтрастных препаратов (РКП); перечислены все современные РКП для внутрисосудистого введения и их физико-химические свойства; приведены современные диагностические критерии КИ-ОПП; определены факторы риска развития КИ-ОПП; подробно описаны вероятные механизмы нефротоксического действия йодсодержащих РКП; перечислены основные и дополнительные мероприятия для предупреждения возникновения КИ-ОПП; указаны медикаментозные препараты, которые не рекомендуются для предупреждения и лечения КИ-ОПП. В конце лекции представлено клиническое наблюдение поздней диагностики и лечения КИ-ОПП после проведения магнитно-резонансной томографии головного мозга с внутривенным контрастированием.

The clinical lecture provides information on the frequency of contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) after intravascular administration of iodine-containing radiopaque drugs (RCD). All modern RCDs for intravascular administration and their physical and chemical properties are listed. The article presents modern diagnostic criteria of CI-AKI, identifies risk factors for the development of CI-AKI, describes in detail the possible mechanisms of nephrotoxicity of iodine-containing RCD, considers the main and additional measures to prevent the occurrence of CI-AKI, lists the medications not recommended for the prevention and treatment of CI-AKI. At the end of the lecture, a clinical case of the late diagnosis and treatment of CI-AKI after an MRT of the brain using intravenous contrast is presented.


Keywords

комп’ютерна томографія з контрастуванням; магнітно-резонансна томографія з контрастуванням; урографія; ангіографія; коронарографія; рентгеноконтрастні йодовмісні препарати для внутрішньосудинного введення; контраст-індуковане гостре ниркове ураження; гостра ниркова недостатність; епітелій ниркових канальців; швидкість клубочкової фільтрації

компьютерная томография с контрастированием; магнитно-резонансная томография с контрастированием; урография; ангиография; коронарография; рентгеноконтрастные йодсодержащие препараты для внутрисосудистого введения; контраст-индуцированное острое почечное повреждение; острая почечная недостаточность; эпителий почечных канальцев; скорость клубочковой фильтрации

computer tomography with contrast; magnetic resonance tomography with contrast; urography; angiography; coronarography; radiopaque iodine-containing drugs for intravenous administration; contrast-induced acute kidney injury; acute kidney failure; renal tubule epithelium; glomerular filtration rate


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Aksu U., Gulcu O., Aksakal E. et al. Long-term mortality and Contrast-Induced Nephropathy. Angiology. 2019. 3319718823628.
  2. Guoli Sun, Ji-yan Chen, Yong Liu Contrast-Induced Nephropathy: Further Investigetion About Risk Factors. Angilogy. 2019. 1–2. Article reuse guidelines: sagepub. com/journals-permissions.
  3. Junseok Jeon, Suhyun Kim, HeeJinYoo et al. Risk Prediction for Contrast-Induced Nephropathy in Cancer Patients Undergoing Computer Tomography under Preventive Measures. Journal of Oncology. 2019. Article ID 8736163.
  4. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International supplements. 2012. 2(1).
  5. Mehran R., Dangas G.D., Weisbord S.D. Contrast-Associated Acute Kidney Injury. N. Engl. J. Med. 2019. 380. 2146-55.
  6. Neumann F.J., Sousa-Uva M., Ahlsson A. et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur. Heart J. 2019. 40(2). 87-165.
  7. Steffens L., Hayes L., Wiebe A.Z. Pharmacology of Contrast-Induced Nephropathy. AACN Advanced Critical Care. 2019. 30(2). 97-104.

Similar articles

Пацієнти з порушеннями обміну натрію в практиці нефролога
Authors: Таран О.І. - Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Kidneys" 4 (06) 2013
Date: 2013.12.03
Categories: Family medicine/Therapy, Nephrology
Sections: Medical education

Back to issue