Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

«Practical Oncology» Том 3, №1, 2020

Back to issue

Сучасні можливості імунотерапії меланоми: огляд літератури

Authors: Черченко К.Д.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Categories: Oncology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Шкірна меланома — злоякісна пухлина нейроектодермального походження, яка має високий потенціал метастазування та низькі показники відповіді на хіміотерапію, що погіршує прогноз пацієнтів із поширеними та нерезектабельними формами. У цій статті подано огляд останніх клінічних досліджень нових імунопрепаратів — PD-1/PD-L1-блокаторів, застосування яких є перспективним напрямком терапії шкірної меланоми, що не підлягає хірургічному лікуванню. Метою роботи був аналіз досліджень, присвячених вивченню ефективності анти-PD-1/PD-L1-терапії при поширених формах шкірної меланоми, порівняння її з традиційною хіміотерапією та іншими варіантами таргетної терапії та імунотерапії. Проаналізовано матеріали та інтерпретації клінічних досліджень CheckMate 037, CheckMate 067, KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-006, KEYNOTE-054, дані NCBI, PubMed, NCCN, ESMO, FDA, NCBI, офіційні рекомендації із застосування анти-PD-1-імунопрепаратів. Терапія інгібіторами PD-1 демонструє кращі результати та прогностичні дані при лікуванні поширених форм шкірної меланоми, аніж класична хіміотерапія. Несприятливі події, пов’язані з лікуванням, зокрема, III–IV стадії, рідше реєструються при лікуванні інгібіторами PD-1, аніж при хіміотерапевтичному лікуванні. Використання PD-1-інгібіторів сприяє покращенню показників у безсимптомних та симптомних пацієнтів із метастазами в головний мозок, у тому числі тих, хто потребує системної терапії кортикостероїдами. Анти-PD-1-терапію доцільно застосовувати як першу лінію при неоперабельних і метастатичних формах шкірної меланоми, а також в ад’ювантному режимі у пацієнтів з ІІІ і IV стадіями захворювання.

Кожная меланома — злокачественная опухоль нейроэктодермального происхождения, которая обладает высоким потенциалом к метастазированию и демонстрирует низкие показатели ответа на химиотерапию, что ухудшает прогноз пациентов с распространенными и нерезектабельными формами. В данной статье представлен обзор последних клинических исследований новых иммунопрепаратов — PD-1/PD-L1-блокаторов, применение которых является перспективным направлением терапии кожной меланомы, не подлежащей хирургическому лечению. Целью работы был анализ исследований, посвященных изучению эффективности анти-PD-1/PD-L1-терапии при распространенных формах кожной меланомы, сравнение ее с традиционной химиотерапией и другими вариантами таргетной терапии и иммунотерапии. Проанализированы материалы и интерпретации клинических исследований CheckMate 037, CheckMate 067, KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-006, KEYNOTE-054, данные NCBI, PubMed, NCCN, ESMO, FDA, NCBI, официальные рекомендации по применению анти-PD-1-иммунопрепаратов. Терапия ингибиторами PD-1 демонстрирует лучшие результаты и прогностические данные при лечении распространенных форм кожной меланомы, чем классическая химиотерапия. Неблагоприятные события, связанные с лечением, в частности, III–IV стадии, реже регистрируются при лечении ингибиторами PD-1, чем при химиотерапевтическом лечении. Использование PD-1-ингибиторов приводит к улучшению показателей у бессимптомных и симптоматических пациентов с метастазами в головной мозг, в том числе нуждающихся в системной терапии кортикостероидами. Анти-PD-1-терапию целесообразно применять в качестве первой линии при неоперабельных и метастатических формах кожной меланомы, а также в адъювантном режиме, начиная с III–IV стадии заболевания.

Cutaneous melanoma is a neuroectodermal malignant tumor with high metastatic potential and low chemotherapy response rates that worsens the prognosis of patients with advanced and non-resectable forms. This article provides an overview of recent clinical studies on new immunosuppressive drugs: PD-1/PD-L1 inhibitors, the use of which is a promising treatment for cutaneous melanoma that cannot be treated surgically. The purpose of our work was to analyze studies on the anti-PD-1/PD-L1 therapy effectiveness in advanced cutaneous melanoma, comparing it with traditional chemotherapy and other targeted therapies and immunotherapy. Materials and interpretations of clinical trials CheckMate 037, CheckMate 067, KEYNOTE-001, KEYNOTE-002, KEYNOTE-006, KEYNOTE-054; data from NCBI, PubMed, NCCN, ESMO, FDA, NCBI, official recommendations for anti-PD-1 immunotherapy drugs were analyzed. PD-1 inhibitor therapy shows better results and prognostic data for the advanced cutaneous melanoma treatment than traditional chemotherapy. Adverse events related to treatment, including stages III and IV, are less commonly reported with PD-1 inhibitor treatment than with chemotherapy. The use of PD-1 inhibitors shows good results in asymptomatic and symptomatic patients with brain metastases, including those requiring systemic corticosteroid therapy. It is advisable to use anti-PD-1 therapy as a first line in both non-resectable and metastatic forms of cutaneous melanoma and in the adjuvant mode in patients with stages ІІІ and IV of disease.


Keywords

шкірна меланома; поширені та метастатичні форми; імунотерапія; інгібітори PD-1/PD-L1; ніволумаб; пембролізумаб; огляд

кожная меланома; распространенные и метастатические формы; иммунотерапия; ингибиторы PD-1/PD-L1; ниволумаб; пембролизумаб; обзор

cutaneous melanoma; advanced and metastatic forms; immunotherapy; PD-1/PD-L1 inhibitors; nivolumab; pembrolizumab; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Skin cancer statistics [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/skin-cancer-statistics.

2. William H. Ward. Cutaneous Melanoma. Etiology and Therapy Farma. Philadelphia, PA, USA: Codon Publications, 2017.

3. D’Souza G. Stage 4 melanoma: What you need to know [Електронний ресурс]. 2018. Режим доступу до ресурсу: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322765.php.

4. Федоренко З.П., Гулак Л.О., Михайлович Ю.Й. та ін. Рак в Україні, 2017–2018. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюл. Нац. канцер-реєстру України. 2019. С. 130.

5. Yang A. The History and Future of Chemotherapy for Melanoma. Hematol. Oncol. Clin. North Am. 2009. № 23. С. 583-x.

6. Ascierto P. Adjuvant therapy of melanoma with interferon: lessons of the past decade. J. Transl. Med. 2008. № 6. С. 62.

7. Dummer R., Hauschild A., Lindenblatt N. та ін. Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2015. № 26. С. 126-132.

8. Cutaneous melanoma: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. 2019.

9. Sunshine J., Nguyen P., Kaunitz G. та ін. PD-L1 Expression in Melanoma: A Quantitative Immunohistochemical Antibody Comparison [Електронний ресурс]. 2017. Режим доступу до ресурсу: http://clincancerres.aacrjournals.org/content/23/16/4938.

10. Robert C., Long G., Brady B. та ін. Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation. N. Engl. J. Med. 2015. № 372. С. 320-30.

11. Robert C., Schachter J., Long G. та ін. Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma. N. Engl. J. Med. 2015. № 372. С. 2521-32.

12. Larkin J., Minor D., D'Angelo S. та ін. Overall Survival in Patients with Advanced Melanoma who Received Nivolumab Versus Investigator’s Choice Chemotherapy in CheckMate 037: A Randomized, Controlled, Open-Label Phase III Trial. J. Clin. Oncol. 2018. № 36. С. 383-390.

13. Hamid O., Puzanov I., Dummer R. та ін. Final analysis of a randomised trial comparing pembrolizumab versus investigator-choice chemotherapy for ipilimumab-refractory advanced melanoma. Eur. J. Cancer. 2017. № 86. С. 37-45.

14. Hodi F., Chiarion-Sileni V., Gonzalez та ін. Nivolumab plus ipilimumab or nivolumab alone versus ipilimumab alone in advanced melanoma (CheckMate 067): 4-year outcomes of a multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018. № 19. P. 1480-1492.

15. Hamid O., Robert C., Daud A. та ін. Five-year survival outcomes for patients with advanced melanoma treated with pembrolizumab in KEYNOTE-001. Annals of Oncology. 2019. № 30. С. 582-588.

16. Robert C., Ribas A., Schachter J. та ін. Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma [KEYNOTE-006]: post-hoc 5-year results from an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 study. The Lancet Oncology. 2019. № 20. С. 1239-1251.

17. Eggermont A.M.M., Blank C.U., Mandala M. та ін. Adjuvant Pembrolizumab versus Placebo in Resected Stage III Melanoma. Engl. J. Med. 2018. № 378(19). Р. 1789-1801. 

18. Parakh S., Park J., Mendis S. та ін. Efficacy of anti-PD-1 therapy in patients with melanoma brain metastases. Br. J. Cancer. 2017. № 116. С. 1558-1563.

19. Lepir T., Zaghouani M., Roche S. та ін. Nivolumab to pembrolizumab switch induced a durable melanoma response: A case report. [Електронний ресурс]. 2019. Режим доступу до ресурсу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30633154.

20. Keytruda (pembrolizumab) Dosing & Uses [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://reference.medscape.com/drug/keytruda-pembrolizumab-999962.

21. Opdivo (nivolumab) Dosing & Uses [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://reference.medscape.com/drug/opdivo-nivolumab-999989.

22. Yervoy (ipilimumab) Dosing & Uses [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://reference.medscape.com/drug/yervoy-ipilimumab-999636.

Similar articles

Prognosis of the course and systemic therapy of patients with brain metastases of solid tumors (literature review)
Authors: Любота Р.В.(1), Верещако Р.І.(1), Анікусько М.Ф.(2), Любота І.І.(2), Приходько Я.М.(1)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 1, №1, 2018
Date: 2019.01.30
Categories: Oncology
Sections: Specialist manual
The place of target drug cabozantinib in the treatment of metastatic clear cell adenocarcinoma
Authors: Яковлев П.Г.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №1, 2019
Date: 2019.05.16
Categories: Oncology
Sections: Specialist manual
Значення біопсії сигнального лімфатичного вузла у веденні пацієнтів з меланомою
Authors: Кабанець О.П., Самусєва А.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 3, №2, 2020
Date: 2020.11.20
Categories: Oncology
Sections: Specialist manual
Authors: Ткаченко О.І., Максимовський В.Є., Пирогов В.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №1, 2019
Date: 2019.05.17
Categories: Oncology
Sections: Medical forums

Back to issue