Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 16, №5, 2020

Back to issue

Levels of vitamin D, sex hormones and erectile function in young and middle-aged men

Authors: Бондаренко В.О.(1), Хижняк О.О.(1), Мінухін А.С.(2), Скорняков Є.І.(1), Дорош О.Г.(1), Ніколаєв Р.С.(1), Саніна Є.М.(1)
(1) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Еректильна дисфункція (ЕД) при D-гіповітамінозі у чоловіків асоційована зі зниженням рівня тестостерону (Т) в крові. При цьому в сучасних дослідженнях відсутні дані щодо стану еректильної функції (ЕФ) залежно від змін показника відносної андрогенізації — величин співвідношення Т до естрадіолу (Е2) (Т/Е2) за умов констатації дефіциту та недостатності вітаміну D. Немає порівняльних даних щодо стану ЕД у чоловіків молодого та середнього віку, особливо за наявності та відсутності цукрового діабету 2-го типу (ЦД2). Мета: встановити особливості змін ЕФ залежно від рівнів 25-гідроксихолекальциферолу (25(ОН)D) в крові та андрогенного стану в чоловіків молодого та середнього віку. Матеріали та методи. 47 осіб чоловічої статі віком 23–59 років були розподілені на три групи: перша група (n = 20) — чоловіки молодого віку (32,3 ± 1,1 року); друга група (n = 15) — чоловіки середнього віку (53,0 ± 1,0 року) без ЦД2; третя група (n = 12) — чоловіки, хворі на ЦД2, середнього віку (54,0 ± 1,1 року). В крові імуноферментним методом із застосуванням стандартних наборів визначали вміст 25(ОН)D (ELISA, Німеччина), загального Т («Алкор-Біо») та Е2 (DRG). Стан ЕФ визначали за допомогою опитувальника «Міжнародний індекс еректильної функції-5». Дослідження були проведені в осінньо-зимовий період 2019–2020 р. Результати. Вміст 25(ОН)D у крові в чоловіків середнього віку незалежно від наявності або відсутності у них ЦД2 був суттєво менший порівняно з чоловіками першої групи. Доведено, що формування ЕД у чоловіків як молодого, так і середнього віку обумовлено зменшенням рівнів Т в крові та зниженням величин співвідношення Т/Е2. Висновки. Встановлено, що предиктором розвитку гіпотестостеронемії та порушень андроген-естрогенового балансу в чоловіків незалежно від віку, зокрема хворих на ЦД2, може бути зниження вмісту в крові 25(ОН)D.

Актуальность. Эректильная дисфункция (ЭД) при D-гиповитаминозе у мужчин ассоциирована со снижением уровня тестостерона (Т) в крови. При этом в современных исследованиях отсутствуют данные относительно состояния эректильной функции (ЭФ) в зависимости от изменений показателя относительной андрогенизации — величины соотношения Т к эстрадиолу (Е2) (Т/Е2) при условии констатации дефицита и недостаточности витамина D. Нет сравнительных данных состояния ЭД у мужчин молодого и среднего возраста, особенно при наличии и отсутствии сахарного диабета 2-го типа (СД2). Цель: установить особенности изменений ЭФ в зависимости от уровней 25-гидроксихолекальциферола (25(ОН)D) в крови и андрогенного состояния у мужчин молодого и среднего возраста. Материалы и методы. 47 человек мужского пола в возрасте 23–59 лет были распределены на три группы: первая группа (n = 20) — мужчины молодого возраста (32,3 ± 1,1 года); вторая группа (n = 15) — мужчины среднего возраста (53,0 ± 1,0 года) без СД2; третья группа (n = 12) — мужчины, больные СД2, среднего возраста (54,0 ± 1,1 года). В крови иммуноферментным методом с использованием стандартных наборов определяли содержание 25(ОН)D (ELISA, Германия), общего Т («Алкор-Био») и Е2 (DRG). Состояние ЭФ определяли с помощью опросника «Международный индекс эректильной функции-5». Исследования проведены в осенне-зимний период 2019–2020 г. Результаты. Содержание 25(ОН)D в крови у мужчин среднего возраста независимо от наличия или отсутствия у них СД2 было существенно меньше по сравнению с мужчинами первой группы. Доказано, что формирование ЭД у мужчин как молодого, так и среднего возраста обусловлено уменьшением уровней Т в крови и снижением величин соотношения Т/Е2. Выводы. Установлено, что предиктором развития гипотестостеронемии и нарушений андроген-эстрогенового баланса у мужчин независимо от возраста, в том числе больных СД2, может быть снижение содержания в крови 25(ОН)D.

Background. Erectile dysfunction in men with vitamin D deficiency is associated with a decrease in testosterone levels in the blood. At the same time, in modern studies there is no data on the state of erectile function depending on changes in the relative androgenization-testosterone/estradiol ratio in terms of vitamin D deficiency and insufficiency. There are no comparative data on the state of erectile dysfunction in young and middle-aged men, especially in the presence and absence of type 2 diabetes mellitus (DM2). The purpose: to determine the features of erectile function changes in young and middle-aged men, depending on the androgenic state and the blood levels of 25-hydroxycholecalci­ferol (25(ОН)D). Materials and methods. Forty-seven males aged 23–59 years were divided into three groups: group 1 (n = 20) — young men (32.3 ± 1.1 years); group 2 (n = 15) — middle-aged men (53.0 ± 1.0 years) without DM2; group 3 (n = 12) — middle-aged men (54.0 ± 1.1 years) with DM2. Using immunoassay commercial kits, blood content of 25(ОН)D (ELISA, Germany), total testosterone (Alkor-Bio) and estradiol (DRG) were measured.The state of erectile function was determined using the International Index of Erectile Function. The studies were carried out in the autumn-winter period of 2019–2020. Results. It was found that the blood levels of 25(ОН)D in middle-aged men, regardless of the presence or absence of DM2, were significantly lower than that of men in group 1. It was proved that formation of erectile dysfunction in both young and middle-aged men is caused by a decrease in testosterone levels and in testosterone/estradiol ratio. Conclusion. It was found that the reduction of 25(ОН)D blood levels can be a predictor of hypotestosteronemia and androgen-estrogen balance disorders in men irrespective of age, in particular in patients with DM2.


Keywords

вітамін D; еректильна функція; естрадіол; тестостерон; цукровий діабет 2-го типу

витамин D; эректильная функция; эстрадиол; тестостерон; сахарный диабет 2-го типа

vitamin D; erectile function; estradiol; testosterone; diabetes mellitus type 2


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Kaminskyi O.V., Pankiv V.I., Pankiv I.V., Afanasyev D.E. Vitamin D content in population of radiologically contaminated areas in Chernivtsi oblast (pilot project). Probl. Radiac. Med. Radiobiol. 2018. 23. 442-451. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-442-451.
 2. De Angelis C., Galdiero M., Pivonello C. et al. The role of vitamin D in male fertility: A focus on the testis. Rev. Endocr. Metab. Disord. 2017. 18(3). 285-305. doi: 10.10007/S11754-017-9428-0.
 3. Tirabassi G., Sudano M., Salvio G. et al. Vitamin D and Male Sexual Function: A Transversal and Longitudinal Study. Int. J. Endocrinol. 2018. 2018. Article ID 3720813. doi: 10.1155/2018/3720813.
 4. Talib R.A., Khalafalla K., Cangüven Ö. The role of vitamin D supplementation on erectile function. Turk. J. Urol. 2017. 43(2). 105-111. doi: 10.5152/tud.2017.76032. 
 5. Krysiak R., Szwajkosz A., Okopien B. The effect of low vitamin D status on sexual function and depressive symptoms in apparently healthy men: a pilot stady. Int. J. Impot. Res. 2018. 30(5). 224-229. doi: 10.1038/s41443-018-0041-7.
 6. Canat L., Degirmentere R.B., Atalay H.A. et al. Low serum vitamin D is associated with an increased likelihood of acquired premature ejaculation. Int. Braz. J. Urol. 2019. 45(3). 6212-628. doi: 10.1590/s1677-5538.IBJU.
 7. Canguven O., Talib R.A., El Ansari W. et al. Vitamin D treatment improves levels of sexual hormones, metabolic parameters and erectile foundation in middle-aged vitamin deficient men. Aging. Male. 2017. 20(1). 9-16. doi: 10.1080/13685538.2016.1271783.
 8. Arkhypkina T.L., Bondarenko V.A., Goncharova O.A., Lyubimovа L.P. Influence of metformin on the thyroid function and in the treatment of resistance to insulin in patients with polycystic ovaries syndrome. Problems of Endocrine Pathology. 2020. 2. 7-15. doi: 10.21856/j-PEP.2020.2.01 (in Ukrainian).
 9. Rosen R.S., Capelleri J.C., Smith M.D. et al. Development and evalution of an abridgen 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int. J. Impot. Res. 1998. 11(6). 319-326.
 10. Lagunova Z., Porojnicu A.C., Lindberg F. et al. The dependency of vitamin D status on body mass index, gender, age and season. Anticancer. Res. 2009. 29(9). 3713-3720.
 11. Tovstolytkina N. Vitamin D — is everything as simple as it seems? Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2019. 15(4). 63-67. doi: 10.22141/2224-0721.15.4.2019.174821 (in Ukrainian).
 12. Tak Y.J., Lee J.G., Kim Y.J., Park N.C., Kim S.S., Lee S. et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and testosterone deficiency in middle-aged Korean men: a cross-sectional study. Asian J. Androl. 2015. 17. 324-8. doi: 10.4103/1008-682X.142137.
 13. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A., Gordon C.M., Hanley D.A., Heaney R.P. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011. 96. 1911-30. doi: 10.1210/jc.2011-0385.
 14. Blomberg J., Gerner L.G., Andersson A.V. et al. Vitamin D deficiency and low ionized calcium are linked with semen quality and sex steroid levels in infertile men. Human. Reprod. 2016. 31(8). 1875-1885. doi: 10.1093/humzep/dew1952.
 15. Farag Y.M., Guallar E., Zhao D., Kalyani R.R., Blaha M.J., Feldman D.I. et al. Vitamin D deficiency is independently associated with greater prevalence of erectile dysfunction: The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001–2004. Atherosclerosis. 2016. 252. 61-7. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.07.921. 
 16. Carreta N., de Kreutzenberg S.V., Valente U. et al. Hypovitaminosis D is associated with erectile dysfunction in type 2 diabetes. Endocrine. 2016. 53(3). 831-838. doi: 10.007/s12020-015-0851-z.

Similar articles

Correlation of hypothyroidism and androgen deficiency in men of different periods of mature age
Authors: Крицький Т.І., Пасєчко Н.В.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №1, 2018
Date: 2018.05.04
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Treatment of Erectile Dysfunction in Type 2 Diabetic Men
Authors: Luchytskyi V.Ye. - SI «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komissarenko of NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
International journal of endocrinology 8 (72) 2015
Date: 2016.02.12
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Influence of hypothyroidism in men on androgenic function
Authors: Крицький Т.І.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №8, 2018
Date: 2019.02.11
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Стан статевої функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Лучицький В.Є. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
International journal of endocrinology 4 (68) 2015
Date: 2015.07.22
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue