Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 1, №1, 2020

Back to issue

Monitoring of the main indicators of dental care in Ukraine for 2019

Authors: Мазур І.П.(1), Вахненко О.М.(2)
(1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті наведено аналіз результатів державних та галузевих статистичних звітів стоматологічних закладів охорони здоров’я, які були подані до державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» у 2019 році. Станом на 1 січня 2020 року в Україні стоматологічну допомогу населенню України надавали 24 622 лікарі стоматологічного профілю та 1008 зубних лікарів у 6278 установах різних форм власності. У статті наведено структуру, забезпеченість та укомплектованість стоматологічними кадрами в Україні, а також основні показники системи надання стоматологічної допомоги як у комунальних, так і в приватних закладах охорони здоров’я. Подано порівняльний аналіз із основними показниками стоматологічної допомоги за 2018 рік. Зменшується кількість проведених планових оглядів порожнини рота та збільшується кількість злоякісних новоутворень, особливо занедбаних форм.

В статье представлен анализ результатов государственных и отраслевых статистических отчетов стоматологических учреждений здравоохранения, которые были поданы в государственное учреждение «Центр медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины» в 2019 году. По состоянию на 1 января 2020 в Украине стоматологическую помощь населению Украины предоставляли 24 622 врача стоматологического профиля и 1008 зубных врачей в 6278 учреждениях различных форм собственности. В статье представлена структура, обеспеченность и укомплектованность стоматологическими кадрами в Украине. Представлены основные показатели системы оказания стоматологической помощи как в коммунальных, так и в частных учреждениях. Представлен сравнительный анализ с основными показателями стоматологической помощи за 2018 год. Уменьшается количество проведенных плановых осмотров полости рта и увеличивается количество злокачественных новообразований, особенно запущенных форм.

The article presents an analysis of the results of state and branch statistical reports of dental healthcare institutions, which were submitted to the State Institution “Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine” in 2019. As of January 1, 2020, dental care for the population of Ukraine was provided by 24,622 stomatologists-dentists and 1,008 dentists (junior specialist with medical education) in 6,278 institutions of various forms of ownership. The article presents the structure, supply, and staffing of dental care specialists in Ukraine. The main indicators of the dental care system in both municipal and private institutions are presented. A comparative analysis with the main indicators of dental care for 2018 is presented. The number of routine examinations of the oral cavity decreases and the number of malignant neoplasms, especially neglected forms, increases.


Keywords

стоматологічна допомога; забезпеченість лікарями; укомплектованість стоматологічними кадрами; заклади охорони здоров’я комунальної та приватної форм власності; санація порожнини рота; основні показники стоматологічної допомоги

стоматологическая помощь; обеспеченность врачами; укомплектованность стоматологическими кадрами; учреждения здравоохранения коммунальной и частной форм собственности; санация полости рта; основные показатели стоматологической помощи

dental care; supply of doctors; staffing of dental care; public and private health care facilities; full mouth debridement; main indicators of dental care


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Вороненко Ю.В., Павленко О.В., Мазур І.П. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр.: довідник. Кроповницький: Поліум, 2018. С. 212.

2. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2019. С. 176.

3. Мазур І.П. Превенція неінфекційних захворювань: роль стоматолога. Здоров’я України. 2018. № 15–16(436–437). C. 24-25.

4. Мазур І.П., Супрунович І.М.. Питання організації системи надання стоматологічної допомоги в Україні обговорено в комітеті з охорони здоров’я Верховної Ради України. Дентаклуб. 2018. № 4. С.14-15.

5. Мазур І.П., Ананьєва А.В. Аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення губ і ротової порожнини в Україні. Медична газета «Здоров’я України XXI сторіччя». 2019. № 4(60). С. 34-35.


Back to issue