Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 1, №1, 2020

Повернутися до номеру

Моніторинг основних показників стоматологічної допомоги в Україні за 2019 рік

Автори: Мазур І.П.(1), Вахненко О.М.(2)
(1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті наведено аналіз результатів державних та галузевих статистичних звітів стоматологічних закладів охорони здоров’я, які були подані до державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» у 2019 році. Станом на 1 січня 2020 року в Україні стоматологічну допомогу населенню України надавали 24 622 лікарі стоматологічного профілю та 1008 зубних лікарів у 6278 установах різних форм власності. У статті наведено структуру, забезпеченість та укомплектованість стоматологічними кадрами в Україні, а також основні показники системи надання стоматологічної допомоги як у комунальних, так і в приватних закладах охорони здоров’я. Подано порівняльний аналіз із основними показниками стоматологічної допомоги за 2018 рік. Зменшується кількість проведених планових оглядів порожнини рота та збільшується кількість злоякісних новоутворень, особливо занедбаних форм.

В статье представлен анализ результатов государственных и отраслевых статистических отчетов стоматологических учреждений здравоохранения, которые были поданы в государственное учреждение «Центр медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины» в 2019 году. По состоянию на 1 января 2020 в Украине стоматологическую помощь населению Украины предоставляли 24 622 врача стоматологического профиля и 1008 зубных врачей в 6278 учреждениях различных форм собственности. В статье представлена структура, обеспеченность и укомплектованность стоматологическими кадрами в Украине. Представлены основные показатели системы оказания стоматологической помощи как в коммунальных, так и в частных учреждениях. Представлен сравнительный анализ с основными показателями стоматологической помощи за 2018 год. Уменьшается количество проведенных плановых осмотров полости рта и увеличивается количество злокачественных новообразований, особенно запущенных форм.

The article presents an analysis of the results of state and branch statistical reports of dental healthcare institutions, which were submitted to the State Institution “Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine” in 2019. As of January 1, 2020, dental care for the population of Ukraine was provided by 24,622 stomatologists-dentists and 1,008 dentists (junior specialist with medical education) in 6,278 institutions of various forms of ownership. The article presents the structure, supply, and staffing of dental care specialists in Ukraine. The main indicators of the dental care system in both municipal and private institutions are presented. A comparative analysis with the main indicators of dental care for 2018 is presented. The number of routine examinations of the oral cavity decreases and the number of malignant neoplasms, especially neglected forms, increases.


Ключові слова

стоматологічна допомога; забезпеченість лікарями; укомплектованість стоматологічними кадрами; заклади охорони здоров’я комунальної та приватної форм власності; санація порожнини рота; основні показники стоматологічної допомоги

стоматологическая помощь; обеспеченность врачами; укомплектованность стоматологическими кадрами; учреждения здравоохранения коммунальной и частной форм собственности; санация полости рта; основные показатели стоматологической помощи

dental care; supply of doctors; staffing of dental care; public and private health care facilities; full mouth debridement; main indicators of dental care

На підставі результатів державних та галузевих статистичних звітів закладів Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, що були подані до державного закладу (ДЗ) «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» в 2019 році, у співпраці з працівниками ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України», Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та фахівцями громадської організації «Асоціація стоматологів України» проведено аналіз діяльності стоматологічної допомоги в Україні протягом 2019 року. В Україні станом на 1 січня 2020 року стоматологічну допомогу населенню України надавали 24 622 лікарі стоматологічного профілю в 6278 установах різних форм власності.

Лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я, що надають стоматологічну допомогу в Україні

За даними ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», на 01.01.2020 р. стоматологічну допомогу мешканцям України надавали 6278 (1417 державних та 4861 приватний) закладів різних форм власності.

У системі МОЗ України функціонує потужна мережа медичних стоматологічних закладів. У 2019 році стоматологічну допомогу надавали 1413 закладів охорони здоров’я, з них 174 самостійні стоматологічні поліклініки (142 стоматологічні поліклініки для дорослих, 13 поліклінік для дітей, 5 стоматологічних поліклінік вищих навчальних медичних закладів (ВНМЗ) та науково-дослідних інститутів (НДІ), 14 госпрозрахункових поліклінік), та 1239 лікувально-профілактичних закладів, у структурі яких є бюджетні та госпрозрахункові стоматологічні відділення або кабінети (міські лікарні, центральні районні лікарні, районні лікарні, дільничні лікарні, сільські амбулаторії).

Останніми роками кількість самостійних стоматологічних поліклінік суттєво зменшилась внаслідок реорганізації самостійних поліклінік у відділення центральних районних або міських лікарень. Суттєве зменшення закладів, які мають у складі стоматологічні відділення (кабінети), в основному відбулося завдяки дільничним лікарням та сільським лікарським амбулаторіям, які увійшли як структурні підрозділи до складу центрів первинної медико-санітарної допомоги та інших закладів, а раніше враховувались як самостійні заклади.

Також останніми роки розширилася система стоматологічної допомоги приватної форми власності. На 01.01.2020 р. в Україні функціонує 4861 стоматологічний заклад та кабінети приватної форми власності. У 2019 році функціонувало 647 самостійних стоматологічних поліклінік приватної форми власності та 4214 стоматологічних кабінетів приватної форми власності.

Ліжковий фонд у закладах охорони здоров’я системи МОЗ України у 2019 році становив 1329 ліжок стоматологічного профілю, зокрема для дорослих — 1183, для дітей — 146. Із загальної кількості ліжок 46,8 % розгорнуто в обласних лікарнях, 24,8 % — у міських лікарнях, 16,9 % — у лікарнях швидкої медичної допомоги.

Кадрове забезпечення стоматологічної допомоги

За даними статистичної звітності МОЗ України, станом на 01.01.2020 р. в Україні працювали 24 622 лікарі стоматологічного профілю. Цей показник суттєво нижчий порівняно з 2018 роком (25 651 лікар). У закладах системи МОЗ України працювало 15 365 спеціалістів стоматологічного профілю. В інших міністерствах та відомствах у 2019 році стоматологічну допомогу надавали 662 спеціалісти стоматологічного профілю (зокрема, 490 лікарів-стоматологів, 22 дитячих стоматологи, 59 стоматологів-хірургів, 85 лікарів стоматологів-ортопедів, 6 лікарів стоматологів-ортодонтів).

У комунальних та державних закладах охорони здоров’я системи МОЗ та інших відомств працювали 16 027 лікарів стоматологічного профілю всіх спеціальностей.

У закладах охорони здоров’я системи МОЗ України у 2019 році працювали 15 365 спеціалістів стоматологічного профілю: лікарів-стоматологів — 9712, дитячих стоматологів — 1601; стоматологів-хірургів — 1600; лікарів стоматологів-ортопедів — 2035; лікарів стоматологів-ортодонтів — 417.

У закладах охорони здоров’я приватної форми власності працювали 8595 лікарів стоматологічного профілю, зокрема: лікарів-стоматологів — 6401, дитячих стоматологів — 268; стоматологів-хірургів — 483; лікарів стоматологів-ортопедів — 1086; лікарів стоматологів-ортодонтів — 357. У 4861 закладі приватної форми власності стоматологічну допомогу надавали 647 стоматологічних поліклінік, 4214 приватних стоматологічних кабінетів.

Співвідношення працюючих лікарів-стоматологів у державному секторі охорони здоров’я і лікарів, які працюють у приватному секторі, становить 65,1 % осіб і 34,9 %.

У цілому в Україні на 01.01.2020 р. надавали стоматологічну допомогу 16 603 лікарі-стоматологи та лікарі-стоматологи терапевтичного профілю (67,4 %). Допомогу дітям та підліткам надавав 1891 стоматологічний фахівець (7,7 %). Проводили оперативні втручання на щелепно-лицьовій ділянці, видалення зубів 2142 хірурги-стоматологи (8,7 %). Відновлення цілісності зубних рядів, протезування зубів проводили 3206 лікарів стоматологів-ортопедів (13,0 %) та 780 стоматологів-ортодонтів (3,2 %) (рис. 1).

Забезпеченість та укомплектованість стоматологічними кадрами

У 2019 році забезпеченість спеціалістами стоматологічного профілю, які працюють у закладах МОЗ України, становила 3,68 на 10 тисяч населення, лікарями-стоматологами — 2,7, лікарями стоматологами-ортопедами — 0,49, стоматологами-хірургами — 0,38, лікарями стоматологами-ортодонтами — 0,10.

Найвищі показники забезпеченості лікарями стоматологічного профілю у м. Києві — 6,53 на 10 тисяч населення, у Львівській (5,81) та Івано-Франківській (5,72) областях. Значно нижчі показники реєструвались в таких областях: Миколаївській — 2,28, Херсонській — 2,32, Запорізькій — 2,40.

Укомплектованість посад стоматологічними кадрами у закладах системи МОЗ України становить 105,3 %. Цей показник значно варіює в різних регіонах. Низькі показники укомплектованості реєструвались у Запорізькій (77,4 %), Луганській (83,1 %), Херсонській (85,5 %) областях. Значно вищою була укомплектованість у Тернопільській (125 %), Івано-Франківській (126,8 %), Одеській (136,3 %) областях.

Забезпеченість стоматологічними ліжками для дорослих на 10 тисяч населення у 2019 році, як і в минулому, становила 0,28, стоматологічними ліжками для дітей — 0,19 на 10 тисяч населення віком 0–17 років включно (у 2018 році — 0,17). Середнє число днів зайнятості ліжка для дорослих становило 297 днів. Середнє перебування хворого на ліжку — 8,3 дня (2017 рік — 8,5). Для дітей віком 0–17 років середнє число днів зайнятості ліжка — 347, середнє перебування хворого на ліжку — 4,73 дня.

За даними Європейського регіонального бюро ВООЗ, забезпеченість лікарями-стоматологами у Європейському регіоні становила 6,0 (2014 рік), у країнах Євросоюзу — 6,8 (2014 рік). В Україні цей показник становить 5,78, з урахуванням лікарів-стоматологів закладів усіх форм власності та підпорядкування (розрахунок проводили за даними чисельності населення Державної служби статистики України станом на 01.01.2020 р. — 41 732 779 українців).

Підготовка спеціалістів стоматологічного профілю вищими навчальними медичними закладами

У 2019 році за фахом «стоматологія» навчання проводив 21 заклад вищої освіти (ЗВО). Підготовку спеціалістів стоматологічного профілю здійснюють 13 ВНМЗ системи МОЗ України, а саме: Буковинський ДМУ, Вінницький НМУ, Дніпровська медична академія, Донецький НМУ, Запорізький ДМУ, Івано-Франківський НМУ, Луганський ДМУ, Львівський НМУ, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Одеський НМУ, Тернопільський ДМУ, Українська медична стоматологічна академія, Харківський НМУ. Підготовку спеціалістів стоматологічного профілю здійснюють 2 навчальні заклади Міністерства освіти і науки України, а саме: Ужгородський національний університет та Сумський державний університет. Підготовку лікарів-стоматологів здійснюють 6 приватних вищих навчальних закладів, а саме: Київський медичний університет, Львівський медичний інститут, Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса), Київський міжнародний університет, Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини, Міжнародна академія екології та медицини.

Зменшується кількість студентів ВНМЗ, які здобувають освіту за фахом «стоматологія». Обсяг прийому на стоматологічні факультети ВНМЗ III–IV рівнів акредитації у 2019 році становив 1037 осіб, зокрема за рахунок держбюджету — 81 особа. Випущені ЗВО МОЗ України в 2019 році 1692 лікарі-стоматологи, серед них 85 (5,02 %) навчались за державним фінансуванням.

Безперервний професійний розвиток лікарів-стоматологів

Система професійного розвитку лікарів передбачає підвищення кваліфікації та атестацію фахівців кожні 5 років і затверджена в Україні на законодавчому рівні. В Україні розпочалась імплементація міжнародного досвіду та гармонізація післядипломної медичної освіти зі світовими стандартами. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» прийнято наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р. «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». Щороку лікарі-стоматологи мають відвідати заходи з безперервного професійного розвитку та набрати не менше ніж 50 освітніх балів щороку. Підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів значно впливає на якість надання стоматологічної допомоги.

На високому рівні зберігається відсоток лікарів-стоматологів, які пройшли підвищення кваліфікації та атестацію.

Станом на 01.01.2020 р. в Україні мали кваліфікаційну категорію 8532 лікарі-стоматологи закладів охорони здоров’я системи МОЗ, що становить 75,4 %, серед них дитячих лікарів-стоматологів — 1225 (76,5 %), стоматологів-хірургів — 1188 (74,3 %), лікарів стоматологів-ортопедів — 1501 (73,8 %), лікарів стоматологів-ортодонтів — 274 (65,7 %).

Молодші спеціалісти з медичною освітою за фахом «стоматологія», «ортопедична стоматологія»

Підготовка молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «стоматологія» та «ортопедична стоматологія» проводиться у 23 вищих навчальних закладах системи МОЗ України І–ІІ рівнів акредитації. Останніми роками спостерігається значне скорочення підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «стоматологія». Випуск молодших спеціалістів стоматологічного профілю у 2018 році становив 880 осіб, у 2019 році — 798.

Зменшується кількість зубних лікарів, які надають стоматологічну допомогу. Це зумовлено тим, що підготовка цих спеціалістів у медичних училищах, коледжах протягом останніх 11 років не проводиться.

У 2019 році в Україні працювали 1008 зубних лікарів (система МОЗ, відомчі заклади та приватні установи). Стоматологічну допомогу надавали 556 зубних лікарів у державних закладах та 452 фахівці у приватних клініках.

Скорочення кількості зубних техніків, які працюють у стоматології, пов’язано з уведенням сучасних цифрових технологій.

У 2019 році всього працювало 3937 зубних техніків, зокрема у закладах системи МОЗ України — 3232 особи, у приватних клініках — 579, в інших відомствах — 126.

Для отримання кваліфікації «медична сестра зі стоматології» молодші спеціалісти з медичною освітою (медичні сестри, фельдшери, акушерки) проходять відповідну спеціалізацію протягом 1,5 місяця у закладах післядипломної освіти.

Потреба мешканців України в стоматологічній допомозі

Значна інтенсивність ураження дорослого та дитячого населення стоматологічними захворюваннями висуває проблему збереження та зміцнення стоматологічного здоров’я до числа значимих і актуальних. Збереження стоматологічного здоров’я є не тільки медичною, а й важливою соціальною проблемою України.

Основне місце у стоматологічній практиці для збереження стоматологічного здоров’я посідає профілактична робота: проведення обов’язкових профілактичних оглядів, планова санація населення, запровадження системи гігієнічного навчання та виховання населення з питань стоматологічного здоров’я.

В Україні функціонує система щорічного планового огляду мешканців України. У 2019 році лікарями-стоматологами у державних закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю планово оглянуто всього 7 872 765 осіб, що становить 18,8 % до відповідної кількості населення України.

Серед дорослого населення України планово оглянуті 4 608 642 мешканці, що становить 13,4 % до відповідної кількості населення. Відзначалось велике коливання зазначеного показника в різних регіонах України. Найвищим був відсоток планово оглянутих у Харківській області (26,1 %), м. Києві (22,5 %), Чернігівській області (21,3 %); найнижчим — у Запорізькій (5,2 %) та Миколаївській (6,0 %) областях.

У 2019 році в Україні планово оглянуто дітей віком до 17 років включно — 3 264 123 особи, що становить 43,1 % до відповідної кількості населення; у м. Києві — 72,6 %, Кіровоградській області — 78,0 %, Черкаській — 69,1 %, Сумській — 62,3 %, Чернівецькій — 51,0 %, Чернігівській — 49,7 %, але у Волинській — 19,2 %, Запорізькій — 19,9 %, Рівненській — 27,1 %.

Серед дорослого населення віком 18 років і старше, оглянутого у порядку планової санації, потребували санації до кількості оглянутих у 2019 році 56,0 %, у м. Києві — 82,8 %, в Закарпатській області — 74,1 %, Львівській — 67,8 %, Волинській — 64,6 %, водночас у Херсонській — 28,6 %, Харківській — 39,1 %, Сумській — 38,4 %.

Серед оглянутих у порядку планової санації дітей віком до 17 років включно в Україні у 2019 році потребували санації 48,2 %, у Закарпатській області — 72,5 %, Львівській — 69,8 %, на той же час у Харківській — 38,4 %, у Сумській — 38,7 %.

Питома вага санованих при плановій санації від кількості, які її потребували у 2019 році в Україні, серед дорослого населення віком 18 років і старше становила 73,0 %. Значно вищим цей показник був у Дніпропетровській області — 87,2  %, Закарпатській — 84,3 %, Херсонській — 81,3 %, але у Волинській області — 44,1 %, Тернопільській — 64,4 %.

Серед дітей віком до 17 років включно частка санованих від кількості, що її потребували в Україні у 2019 році, становить 76,4 %, у Дніпропетровській області — 92,3 %, Черкаській — 91,1 %, Кіровоградській — 86,8 %, Закарпатській — 85,3 %, але у Волинській — 45,2 %, Київській — 50,2 %.

Основні показники системи надання стоматологічної допомоги

Протягом останніх років у практичну стоматологію впроваджуються медичні стандарти, засновані на принципах доказової медицини.

Стоматологічні поліклініки вищих навчальних медичних закладів надають високоспеціалізовану медичну допомогу та відіграють роль консультативно-діагностичних центрів, запроваджують механізми керованого надання пацієнтам спеціалізованої медичної допомоги за направленням лікаря.

Протягом 2019 року кількість відвідувань спеціалістів стоматологічного профілю (лікарі-стоматологи та зубні лікарі) становила 28 408 940 відвідувань державних закладів охорони здоров’я за стоматологічною допомогою. З них 20 219 754 відвідувань було дорослим населенням України (18 років і старше) та 8 189 186 — дитячим контингентом. Загалом протягом 2019 року на одну посаду лікаря стоматологічного профілю, який працював у закладах охорони здоров’я МОЗ України, було 2359,7 відвідування за рік. Дещо вищий цей показник у Херсонській області — 3399,3, Закарпатській — 3259,3, Полтавській — 3010,3, Кіровоградській — 3071,4, але у м. Києві — 1366,9. Суттєво не змінюється показник відвідувань лікаря-стоматолога за рік протягом останніх десяти років. Середнє навантаження на одну посаду лікаря-стоматолога, який працює у стоматологічних закладах МОЗ України, становило 12 пацієнтів на день (за умови 200 робочих днів на рік). Такі показники свідчать про достатню можливість надання якісної стоматологічної допомоги. Водночас, слід відзначити зменшення показника відвідувань лікаря-стоматолога на одного жителя України, що становив у 2019 році 0,7 відвідування за рік (0,6 — дорослими та 1,1 — дітьми).

Кількість відвідувань приватних стоматологічних закладів у 2019 році становила 7 891 582, з них 7 335 289 відвідувань — пацієнтами віком 18 років і старше та 556 293 — дитячим контингентом. На одну посаду лікаря приватної клініки було 870,4 відвідування. Переважна більшість українців відвідують державні стоматологічні заклади (78,26 %) порівняно з приватними (21,74 %) закладами охорони здоров’я (рис. 2).

Захворювання слизової оболонки порожнини рота та злоякісні новоутворення

Захворюваність слизової оболонки порожнини рота в Україні у 2019 році (на 10 тисяч усього населення) становила 55,1; серед дорослого населення віком 18 років і старше — 45,7. Найвищі показники серед дорослого населення реєструвались у Рівненській області — 264,9, м. Києві — 105,9, Дніпропетровській області — 104,5, водночас у Херсонській області — 13,1, у Запорізькій — 11,7.

Діти віком до 17 років включно страждають на ці захворювання значно частіше; показник (на 10 тисяч дитячого населення) у 2019 році в Україні становив 98,2; у Кіровоградській області — 174,0, м. Києві — 170,8, Черкаській області — 195,1, Чернівецькій — 138,1, але у Волинській області — 33,8, Херсонській — 50,4, Харківській — 62,1.

Зростає показник поширеності злоякісних новоутворень ротової порожнини. У 2019 році зареєстровано всього 10 213, або 24,3 (на 100 тисяч населення), у Сумській області — 38,4, Полтавській — 35,5, Черкаській — 33,6.

Викликає занепокоєння високий відсоток показника занедбаності злоякісних новоутворень ротової порожнини в Україні (за даними форми № 35-здоров «Звіт про контингенти хворих на злоякісні новоутворення»). У 2019 році в Україні показник занедбаності випадків злоякісних новоутворень (ІІІ–ІV стадії) серед уперше зареєстрованих форм усіх візуальних локалізацій становив 21,8 %, при злоякісних новоутвореннях губи — 8,6 %, але при злоякісних новоутвореннях ротової порожнини — 53,3 %; у Полтавській області — 76,6 %, Рівненській — 77,4, Тернопільській — 72,6 %, Закарпатській — 70,6 %, Чернігівській — 65,1 %, що свідчить про необхідність більш детального проведення щорічних оглядів порожнини рота з метою своєчасного виявлення онкологічних захворювань порожнини рота.

Питома вага хворих із злоякісними новоутвореннями ротової порожнини, виявлених при профілактичних оглядах, серед кількості вперше зареєстрованих випадків у 2019 році в Україні, становила 19,7 %, у м. Києві — 38,1 %, Миколаївській області — 32,8 %, Харківській — 33,3 %, тоді як у Волинській — 2,2 %, Одеській — 3,9 %, Херсонській — 4,4 %, Івано-Франківській — 5,9 %.

Лікування карієсу та його ускладнень у мешканців України

У 2019 році проліковані 21 605 682 зуби у населення України з приводу карієсу. У державних закладах охорони здоров’я проведено лікування 15 515 025 зубів (зокрема, в дітей — 4 061 646), або 71,8 % від усіх пролікованих зубів; у приватних закладах стоматологічного профілю — 6 090 657 зубів (зокрема, в дітей — 372 492).

Порівняно з 2018 роком ці показники дещо нижчі за рахунок державних закладів. У 2019 році проведено лікування 5 847 639 зубів з ускладненим карієсом у мешканців України; в державних закладах охорони здоров’я — 3 864 822 зубів (66,1 %), у приватних — 1 982 817 зубів (33,9 %). Питома вага пролікованих зубів з ускладненим карієсом щодо всіх пролікованих зубів становила 37,6 % у мешканців, яким проводилось лікування в державних закладах охорони здоров’я та 32,5 % у приватних закладах.

Ортопедична та хірургічна стоматологічна допомога

Кількість осіб, які у 2019 році отримали зубні протези, апарати серед міського населення України становила 189 688, або 65,4 (на 10 тисяч населення); у Кіровоградській області — 158,5, Волинській — 120,8, Сумській — 116,5, але у Закарпатській — 34,2, Тернопільській — 41,4.

В Україні у 2019 році кількість сільських жителів, які отримали зубні протези, апарати, становила 53 381, або 41,2 (на 10 тисяч населення); у Чернігівській області — 108,7, Кіровоградській — 100,0, Сумській — 66,0, водночас у Закарпатській області — 18,8, Чернівецькій — 21,5.

Аналіз діяльності хірургічної допомоги, що надається в амбулаторно-поліклінічних закладах, свідчить про те, що є тенденція до зниження кількості видалених зубів та коренів; у 2018 році — 4 678 163, або 1108,1 на 10 тисяч населення; у 2019 році — 4 398 053, або 1032,6 на 10 тисяч населення, що свідчить про тенденцію до збереження зубів та проведення їх лікування. Зменшується кількість оперативних втручань на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині: у 2018 році проведено 249 676 оперативних втручань, або 59,1 (на 10 тисяч населення); у 2019 році — 236 874, або 56,4 (на 10 тисяч населення); у Полтавській області — 134,9, Чернігівській — 121,3, Житомирській — 111,1, м. Києві — 90,4, але у Закарпатській області — 16,1, Тернопільській — 10,8, Хмельницькій — 33,6.

Висновки

Отже, проведений моніторинг основних показників стоматологічної допомоги за 2019 рік свідчить про зменшення кількості стоматологічних фахівців, які працюють у стоматології, на 9,6 % (1029 лікарів) порівняно з 2018 роком, та становить 24 622 фахівця. Стоматологічну допомогу надавали у 2019 році 1008 зубних лікарів у лікувальних закладах різної форми власності. Розширюється мережа стоматологічних закладів на 9,6 % завдяки приватним стоматологічним клінікам і кабінетам (4861 приватний заклад), кількість державних закладів зменшується (1417 заклад). Структура стоматологічних кадрів за спеціальностями суттєво не зазнала змін. Зменшується кількість лікарів-стоматологів, які були підготовлені та випущені ЗВО МОЗ України в 2019 році, та становить 1692 лікарі-стоматологи, серед них 85 (5,02 %) навчались за державним фінансуванням.

Залишається поза увагою необхідність планового огляду порожнини рота в українців: лише 13,4 % дорослого населення та 43,1 % дітей планово оглянуто в державних закладах охорони здоров’я. І практично кожний другий оглянутий потребував санації порожнини рота. Це зумовлює високий рівень діагностики занедбаних (ІІІ–ІV стадії) злоякісних новоутворень ротової порожнини — 53,3 % та губ — 8,6 %. Високий рівень стоматологічної захворюваності зумовлює і високі показники відвідування стоматологічних закладів. Водночас зменшується кількість відвідувань лікарів-стоматологів державних закладів охорони здоров’я та становить 0,7 на одного жителя України. Переважна більшість українців відвідують державні стоматологічні заклади (78,26 %) порівняно з приватними (21,74 %) закладами охорони здоров’я. Збереження стоматологічного здоров’я в населення України є важливою складовою системи охорони здоров’я та вимагає подальших кроків у реформуванні та впровадженні профілактичних програм.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.

Інформація про внесок кожного автора: І.П. Мазур — концепція та дизайн дослідження, збирання й обробка матеріалів, аналіз отриманих даних, написання тексту; О.М. Вахненко — збирання й обробка матеріалів, аналіз отриманих даних, написання тексту.


Список літератури

1. Вороненко Ю.В., Павленко О.В., Мазур І.П. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр.: довідник. Кроповницький: Поліум, 2018. С. 212.

2. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2019. С. 176.

3. Мазур І.П. Превенція неінфекційних захворювань: роль стоматолога. Здоров’я України. 2018. № 15–16(436–437). C. 24-25.

4. Мазур І.П., Супрунович І.М.. Питання організації системи надання стоматологічної допомоги в Україні обговорено в комітеті з охорони здоров’я Верховної Ради України. Дентаклуб. 2018. № 4. С.14-15.

5. Мазур І.П., Ананьєва А.В. Аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення губ і ротової порожнини в Україні. Медична газета «Здоров’я України XXI сторіччя». 2019. № 4(60). С. 34-35.


Повернутися до номеру