Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 1, №1, 2020

Back to issue

Management of chronic post-procedure pain in dentistry

Authors: Хайтович М.В.(1), Мазур І.П. (2)
(1) Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Проведено пошук у базах даних Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library. Хірургічні втручання в стоматології (пульпектомія або видалення зуба) можуть спричиняти формування не лише гострого постпроцедурного, а й хронічного нейропатичного (зокрема, фантомного) зубного болю. Стійкий біль після успішного ендодонтичного лікування виникає в 3–7 % випадків. Нейропатичний біль — один з найбільш тяжких хронічних станів. Клінічний патерн даного болю характеризується різноманіттям відчуттів пацієнта, складнощами при проведенні діагностики й диференціальної діагностики. Механізм формування хронічного болю обумовлений тим, що периферична сенситизація призводить до вивільнення запальних медіаторів у відповідь на травму й пошкодження тканини. Унаслідок цього сенситизуються або активуються ноцирецептори й індукується нейрональна ектопічна активність із пошкодженого нерва. Патологічні периферичні подразники до надходження в кору головного мозку модулюються в центральній нервовій системі. Повторна стимуляція призводить до збільшення активності нейронів другого порядку в спинному мозку й надмірної активації NMDA-рецепторів, що викликає центральну сенсибілізацію і посилену реакцію на подразники. Доведено, що хронізації болю сприяють повторні втручання, особливості особистості (катастрофізація, генетична схильність) та ускладнений анамнез стоматологічних втручань. Для запобігання переходу гострого процедурного болю в хронічний важливо провести відповідну підготовку пацієнта. Серед засобів, що мінімізують ризик пролонгування болю, — кеторолак трометамол, рацемічна суміш S- і R-енантіомерних форм. S-енантіомер — швидкодіючий і потентний знеболюючий засіб. Пацієнту групи ризику його доцільно почати застосовувати за декілька годин до оперативного втручання, а надалі — на вимогу не більше ніж 4 рази на добу протягом не більше ніж 5 діб. У випадку розвитку фантомного зубного болю лікування передбачає використання трициклічних антидепресантів (амітриптилін) у малих дозах на ніч, протисудомних препаратів (габапентин тощо), поведінкових напрямів (когнітивно-поведінкова терапія, дзеркальна терапія), дозованого фізичного навантаження.

Проведен поиск в базах данных Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library. Хирургические вмешательства в стоматологии (пульпэктомия или удаление зуба) могут вызывать формирование не только острой постпроцедурной, но и хронической нейропатической (в частности, фантомной) зубной боли. Устойчивая боль после успешного эндодонтического лечения возникает в 3–7 % случаев. Нейропатическая боль — одно из самых тяжелых хронических состояний. Клинический паттерн данной боли характеризуется многообразием ощущений пациента, сложностями при проведении диагностики и дифференциальной диагностики. Механизм формирования хронической боли обусловлен тем, что периферическая сенситизация приводит к высвобождению воспалительных медиаторов в ответ на травму и повреждение ткани. В результате сенситизируются или активируются ноцирецепторы и индуцируется нейрональная эктопическая активность с поврежденного нерва. Патологические периферические раздражители до поступления в кору головного мозга модулируются в центральной нервной системе. Повторная стимуляция приводит к увеличению активности нейронов второго порядка в спинном мозге и чрезмерной активации NMDA-рецепторов, что вызывает центральную сенсибилизацию и усиленную реакцию на раздражители. Доказано, что хронизации боли способствуют повторные вмешательства, особенности личности (катастрофизация, генетическая предрасположенность) и осложненный анамнез стоматологических вмешательств. Для предупреждения перехода острой процедурной боли в хроническую важно провести соответствующую подготовку пациента. Среди средств, которые минимизируют риск пролонгирования боли, — кеторолак трометамол, рацемическая смесь S- и R-энантиомерных форм. S-энантиомер — быстродействующее и потентное обезболивающее средство. Пациенту группы риска его целесообразно начать применять за несколько часов до оперативного вмешательства, а в дальнейшем — по требованию не более 4 раз в сутки в течение не более 5 суток. В случае развития фантомной зубной боли лечение предусматривает использование трициклических антидепрессантов (амитриптилин) в малых дозах на ночь, противосудорожных препаратов (габапентин и т.д.), поведенческих подходов (когнитивно-поведенческая терапия, зеркальная терапия), дозированной физической нагрузки.

A search was conducted in the Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library databases. Surgical interventions in dentistry (pulpectomy or tooth extraction) can cause formation of not only acute post-procedure, but also chronic neuropathic (in particular, phantom) tooth pain. Stable pain after successful endodontic treatment occurs in 3–7 % of cases. Neuropathic pain is one of the most severe chronic conditions. The clinical pattern of pain is characterized by a variety of patient’s sensations, difficulties in diagnosis and differential diagnosis. The development mechanism of chronic pain is due to the fact that peripheral sensitization leads to release of inflammatory mediators in response to injury and tissue damage. As a result, nociceptors are sensitized or activated, and neuronal ectopic activity from injured nerve is induced. Pathological peripheral irritants are modulated in the central nervous system before entering the cerebral cortex. Re-stimulation leads to an increased activity of second-order neurons in spinal cord and excessive activation of NMDA receptors, which leads to central sensitization and an increased reaction to irritants. It is proved that repeated interventions, personality traits (catastrophizing, genetic predisposition) and complicated medical history influence pain chronicity. It is important to prepare the patient appropriately in order to prevent transition of acute pain to chronic. Among remedies that minimize the risk of prolonged pain — ketorolac trometamol, a racemic mixture of S- and R-enantiomeric forms. The S-enantiomer is a fast-acting and potent anesthetic. At-risk patients should start taking it a few hours before surgery and further on demand, no more than 4 times a day for no more than 5 days. In case of phantom tooth pain development, the treatment involves the use of tricyclic antidepressants (amitriptyline) in small doses at night, anticonvulsants (gabapentin, etc.), cognitive directions (cognitive behavioral therapy, mirror therapy), dosed physical activity.


Keywords

фантомний зубний біль; патогенез; лікування; огляд

фантомная зубная боль; патогенез; лечение; обзор

phantom tooth pain; pathogenesis; treatment; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Pain Definitions and Template. IASP. URL: https://www.iasp-pain.org/Taxonomy. Accessed: October 10, 2017.

2. Haraji A., Rakhshan V. Chlorhexidine gel and less difficult surgeries might reduce post-operative pain, controlling for dry socket, infection and analgesic consumption: a split-mouth controlled randomised clinical trial. J. Oral. Rehabil. 2015. Vol. 42. P. 209-219.

3. Osunde O.D., Adebola R.A., Saheed B.D. A comparative study of the effect of suture-less and multiple suture techniques on inflammatory complications following third molar. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2012. Vol. 41. P. 1275-1279.

4. Burgess J. Pain Management in Dentistry. 2017. URL: https://emedicine.medscape.com/article/2066114-overview.

5. Merskey B., Bogduk N. Classification of Chronic Pain: Part III. Seattle: IASP Press; 1994. URL: https://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/Content.aspx?ItemNumber=1673.

6. Khan J., Zusman T., Wang Q., Eliav E. Acute and chronic pain in orofacial trauma patients. Dental Traumatology. 2019. Vol. 35. P. 348-357.

7. Мазур І.П. Біль у стоматологічній практиці. Здоров’я України. 2018. Т. 425. № 5. C. 8-9.

8. Basu P., Basu A. In Vitro and In Vivo Effects of Flavonoids on Peripheral Neuropathic Pain. Molecules. 2020. 25. 1171.

9. Fukuda K. Diagnosis and treatment of abnormal dental pain. J. Dent Anesth. Pain Med. 2016. Vol. 16. № 1. P. 1-8.

10. Ozgul O., Or S. Efficacy of NSAID (Lornoxicam) After Impacted Third-Molar Surgery With/Without Conscious Sedation: A Double Blind Randomized Clinical Study. International Journal of Dental Sciences and Research. 2018. № 6. P. 1-5.

11. Bingel U. Mechanisms of endogenous pain modulation illustrated by placebo analgesia: functional imaging findings. Schmerz. 2010. Vol. 24. № 2. P. 122-129.

12. Lavand’homme P. The progression from acute to chronic pain. Curr. Opin. Anaesthesiol. 2011. № 24. P. 545-550.

13. Kim W., Kim S.K., Nabekura J. et al. Functional and structural plasticity in the primary somatosensory cortex associated with chronic pain. J. Neurochem. 2017. Vol. 141. P. 499-506.

14. Larrazábal C., García B., Peñarrocha M., Peñarrocha M. . Influence of oral hygiene and smoking on pain and swelling after surgical extraction of impacted mandibular third molars. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010. Vol. 68. № 1. P. 43-46.

15. Yu V.S., Messer H.H., Yee R., Shen L. Incidence and Impact of Painful Exacerbations in a Cohort with Post-treatment Persistent Endodontic Lesions. J. Endod. 2012. Vol. 38. № 1. P. 41-46.

16. Cummins D. Dentin hypersensitivity: from diagnosis to a breakthrough therapy for everyday sensitivity relief. J. Clin. Dent. 2009. Vol. 20. № 1. P. 1-9.

17. Subedi M., Bajaj S., Kumar M.S., Mayur Y.C. An overview of tramadol and its usage in pain management and future perspective. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019. 111443-111451.

18. Maihöfner C., Nickel F.T., Seifert F. Neuropathic pain and neuroplasticity in functional imaging studies. Schmerz. 2010. Vol. 24. № 2. P. 137-145.

19. Advances in Dental Pain Management. URL: http://mbds.org/PainControl.HOSpring2019.pdf.

20. Samieirad S., Afrasiabi H., Tohidi E. et al. Evaluation of caffeine versus codeine for pain and swelling management after implant surgeries: A triple blind clinical trial. J. Craniomaxillofac. Surg. 2017. Vol. 45. № 10. P. 1614-1621.

21. Clement C., Scala-Bertola J., Javot L., Royer-Morrot M.J., Gillet P., Trechot P. Misuse of acetaminophen in the management of dental pain. Pharmacoepidemiol. Drug Saf. 2011. Vol. 20. № 9.
P. 996-1000.

22. Moore R.A., Derry S., McQuay H.J., Wiffen P.J. Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database Syst. Rev. 2011. № 9. CD008659.

23. Garibaldi J.A., Elder M.F. Evaluation of ketorolac (Toradol) with varying amounts of codeine for postoperative extraction pain control. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2002. Vol. 31. P. 276-280.

24. Sinha V.R., Kumar R.V., Singh G. Ketorolac tromethamine formulations: an overview Expert Opin. Drug Deliv. 2009. Vol. 6. № 9. P. 961-975.

25. Truven Health Analytics [webpage on the Internet]. Ketorolac tromethamine. DRUGDEX System (Micromedex 2.0). Greenwood Village, CO: Truven Health Analytics, 2016. с2012-c2016.

26. McAleer S.D., Majid O., Venables E., Polack T., Sheikh M.S. Pharmacokinetics and safety of ketorolac following single intranasal and intramuscular administration in healthy volunteers. J. Clin. Pharmacol. 2007. Vol. 47. P. 13-18.

27. Plapler P.G., Scheinberg M., Ecclissato C., Oliveira M., Amazonas R. Double-blind, randomized, double-dummy clinical trial comparing the efficacy of ketorolac trometamol and naproxen for acute low back pain. Drug Des. Devel. Ther. 2016. № 10. P. 1987-
1993.

28. Chidambaran V., Subramanyam R., Ding L. et al. Cost-effectiveness of intravenous acetaminophen and ketorolac in adolescents undergoing idiopathic scoliosis surgery. Paediatr. Anaesth. 2018. Vol. 28. № 3. P. 237-248.

29. Hungund S., Thakkar R. Effect of pretreatment with ketorolac tromethamine on operative pain during periodontal surgery: A case-control study. J. Indian Soc. Periodontol. 2011. Vol. 15. № 1. P. 55-58.

30. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Кеторол Експрес. URL: http://likicontrol.com.ua.

31. Анисимова Е.Н., Анисимова Н.Ю., Рязанцев Н.А., Даян А.В., Орехова И.В. Купирование болевого синдрома препаратом Кеторол Экспресс после стоматологических вмешательств, сопровождающихся травмой тканей. Стоматология. 2020. Vol. 99. № 2. P. 50-54.

32. Baad-Hansen L. Atypical odontalgia — pathophysiology and clinical management. J. Oral Rehabil. 2008. Vol. 35. № 1. P. 1-11.

33. Moore R., Derry S., Aldington D., Cole P., Wiffen P.J. Amitriptyline for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015. 7. CD008242.

34. Sharav Y., Singer E., Schmidt E., Dionne R.A., Dubner R. Amitriptyline for chronic facial pain. Pain. 1987. Vol. 31. № 2. P. 199-209.

35. Siadat S., Sadeghian S., Heidarpour M., Razavi S.M., Izadi S.S. The Effects of Systemic Prescription of Amitriptyline on Ortho-dontic Tooth Movement Rate, Root Resorption and Alveolar Bone Remodeling in Dog. Biomed. Pharmacol. J. 2017. Vol. 10. № 3. DOI: https://dx.doi.org/10.13005/bpj/1263.

36. Marbach J.J., Raphael K.G. Phantom Tooth Pain: A New Look at an Old Dilemma Pain Medicine. 2000. № 1. P. 68-77.

37. von Piekartz H., Mohr G. Reduction of head and face pain by challenging lateralization and basic emotions: a proposal for future assessment and rehabilitation strategies. J. Man. Manip. Ther. 2014. Vol. 22. № 1. P. 24-35.

38. Nir R.R., Yarnitsky D. Conditioned pain modulation. Curr. Opin. Support Palliat. Care. 2015. № 9. P.131-137.

39. Stagg N.J., Mata H.P., Ibrahim M.M. et al. Regular exercise reverses sensory hypersensitivity in a rat neuropathic pain model: role of endogenous opioids. Anesthesiology. 2011. Vol. 114. P. 940-948.

40. Dietrich A., McDaniel W.F. Endocannabinoids and exercise. Br. J. Sports Med. 2004. Vol. 38. P. 536-541.

41. Martins D.F., Mazzardo-Martins L., Soldi F. et al. High-intensity swimming exercise reduces neuropathic pain in an animal model of complex regional pain syndrome type I: evidence for a role of the adenosinergic system. Neuroscience. 2013. Vol. 234. P. 69-76.

Similar articles

Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина I
Authors: Поворознюк В.В., Шинкаренко Т.Є., Приймич У.І. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна
"Pain. Joints. Spine." 4 (16) 2014
Date: 2015.03.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Sections: Specialist manual
Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів
Authors: Поворознюк В.В., Приймич У.І. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
"Pain. Joints. Spine." 3 (19) 2015
Date: 2016.01.16
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Identification of Neuropathic Pain Component in Patients with Knee Osteoarthritis
Authors: Поворознюк В.В., Приймич У.І. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №3, 2016
Date: 2016.09.05
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue