Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 1, №1, 2020

Back to issue

Monitoring of drug prescriptions by dentists during 2019–2020

Authors: Мазур І.П.(1), Супрунович І.М.(1), Стадник М.Б.(2)
(1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) Видавничий дім МедЕксперт, м. Київ, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Раціональне використання лікарських препаратів є актуальною проблемою у світі. Щорічне поповнення фармацевтичного ринку України новими препаратами, оновлення медичної інформації щодо використання, механізмів дії, побічних реакцій зумовлює необхідність інформування лікарів та аналізу призначень для лікування стоматологічних захворювань. Мета дослідження: провести аналіз призначень фармакотерапевтичних препаратів і засобів догляду за порожниною рота лікарями-стоматологами за І півріччя 2020 року. Матеріали та методи. У дослідження включено 5707 респондентів — лікарів-стоматологів з усіх областей України. Дослідження було проведено поетапно під час науково-практичних заходів у І півріччі 2020 року. Опитування лікарів проводилося шляхом заповнення анкети-опитувальника, підготовленої ГО «Асоціація стоматологів України», на паперових носіях та онлайн щодо основних призначень лікарських препаратів і засобів догляду за порожниною рота. Дані анкети було статистично оброблено в програмі SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Результати. Результати дослідження показали, що лікарі-стоматологи широко використовують фармакотерапевтичні препарати в своїй щоденній практиці; 89,87 % лікарів-стоматологів регулярно призначають антибактеріальні препарати, а саме пеніциліни (39,48 %), фторхінолони (37,57 %), метронідазол (39,18 %). Для лікування больового синдрому велика частка лікарів-стоматологів використовує німесулід (85,98 %). Практично всі стоматологи (98,8 %) у своїй щоденній практиці застосовують засоби для місцевого лікування інфекційно-запальних процесів: хлоргексидин (68,62 %), метрогіл дента (55,11 %), холісал (29,27 %). Проведено аналіз призначень засобів догляду за порожниною рота — зубних паст, ополіскувачів, зубних щіток. Висновки. Результати аналізу призначень фармакологічних препаратів і засобів догляду за порожниною рота свідчать про їх широке використання в щоденній практиці лікарями-стоматологами. Поінформованість лікарів-стоматологів про сучасні фармакотерапевтичні препарати та засоби догляду за порожниною рота, про показання, протипоказання, можливу взаємодію фармакологічних препаратів буде сприяти досягненню високоефективних і клінічно передбачуваних результатів лікування.

Актуальность. Рациональное использование лекарственных препаратов является актуальной проблемой в мире. Ежегодное пополнение фармацевтического рынка Украины новыми препаратами, обновления медицинской информации по использованию, механизмам действия, побочным реакциям обусловливает необходимость информирования врачей и анализа назначений для лечения стоматологических заболеваний. Цель исследования: провести анализ назначений фармакотерапевтических препаратов и средств по уходу за полостью рта врачами-стоматологами за I полугодие 2020 года. Материалы и методы. В исследование включено 5707 респондентов — врачей-стоматологов из всех областей Украины. Исследование было проведено поэтапно во время научно-практических мероприятий в I полугодии 2020 года. Опросы врачей проводились путем заполнения анкеты-опросника, подготовленной ОО «Ассоциация стоматологов Украины», на бумажных носителях и онлайн по основным назначениям лекарственных препаратов и средств ухода за полостью рта. Данные анкеты были статистически обработаны в программе SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Результаты. Результаты исследования показали, что врачи-стоматологи широко используют фармакотерапевтические препараты в своей ежедневной практике; 89,87 % стоматологов регулярно назначают антибактериальные препараты, а именно пенициллины (39,48 %), фторхинолоны (37,57 %), метронидазол (39,18 %). Для лечения болевого синдрома большая часть стоматологов использует нимесулид (85,98 %). Практически все стоматологи (98,8 %) в своей ежедневной практике применяют средства для местного лечения инфекционно-воспалительных процессов: хлоргексидин (68,62 %), метрогил дента (55,11 %), холисал (29,27 %). Проведен анализ назначений средств ухода за полостью рта — зубных паст, ополаскивателей, зубных щеток. Выводы. Результаты анализа назначений фармакологических препаратов и средств по уходу за полостью рта свидетельствуют об их широком использовании в ежедневной практике врачами-стоматологами. Осведомленность врачей-стоматологов о современных фармакотерапевтических препаратах и средствах ухода за полостью рта, об их показаниях, противопоказаниях и возможных взаимодействиях фармакологических препаратов будет способствовать достижению высокоэффективных и клинически предполагаемых результатов лечения.

Background. The rational use of medicines is an urgent problem in the world. The annual replenishment of the Ukrainian pharmaceutical market with new drugs, updating of medical information about their use, mechanisms of action, adverse reactions makes it necessary to inform doctors and analyze prescriptions for the treatment of dental diseases. The aim of the study was to analyze the prescriptions of pharmacotherapeutic medicines and oral care products by dentists in the first half of 2020. Materials and methods. The study involved 5,707 respondents — dentists from all regions of Ukraine. The study was conducted in stages during the scientific and practical activities that took place in the first half of 2020. The survey of doctors was carried out by filling out a questionnaire prepared by the Ukrainian Dental Association, on paper, and on the Internet regarding the prescriptions of medicines and oral care products. These questionnaires were statistically processed using the Statistical Package for the Social Sciences program. Results. The results of the study showed that dentists widely use pharmacotherapeutic drugs in their daily practice. 89.87 % of doctors regularly use antibiotics, namely penicillin (39.48 %), fluoroquinolone (37.57 %), metronidazole (39.18 %). For the treatment of pain syndrome, most dentists use nimesulide (85.98 %). Almost all dentists (98.8 %) in their daily practice use agents for local treatment of infectious and inflammatory processes: chlorhexidine (68.62 %), metrogyl denta (55.11 %), cholisal (29.27 %). The analysis of the prescriptions of oral care products — toothpastes, mouth rinses, toothbrushes — was carried out. Conclusions. The results of the analysis of prescriptions of pharmacological drugs and oral care products indicate their widespread use by dentists in daily practice. Awareness of dentists about modern pharmacotherapeutic drugs and oral care products, about indications, contraindications, possible interaction of pharmacological drugs will contribute to the achievement of highly effective and clinically predictable treatment results.


Keywords

лікарські засоби; призначення препаратів; моніторинг

лекарственные средства; назначение препаратов; мониторинг

medicines; prescription of drugs; monitoring


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мазур І.П., Хайтович М.В., Голопихо Л.І. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: навч. посіб. для студентів стоматол. ф-тів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів й акад., а також лікарів-інтернів, курсантів і лікарів-стоматологів. 2-ге вид. К.: Медицина, 2019. 375 с.
2. World Health Organization. Promoting rational use of medicines: core components. Geneva: WHO, 2002.
3. Мазур І.П., Супрунович І.М., Слободяник М.В., Ананьєва А.В. Комбінована антибактеріальна терапія в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. Дентаклуб. 2020. № 5. С. 33-38.
4. Мазур І.П., Супрунович І.М. Фармакотерапевтичні препарати та засоби догляду за порожниною рота у призначеннях лікаря-стоматолога (аналітичний огляд опитування лікарів-стоматологів за 2016–2017 роки) НМАПО ім. П.Л. Шупика. Современная стоматология. 2018. № 1. С. 20-25.
5. Мазур І.П., Супрунович І.М., Бакшутова Н.О. Призначення фармакотерапевтичних препаратів і засобів догляду за порожниною рота у практичній діяльності лікарів-стоматологів: аналітичний огляд опитування лікарів-стоматологів за 2017–2018 роки. Современная стоматология. 2019. № 1. С. 92-96.
6. Мазур И.П., Ставская Д.М. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в стоматологии. Современная стоматология. 2015. № 3. С. 30-37.
7. Мазур І.П., Поворознюк В.В. Кальцемин в комплексном лечении генерализованного пародонтита. Современная стоматология. 2004. № 1(25). С. 64-68.
8. Мазур И.П., Слободяник М.В. Применение местных антисептических препаратов в лечении заболеваний пародонта. Дентаклуб. 2015. № 12. С. 9-12.

Back to issue