Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №6, 2020

Back to issue

Noninvasive ventilation (lecture)

Authors: Підгірний Я.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У лекції висвітлені питання step by step респіраторної терапії у хворих з гострою дихальною дисфункцією (ГДД). Першим кроком лікування хворих з ГДД (за відсутності показань до інвазивної механічної вентиляції легень) є застосування високопотокової оксигенації (ВПО) та неінвазивної вентиляції легень (НІВЛ). Порівняно з інвазивною механічною вентиляцією легень обидва методи мають певні переваги. Зокрема, вони не призводять до вентилятор-асоційованого пошкодження легень, вентилятор-асоційованої діафрагмальної дисфункції, вентилятор-асоційованої пневмонії. НІВЛ забезпечує задана концентрація кисню на вдиху (FiO2) в поєднанні з помірним тиском на кінці видиху (РЕЕР)/постійним позитивним тиском у дихальних шляхах (СРАР) та інспіраторним тиском. На відміну від оксигенації через лицеву маску або носові канюлі вона зменшує ймовірність експіраторного закриття дрібних дихальних шляхів, попереджує колапс альвеол і ймовірність виникнення ателектазів. Перевагою НІВЛ перед стандартною оксигенотерапією через лицеву маску/носові канюлі слід вважати те, що вона забезпечує помірний рівень РЕЕР/СРАР, який зменшує перед- та післянавантаження лівого шлуночка. Це має особливе значення у хворих з гострою лівошлуночковою недостатністю і/або набряком легень. Однією з головних умов проведення адекватної НІВЛ є наявність свідомості у хворого. В основі клінічної ефективності ВПО лежить можливість створення великої швидкості потоку газу (до 60 л/хв). Така швидкість потоку (яка рівна або навіть перевищує швидкість потоку при вдиху хворого) мінімізує «примішування» кімнатного повітря та дозволяє підтримувати високу FiO2. Принципово важливим є наявність можливості методом step by step регулювати швидкість потоку і температури, точного визначення FiO2. Сучасні системи ВПО мають спеціальні контури з напівпроникних матеріалів, які не допускають утворення конденсату та мають оригінальні носові або трахеостомічні канюлі.

В лекции освещены вопросы step by step респираторной терапии у больных с острой дыхательной дисфункцией (ОДД). Первым шагом в лечении больных с ОДД (при отсутствии показаний к инвазивной механической вентиляции легких) является использование высокопоточной оксигенации (ВПО) и неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ). По сравнению с инвазивной механической вентиляцией легких эти технологии имеют определенные преимущества. Они не приводят к вентилятор-ассоциированному повреждению легких, вентилятор-ассоциированной диафрагмальной дисфункции и не вызывают вентилятор-ассоциированной пневмонии. НИВЛ обеспечивает определенная концентрация кислорода на вдохе (FiO2) в сочетании с умеренным давлением в конце выдоха (РЕЕР)/постоянным положительным давлением в дыхательных путях (СРАР) и инспираторным давлением. В отличие от оксигенации через лицевую маску или носовые канюли она уменьшает возможность экспираторного закрытия мелких дыхательных путей, предупреждает коллапс альвеол и возможность возникновения ателектазов. Преимуществом НИВЛ в сравнении со стандартной оксигенотерапией через лицевую маску/носовые канюли можно считать то, что она обеспечивает умеренный уровень РЕЕР/СРАР, который уменьшает пред- и постнагрузку левого желудочка. Это имеет особенное значение у больных с острой левожелудочковой недостаточностью или отеком легких. Главным условием успешного проведения НИВЛ является наличие адекватного сознания у больного. В основе клинической эффективности ВПО лежит возможность создания большой скорости потока газа (до 60 л/мин). Такая скорость потока (которая равна или даже больше скорости потока при вдохе больного) минимизирует «примешивание» комнатного воздуха и разрешает поддерживать на вдохе высокую FiO2. Принципиально важно наличие возможности методом step by step регулировать скорость потока и температуры, точное измерение FiO2. Современные системы ВПО имеют специальные контуры из полупроницаемых материалов, которые не допускают образования конденсата и имеют оригинальные носовые или трахеостомические канюли.

The lecture focuses on step by step respiratory therapy in patients with acute respiratory dysfunction. The first step in treating patients with acute respiratory dysfunction (in the absence of indications for invasive mechanical ventilation) is the use of high-flow oxygen therapy (HFOT) and noninvasive ventilation. In comparison with invasive ventilation, both methods have certain advantages. In particular, they do not result in ventilator-associated lung injury, ventilator-induced diaphragmatic dysfunction, ventilator-associated pneumonia. Noninvasive ventilation provides the specified FiO2 level in combination with moderate positive end-expiratory pressure (РЕЕР)/continuous positive airway pressure (СРАР) and inspiratory pressure. Unlike oxygenation through the face mask or nasal cannulas, it reduces the likelihood of expiratory closure of small airways, prevents alveolar collapse and the risk of atelectasis. The advantage of noninvasive ventilation over standard oxygen therapy through the face mask/nasal cannulas is that it provides a moderate level of РЕЕР/СРАР, which reduces pre- and post-load on the left ventricle. This is especially important in patients with acute left ventricular failure and/or pulmonary edema. One of the main conditions for adequate noninvasive ventilation is the consciousness of the person. The basis of the clinical effectiveness of HFOT is the ability to create a high gas flow rate (up to 60 l/min). Such a flow rate (which is equal to or even greater than the flow rate of the patient’s inhalation) minimizes the “mixing” of room air and allows maintaining a high level of FiO2. The ability of the step by step method to control the flow rate and temperature, accurate determination of FiO2 is crucially important. Modern HFOT systems have special contours of semipermeable materials that do not allow condensation and have original nasal or tracheostomic cannulas.


Keywords

респіраторна терапія; гостра дихальна дисфункція; високопотокова оксигенація; неінвазивна вентиляція легень

респираторная терапия; острая дыхательная дисфункция; высокопоточная оксигенация; неинвазивная вентиляция легких

respiratory therapy; acute respiratory dysfunction; high-flow oxygen therapy; noninvasive ventilation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. David-Joao P.G., Guedes M.H., Rea-Neto A., Chaiben V.B.O. Non-invasive ventilation in acute hypoxemic respiratory failure: A systematic review and meta-analysis. J. of Critical Care. 2019. 49. 84-91.
  2. Lewandowski K. Contributions to the epidemiology of acute respiratory failure. Critical Care. 2003. 7(4). 288-290.
  3. Millar J., Lutton S., O’Connor P. The use of high-flow nasal oxygen therapy in the management of hypercarbic respiratory failure. Therapeutic Advances in Respiratory Disease. 2014. 8(2). 63-64.
  4. Fessler H.E., Brower R.G., Wise R.A., Permutt S. Effects of systolic and diastolc positive pleural pressure puls whit altered cardiac contractility. J. of Applied Physiology. 2017. 73(2). 498-505.
  5. Filyk O., Pidhirnyy Y. Diaphragm ultrasound, transthyretin and phosphorus levels as a method to predict ventilation outcome in children: the prospective observational cohort study. European Journal of Anaesthesiology. 2019. 36(57). 231.
  6. Marc L., Einar Sh., Chiumello D., Comstantin J.-M. Noninvasive respiratory support in the hypoxaemic peri-operative/periprocedural patient. A joint ESA/ESICM guidline. Eur. J. Anasthesiol. 2020. 37. 265-279. 
  7. Patel B.K., Wolfe K.S., Pohlman A.S., Hall J.B. Noninvasive Ventilation Delivered by Halmet vs Face Mask on the Rate of Endotracheal Intubation in Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. JAMA. 2016. 315(22). 2435-2441.
  8. Storgaard L.H., Hockey H.U., Laursen B.S., Weinreich U.M. Longterm effects of oxygenenriched highflow nasal cannula treatment in copd patients with chronic hypoxemic respiratory failure. International Journal of COPD. 2018. 13. 1195-1205.
  9. Ярошевский А.И., Власенко А.В., Грицан А.И., Киров М.Ю. и др. Применение неинвазивной вентиляции легких (второй пересмотр). Клинические рекомендации Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов». Анестезиология и реаниматология. 2019. 6. 5-19.

Back to issue