Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 16, №7, 2020

Back to issue

Insulinoma: approaches to diagnosis and treatment

Authors: Зайцев М.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Огляд літератури присвячений найпоширенішій функціонуючій нейроендокринній пухлині β-клітин острівців Лангерганса підшлункової залози, яка характеризується неконтрольованою продукцією інсуліну. Патофізіологічні основи клінічних проявів пухлин із β-клітин острівців Лангерганса обумовлені гормональною активністю цих новоутворень. За відсутності підпорядкування фізіологічним механізмам, які регулюють гомеостаз рівня глюкози, β-клітинні аденоми призводять до розвитку стану хронічної гіпоглікемії. У зв’язку з тим, що симптоматологія інсуліноми виникає внаслідок гіперінсулінемії і гіпоглікемії, вираженість клінічних проявів захворювання в кожному окремому випадку свідчить про індивідуальну чутливість хворого до інсуліну і нестачі цукру крові. Переважна більшість інсулінопродукуючих пухлин підшлункової залози має розмір, який не перевищує 0,5–2 см в діаметрі, що створює труднощі їх виявлення під час операції. Так, у 20 % хворих при першій, а іноді і при другій і третій операціях не вдається виявити пухлину. Злоякісні інсуліноми трапляються в 10–15 % випадків, причому третина з них метастазують. Єдиним радикальним методом лікування інсуліноми залишається оперативне втручання. Консервативні методи лікування застосовуються лише у неоперабельних хворих, а також як засоби, що тимчасово усувають гіпоглікемію, та використо­вуються з метою підготовки хворого до оперативного лікування. Підкреслюється, що для успішного лікування хворих на ендогенний гіперінсулінізм необхідний комплексний командний підхід, який включає застосування сучасних методів візуалізації та використання високотехнологічних способів лікування.

Обзор литературы посвящен распространенной функционирующей нейроэндокринной опухоли β-клеток островков Лангерганса поджелудочной железы, которая характеризуется неконтролируемой продукцией инсулина. Патофизиологические основы клинических проявлений опухолей из β-клеток островков Лангерганса обусловлены гормональной активностью этих новообразований. При отсутствии подчинения физиологическим механизмам, регулирующим гомеостаз уровня глюкозы, β-клеточные аденомы приводят к развитию состояния хронической гипогликемии. В связи с тем, что симптоматология инсулиномы возникает вследствие гиперинсулинемии и гипогликемии, выраженность клинических проявлений заболевания в каждом отдельном случае свидетельствует об индивидуальной чувствительности больного к инсулину и недостатку сахара крови. Подавляющее большинство инсулинопродуцирующих опухолей поджелудочной железы имеет размер, не превышающий 0,5–2 см в диаметре, что создает трудности их обнаружения во время операции. Так, у 20 % больных при первой, а иногда и при второй и третьей операциях не удается выявить опухоль. Злокачественные инсулиномы встречаются в 10–15 % случаев, причем треть из них метастазируют. Единственным радикальным методом лечения инсулиномы остается оперативное вмешательство. Консервативные методы лечения применяются только у неоперабельных больных, а также как средства, временно устраняющие гипогликемию, и используются для подготовки больного к оперативному лечению. Подчеркивается, что для успешного лечения больных с эндогенным гиперинсулинизмом необходим комплексный командный подход, включающий применение современных методов визуализации и использование высокотехнологичных способов лечения.

A review of the literature deals with the most common functioning neuroendocrine tumor of β-cells of the islets of Langerhans of the pancreas, which is characterized by uncontrolled insulin production. Pathophysiological basis of clinical manifestations of tumors from β-cells of the islets of Langerhans are due to the hormonal activity of these tumors. In the absence of subordination to the physiological mechanisms that regulate glucose homeostasis, β-cell adenomas lead to the development of chronic hypoglycemia. Taking into consideration that the symptoms of insulinoma occur due to hyperinsulinemia and hypoglycemia, the severity of clinical manifestations of the disease in each case indicates the individual sensitivity of the patient to insulin and low blood sugar. The vast majority of insulin-producing tumors of the pancreas have a size that does not exceed 0.5–2 cm in diameter, which makes it difficult to detect them during surgery. Thus, in 20 % of patients with the first, and sometimes with the second and third operations, it is not possible to detect tumor. Malignant insulinomas occur in 10–15 % of cases, and a third of them metastasize. The only radical treatment for insulinoma is surgery. Conservative treatments are used only in inoperable patients, as well as the means that temporarily eliminate hypoglycemia and are used to prepare the patient for surgical treatment. It is emphasized that the successful treatment of patients with endogenous hyperinsulinism requires a comprehensive team approach, which includes the use of modern imaging techniques and high-tech treatments.


Keywords

інсулінома; гіпоглікемія; гіперінсулінізм; пухлина підшлункової залози; огляд

инсулинома; гипогликемия; гиперинсулинизм; опухоль поджелудочной железы; обзор

insulinoma; hypoglycemia; hyperinsulinism; pancrea­tic tumor; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Oberg K., Eriksson B. Endocrine tumours of the pancreas. Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2005. 19(5). 753-781. doi: 10.1016/j.bpg.2005.06.002.
 2. Chang F., Chandra A., Culora G. et al. Cytologic diagnosis of pancreatic endocrine tumors by endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration: a review. Diagn. Cytopathol. 2006. 34(9). 649-658. doi: 10.1002/dc.20503.
 3. Khacimova L.S., Karonova T.L., Tsoy U.A., Ianevskaia L.G., Grineva E.N. Insulinoma: diagnostic features and treatment management. Problems of Endocrinology. 2017. 63(4). 212-218. (in Russian). doi: 10.14341/probl2017634212-218.
 4. Sotoudehmanesh R., Hedayat A., Shirazian N. et al. Endoscopic ultrasonography (EUS) in the localization of insulinoma. Endocrine. 2007. 31(3). 238-241. PMID: 17906369.
 5. Oberg K. Pancreatic endocrine tumors. Semin. Oncol. 2010. 37(6). 594-618. doi: 10.1053/j.seminoncol.2010.10.014.
 6. Metz D.C., Jensen R.T. Gastrointestinal neuroendocrine tumors: pancreatic endocrine tumors. Gastroenterology. 2008. 135(5). 1469-1492. doi:  10.1053/j.gastro.2008.05.047.
 7. Vanderveen K., Grant C. Insulinoma. Cancer Treat. Res. 2010. 153. 235-252. doi: 10.1007/978-1-4419-0857-5_13.
 8. Guettier J.M., Gorden P. Insulin secretion and insulin-producing tumors. Expert. Rev. Endocrinol. Metab. 2010. 5(2). 217-227. doi: 10.1586/eem.09.83.
 9. De Herder W.W., Niederle B., Scoazec J.Y. et al. Well-differentiated pancreatic tumor/carcinoma: insulinoma. Neuroendocrinology. 2006. 84(3). 183-188. doi: 10.1159/000098010.
 10. Zhao Y.P., Zhan H.X., Zhang T.P. et al. Surgical management of patients with insulinomas: Result of 292 cases in a single institution. J. Surg. Oncol. 2011. 103(2). 169-174. doi: 10.1002/jso.21773.
 11. De Herder W.W., Niederle B., Scoazec J.-Y. et al. Well-Differentiated Pancreatic Tumor/Carcinoma: Insulinoma. Neuroendocrinology. 2007. 84(3). 183-188. doi: 10.1159/000098010.
 12. Mathur A., Gorden P., Libutti S.K. Insulinoma. Surg. Clin. North Am. 2009. 89(5). 1105-1121. doi: 10.1016/j.suc.2009.06.009.
 13. Marsk R., Jonas E., Rasmussen F., Naslund E. Nationwide cohort study of post-gastric bypass hypoglycaemia including 5,040 patients undergoing surgery for obesity in 1986-2006 in Sweden. Diabetologia. 2010. 53(11). 2307-2311. doi: 10.1007/s00125-010-1798-5.
 14. Patti M.E., Goldfine A.B. Hypoglycaemia following gastric bypass surgery-diabetes remission in the extreme? Diabetologia. 2010. 53(11). 2276-2279. doi: 10.1007/s00125-010-1884-8.
 15. Kulke M.H., Anthony L.B., Bushnell D.L. et al. NANETS treatment guidelines: well-differentiated neuroendocrine tumors of the stomach and pancreas. Pancreas. 2010. 39(6). 735-752. doi: 10.1097/MPA.0b013e3181ebb168.
 16. Cryer P.E., Axelrod L., Grossman A.B. et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009. 94(3). 709-728. doi: 10.1210/jc.2008-1410.
 17. Jensen R.T., Cadiot G., Brandi M.L. et al. ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with digestive neuroendocrine neoplasms: functional pancreatic endocrine tumor syndromes. Neuroendocrinology. 2012. 95(2). 98-119. doi: 10.1159/000335591.
 18. Vinik A.I., Woltering E.A., Warner R.R. et al. NANETS consensus guidelines for the diagnosis of neuroendocrine tumor. Pancreas. 2010. 39(6). 713-734. doi: 10.1097/MPA.0b013e3181ebaffd.
 19. Kandaswamy L., Raghavan R., Pappachan J.M. Spontaneous hypoglycemia: diagnostic evaluation and management. Endocrine. 2016. 53(1). 47-57. doi: 10.1007/s12020-016-0902-0.
 20. Shin J.J., Gorden P., Libutti S.K. Insulinoma: pathophysiology, localization and management. Future Oncol. 2010. 6(2). 229-37. doi: 10.2217/fon.09.165.
 21. ASGE Standards of Practice Committee. Eloubeidi M.A., Decker G.A., Chandrasekhara V., Chathadi K.V., Early D.S., Evans J.A. et al. The role of endoscopy in the evaluation and management of patients with solid pancreatic neoplasia. Gastrointest Endosc. 2016. 83(1). 17-28. doi: 10.1016/j.gie.2015.09.009. 
 22. Luo Y., Pan Q., Yao S., Yu M., Wu W., Xue H. et al. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor PET/CT with 68Ga-NOTA-Exendin-4 for Detecting Localized Insulinoma: A Prospective Cohort Study. J. Nucl. Med. 2016. 57(5). 715-20. doi: 10.2967/jnumed.115.167445. 
 23. Falconi M., Eriksson B., Kaltsas G., Bartsch D.K., Capdevila J., Caplin M. et al. Vienna Consensus Conference participants. ENETS Consensus Guidelines Update for the Management of Patients with Functional Pancreatic Neuroendocrine Tumors and Non-Functional Pancreatic Neuroendocrine Tumors. Neuroendocrinology. 2016. 103(2). 153-71. doi: 10.1159/000443171. 
 24. Câmara-de-Souza A.B., Toyoshima M.T.K., Giannella M.L., Freire D.S., Camacho C.P., Lourenço D.M. et al. Insulinoma: A retrospective study analyzing the differences between benign and malignant tumors. Pancreatology. 2018. 18(3). 298-303. doi: 10.1016/j.pan.2018.01.009. 
 25. Kunz P.L., Reidy-Lagunes D., Anthony L.B., Bertino E.M., Brendtro K., Chan J.A. et al. North American Neuroendocrine Tumor Society. Consensus guidelines for the management and treatment of neuroendocrine tumors. Pancreas. 2013. 42(4). 557-77. doi: 10.1097/MPA.0b013e31828e34a4. 
 26. Liang M., Jiang J., Dai H., Hong X., Han X., Cong L. et al. Robotic enucleation for pediatric insulinoma with MEN1 syndrome: a case report and literature review. BMC Surg. 2018. 18(1). 44. https://doi.org/10.1186/s12893-018-0376-5.
 27. Belfiori G., Wiese D., Partelli S., Wächter S., Maurer E., Crippa S. et al. Minimally Invasive Versus Open Treatment for Benign Sporadic Insulinoma Comparison of Short-Term and Long-Term Outcomes. World J. Surg. 2018. 42(10). 3223-3230. doi: 10.1007/s00268-018-4628-4. 
 28. Dąbkowski K., Gajewska P., Walter K., Londzin-Olesik M., Białek A., Andrysiak-Mammos E. et al. Successful EUS-guided ethanol ablation of insulinoma, four-year follow-up. Case report and literature review. Endokrynol. Pol. 2017. 68(4). 472-479. doi: 10.5603/EP.2017.0053.
 29. Mujica-Mota R., Varley-Campbell J., Tikhonova I., Cooper C., Griffin E., Haasova M. et al. Everolimus, lutetium-177 DOTATATE and sunitinib for advanced, unresectable or metastatic neuroendocrine tumours with disease progression: a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technol. Assess. 2018 Sep. 22(49). 1-326. doi: 10.3310/hta22490.

Similar articles

Complications of diabetes mellitus: focus on hypoglycaemia (lecture with a clinical case)
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Галушко О.А., Овсієнко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Функціональний стан підшлункової залози при хронічному панкреатиті
Authors: Шевченко Б.Ф., Бабій О.М., Татарчук О.М., Макарчук В.А., Кудрявцева В.Є. - ДУ «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України», м. Дніпро, Україна
"Gastroenterology" 3 (61) 2016
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue