Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 16, №8, 2020

Back to issue

The state of iodine supply of prepubertal children living in the Northern Bukovina

Authors: Сорокман Т.В., Бачу М.І., Гінгуляк М.Г.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На Буковині залежно від кліматогеографічних зон спостерігається легкий та середній ступінь тяжкості йодної недостатності. Оцінка екскреції неорганічного йоду з сечею дозволяє проводити моніторинг епідеміологічної ситуації щодо тяжкості йодного дефіциту в регіоні. Мета — оцінити показники йодурії в дітей препубертатного віку, які проживають на території Північної Буковини (Чернівецька область). Матеріали та методи. У рамках 20-кластерного аналізу поширеності зоба серед дитячого населення Чернівецької області обстежені 1973 дитини віком від 7 до 12 років та визначена концентрація неорганічного йоду в разовій порції сечі у 197 дітей. Одержані результати оброблені методом статистичного варіаційного й кореляційного аналізу. Результати. Обстеження мануально-пальпаторним методом показало значну частоту зоба серед дітей Буковини — 17,6 %. Тиреомегалія серед дітей референтної групи траплялася в 15,1 %. Медіана йодурії в обстеженій популяції загалом становить 60,4 мкг/л. У середньому поширеність йодного дефіциту становила 59,70 ± 1,82 %, частота тяжкої йодної недостатності не перевищила 5,22 ± 1,30 %. Аналізуючи ступінь йодного забезпечення організму дітей залежно від географічних зон проживання, робимо висновок, що в дітей, які мешкають у рівнинній зоні, та в дітей м. Чернівців спостерігається йодний дефіцит легкого ступеня (медіана йодурії становить 72,2 та 70,4 мкг/л відповідно), а в дітей гірських районів — йодний дефіцит середнього ступеня тяжкості (медіана йодурії — 42,9 мкг/л). У середньому поширеність йодного дефіциту становила 59,7 ± 1,82 %, а надмірного вмісту йоду в сечі — 18,70 ± 2,49 %. Причому показник тяжкої йодної недостатності не перевищив 5,22 ± 1,30 %. Висновки. У більшості дітей, які мешкають на території Північної Буковини, медіана йодурії знижена. У 18,7 % дітей показник йодурії більше ніж 300 мкг/л, що потребує подальшого моніторингу.

Актуальность. На Буковине в зависимости от климатогеографических зон наблюдается йодная недостаточность легкой и средней степени тяжести. Оценка экскреции неорганического йода с мочой позволяет проводить мониторинг эпидемиологической ситуации по тяжести йодного дефицита в регионе. Цель — оценить показатели экскреции йода у детей препубертатного возраста, проживающих на территории Северной Буковины (Черновицкая область). Материалы и методы. В рамках 20-кластерного анализа распространенности зоба среди детского населения Черновицкой области обследованы 1973 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и определена концентрация неорганического йода в разовой порции мочи у 197 детей. Полученные результаты обработаны методом статистического вариационного и корреляционного анализа. Результаты. Обследование мануально-пальпаторным методом показало значительную частоту зоба среди детей Буковины — 17,6%. Тиреомегалия среди детей референтной группы зарегистрирована в 15,1 % случаев. Медиана йодурии в обследованной популяции в целом составляет 60,4 мкг/л. В среднем распространенность йодного дефицита составила 59,70 ± 1,82 %, частота тяжелой йодной недостаточности не превысила 5,22 ± 1,30 %. Анализируя степень йодного обеспечения организма детей в зависимости от географических зон проживания, делаем вывод, что у детей, проживающих в равнинной зоне, и у детей г. Черновцов наблюдается дефицит йода легкой степени (медиана экскреции йода составляет 72,2 и 70,4 мкг/л соответственно), а у детей горных районов — йодный дефицит средней степени тяжести (медиана экскреции йода — 42,9 мкг/л). В среднем распространенность йодного дефицита составила 59,70 ± 1,82 %, а избыточного содержания йода в моче — 18,70 ± 2,49 %. Причем показатель тяжелой йодной недостаточности не превысил 5,22 ± 1,30 %. Выводы. У большинства детей, проживающих на территории Северной Буковины, медиана йодурии снижена. У 18,7 % детей показатель йодурии более 300 мкг/л, что требует дальнейшего мониторинга.

Background. In Bukovina, depending on climatic and geographical zones, there is a mild and moderate degree of iodine deficiency. Assessment of urinary inorganic iodine excretion allows monitoring of the epidemiological situation regarding the severity of iodine deficiency in the region. The purpose was to assess the indicators of ioduria in prepubertal children living in the Northern Bukovina (Chernivtsi region). Materials and methods. As part of a 20-cluster analysis of the prevalence of goiter among the pediatric population of Chernivtsi region, 1,973 children aged 7 to 12 years were examined and the concentration of inorganic iodine in a single portion of urine was determined in 197 children. The obtained results were processed by the method of statistical variation and correlation analysis. Results. Manual palpation examination showed a significant incidence of goiter among children in Bukovina — 17.6 %. Thyromegaly among children of the reference group occurred in 15.1 % of cases. The median ioduria in the examined population is generally 60.4 μg/l. The average prevalence of iodine deficiency was 59.70 ± 1.82 %, the incidence of severe iodine deficiency did not exceed 5.22 ± 1.30 %. Analyzing the degree of iodine supply of children depending on the geographical areas of residence, we conclude that children li­ving in the plains and children from Chernivtsi have mild iodine deficiency (median ioduria is 72.2 and 70.4 μg/l, respectively), and children from mountainous areas — moderate iodine deficiency (median ioduria is 42.9 μg/l). The average prevalence of iodine deficiency was 59.70 ± 1.82 %, and excessive iodine in the urine — 18.70 ± 2.49 %. Moreover, the incidence of severe iodine deficiency did not exceed 5.22 ± 1.30 %. Conclusions. In most children living in Northern Bukovina, the median ioduria is reduced. In 18.7 % of children, the iodine content is more than 300 μg/l, which requires further monitoring.


Keywords

йодне забезпечення; діти; зоб; медіана йодурії; Буковина

йодный дефицит; дети; медиана экскреции йода; Буковина

iodine deficiency; children; median ioduria; Bukovina


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Angermayr L., Clar C. Iodine supplementation for preventing iodine deficiency disorders in children. Cochrane Database Syst. Rev. 2004. 2. CD003819. doi: 10.1002/14651858.CD003819.pub2. Update in: Cochrane Database Syst. Rev. 2018 Nov 29. 11. CD003819. PMID: 15106221.
 2. Pearce E.N., Andersson M., Zimmermann M.B. Global iodine nutrition: Where do we stand in 2013? Thyroid. 2013. 23(5). 523-8. doi: 10.1089/thy.2013.0128. 
 3. Ahmed M., Zama S.Y., Nagarajarao V., Khan M.A. Iodine deficiency in children: A comparative study in two districts of south-interior Karnataka, India. J. Family Community Med. 2014. 21(1). 48-52. doi: 10.4103/2230-8229.128783. 
 4. Zimmermann M.B. Iodine deficiency and excess in children: worldwide status in 2013. Endocr. Pract. 2013. 19(5). 839-46. doi: 10.4158/EP13180.RA. 
 5. Hu Q., Xie Z., Wang X. et al. Methyl iodine over oceans from the Arctic Ocean to the maritime Antarctic. Sci. Rep. 2016. 6. 26007. https://doi.org/10.1038/srep26007
 6. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A. et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. Thyroid. 2017. 27(3). 315-389. doi: 10.1089/thy.2016.0457.correx.
 7. Zimmermann M.B. Iodine deficiency. Endocr. Rev. 2009. 30(4). 376-408. doi: 10.1210/er.2009-0011.
 8. Fereja M., Gebremedhin S., Gebreegziabher T., Girma M., Stoecker B.J. Prevalence of iodine deficiency and associated factors among pregnant women in Ada district, Oromia region, Ethiopia: a cross-sectional study. BMC Pregnancy Childbirth. 2018. 18(1). 257. doi: 10.1186/s12884-018-1905-z. 
 9. Vargas-Uricoechea H., Pinzón-Fernández M.V., Bastidas-Sánchez B.E. Iodine Status in the Colombian Population and the Impact of Universal Salt Iodization: A Double-Edged Sword. Journal of Nutrition and Metabolism. 2019. 1. 6239243. doi: 10.1155/2019/6239243.
 10. Shan Z., Chen L., Lian X. et al. Iodine Status and Prevalence of Thyroid Disorders After Introduction of Mandatory Universal Salt Iodization for 16 Years in China: A Cross-Sectional Study in 10 Cities. Thyroid. 2016 Aug. 26(8). 1125-30. doi: 10.1089/thy.2015.0613. 
 11. Sun D., Codling K., Chang S. et al. Eliminating Iodine Deficiency in China: Achievements, Challenges and Global Implications. Nutrients. 2017. 9(4). 361. doi.org/10.3390/nu9040361.
 12. Masoumeh Mohammadi, Fereidoun Azizi Mehdi Hedayati. Iodine deficiency status in the WHO Eastern Mediterranean Region: a systematic review Environmental Geochemistry and Health. 2018. 40. 87-97. https://doi.org/10.1002/jcp.27302
 13. Pasyechko N.V., Chukur O.O., Krytskyy T.I., Bob A.O. Iodine status of children and women of reproductive age in the Western region of Ukraine. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2019. 15(7). 541-547. doi: 10.22141/2224-0721.15.7.2019.186057.
 14. Pankiv V.I. Problem of Combined Selenium and Iodine Deficiency in the Development of Thyroid Pathology. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2014. 5(61). doi: 10.22141/2224-0721.5.61.2014.76859.
 15. Restini L.A.O., Dessordi R., Ferreira S.M.S. et al. Assessment of thyroid function, ioduria and oxidative stress in women in the first trimester of pregnancy. Nutr. Hosp. 2018. 35(6). 1387-1393. doi: 10.20960/nh.1653. 
 16. Tarqui-Mamani C., Alvarez-Dongo D., Fernández-Tinco I. Ioduria and iodine concentration in table salt in Peruvian elementary schoolchildren. Rev. Peru Med. Exp. Salud. Publica. 2016. 33(4). 689-694. (in Spanish). doi: 10.17843/rpmesp.2016.334.2552. 
 17. Iodine Global Network 2018 Annual Report. https://www.ign.org/cm_data/IGN_2018_Annual_Report_5_web.pdf.
 18. Kun I.Z., Szanto Z., Balazs J., Nasalean A. Detection of Iodine Deficiency Disorders (Goiter and Hypothyroidism) in School-Children Living in Endemic Mountainous Regions, After the Implementation of Universal Salt Iodization. In book: Hot Topics in Endocrine and Endocrine-Related Diseases, Chapter 4. Publisher: INTECH international online book, Open Access, 2013.  101-128.
 19. Lebădă I.C., Stanciu M., Frum A., Totoian I.G. Evaluation of iodate status in a group of children with stature delay from Sibiu county. Acta Medica Transilvanica. 2019. 24(4). 8-11. doi: 10.2478/amtsb-2019-0003.

Similar articles

The biological role of iodine and iodine deficiency as pathogenetic factor of thyroid pathology in pregnant women and its prevention
Authors: Кравченко В.І., Медведєв Б.К.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018
Date: 2018.06.18
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Study of macro- and microelement status in autoimmune thyroiditis among residents of districts of Kyiv region affected by the Chornobyl accident
Authors: Лузанчук І.А. (1), Кравченко В.І. (1), Андрусишина І.М. (2), Голінько О.М.(3)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Україна
3 - Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №4, 2019
Date: 2019.08.14
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: В.І. КРАВЧЕНКО, І.А. ЛУЗАНЧУК Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П. Комісаренка АМН України; В.П. СТАХОВСЬКА Житомирська обласна лікарня
International journal of endocrinology 1(7) 2007
Date: 2008.01.11
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Динамика йододефицитных заболеваний в Республике Каракалпакстан по результатам эпидемиологических исследований 1998, 2004 и 2014 гг.
Authors: Исмаилов С.И., Атаджанова М.М., Юлдашева Ф.З., Рашитов М.М. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан
International journal of endocrinology 4 (68) 2015
Date: 2015.07.22
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue